Товари - Ч

Кл. Назва товару Базовий номер
10 U черевики на медичні потреби 100031
  E boots for medical purposes  
  F bottes à usage médical  
10 U черевні корсети 100003
  E abdominal corsets  
  F corsets abdominaux  
10 U черевні пояси 100001
  E abdominal belts  
  F ceintures abdominales  
10 U черевні серветки на медичні потреби 100098
  E abdominal pads  
  F pelotes hypogastriques  
31 U черепашки живі 310041
  E shellfish, live  
  F coquillages vivants  
29 U черепашки неживі 290082
  E shellfish, not live  
  F coquillages non vivants  
08 U черпаки [ручне знаряддя] 080081
  E ladles [hand tools]  
  F cuillers [outils]  
21 U черпаки для подавання вина 210390
  E ladles for serving wine  
  F louches à vin  
08 U чесала [ручні інструменти] 080187
  E hackles [hand tools]  
  F sérans [outils]  
07 U чесальні машини 070364
  E carding machines  
  F cardes [machines]  
09 U чипи [інтегральні схеми] 090540
  E chips [integrated circuits]  
  F puces [circuits intégrés]  
29 U чипси картопляні з пониженим вмістом жирів 290176
  E low-fat potato chips / low-fat potato crisps  
  F chips de pomme de terre pauvres en matières grasses / pommes chips pauvres en matières grasses  
29 U чипси картопляні низькокалорійні 290176
  E low-fat potato chips / low-fat potato crisps  
  F chips de pomme de terre pauvres en matières grasses / pommes chips pauvres en matières grasses  
03 U чистильна крейда 030067
  E cleaning chalk  
  F craie pour le nettoyage  
21 U чистильне знаряддя ручне 210104
  E cleaning instruments, hand-operated  
  F instruments de nettoyage actionnés manuellement