Клас 1

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; добрива; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клейкі речовини на промислові потреби

501 - 600 з 671 записів
Назва товару Базовий номер
U селітровий папір 010416
E nitrate paper  
F papier nitre  
U силікат алюмінію 010049
E aluminium silicate  
F silicate d'aluminium  
U силікати 010481
E silicates  
F silicates  
U синтетичні матеріали для абсорбування олій та олив 010620
E synthetic materials for absorbing oil  
F matieres synthetiques pour l'absorption d'huile  
U синтетичні смоли необроблені 010455
E synthetic resins, unprocessed  
F resines synthetiques a l'etat brut  
U сірка 010493
E sulfur  
F soufre  
U сірковмістиві кислоти 010501
E sulfonic acids  
F acides sulfoniques  
U сірчана кислота 010503
E sulfuric acid  
F acide sulfurique  
U сірчаний етер [простий ефір] 010285
E sulfuric ether  
F ether sulfurique  
U сірчиста кислота 010502
E sulfurous acid  
F acide sulfureux  
U скандій 010473
E scandium  
F scandium  
U склобарвильні хімікати 010521
E glass-staining chemicals  
F produits chimiques pour la ternissure du verre  
U солі [добрива] 010478
E salts [fertilisers]  
F sels [engrais]  
U солі [хімічні препарати] 010475
E salts [chemical preparations]  
F sels [produits chimiques]  
U солі амонію 010567
E ammonium salts  
F sels d'ammonium  
U солі для барвлення металів 010207
E salts for coloring metal / salts for coloring [colouring] metal / salts for colouring metal  
F sels pour colorer les metaux / sels pour la coloration des metaux  
U солі для консервування, крім харчових 010003
E salt for preserving, other than for foodstuffs  
F sel pour conserver, autre que pour les aliments  
U солі до віражувальних [тонувальних] розчинів [фотографія] 010548
E toning salts [photography]  
F sels de virage [photographie]  
U солі до гальванічних елементів 010261
E salts for galvanic batteries / salts for galvanic cells  
F sels pour elements galvaniques  
U солі дорогоцінних металів на промислові потреби 010391
E salts of precious metals for industrial purposes  
F sels de metaux precieux a usage industriel  
U солі заліза 010290
E iron salts  
F sels de fer  
U солі золота 010409
E gold salts  
F sels d'or  
U солі йоду 010366
E iodised salts  
F sels d'iode  
U солі кальцію 010510
E calcium salts  
F sels de calcium  
U солі лужних металів 010561
E salts of alkaline metals  
F sels de metaux alcalins  
U солі на промислові потреби 010397
E salts for industrial purposes  
F sels a usage industriel  
U солі необроблені 010476
E salt, raw  
F sel brut  
U солі рідкісноземельних металів 010162
E salts from rare earth metals  
F sels de metaux des terres rares  
U солі ртуті 010388
E mercury salts  
F sels de mercure  
U солі хрому 010190
E chrome salts  
F sels de chrome  
U солі ціанідної кислоти / ціаніди 010228
E cyanides [prussiates] / prussiates  
F cyanures [prussiates] / prussiates  
U солодові білки 010035
E malt albumen  
F albumine de malt  
U соляна кислота 010185
E hydrochloric acid  
F acide chlorhydrique  
U соуси для готування тютюну 010471
E sauce for preparing tobacco  
F sauce pour le tabac  
U спирт нашатирний 010678
E sal ammoniac spirits  
F esprit de sel ammoniac  
U спирти* 010040
E alcohol*  
F alcool*  
U сполуки барію 010104
E barium compounds  
F composes du baryum  
U сполуки для виробляння технічної кераміки 010631
E compositions for the manufacture of technical ceramics  
F compositions pour la fabrication de la ceramique technique  
U сполуки плавневого шпату 010303
E fluorspar compounds  
F composes de fluor  
U стверджені гази на промислові потреби 010328
E solidified gases for industrial purposes  
F gaz solidifies a usage industriel  
U стеаринова кислота 010497
E stearic acid  
F acide stearique  
U стибій 010074
E antimony  
F antimoine  
U стовбурові клітини, крім лікарських [медичних] або ветеринарних 010657
E stem cells other than for medical or veterinary purposes  
F cellules souches autres qu'a usage medical ou veterinaire  
U стронцій 010498
E strontium  
F strontium  
U субстрати [підклади] для вирощування без ґрунту [сільське господарство] 010589
E substrates for soil-free growing [agriculture]  
F substrats pour la culture hors sol [agriculture]  
U сульфат барію 010574
E barium sulfate  
F sulfate de baryum  
U сульфати 010555
E sulfates  
F sulfates  
U сульфід стибію 010076
E antimony sulfide  
F sulfure d'antimoine  
U сульфіди 010486
E sulfides  
F sulfures  
U сульфімід бензойний 010113
E benzoic sulfimide  
F sulfimide benzoique  
U сумах для дублення 010504
E sumac for use in tanning  
F sumac pour la tannerie  
U суміші до вогнегасників 010288
E fire extinguishing compositions  
F compositions extinctrices  
U суперфосфати [добрива] 010431
E superphosphates [fertilisers]  
F superphosphates [engrais]  
U сухий лід [діоксид вуглецю] 010333
E dry ice [carbon dioxide]  
F glace seche [carbonique]  
U талій 010532
E thallium  
F thallium  
U тальк [силікат магнію] 010506
E talc [magnesium silicate]  
F talc [silicate de magnesium]  
U танін [дубильна речовина] 010508
E tannin  
F tanin / tannin  
U тваринне вугілля 010068
E animal charcoal  
F noir animal  
U тваринний вуглець 010568
E animal carbon  
F charbon animal  
U тваринні білки необроблені 010069
E animal albumen [raw material]  
F albumine animale [matiere premiere]  
U телур 010517
E tellurium  
F tellure  
U тербій 010519
E terbium  
F terbium  
U тетрахлорид вуглецю [тетрахлор-метан] 010528
E carbon tetrachloride  
F tetrachlorure de carbone  
U тетрахлориди 010529
E tetrachlorides  
F tetrachlorures  
U технецій 010516
E technetium  
F technetium  
U титаніт 010537
E titanite  
F titanite  
U тіокарбонілід 010533
E thiocarbanilide  
F thiocarbanilide  
U толуол 010538
E toluene / toluol  
F toluol / toluene  
U торій 010535
E thorium  
F thorium  
U торф [добриво] 010539
E peat [fertiliser]  
F tourbe [engrais]  
U торф'яні горщики для плодівництва 010445
E peat pots for horticulture  
F pots en tourbe pour l'horticulture  
U трансмісійні рідини 010644
E transmission fluid  
F fluides de transmission / liquides de transmission  
U тулій 010534
E thulium  
F thulium  
U уповільнювальні матеріали для ядерних реакторів 010179
E moderating materials for nuclear reactors  
F moderateurs pour reacteurs nucleaires  
U уран 010542
E uranium  
F uranium  
U фенол на промислові потреби 010426
E phenol for industrial purposes  
F phenol a usage industriel  
U ферменти для харчової промисловості 010661
E enzymes for the food industry  
F enzymes pour l'industrie alimentaire  
U ферменти на хімічні потреби 010291
E ferments for chemical purposes  
F ferments a usage chimique  
U ферментні препарати для харчової промисловості 010660
E enzyme preparations for the food industry  
F preparations enzymatiques pour l'industrie alimentaire  
U фермій 010159
E fermium  
F centurium [fermium] / fermium [centurium]  
U феротипні платівки [фотографія] 010292
E ferrotype plates [photography]  
F plaques ferrotypiques [photographie]  
U фероціаніди 010229
E ferrocyanides  
F ferrocyanures  
U фільтрувальні [цідильні] матеріали [мінеральні речовини] 010612
E filtering materials [mineral substances]  
F matieres filtrantes [substances minerales]  
U фільтрувальні [цідильні] матеріали [необроблені пластмаси] 010610
E filtering materials [unprocessed plastics]  
F matieres filtrantes [matieres plastiques a l'etat brut]  
U фільтрувальні [цідильні] матеріали [рослинні речовини] 010613
E filtering materials [vegetable substances]  
F matieres filtrantes [substances vegetales]  
U фільтрувальні [цідильні] матеріали [хімічні речовини] 010611
E filtering materials [chemical preparations]  
F matieres filtrantes [produits chimiques]  
U фільтрувальні [цідильні] матеріали для промислового виробляння напоїв 010296
E filtering preparations for the beverages industry  
F agents de filtrage pour l'industrie des boissons  
U флюси для паяння м'якими припоями 010584
E soldering fluxes  
F fondants pour le soudage  
U флюси для паяння твердими припоями 010583
E brazing fluxes  
F fondants pour le brasage  
U формувальні суміші для виготовляння ливарних форм 010307
E foundry molding preparations / foundry molding [moulding] preparations / foundry moulding preparations  
F produits de moulage pour la fonderie  
U фосфати [добрива] 010427
E phosphates [fertilisers]  
F phosphates [engrais]  
U фосфатиди 010429
E phosphatides  
F phosphatides  
U фосфор 010430
E phosphorus  
F phosphore  
U фосфорна кислота 010433
E phosphoric acid  
F acide phosphorique  
U фотографічні емульсії 010267
E photographic emulsions  
F emulsions photographiques  
U фотографічні проявники 010435
E photographic developers  
F revelateurs photographiques  
U фотографічні світлочутливники [сенсибілізатори] 010436
E photographic sensitizers  
F sensibilisateurs photographiques  
U фотометричний папір 010417
E photometric paper  
F papier photometrique  
U фотопапір 010322
E photographic paper  
F papier pour la photographie  
U фотоспалахові суміші 010256
E flashlight preparations  
F produits pour la production de flashes  
501 - 600 з 671 записів