Клас 1

Завантажити перелік у текстовому файлі

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; необроблені штучні смоли, необроблені пластмаси; добрива; суміші для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клеючі препарати на промислові потреби

Назва товару Базовий номер
U танін 010508
E tannin  
F tannin / tanin  
U тваринне вугілля 010068
E animal charcoal  
F noir animal  
U тваринний білок [сировина] 010069
E animal albumen [raw material]  
F albumine animale [matière première]  
U тваринний вуглець 010568
E animal carbon  
F charbon animal  
U телур 010517
E tellurium  
F tellure  
U тербій 010519
E terbium  
F terbium  
U тетрахлорид ацетилену 010013
E acetylene tetrachloride  
F tétrachlorure d'acétylène  
U тетрахлориди 010529
E tetrachlorides  
F tétrachlorures  
U тетрахлорметан 010528
E carbon tetrachloride  
F tétrachlorure de carbone  
U технецій 010516
E technetium  
F technétium  
U тимол на промислові потреби 010704
E thymol for industrial purposes  
F thymol à usage industriel  
U титаніт 010537
E titanite  
F titanite  
U тіокарбонілід 010533
E thiocarbanilide  
F thiocarbanilide  
U толуол 010538
E toluol / toluene  
F toluène / toluol  
U торій 010535
E thorium  
F thorium  
U торф [добриво] 010539
E peat [fertiliser] / peat [fertilizer]  
F tourbe [engrais]  
U торф'яні горщики для плодівництва 010445
E peat pots for horticulture  
F pots en tourbe pour l'horticulture  
U трансмісійні маслянисті речовини 010706
E transmission oil  
F huiles de transmission  
U трансмісійні рідини 010644
E transmission fluid  
F fluides de transmission / liquides de transmission  
U тулій 010534
E thulium  
F thulium  
U удобрювальні препарати 010293
E fertilizing preparations / fertilising preparations  
F préparations fertilisantes  
U уповільнювальні матеріали для ядерних реакторів 010179
E moderating materials for nuclear reactors  
F modérateurs pour réacteurs nucléaires  
U уран 010542
E uranium  
F uranium  
U фенол на промислові потреби 010426
E phenol for industrial purposes  
F phénol à usage industriel  
U ферменти на хімічні потреби 010291
E ferments for chemical purposes  
F ferments à usage chimique  
U фермій 010159
E fermium  
F fermium [centurium] / centurium [fermium]  
U феротипні пластини [фотографія] 010292
E ferrotype plates [photography]  
F plaques ferrotypiques [photographie]  
U фероціаніди 010229
E ferrocyanides  
F ferrocyanures  
U фіксажі [фотографія] 010298
E fixing solutions [photography]  
F fixateurs [photographie]  
U фільтрувальні матеріали [мінеральні речовини] 010612
E filtering materials [mineral substances]  
F matières filtrantes [substances minérales]  
U фільтрувальні матеріали [необроблені пластмаси] 010610
E filtering materials [unprocessed plastics]  
F matières filtrantes [matières plastiques à l'état brut]  
U фільтрувальні матеріали [рослинні речовини] 010613
E filtering materials [vegetable substances]  
F matières filtrantes [substances végétales]  
U фільтрувальні матеріали [хімічні препарати] 010611
E filtering materials [chemical preparations]  
F matières filtrantes [produits chimiques]  
U фільтрувальні препарати для промислового виробляння напоїв 010296
E filtering preparations for the beverages industry  
F agents de filtrage pour l'industrie des boissons  
U флавоноїди на промислові потреби [фенольні сполуки] 010703
E flavonoids for industrial purposes [phenolic compounds]  
F flavonoides à usage industriel [composés phénoliques]  
U флокулянти 010587
E flocculants  
F floculants  
U флюси для паяння м'якими припоями 010584
E soldering fluxes  
F fondants pour le soudage  
U флюси для паяння твердими припоями 010583
E brazing fluxes  
F fondants pour le brasage  
U формальдегід на хімічні потреби 010311
E formic aldehyde for chemical purposes  
F aldéhyde formique à usage chimique  
U формувальний пісок 010467
E foundry sand  
F sable de fonderie  
U фосфати [добрива] 010427
E phosphates [fertilisers] / phosphates [fertilizers]  
F phosphates [engrais]  
U фосфатиди 010429
E phosphatides  
F phosphatides  
U фосфор 010430
E phosphorus  
F phosphore  
U фосфорна кислота 010433
E phosphoric acid  
F acide phosphorique  
U фотографічні емульсії 010267
E photographic emulsions  
F émulsions photographiques  
U фотографічні проявники 010435
E photographic developers  
F révélateurs photographiques  
U фотографічні сенсибілізатори 010436
E photographic sensitizers  
F sensibilisateurs photographiques  
U фотометричний папір 010417
E photometric paper  
F papier photométrique  
U фотопапір 010322
E photographic paper  
F papier pour la photographie  
U фотоспалахові суміші 010256
E flashlight preparations  
F produits pour la production de flashes