Товари - М

Кл. Назва товару Базовий номер
19 U мармур 190120
  E marble  
  F marbre  
30 U марципани 300039
  E marzipan  
  F massepain  
03 U масажні гелі, крім призначених на медичні потреби 030220
  E massage gels, other than for medical purposes  
  F gels de massage autres qu'à usage médical  
10 U масажні рукавички 100092
  E gloves for massage  
  F gants pour massages  
20 U масажні столи 200229
  E massage tables  
  F tables de massage  
21 U масельнички 210030
  E butter dishes  
  F beurriers  
25 U маскарадні костюми 250153
  E masquerade costumes  
  F costumes de mascarade  
28 U маски [іграшки] 280222
  E masks [playthings]  
  F masques [jouets]  
09 U маски для зварювальників 090114
  E solderers' helmets  
  F masques de soudeurs  
10 U маски для медичного персоналу 100205
  E masks for use by medical personnel  
  F masques utilisés par le personnel médical  
25 U маски для сну 250163
  E sleep masks  
  F masques pour dormir  
28 U маскувальні екрани [спортивні товари] 280195
  E camouflage screens [sports articles]  
  F écrans de camouflage [articles de sport]  
01 U масла для вичинювання шкіри 010601
  E oils for currying leather  
  F huiles pour le corroyage des cuirs  
04 U масла для захисту вичиненої шкіри 040090
  E oils for the preservation of leather  
  F huiles pour la conservation du cuir  
04 U масла для захисту кам'яного мурування 040055
  E oils for the preservation of masonry  
  F huiles pour la conservation de la maçonnerie  
04 U масла для змащування 040042
  E lubricating oil  
  F huiles de graissage  
04 U масла для полегшування виймання з форм [будівництво] 040036
  E oils for releasing form work [building]  
  F huiles de décoffrage  
02 U масла проти іржавіння 020083
  E anti-rust oils  
  F huiles antirouille  
29 U масло 290008
  E butter  
  F beurre  
04 U масло з кам'яновугільної смоли 040053
  E coal tar oil  
  F huile de goudron de houille  
29 U масло какао харчове 290009
  E cocoa butter for food  
  F beurre de cacao à usage alimentaire  
07 U маслоробки 070038
  E churns  
  F barattes  
07 U маслоробні машини 070046
  E butter machines  
  F machines à beurre  
29 U масляний крем 290011
  E buttercream  
  F crème de beurre  
11 U масляні лампи 110179
  E oil lamps  
  F lampes à huile