Товари - М

Кл. Назва товару Базовий номер
19 U мармур 190120
  E marble  
  F marbre  
30 U марципани 300039
  E marzipan  
  F massepain  
03 U масажні гелі, крім призначених на медичні потреби 030220
  E massage gels, other than for medical purposes  
  F gels de massage autres qu'à usage médical  
10 U масажні рукавички 100092
  E gloves for massage  
  F gants pour massages  
20 U масажні столи 200229
  E massage tables  
  F tables de massage  
21 U масельнички 210030
  E butter dishes  
  F beurriers  
25 U маскарадні костюми 250153
  E masquerade costumes  
  F costumes de mascarade  
28 U маски [іграшки] 280222
  E masks [playthings]  
  F masques [jouets]  
09 U маски для зварювальників 090114
  E solderers' helmets  
  F masques de soudeurs  
10 U маски для медичного персоналу 100205
  E masks for use by medical personnel  
  F masques utilisés par le personnel médical  
25 U маски для сну 250163
  E sleep masks  
  F masques pour dormir  
28 U маскувальні екрани [спортивні товари] 280195
  E camouflage screens [sports articles]  
  F écrans de camouflage [articles de sport]  
01 U масла для вичинювання шкіри 010601
  E oils for currying leather  
  F huiles pour le corroyage des cuirs  
04 U масла для захисту вичиненої шкіри 040090
  E oils for the preservation of leather  
  F huiles pour la conservation du cuir  
04 U масла для захисту кам'яного мурування 040055
  E oils for the preservation of masonry  
  F huiles pour la conservation de la maçonnerie  
04 U масла для змащування 040042
  E lubricating oil  
  F huiles de graissage  
04 U масла для полегшування виймання з форм [будівництво] 040036
  E oils for releasing form work [building]  
  F huiles de décoffrage  
02 U масла проти іржавіння 020083
  E anti-rust oils  
  F huiles antirouille  
29 U масло 290008
  E butter  
  F beurre  
04 U масло з кам'яновугільної смоли 040053
  E coal tar oil  
  F huile de goudron de houille  
29 U масло какао харчове 290009
  E cocoa butter for food  
  F beurre de cacao à usage alimentaire  
07 U маслоробки 070038
  E churns  
  F barattes  
07 U маслоробні машини 070046
  E butter machines  
  F machines à beurre  
29 U масляний крем 290011
  E buttercream  
  F crème de beurre  
11 U масляні лампи 110179
  E oil lamps  
  F lampes à huile  
02 U мастики [природні смоли] 020091
  E mastic [natural resin]  
  F mastic [résine naturelle]  
01 U мастики для вичиненої шкіри 010192
  E mastic for leather  
  F mastics pour le cuir  
01 U мастики для шин 010193
  E mastic for tires [tyres] / cement for pneumatic tires [tyres] / mastic for tires / mastic for tyres  
  F mastics pour pneumatiques  
01 U мастики для щеплювання дерев 010341
  E grafting mastic for trees  
  F mastic à greffer les arbres  
01 U мастики олійні [замазки] 010655
  E oil cement [putty]  
  F mastic à l'huile  
04 U мастила для зброї 040011
  E grease for arms [weapons]  
  F graisse pour armes  
02 U мастила проти іржавіння 020079
  E anti-rust greases  
  F graisses antirouille  
04 U мастильний графіт 040052
  E lubricating graphite  
  F graphite lubrifiant  
04 U мастильні жири 040060
  E lubricating grease  
  F graisses de graissage  
07 U мастильні кільця [частини машин] 070031
  E grease rings [parts of machines]  
  F bagues de graissage [parties de machines]  
07 U мастильні коробки [частини машин] 070204
  E grease boxes [parts of machines]  
  F boîtes de graissage [machines]  
04 U мастильні матеріали 040063
  E lubricants  
  F lubrifiants  
07 U мастильні насоси 070205
  E lubricating pumps  
  F pompes de graissage  
06 U мастильні ніпелі 060151
  E grease nipples  
  F raccords de graissage  
07 U мастильні пристрої [частини машин] 070085
  E lubricators [parts of machines]  
  F graisseurs [parties de machines]  
04 U мастильно-охолоджувальні рідини 040101
  E cutting fluids  
  F huile de coupe  
08 U мастихіни 080013
  E palette knives  
  F amassettes  
28 U масштабні моделі транспортних засобів 280091
  E scale model vehicles  
  F modèles réduits de véhicules  
09 U математичні інструменти 090339
  E mathematical instruments  
  F instruments mathématiques  
19 U матеріали для будування і покривання доріг 190051
  E materials for making and coating roads  
  F matériaux pour la construction et le revêtement des chaussées  
21 U матеріали для виготовляння щіток 210054
  E material for brush-making  
  F matériaux pour la brosserie  
06 U матеріали для внутрішнього облицювання металеві будівельні 060211
  E linings of metal for building  
  F revêtements de doublage métalliques pour la construction  
19 U матеріали для внутрішнього облицювання неметалеві будівельні 190150
  E linings, not of metal, for building  
  F revêtements de doublage non métalliques pour la construction  
06 U матеріали для внутрішнього облицювання стін металеві будівельні 060201
  E wall linings of metal for building  
  F revêtements muraux de doublage métalliques pour la construction  
19 U матеріали для внутрішнього облицювання стін неметалеві будівельні 190138
  E wall linings, not of metal, for building  
  F revêtements muraux de doublage non métalliques pour la construction