Клас 9

Завантажити перелік у текстовому файлі

Наукові, дослідницькі, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, аудіовізуальні, оптичні, зважувальні, вимірювальні, сигнальні, детектувальні, аналізувальні, оглядові, рятувальні і навчальні апарати та інструменти; апарати та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання розподіляння чи використання електрики; апарати та інструменти для записування, передавання, відтворювання або обробляння звуку, зображень чи даних; записані та завантажні медіафайли, комп'ютерне програмне забезпечення, чисті цифрові або аналогові носії інформації для записування та зберігання даних; механізми для приймання оплати для апаратів, що приводяться в дію монетами; касові апарати, рахувальні пристрої; комп'ютери та комп'ютерні периферійні пристрої; водолазні костюми, водолазні маски, вушні затички для водолазів, носові затискачі для водолазів та плавців, рукавиці для водолазів, дихальні апарати для підводного плавання; пристрої для гасіння вогню

Відображено всі 820 записи(-ів)
Назва товару Базовий номер
U 3D-окуляри 090726
E 3D spectacles  
F lunettes 3D  
U 3D-сканери 090856
E 3D scanners  
F scanners 3D  
U автовідповідачі телефонні 090629
E answering machines  
F répondeurs téléphoniques  
U автомати для продавання квитків 090086
E ticket dispensers  
F distributeurs de billets [tickets]  
U автомати музичні, що приводяться в дію монетами 090062
E juke boxes, musical / coin-operated musical automata [juke boxes]  
F automates à musique à prépaiement  
U автоматичні вимикачі 090191
E circuit breakers  
F disjoncteurs / coupe-circuit  
U автоматичні покажчики низького тиску в шинах транспортних засобів 090069
E automatic indicators of low pressure in vehicle tyres / automatic indicators of low pressure in vehicle tires  
F avertisseurs automatiques de perte de pression dans les pneus de véhicule  
U адаптери електричні 090730
E electrical adapters  
F adaptateurs électriques  
U аерометри 090020
E aerometers  
F aéromètres  
U азбестовий одяг для захисту від вогню 090035
E asbestos clothing for protection against fire  
F vêtements en amiante pour la protection contre le feu / vêtements en asbeste pour la protection contre le feu  
U азбестові рукавиці для захисту у разі нещасних випадків 090034
E asbestos gloves for protection against accidents  
F gants en amiante pour la protection contre les accidents  
U азбестові щити для пожежників 090689
E asbestos screens for firemen  
F paravents d'asbeste pour pompiers  
U акселерометри 090729
E accelerometers  
F accéléromètres  
U актинометри 090018
E actinometers  
F actinomètres  
U акумулятори для електронних сигарет 090780
E batteries for electronic cigarettes  
F batteries pour cigarettes électroniques  
U акумулятори електричні 090361
E accumulators, electric  
F accumulateurs électriques  
U акустичні пристрої зв'язку 090593
E acoustic couplers  
F coupleurs acoustiques  
U алідади 090028
E alidades  
F alidades à lunettes  
U алкометри [пристрої для виявлення наявності алкоголю] 090890
E breathalyzers  
F ethylotests / ethylomètres  
U альтиметри 090033
E altimeters  
F altimètres  
U амбушури для наголовних навушників 090818
E ear pads for headphones  
F bonnettes de casques à écouteurs  
U амперметри 090036
E ammeters  
F ampèremètres  
U аналізатори розміру наночастинок 090817
E nanoparticle size analysers / nanoparticle size analyzers  
F dispositifs d'analyse granulométrique de nanoparticules  
U анемометри 090039
E anemometers  
F anémomètres  
U аноди 090043
E anodes  
F anodes  
U анодні батареї 090044
E anode batteries / high tension batteries  
F batteries d'anodes  
U антени 090045
E aerials / antennas  
F antennes  
U антикатоди 090507
E anticathodes  
F anticathodes  
U апарати для гасіння вогню 090750
E fire extinguishing apparatus  
F appareils pour l'extinction d'incendies  
U апарати для генерування газу на калібрувальні потреби 090872
E apparatus for generating gas for calibration purposes  
F générateurs de gaz pour la calibration  
U апарати для дистанційного запалювання електричні 090030
E igniting apparatus, electric, for igniting at a distance / electric apparatus for remote ignition  
F dispositifs électriques d'allumage à distance [mise à feu]  
U апарати для дистанційного керування* 090470
E remote control apparatus*  
F appareils de télécommande* / appareils de commande à distance*  
U апарати для монтування кіноплівок 090124
E apparatus for editing cinematographic film  
F dispositifs pour le montage des films cinématographiques  
U апарати для обробляння інформації 090306
E data processing apparatus  
F appareils de traitement de données  
U апарати для перевіряння оплати поштовими марками 090149
E apparatus to check franking / apparatus to check stamping mail  
F appareils de contrôle de l'affranchissement  
U апарати для різання кіноплівки 090262
E film cutting apparatus  
F appareils à couper les films  
U апарати для тестування грудного молока, крім призначених для медичного або ветеринарного використання 090873
E apparatus for testing breast milk, other than for medical or veterinary use  
F appareils pour l'analyse du lait maternel autres qu'à usage médical ou vétérinaire  
U апарати для ферментації для лабораторного використання 090253
E fermentation apparatus for laboratory use  
F appareils de fermentation pour laboratoire  
U апарати електролізу для лабораторного використання 090871
E electrolysis apparatus for laboratory use  
F électrolyseurs de laboratoire  
U апарати і спорядження рятувальні 090295
E life-saving apparatus and equipment  
F appareils et équipements de secours / appareils et équipements de sauvetage  
U апарати і устатковання, що виробляють рентгенівські промені, крім призначених на медичні потреби 090420
E apparatus and installations for the production of X-rays, not for medical purposes  
F appareils et installations pour la production de rayons X non à usage médical  
U апарати магнітно-резонансного зображування, крім призначених на медичні потреби 090808
E magnetic resonance imaging [MRI] apparatus, not for medical purposes  
F appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM] non à usage médical  
U апарати сигнальні морські 090357
E naval signalling apparatus  
F appareils de signalisation navale  
U апарати системи глобального позиціонування [GPS] 090701
E Global Positioning System [GPS] apparatus  
F appareils pour GPS [systèmes de repérage universel] / appareils pour systèmes de repérage universel [GPS]  
U апарати та інструменти для зважування 090388
E weighing apparatus and instruments  
F appareils et instruments de pesage  
U апаратура для аналізування, крім призначеної на медичні потреби 090249
E testing apparatus not for medical purposes  
F appareils pour l'analyse non à usage médical  
U апаратура попереджальна протикрадіжна 090511
E anti-theft warning apparatus  
F avertisseurs contre le vol  
U апертометри [оптика] 090050
E apertometers [optics]  
F apertomètres [optique]  
U ареометри для кислот 090387
E acid hydrometers  
F pèse-acide  
U ареометри для кислот акумуляторні 090010
E acidimeters for batteries  
F pèse-acide pour accumulateurs  
U астрономічні прилади та інструменти 090384
E apparatus and instruments for astronomy  
F appareils et instruments pour l'astronomie  
U аудіо-, відеоприймачі 090289
E audio- and video-receivers  
F récepteurs [audio, vidéo]  
U аудіовізуальні навчальні апарати 090061
E audiovisual teaching apparatus  
F appareils d'enseignement audiovisuel  
U аудіоінтерфейси 090769
E audio interfaces  
F interfaces audio  
U бакени світні 090513
E beacons, luminous  
F balises lumineuses  
U балансувальні прилади 090237
E balancing apparatus  
F dispositifs d'équilibrage  
U баласти до освітлювальних пристроїв 090672
E lighting ballasts  
F ballasts pour appareils d'éclairage  
U банки акумуляторів електричних 090008
E battery jars / accumulator jars  
F bacs d'accumulateurs  
U банкомати 090686
E automated teller machines [ATM]  
F guichets automatiques bancaires [GAB]  
U барометри 090079
E barometers  
F baromètres  
U батареї електричні 090360
E batteries, electric  
F piles électriques / batteries électriques  
U батареї електричні для транспортних засобів / акумулятори електричні для транспортних засобів 090007
E batteries, electric, for vehicles / accumulators, electric, for vehicles  
F accumulateurs électriques pour véhicules  
U батареї системи запалювання 090031
E ignition batteries  
F batteries d'allumage  
U бездротові телефони 090661
E cordless telephones  
F téléphones sans fil  
U безміни [ваги] 090433
E balances [steelyards] / lever scales [steelyards] / steelyards [lever scales]  
F romaines [balances]  
U бетатрони 090085
E betatrons  
F bêtatrons  
U біноклі 090475
E binoculars  
F jumelles [optique]  
U біореактори для культивування клітин для наукових досліджень 090880
E bioreactors for cell culturing for scientific research  
F bioréacteurs pour la culture cellulaire pour la recherche scientifique  
U біореактори для лабораторного використання 090879
E bioreactors for laboratory use  
F bioréacteurs de laboratoire  
U біочипи 090774
E biochips  
F biopuces  
U бланки біометричних ідентифікаційних карток 090845
E biometric identity cards  
F cartes d'identité biométriques  
U бланки біометричних паспортів 090844
E biometric passports / e-passports  
F passeports biométriques  
U блискавковідводи 090381
E lightning conductors / lightning arresters / lightning rods  
F paratonnerres / parafoudres  
U блоки ефектів для гітар 090893
E effects pedals for guitars  
F pédales à effets pour guitares  
U блоки ефектів для музичних інструментів електричні та електронні 090768
E electric and electronic effects units for musical instruments  
F dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de musique  
U блоки пам'яті комп'ютера 090342
E computer memory devices  
F mémoires pour ordinateurs  
U бортові самописці [реєстратори даних] 090763
E black boxes [data recorders]  
F boîtes noires [enregistreurs de données]  
U брандспойти 090296
E fire hose nozzles  
F lances à incendie  
U браслети, що під'єднуються до смарт-пристроїв [вимірювальні інструменти] 090739
E connected bracelets [measuring instruments]  
F bracelets connectés [instruments de mesure]  
U буї вказівні 090583
E marking buoys  
F bouées de repérage  
U буї рятувальні 090517
E life buoys  
F bouées de sauvetage  
U буї сигнальні 090518
E signalling buoys  
F bouées de signalisation  
U ваги 090074
E scales  
F balances  
U ваги для новонароджених 090758
E baby scales  
F pèse-bébés  
U ваги з аналізаторами маси тіла 090761
E scales with body mass analysers / scales with body mass analyzers  
F pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle  
U ваги підлогові 090772
E bathroom scales  
F balances de salle de bain  
U ваги-платформи 090081
E weighbridges  
F bascules [appareils de pesage]  
U важки прямовисні 090257
E plumb bobs  
F plombs de fils à plomb  
U вакуумметри 090302
E vacuum gauges  
F vacuomètres / indicateurs de vide  
U вакуумні лампи [радіо] 090491
E vacuum tubes [radio]  
F tubes vacuum [T.S.F.]  
U варіометри 090493
E variometers  
F variomètres  
U вентилятори внутрішні охолоджуючі для комп'ютерів 090892
E internal cooling fans for computers  
F ventilateurs de refroidissement internes pour ordinateurs  
U взуття для захисту у разі нещасних випадків, від проміння і вогню 090645
E shoes for protection against accidents, irradiation and fire  
F chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu  
U вилки електричні 090166
E electric plugs  
F prises électriques mâles  
U вимірювальні інструменти 090347
E measuring instruments  
F instruments de mesure  
U вимірювальні покажчики 090242
E gauges  
F jauges  
U вимірювальні прилади 090202
E measuring apparatus  
F mesureurs  
U вимірювальні прилади електричні 090214
E measuring devices, electric  
F appareils électriques de mesure  
U вимірювальні пристрої 090201
E measures  
F mesures  
U випрямлячі струму 090167
E current rectifiers  
F redresseurs de courant  
U високочастотна апаратура 090267
E high-frequency apparatus  
F appareils à haute fréquence  
U витратоміри 090744
E flowmeters  
F débitmètres  
U відгалужувальні коробки [електрика] 090094
E branch boxes [electricity]  
F boîtes de dérivation [électricité] / boîtes de branchement [électricité]  
U відеодисплеї для носіння на тілі 090807
E wearable video display monitors  
F moniteurs d'affichage vidéo à porter sur soi  
U відеоекрани 090652
E video screens  
F écrans vidéo  
U відеокамери 090630
E camcorders  
F caméras vidéo  
U відеокасети 090650
E video cassettes  
F cassettes vidéo  
U відеоняня [відеопристрої для пильнування за немовлятами] 090722
E video baby monitors  
F dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés  
U відеопроєктори 090840
E video projectors  
F vidéoprojecteurs  
U відеотелефони 090653
E video telephones  
F visiophones  
U візири для фотоапаратів 090392
E viewfinders, photographic  
F viseurs photographiques  
U візирні труби для вогнепальної зброї / оптичні приціли для вогнепальної зброї 090509
E sighting telescopes for firearms / telescopic sights for firearms  
F lunettes de visée pour armes à feu  
U візори для шоломів 090047
E visors for helmets  
F visières pour casques  
U віскозиметри 090496
E viscosimeters  
F viscosimètres  
U віхи [геодезичні інструменти] / рейки [геодезичні інструменти] 090281
E levelling staffs [surveying instruments] / rods [surveying instruments]  
F jalons [instruments d'arpentage]  
U вічка [збільшувальні лінзи] для дверей 090312
E peepholes [magnifying lenses] for doors  
F judas optiques pour portes  
U вогнегасники 090041
E fire extinguishers  
F extincteurs  
U водолазні костюми 090162
E diving suits  
F combinaisons de plongée / costumes de plongée / scaphandres  
U водолазні маски 090597
E divers' masks  
F masques de plongée  
U волоконно-оптичні кабелі 090666
E fibre optic cables / fiber optic cables  
F câbles à fibres optiques  
U вольтметри 090500
E voltmeters  
F voltmètres  
U вушні вкладки для віддаленого зв'язку 090835
E earpieces for remote communication  
F oreillettes  
U вушні затички для водолазів 090401
E ear plugs for divers  
F tampons d'oreilles pour la plongée  
U газоаналізатори 090278
E gas testing instruments  
F appareils pour l'analyse des gaz  
U газометри [вимірювальні інструменти] 090279
E gasometers [measuring instruments]  
F gazomètres [instruments de mesure]  
U галенітові кристали [детектори] 090271
E galena crystals [detectors]  
F galènes [détecteurs]  
U гальванічні батареї 090272
E galvanic batteries  
F piles galvaniques  
U гальванічні елементи 090218
E galvanic cells  
F éléments galvaniques  
U гальванометри 090092
E galvanometers  
F galvanomètres  
U гарнітури 090868
E headsets  
F casques d'écoute avec microphone  
U гарнітури віртуальної реальності 090776
E virtual reality headsets  
F casques de réalité virtuelle  
U гарнітури для відеоігор 090869
E headsets for playing video games  
F casques d'écoute avec microphone pour jouer aux jeux vidéo  
U гарнітури для телефонів 090688
E hands-free kits for telephones  
F nécessaires mains libres pour téléphones  
U геліографи 090290
E heliographic apparatus  
F appareils héliographiques  
U геодезичні апарати та інструменти 090280
E surveying apparatus and instruments  
F appareils et instruments géodésiques  
U геодезичні інструменти 090055
E surveying instruments  
F instruments d'arpentage / instruments pour levés de plans  
U геодезичні мірні ланцюги 090056
E surveying chains  
F chaînes d'arpenteur  
U гирі для зважування 090403
E weights  
F poids  
U гігрометри 090292
E hygrometers  
F hygromètres  
U гідрометри 090011
E hydrometers  
F hydromètres  
U глибиноміри морські 090668
E marine depth finders  
F sondeurs de fonds marins  
U голки для компасів 090754
E needles for surveying compasses  
F aiguilles pour boussoles d'arpentage  
U голки для програвачів 090462
E needles for record players / styli for record players  
F saphirs de tourne-disques  
U голови манекенів перукарські [навчальні пристрої] 090813
E hairdressing training heads [teaching apparatus]  
F têtes à coiffer [appareils d'enseignement]  
U голограми 090291
E holograms  
F hologrammes  
U градуйований скляний посуд 090285
E measuring glassware / graduated glassware  
F verrerie graduée  
U графічні зображення для мобільних телефонів завантажні 090804
E downloadable graphics for mobile phones  
F éléments graphiques téléchargeables pour téléphones mobiles  
U грузила для зондів, лотів 090454
E sounding leads  
F plombs de sondes  
U гучномовці 090190
E loudspeakers  
F haut-parleurs  
U далекоміри 090195
E range finders / telemeters  
F télémètres  
U датчики паркування для транспортних засобів 090836
E parking sensors for vehicles  
F détecteurs de stationnement pour véhicules  
U датчики п'єзоелектричні 090824
E piezoelectric sensors  
F capteurs piézoélectriques  
U декомпресійні камери 090595
E decompression chambers  
F caissons de décompression  
U денсиметри 090175
E densimeters  
F densimètres  
U денситометри 090532
E densitometers  
F densitomètres  
U детектори 090180
E detectors  
F détecteurs  
U детектори диму 090623
E smoke detectors  
F détecteurs de fumée  
U детектори фальшивих монет 090173
E counterfeit coin detectors  
F détecteurs de fausse monnaie  
U джгути електричних проводів для автомобілів 090799
E electric wire harnesses for automobiles  
F faisceaux de câbles électriques pour automobiles  
U дзвоники [попереджальні пристрої] 090402
E bells [warning devices]  
F sonneries [appareils avertisseurs]  
U дзвоники дверні електричні 090566
E electric door bells  
F sonnettes de portes, électriques  
U дзеркала [оптика] 090354
E mirrors [optics]  
F miroirs [optique]  
U дзеркала для контрольно-оглядових робіт 090307
E mirrors for inspecting work  
F miroirs d'inspection pour travaux  
U диктофони 090188
E dictating machines  
F machines à dicter  
U динамометри 090203
E dynamometers  
F dynamomètres  
U дискети 090534
E floppy disks  
F disquettes souples  
U диски магнітні 090533
E disks, magnetic  
F disques magnétiques  
U дисководи до комп'ютерів 090634
E disk drives for computers  
F mécanismes d'entraînement de disques [informatique]  
U дисководи з автоматичною заміною дисків для комп'ютерів 090604
E juke boxes for computers  
F changeurs de disques [informatique]  
U дисплеї наголовні 090883
E head-mounted displays  
F visiocasques  
U дисплеї проєкційні для транспортних засобів 090848
E head-up display apparatus for vehicles  
F appareils d'affichage tête haute pour véhicules  
U дистанційні переривники 090474
E telerupters  
F télérupteurs  
U дистиляційні апарати на наукові потреби 090564
E distillation apparatus for scientific purposes  
F appareils pour la distillation à usage scientifique  
U дифракційні апарати [мікроскопія] 090189
E diffraction apparatus [microscopy]  
F appareils de diffraction [microscopie]  
U дихальні апарати для підводного плавання 090355
E breathing apparatus for underwater swimming  
F appareils respiratoires pour la nage subaquatique  
U дихальні апарати, крім апаратів штучного дихання 090431
E breathing apparatus, except for artificial respiration  
F appareils pour la respiration, à l'exception de ceux pour la respiration artificielle  
U діагностичні апарати, крім призначених на медичні потреби 090633
E diagnostic apparatus, not for medical purposes  
F appareils pour le diagnostic non à usage médical  
U діапозитиви [фотографія] / слайди [фотографія] 090185
E transparencies [photography] / slides [photography]  
F diapositives  
U діапроєктори 090186
E slide projectors / transparency projection apparatus  
F appareils de projection de diapositives  
U діафрагми [акустика] 090182
E diaphragms [acoustics]  
F diaphragmes [acoustique]  
U діафрагми [фотографія] 090562
E diaphragms [photography]  
F diaphragmes [photographie]  
U діафрагми для дослідницької апаратури 090439
E diaphragms for scientific apparatus  
F membranes pour appareils scientifiques  
U ДНК-чипи 090684
E DNA chips  
F puces à ADN  
U додавальні машини 090019
E adding machines  
F machines à additionner  
U дозувальні пристрої / дозатори 090565
E dosage dispensers / dosimeters  
F doseurs / appareils de dosage  
U дріт ізольований мідний 090558
E copper wire, insulated  
F fils de cuivre isolés  
U дріт плавкий 090505
E fuse wire  
F fils fusibles  
U дросельні котушки [імпеданс] 090441
E choking coils [impedance]  
F bobines de self  
U еквалайзери [аудіоапаратура] 090770
E equalizers [audio apparatus] / equalisers [audio apparatus]  
F égaliseurs [appareils audio]  
U екрани [фотографія] 090211
E screens [photography]  
F écrans [photographie]  
U екранні заставки - скринсейвери для комп'ютерів записані або завантажні 090802
E computer screen saver software, recorded or downloadable  
F logiciels économiseurs d'écran pour ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables  
U експонометри [вимірювачі освітлення] 090251
E exposure meters [light meters]  
F exposimètres [posemètres] / posemètres  
U електрифіковані огорожі 090669
E electrified fences  
F clôtures électrifiées  
U електрифіковані шини для монтування точкових джерел світла 090635
E electrified rails for mounting spot lights  
F rails électriques pour le montage de projecteurs  
U електричне устатковання для дистанційного керування виробничими процесами 090130
E electric installations for the remote control of industrial operations  
F installations électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles  
U електродинамічна апаратура для дистанційного керування залізничними стрілками 090022
E electro-dynamic apparatus for the remote control of railway points  
F appareils électrodynamiques pour la commande à distance des aiguilles de chemins de fer  
U електродинамічна апаратура для дистанційного керування сигналами 090447
E electro-dynamic apparatus for the remote control of signals  
F appareils électrodynamiques pour la commande à distance des signaux  
U електромагнітні котушки 090024
E electromagnetic coils  
F bobines d'électro-aimants  
U електронні брелоки для ключів, що є апаратами дистанційного керування 090781
E electronic key fobs being remote control apparatus  
F porte-clés électroniques en tant que télécommandes  
U електронні видання завантажні 090657
E electronic publications, downloadable  
F publications électroniques téléchargeables  
U електронні гаманці завантажні 090842
E downloadable e-wallets  
F porte-monnaies électroniques téléchargeables  
U електронні дисплеї для відображання даних у вигляді цифр 090786
E electronic numeric displays  
F dispositifs électroniques d'affichage numérique  
U електронні інтерактивні дошки 090777
E electronic interactive whiteboards  
F tableaux blancs électroniques interactifs  
U електронні кишенькові перекладачі 090636
E electronic pocket translators  
F traducteurs électroniques de poche  
U електронні нашийники для дресирування тварин 090746
E electronic collars to train animals  
F colliers électroniques pour le dressage d'animaux  
U електронні ноти завантажні 090782
E electronic sheet music, downloadable  
F partitions électroniques téléchargeables  
U електронні олівці [елементи дисплеїв] 090598
E electronic pens [visual display units]  
F crayons électroniques pour unités d'affichage visuel  
U електронні оповіщальні дошки 090643
E electronic notice boards  
F tableaux d'affichage électroniques  
U електронні системи контролю доступу для блокування дверей 090759
E electronic access control systems for interlocking doors  
F systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées  
U електронні ярлики для товарів 090637
E electronic tags for goods  
F étiquettes électroniques pour marchandises  
U емотікони для мобільних телефонів завантажні 090821
E downloadable emoticons for mobile phones  
F émoticônes téléchargeables pour téléphones mobiles  
U епідіаскопи 090235
E epidiascopes  
F épidiascopes  
U ергометри 090239
E ergometers  
F ergomètres  
U жилети рятувальні 090546
E life jackets  
F gilets de sauvetage  
U жилети рятувальні світловідбивальні 090745
E reflective safety vests  
F gilets de sécurité réfléchissants  
U заглушки-індикатори тиску для клапанів 090090
E pressure indicator plugs for valves  
F bouchons indicateurs de pression pour valves  
U закодовані ідентифікаційні браслети магнітні 090692
E encoded identification bracelets, magnetic  
F bracelets magnétiques d'identification  
U замки біометричні 090850
E biometric locks  
F serrures biométriques  
U замки електричні 090443
E locks, electric  
F serrures électriques  
U замки навісні електронні 090833
E padlocks, electronic  
F cadenas électroniques  
U записники електронні 090628
E electronic agendas  
F agendas électroniques  
U запобіжники від перенапруги 090676
E voltage surge protectors  
F régulateurs contre les surtensions  
U запобіжники плавкі 090269
E fuses  
F fusibles  
U зарядні пристрої для акумуляторних батарей 090266
E battery chargers  
F chargeurs de piles et batteries  
U зарядні пристрої для електричних акумуляторів 090083
E chargers for electric accumulators  
F chargeurs des accumulateurs électriques  
U зарядні пристрої для електронних сигарет 090738
E chargers for electronic cigarettes  
F chargeurs pour cigarettes électroniques  
U зарядні станції для електричних транспортних засобів 090765
E charging stations for electric vehicles  
F bornes de recharge pour véhicules électriques  
U засоби індивідуального захисту у разі нещасних випадків 090004
E protection devices for personal use against accidents  
F dispositifs de protection personnelle contre les accidents  
U захисні засоби від рентгенівських променів, крім призначених на медичні потреби 090422
E protection devices against X-rays, not for medical purposes  
F dispositifs de protection contre les rayons X non à usage médical  
U захисні костюми для пілотів 090070
E protective suits for aviators  
F combinaisons spéciales de protection pour aviateurs  
U захисні окуляри для спорту 090654
E goggles for sports  
F lunettes de sport  
U захисні плівки, пристосовані для екранів комп'ютерів 090751
E protective films adapted for computer screens  
F films de protection conçus pour écrans d'ordinateur  
U захисні плівки, пристосовані для смартфонів 090775
E protective films adapted for smartphones  
F films de protection conçus pour ordiphones [smartphones]  
U захисні пристосовання для голови спортивні 090753
E head guards for sports  
F protège-têtes pour le sport  
U захисні пристосовання для рота спортивні 090752
E mouth guards for sports  
F protège-dents pour le sport  
U захисні шоломи 090112
E protective helmets  
F casques de protection  
U захисні шоломи для спорту 090656
E protective helmets for sports  
F casques de protection pour le sport  
U звукові пристрої сигнальні 090014
E acoustic alarms / sound alarms  
F avertisseurs acoustiques  
U звуковідтворювальна апаратура 090452
E sound reproduction apparatus  
F appareils pour la reproduction du son  
U звукозаписувальні апарати 090451
E sound recording apparatus  
F appareils pour l'enregistrement du son  
U звукозаписувальні диски 090016
E phonograph records / sound recording discs  
F disques acoustiques  
U звукозаписувальні носії 090111
E sound recording carriers  
F supports d'enregistrements sonores  
U звукозаписувальні стрічки 090231
E sound recording strips  
F films pour l'enregistrement des sons  
U звукопередавальні апарати 090450
E sound transmitting apparatus  
F appareils pour la transmission du son  
U звукопроводи 090015
E acoustic conduits  
F conduits acoustiques  
U з'єднувачі [електрика] 090144
E connectors [electricity]  
F connecteurs [électricité] / connexions [électricité]  
U з'єднувачі [обладнання для обробляння інформації] 090594
E couplers [data processing equipment]  
F coupleurs [équipements de traitement de données]  
U з'єднувачі електричних ліній 090219
E connections for electric lines  
F raccords de lignes électriques  
U з'єднувачі електричні 090220
E couplings, electric / connections, electric  
F raccordements électriques / accouplements électriques  
U з'єднувачі проводів [електрика] 090442
E wire connectors [electricity]  
F serre-fils [électricité]  
U знаки безпеки [світні] 090865
E safety signs [luminous]  
F panneaux de sécurité [lumineux]  
U знаки дорожні світні або механічні 090516
E road signs, luminous or mechanical  
F bornes routières lumineuses ou mécaniques  
U знаки механічні 090234
E mechanical signs  
F enseignes mécaniques  
U знаки попереджувальні [світні] 090864
E warning signs [luminous]  
F panneaux d'avertissement [lumineux]  
U знаки світні 090329
E signs, luminous  
F enseignes lumineuses  
U зонди на наукові потреби 090436
E probes for scientific purposes  
F sondes à usage scientifique  
U зондувальні апарати і машини 090453
E sounding apparatus and machines  
F appareils et machines de sondage  
U зумери 090522
E buzzers  
F ronfleurs  
U зчитувачі [обладнання для обробляння інформації] 090620
E readers [data processing equipment]  
F lecteurs [équipements de traitement de données]  
U зчитувачі штрихових кодів 090581
E bar code readers  
F lecteurs de codes à barres  
U ідентифікаційні картки магнітні 090529
E identity cards, magnetic  
F cartes magnétiques d'identification  
U інвертори [електрика] 090310
E inverters [electricity]  
F inverseurs [électricité]  
U індикатори нахилу / інклінометри / клінометри 090299
E slope indicators / clinometers / gradient indicators / inclinometers  
F indicateurs de pente / clinomètres / inclinomètres  
U індикатори тиску 090410
E pressure indicators  
F indicateurs de pression  
U інкубатори для бактеріальних культур 090556
E incubators for bacteria culture  
F couveuses pour la culture bactérienne  
U інструменти для вимірювання висоти 090812
E height measuring instruments  
F toises [instruments de mesure]  
U інструменти, що мають окуляри 090332
E instruments containing eyepieces  
F instruments à lunettes  
U інтегральні схеми 090538
E integrated circuits  
F circuits intégrés  
U інтерактивні сенсорні термінали 090766
E interactive touch screen terminals  
F bornes d'affichage interactives à écran tactile  
U інтерфейси для комп'ютерів 090603
E interfaces for computers  
F interfaces [informatique]  
U інфрачервоні детектори 090756
E infrared detectors  
F détecteurs à infrarouges  
U іонізатори, крім призначених для обробляння повітря або води 090311
E ionization apparatus not for the treatment of air or water  
F appareils d'ionisation non pour le traitement d'air ou d'eau  
U іскрогасники 090245
E spark-guards  
F pare-étincelles  
U кабелепроводи електричні 090142
E electricity conduits  
F conduites d'électricité  
U кабелі для стартерів 090647
E starter cables for motors  
F câbles de démarrage pour moteurs  
U кабелі електричні 090215
E cables, electric  
F câbles électriques  
U калібри 090066
E calipers  
F calibres  
U калібрувальні кільця 090040
E calibrating rings  
F anneaux à calibrer  
U калориметри 090743
E calorimeters  
F calorimètres  
U калькулятори кишенькові 090644
E pocket calculators  
F calculatrices de poche  
U камери заднього виду для транспортних засобів 090796
E rearview cameras for vehicles  
F caméras de recul pour véhicules  
U капи* 090414
E teeth protectors*  
F protège-dents*  
U капсули на випадок стихійного лиха рятувальні 090731
E life-saving capsules for natural disasters  
F capsules de sauvetage pour situations de catastrophes naturelles  
U карти пам'яті для відеоігрових автоматів 090727
E memory cards for video game machines  
F cartes mémoire pour machines de jeux vidéo  
U картки з інтегрованими мікросхемами [смарт-картки] 090640
E integrated circuit cards [smart cards] / smart cards [integrated circuit cards]  
F cartes à mémoire ou à microprocesseur  
U картки-ключі кодовані 090725
E encoded key cards  
F cartes-clés codées  
U касети для фотопластин [фотографія] 090309
E carriers for dark plates [photography]  
F intermédiaires [photographie]  
U касети з відеоіграми 090651
E video game cartridges  
F cartouches de jeux vidéo  
U касові апарати 090525
E cash registers  
F caisses enregistreuses  
U катоди 090543
E cathodes  
F cathodes  
U килимки під комп'ютерні мишки 090662
E mouse pads  
F tapis de souris  
U килимки, призначені для утримання мобільних телефонів та смартфонів на панелі приладів 090896
E dashboard mats adapted for holding mobile telephones and smartphones  
F tapis de tableau de bord conçus pour accueillir des téléphones mobiles et des ordiphones [smartphones]  
U кільця-підставки для мобільних телефонів 090867
E mobile phone ring stands  
F anneaux-supports pour téléphones mobiles  
U кільця-тримачі для мобільних телефонів 090866
E mobile phone ring holders  
F bagues de téléphone mobile  
U кінематографічні плівки експоновані 090550
E cinematographic film, exposed  
F films cinématographiques exposés  
U кінокамери 090107
E cinematographic cameras  
F caméras [appareils cinématographiques]  
U клеми [електрика] 090089
E terminals [electricity]  
F bornes [électricité]  
U ключі криптографічні для отримування та витрачання криптовалютних активів завантажні 090841
E downloadable cryptographic keys for receiving and spending crypto assets  
F clés cryptographiques téléchargeables pour la réception et la dépense des crypto-actifs  
U кнопки для дзвоників 090093
E push buttons for bells  
F boutons de sonnerie  
U коаксіальні кабелі 090665
E coaxial cables  
F câbles coaxiaux  
U кодовані магнітні картки 090599
E encoded magnetic cards  
F cartes magnétiques codées  
U колектори електричні 090129
E collectors, electric  
F collecteurs électriques  
U колонки акустичні для носіння на тілі 090852
E wearable speakers  
F haut-parleurs à porter sur soi  
U колонки акустичні портативні 090889
E portable speakers  
F enceintes acoustiques portables  
U колонки акустичні тонкоплівкові 090857
E thin film speakers  
F haut-parleurs ultra-minces  
U компакт-диски [аудіодиски, відеодиски] 090587
E compact discs [audio-video]  
F disques compacts [audio-vidéo]  
U компакт-диски [зчитна пам'ять] 090588
E compact discs [read-only memory]  
F disques optiques compacts  
U компаратори 090067
E comparators  
F comparateurs  
U компаси 090523
E directional compasses  
F boussoles  
U компаси морські 090133
E marine compasses  
F compas de marine  
U комп'ютери 090372
E computers  
F ordinateurs  
U комп'ютери для носіння на тілі 090806
E wearable computers  
F ordinateurs à porter sur soi  
U комп'ютери квантові 090877
E quantum computers  
F ordinateurs quantiques  
U комп'ютери тонкі клієнти 090795
E thin client computers  
F clients légers [ordinateurs]  
U комп'ютерне апаратне забезпечення 090732
E computer hardware  
F matériel informatique  
U комп'ютерне програмне забезпечення записане 090591
E computer software, recorded  
F logiciels [programmes enregistrés]  
U комп'ютерне програмне забезпечення ігрове завантажне 090829
E computer game software, downloadable  
F logiciels de jeux téléchargeables  
U комп'ютерне програмне забезпечення ігрове записане 090670
E computer game software, recorded  
F logiciels de jeux enregistrés  
U комп'ютерні джойстики, крім призначених для відеоігор 090747
E joysticks for use with computers, other than for video games  
F leviers de commande à utiliser avec un ordinateur autres que pour jeux vidéo  
U комп'ютерні клавіатури 090537
E computer keyboards  
F claviers d'ordinateur  
U комп'ютерні принтери* 090618
E printers for use with computers*  
F imprimantes d'ordinateurs*  
U комп'ютерні пристрої для магнітних стрічок 090609
E magnetic tape units for computers  
F unités à bande magnétique [informatique]  
U комп'ютерні пристрої периферійні 090590
E computer peripheral devices  
F périphériques d'ordinateurs  
U комп'ютерні програми завантажні 090658
E computer programs, downloadable  
F programmes d'ordinateurs téléchargeables  
U комп'ютерні програми записані 090373
E computer programs, recorded  
F programmes d'ordinateurs enregistrés  
U комп'ютерні програми оперативного обслуговування записані 090589
E computer operating programs, recorded  
F programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs  
U комп'ютерні програмні додатки завантажні 090717
E computer software applications, downloadable  
F applications logicielles informatiques téléchargeables  
U комп'ютерні програмні платформи записані або завантажні 090791
E computer software platforms, recorded or downloadable  
F plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables  
U комутатори 090132
E commutators  
F commutateurs  
U комутаційні електричні апарати 090163
E electric apparatus for commutation  
F appareils électriques de commutation  
U конденсатори електричні 090140
E condensers [capacitors] / capacitors  
F condensateurs électriques  
U контакти електричні 090148
E contacts, electric  
F contacts électriques  
U контактні лінзи 090554
E contact lenses  
F lentilles de contact / verres de contact  
U контейнери для контактних лінз 090555
E containers for contact lenses  
F étuis pour verres de contact  
U контейнери, що мають функції ультразвукового чищення, для контактних лінз 090886
E contact lens cases incorporating ultrasonic cleaning functions  
F étuis pour lentilles de contact incorporant des fonctions de nettoyage par ultrasons  
U контролери для серводвигунів 090897
E controllers for servo motors  
F dispositifs de commande pour servomoteurs  
U контролери електронні для серводвигунів 090876
E electronic controllers for servo motors  
F dispositifs de commande électroniques pour servomoteurs  
U контролери центральні систем автоматичного керування будинком / контролери центральні розумного будинку 090846
E home automation hubs / smart home hubs  
F hubs domotiques intelligents  
U контролери цифрового інтерфейсу музичних інструментів, що є аудіоінтерфейсами 090878
E musical instrument digital interface controllers being audio interfaces  
F contrôleurs d'interfaces numériques pour instruments de musique en tant qu'interfaces audio  
U контрольно-вимірювальні прилади для парових котлів 090120
E boiler control instruments  
F instruments de contrôle de chaudières  
U конуси вітрові для визначання напрямку вітру 090678
E wind socks for indicating wind direction  
F manches à air [indicateurs de vent]  
U конуси дорожні 090715
E traffic cones  
F cônes de signalisation routière  
U коригувальні лінзи [оптика] 090159
E correcting lenses [optics]  
F verres correcteurs [optique]  
U коробки з'єднання [електрика] 090145
E junction boxes [electricity]  
F boîtes de jonction [électricité] / boîtes de connexion  
U корпуси гучномовців 090087
E cabinets for loudspeakers  
F boîtiers de haut-parleurs  
U корпуси електричних акумуляторів 090009
E battery boxes / accumulator boxes  
F caisses d'accumulateurs  
U косинці для вимірювання 090784
E squares for measuring  
F équerres graduées  
U космографічні інструменти 090161
E cosmographic instruments  
F instruments de cosmographie  
U костюми гаптичні, крім призначених на медичні потреби 090860
E haptic suits, other than for medical purposes  
F combinaisons haptiques autres qu'à usage médical  
U костюми для захисту від вогню / одяг для захисту від вогню 090288
E clothing for protection against fire / garments for protection against fire  
F habillement pour la protection contre le feu / vêtements pour la protection contre le feu  
U котушки [фотографія] 090233
E spools [photography]  
F enrouleurs [photographie]  
U котушки електричні 090001
E coils, electric  
F bobines électriques  
U котушки індуктивності [електрика] 090304
E inductors [electricity]  
F inducteurs [électricité]  
U крапельниці для вимірювання, крім призначених на медичні або побутові потреби 090827
E droppers for measuring, other than for medical or household purposes  
F compte-gouttes gradués autres qu'à usage médical ou domestique  
U крісла евакуаційні 090895
E evacuation chairs  
F chaises d'évacuation  
U крокоміри 090137
E pedometers  
F podomètres [compte-pas] / compte-pas [podomètres]  
U круглі логарифмічні лінійки 090101
E circular slide rules  
F règles à calcul circulaires / disques à calcul  
U куленепробивний одяг 090728
E bullet-proof clothing  
F vêtements pare-balles  
U куленепробивні жилети / бронежилети 090582
E bullet-proof vests / bullet-proof waistcoats  
F gilets pare-balles  
U кулі вогнегасні 090851
E fire-extinguishing balls  
F boules d'extinction  
U кутовимірювальні інструменти 090512
E azimuth instruments  
F instruments azimutaux  
U лабораторні лотки 090177
E laboratory trays  
F plateaux de laboratoire  
U лаги [вимірювальні інструменти] 090326
E logs [measuring instruments]  
F lochs  
U лазери, крім призначених на медичні потреби 090323
E lasers, not for medical purposes  
F lasers non à usage médical  
U лактоденсиметри 090316
E lactodensimeters  
F lacto-densimètres  
U лактометри 090317
E lactometers  
F lactomètres / pèse-lait  
U лампи кільцеві для селфі для смартфонів 090861
E selfie ring lights for smartphones  
F anneaux lumineux à selfies pour ordiphones [smartphones]  
U лампи фотолабораторні [фотографія] 090318
E darkroom lamps [photography]  
F lampes pour chambres noires [photographie]  
U лампи-спалахи [фотографія] 090206
E flash-bulbs [photography]  
F flashes [photographie]  
U лампи-спалахи для смартфонів 090855
E flash lamps for smartphones  
F flashs pour ordiphones [smartphones]  
U ланцюжки для окулярів 090115
E spectacle chains / eyeglass chains  
F chaînettes de lunettes  
U лептопи 090707
E laptop computers  
F ordinateurs portables  
U лінзи для окулярів 090334
E spectacle lenses / eyeglass lenses  
F verres de lunettes  
U лінійки [вимірювальні інструменти] 090284
E rulers [measuring instruments]  
F règles [instruments de mesure]  
U лінійки розкладні 090343
E carpenters' rules  
F réglets [règles à coulisse]  
U ліхтарі оптичні / лампи оптичні 090319
E optical lanterns / optical lamps  
F lampes optiques / lanternes optiques  
U ліхтарі проблискові [світні сигнальні пристрої] 090126
E flashing lights [luminous signals]  
F clignotants [signaux lumineux]  
U ліхтарі сигнальні 090322
E signal lanterns  
F lanternes à signaux  
U лічильники 090138
E counters / meters  
F compteurs  
U лічильники обертів 090485
E revolution counters  
F compte-tours  
U лічильники пройденої відстані 090194
E distance recording apparatus / apparatus for recording distance  
F appareils pour l'enregistrement des distances  
U лічильники пройденої відстані для транспортних засобів 090232
E mileage recorders for vehicles / kilometer recorders for vehicles  
F compteurs kilométriques pour véhicules  
U логарифмічні лінійки 090102
E slide-rules  
F règles à calcul  
U лотліні 090327
E sounding lines  
F lignes de sondes  
U лупи [оптика] 090328
E magnifying glasses [optics]  
F loupes [optique]  
U магніти 090023
E magnets  
F aimants  
U магніти декоративні 090660
E decorative magnets  
F aimants décoratifs [magnets]  
U магнітні кодувальники 090608
E magnetic encoders  
F encodeurs magnétiques  
U магнітні носії інформації 090607
E magnetic data media  
F supports de données magnétiques  
U магнітні проводи 090256
E magnetic wires  
F fils magnétiques  
U магнітні стрічки 090078
E magnetic tapes  
F bandes [rubans] magnétiques / rubans magnétiques  
U магнітні стрічки для відеозаписування 090495
E videotapes  
F bandes vidéo  
U манекени для аварійних випробувань 090697
E crash test dummies  
F mannequins pour essais de collision  
U манекени для надавання першої допомоги [навчальні прилади] 090680
E resuscitation mannequins [teaching apparatus]  
F mannequins pour exercices de secours [appareils d'instruction]  
U манометри 090336
E pressure gauges / manometers  
F manomètres  
U маски для зварювальників 090114
E solderers' helmets  
F masques de soudeurs  
U маски захисні, крім призначених на медичні потреби 090338
E protective masks, not for medical purposes  
F masques de protection non à usage médical  
U маски пилозахисні з функцією очищення повітря 090898
E dust masks incorporating air purification  
F masques antipoussières à purification d'air  
U математичні інструменти 090339
E mathematical instruments  
F instruments mathématiques  
U матеріали для електропередавальних ліній [проводи, кабелі] 090553
E materials for electricity mains [wires, cables]  
F matériel pour conduites d'électricité [fils, câbles]  
U машини для зважування 090080
E weighing machines  
F machines de pesage  
U машини для рахування і сортування грошей 090053
E money counting and sorting machines  
F machines à compter et trier l'argent  
U машини і прилади для випробовування матеріалів 090240
E material testing instruments and machines  
F instruments et machines pour essais de matériaux  
U меблі спеціальні лабораторні 090315
E furniture especially made for laboratories  
F mobilier spécial de laboratoire  
U мегафони 090341
E megaphones  
F mégaphones  
U медіаплеєри портативні 090702
E portable media players  
F baladeurs multimédias  
U металодетектори промислові або військові 090178
E metal detectors for industrial or military purposes  
F détecteurs d'objets métalliques à usage industriel ou militaire  
U метеорологічні інструменти 090348
E meteorological instruments  
F instruments météorologiques  
U метеорологічні кулі-зонди 090075
E meteorological balloons  
F ballons météorologiques  
U метри [вимірювальні інструменти] 090349
E rules [measuring instruments]  
F mètres [instruments de mesure]  
U метри швацькі 090169
E dressmakers' measures  
F mètres de couturières  
U метрономи 090139
E metronomes  
F métronomes  
U механізми для приймання оплати для апаратів, що приводяться в дію жетонами 090064
E mechanisms for counter-operated apparatus  
F mécanismes pour appareils déclenchés par l'introduction d'un jeton  
U механізми для приймання оплати для апаратів, що приводяться в дію монетами 090063
E mechanisms for coin-operated apparatus  
F mécanismes pour appareils à prépaiement  
U механізми для приймання оплати для телевізорів, що приводяться в дію монетами 090340
E coin-operated mechanisms for television sets  
F mécanismes à prépaiement pour appareils de télévision  
U мишки [комп'ютерні периферійні пристрої] 090614
E mouse [computer peripheral]  
F souris [périphérique d'ordinateur]  
U мікрометри 090379
E micrometers / micrometer gauges  
F micromètres / palmers  
U мікрометричні гвинти для оптичних інструментів 090350
E micrometer screws for optical instruments  
F vis micrométriques pour instruments d'optique  
U мікропроцесори 090610
E microprocessors  
F microprocesseurs  
U мікроскопи 090193
E microscopes  
F microscopes  
U мікротоми 090352
E microtomes  
F microtomes  
U мікрофони 090351
E microphones  
F microphones  
U мікрофони бездротові дикторські 090858
E wireless speaker microphones  
F microphones à haut-parleurs sans fil  
U мікшерні пульти 090779
E audio mixers  
F mélangeurs audio  
U мірні ложки 090641
E measuring spoons  
F cuillers doseuses  
U мобільні телефони / стільникові телефони 090734
E mobile telephones / cell phones / cellular phones  
F téléphones mobiles / téléphones portables  
U модеми 090611
E modems  
F modems  
U монітори [комп'ютерне апаратне забезпечення] 090612
E monitors [computer hardware]  
F moniteurs [matériel informatique]  
U монітори [комп'ютерні програми] 090613
E monitors [computer programs]  
F moniteurs [programmes d'ordinateurs]  
U морські апарати та інструменти 090356
E nautical apparatus and instruments  
F appareils et instruments nautiques  
U мультиплікаційні фільми 090176
E animated cartoons  
F dessins animés  
U муфти з'єднувальні для електричних кабелів 090626
E junction sleeves for electric cables  
F manchons de jonction pour câbles électriques  
U набори даних записані або завантажні 090847
E data sets, recorded or downloadable  
F ensembles de données enregistrées ou téléchargeables  
U навігаційні інструменти 090358
E navigational instruments  
F instruments pour la navigation  
U навігаційні прилади для транспортних засобів [бортові комп'ютери] 090659
E navigation apparatus for vehicles [on-board computers]  
F appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]  
U навушники як наголовна гарнітура 090671
E headphones  
F casques à écouteurs  
U навчальна апаратура 090440
E teaching apparatus  
F appareils d'enseignement / appareils scolaires  
U наголовні убори, що є захисними шоломами 090832
E headgear being protective helmets  
F couvre-chefs en tant que casques de protection  
U наколінники для робітників 090605
E knee-pads for workers  
F genouillères pour ouvriers  
U накривки захисні для штепсельних розеток 090667
E covers for electric outlets  
F cache-prise  
U напівпровідники 090539
E semi-conductors  
F semi-conducteurs  
U неонові знаки 090330
E neon signs  
F tubes lumineux pour la publicité  
U нитки розпізнавальні для електричних проводів 090293
E identification threads for electric wires  
F fils d'identification pour fils électriques  
U нитколічильники 090136
E thread counters  
F compte-fils  
U нівеліри 090333
E surveyors' levels  
F niveaux à lunettes  
U нівелювальні інструменти 090363
E levelling instruments  
F instruments de nivellement  
U ноніуси 090494
E verniers  
F verniers  
U носові затискачі для водолазів та плавців 090655
E nose clips for divers and swimmers  
F pinces nasales pour plongeurs et nageurs  
U ноутбуки 090642
E notebook computers  
F ordinateurs blocs-notes  
U об'єктиви [лінзи] [оптика] 090160
E objectives [lenses] [optics]  
F objectifs [optique]  
U об'єктиви для астрофотографування 090059
E lenses for astrophotography  
F objectifs pour l'astrophotographie  
U об'єктиви для макрозйомки 090088
E close-up lenses  
F bonnettes d'approche  
U об'єктиви для селфі 090803
E selfie lenses  
F objectifs pour autophotos  
U обмежувачі [електрика] 090165
E limiters [electricity]  
F limiteurs [électricité]  
U оболонки для електричних кабелів 090098
E sheaths for electric cables  
F gaines pour câbles électriques  
U оболонки розпізнавальні для електричних проводів 090294
E identification sheaths for electric wires  
F gaines d'identification pour fils électriques  
U овоскопи 090241
E egg-candlers  
F mire-œufs  
U одяг для захисту у разі нещасних випадків, від проміння і вогню 090005
E clothing for protection against accidents, irradiation and fire  
F vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu  
U одяг, призначений для лабораторій 090691
E clothing especially made for laboratories  
F vêtements spéciaux pour laboratoires  
U озонатори 090378
E ozonisers [ozonators]  
F ozoniseurs [ozonisateurs]  
U октанти 090367
E octants  
F octants  
U окуляри 090331
E spectacles / eyeglasses  
F lunettes [optique]  
U окуляри від сонця 090648
E sunglasses  
F lunettes de soleil  
U окуляри для корекції дальтонізму 090885
E spectacles for correcting colour blindness / spectacles for correcting color blindness / colour blindness correction glasses / color blindness correction glasses  
F lunettes pour corriger le daltonisme  
U окуляри оптичних приладів 090134
E eyepieces  
F oculaires  
U омметри 090368
E ohmmeters  
F ohmmètres  
U оправи для окулярів 090359
E spectacle frames / eyeglass frames  
F montures de lunettes  
U оптичні апарати та інструменти 090370
E optical apparatus and instruments  
F appareils et instruments optiques  
U оптичні вироби 090335
E eyewear  
F articles de lunetterie  
U оптичні волокна [світловоди] 090571
E optical fibres [light conducting filaments] / optical fibers [light conducting filaments]  
F fibres optiques [fils conducteurs de rayons lumineux]  
U оптичні диски 090617
E optical discs  
F disques optiques  
U оптичні зчитувачі знаків 090615
E optical character readers  
F lecteurs optiques  
U оптичні конденсори 090592
E optical condensers  
F condensateurs optiques  
U оптичні лінзи 090324
E optical lenses  
F lentilles optiques  
U оптичні носії інформації 090616
E optical data media  
F supports de données optiques  
U оптичні приціли для артилерії 090735
E telescopic sights for artillery  
F lunettes de visée pour pièces d'artillerie  
U осцилографи 090374
E oscillographs  
F oscillographes  
U очищальні пристрої для звукозаписувальних дисків 090230
E cleaning apparatus for phonograph records / cleaning apparatus for sound recording discs  
F dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques  
U палки для селфі [ручні моноподи] 090742
E selfie sticks [hand-held monopods]  
F perches pour autophotos [monopodes à main]  
U панелі сигнальні світні або механічні 090380
E signalling panels, luminous or mechanical  
F panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques  
U паркомати 090383
E parking meters  
F parcomètres [parcmètres]  
U паси безпеки, крім призначених для транспортних засобів і спортивного спорядження 090621
E safety restraints, other than for vehicle seats and sports equipment  
F harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules ou équipement de sport  
U паси натільні для підтримування під час піднімання вантажів 090838
E body harnesses for support when lifting loads  
F harnais de maintien à porter sur le corps pour soulever des charges  
U педалі створювання звукових ефектів для електричних гітар 090811
E wah-wah pedals  
F pédales wah-wah  
U пенсне 090397
E pince-nez  
F pince-nez  
U перегінні куби для лабораторного досліджування 090504
E stills for laboratory experiments  
F alambics pour expériences en laboratoire  
U переговорні апарати 090308
E intercommunication apparatus  
F appareils d'intercommunication  
U переговорні трубки 090017
E speaking tubes  
F porte-voix / tubes acoustiques  
U передавачі електронних сигналів 090227
E transmitters of electronic signals  
F émetteurs de signaux électroniques  
U перемикальні коробки [електрика] 090131
E switchboxes [electricity]  
F boîtes à clapets [électricité]  
U перемикальні щити 090146
E switchboards  
F tableaux de connexion  
U перемикачі електричні 090164
E switches, electric  
F interrupteurs / poires électriques [interrupteurs]  
U перемикачі, що діють в установлений час, автоматичні 090353
E time switches, automatic  
F minuteries [à l'exception de celles pour l'horlogerie]  
U перетворювачі електричні 090153
E converters, electric  
F convertisseurs électriques / commutatrices  
U перископи 090337
E periscopes  
F périscopes  
U персональні стереопрогравачі 090663
E personal stereos  
F baladeurs  
U персональні цифрові секретарі 090790
E personal digital assistants [PDAs]  
F assistants numériques personnels [PDA]  
U перфокартні машини офісні 090097
E punched card machines for offices  
F machines de bureau à cartes perforées  
U печі для лабораторного використання 090568
E furnaces for laboratory use / ovens for laboratory use  
F fours de laboratoire / fourneaux de laboratoire  
U пиломіри портативні надчутливі 090853
E portable ultrafine dust meters  
F compteurs de poussières ultrafines portatifs  
U підсилювальні лампи електронні 090038
E amplifying tubes / amplifying valves  
F tubes amplificateurs / lampes amplificatrices  
U підсилювачі 090037
E amplifiers  
F amplificateurs / appareils pour l'amplification des sons  
U підсилювачі для серводвигунів 090875
E amplifiers for servo motors  
F amplificateurs pour servomoteurs  
U підставки охолоджуючі для лептопів 090891
E cooling pads for laptop computers  
F supports de refroidissement pour ordinateurs portables  
U підставки під зап'ястя для роботи з комп'ютером 090664
E wrist rests for use with computers  
F repose-poignets à utiliser avec un ordinateur  
U підставки, пристосовані для лептопів 090831
E stands adapted for laptops  
F supports adaptés pour ordinateurs portables  
U піпетки лабораторні 090398
E laboratory pipettes  
F pipettes de laboratoire  
U пірометри 090415
E pyrometers  
F pyromètres  
U планіметри 090400
E planimeters  
F planimètres  
U планшети [геодезичні інструменти] 090399
E plane tables [surveying instruments]  
F planchettes [instruments d'arpentage]  
U планшетні комп'ютери 090724
E tablet computers  
F tablettes électroniques  
U пластини акумуляторні 090012
E plates for batteries  
F plaques pour accumulateurs électriques  
U плати для інтегральних схем 090584
E wafers for integrated circuits  
F plaquettes pour circuits intégrés  
U плати друковані 090699
E printed circuit boards  
F cartes de circuits imprimés  
U платіжні термінали 090843
E credit card terminals  
F terminaux pour cartes de crédit  
U плеєри DVD 090685
E DVD players  
F lecteurs DVD  
U плеєри для касет 090631
E cassette players  
F lecteurs de cassettes  
U плеєри для компакт-дисків 090632
E compact disc players  
F lecteurs de disques compacts  
U плівки експоновані 090515
E films, exposed  
F films exposés / pellicules exposées  
U плівки захисні для екранів мобільних телефонів 090863
E mobile phone screen protectors  
F protections d'écran de téléphone mobile  
U плотери 090596
E plotters  
F tables traçantes [traceurs] / traceurs [tables traçantes]  
U плоти рятувальні 090073
E life-saving rafts  
F radeaux de sauvetage  
U подушки безпеки повітряні для захисту від падіння 090887
E airbags for safety purposes for fall protection  
F coussins de sécurité gonflables contre les chutes accidentelles  
U пожежні драбини рятувальні 090205
E fire escapes  
F échelles de sauvetage  
U пожежні машини 090297
E fire engines  
F fourgons d'incendie  
U пожежні насоси 090298
E fire pumps  
F pompes à incendie  
U пожежні покривала 090638
E fire blankets  
F couvertures coupe-feu  
U пожежні пристрої для збивання полум'я 090082
E fire beaters  
F battes pour incendie  
U пожежні сигналізатори 090068
E fire alarms  
F avertisseurs d'incendie  
U пожежні судна 090601
E fire boats  
F bateaux-pompes à incendie  
U покажчики електровтрат 090213
E electric loss indicators  
F indicateurs de perte électrique  
U покажчики кількості 090301
E quantity indicators  
F indicateurs de quantité  
U покажчики рівня бензину / покажчики рівня пального 090243
E petrol gauges / gasoline gauges  
F niveaux d'essence  
U покажчики рівня води 090204
E water level indicators  
F indicateurs de niveau d'eau  
U покривала рятувальні 090815
E survival blankets  
F couvertures de survie  
U поливальні протипожежні системи 090646
E sprinkler systems for fire protection  
F gicleurs d'incendie  
U поляриметри 090404
E polarimeters  
F polarimètres  
U поштові ваги 090325
E letter scales  
F pèse-lettres  
U пояси вантажні для водолазів 090834
E weight belts for divers  
F ceintures de lest pour la plongée  
U прецизійні терези 090489
E precision balances  
F trébuchets [balances]  
U приводи електричні 090899
E electric actuators  
F actionneurs électriques  
U приводи лінійні електричні 090900
E electric linear actuators  
F actionneurs linéaires électriques  
U призми [оптика] 090365
E prisms [optics]  
F prismes [optique]  
U приладдя для вимірювання розміру каблучок 090793
E ring sizers  
F triboulets  
U приладдя для вимірювання розміру пальців 090794
E finger sizers  
F baguiers  
U прилади для аналізування повітря 090025
E air analysis apparatus  
F appareils pour l'analyse de l'air  
U прилади для аналізування харчових продуктів 090029
E food analysis apparatus  
F appareils pour l'analyse des aliments  
U прилади для вимірювання відстані 090187
E distance measuring apparatus  
F appareils pour la mesure des distances / diastimètres  
U прилади для вимірювання товщини вичиненої шкіри 090171
E appliances for measuring the thickness of leather  
F appareils à mesurer l'épaisseur des cuirs  
U прилади для вимірювання товщини шкур 090386
E apparatus for measuring the thickness of skins  
F appareils à mesurer l'épaisseur des peaux  
U прилади для вимірювання швидкості [фотографія] 090345
E speed measuring apparatus [photography]  
F appareils pour le mesurage de la vitesse [photographie]  
U прилади для змінювання голок програвачів 090503
E apparatus for changing record player needles  
F dispositifs pour changer les aiguilles de tourne-disques  
U прилади для перевіряння швидкості транспортних засобів 090152
E speed checking apparatus for vehicles  
F contrôleurs de vitesse pour véhicules  
U прилади для реєстрування часу 090478
E time recording apparatus  
F appareils pour l'enregistrement de temps  
U прилади для розмагнічування магнітних стрічок 090076
E demagnetizing apparatus for magnetic tapes  
F appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques  
U прилади катодного захисту проти корозії 090412
E cathodic anti-corrosion apparatus  
F dispositifs cathodiques pour la protection contre la rouille  
U принтери бездротові портативні для використання з лептопами та мобільними пристроями 090884
E wireless portable printers for use with laptops and mobile devices  
F imprimantes portables sans fil à utiliser avec des ordinateurs portables et des dispositifs mobiles  
U принтери для друкування квитків 090837
E ticket printers  
F imprimantes de tickets  
U прискорювачі частинок 090002
E particle accelerators  
F accélérateurs de particules  
U пристосовання для розмічання низу швейних виробів 090313
E hemline markers  
F arrondisseurs pour la couture  
U пристрої безпеки руху на залізниці 090254
E railway traffic safety appliances  
F appareils pour la sûreté du trafic ferroviaire  
U пристрої для автоматичного керування транспортними засобами 090396
E steering apparatus, automatic, for vehicles  
F dispositifs de pilotage automatique pour véhicules  
U пристрої для виписування рахунків 090252
E invoicing machines  
F machines à facturer  
U пристрої для відеозаписування 090536
E video recorders  
F magnétoscopes  
U пристрої для записування на магнітну стрічку 090077
E tape recorders  
F enregistreurs à bande magnétique  
U пристрої для налаштування систем супутникового зв'язку 090792
E satellite finder meters  
F pointeurs de satellites  
U пристрої для перепускання кисню 090377
E oxygen transvasing apparatus  
F appareils pour transvaser l'oxygène  
U пристрої для проєціювання віртуальних клавіатур 090814
E devices for the projection of virtual keyboards  
F dispositifs pour la projection des claviers virtuels  
U пристрої для читання електронних книжок 090718
E electronic book readers  
F liseuses électroniques  
U пристрої запобіжні протикрадіжні електричні 090497
E theft prevention installations, electric  
F installations électriques pour préserver du vol  
U пристрої зарядні для мобільних телефонів 090862
E mobile phone chargers  
F chargeurs pour téléphones mobiles  
U пристрої зарядні портативні 090874
E portable power chargers  
F chargeurs portables  
U пристрої сигнальні для тварин для спрямування руху худоби 090839
E animal signalling rattles for directing livestock  
F hochets à bétail  
U пристрої сигнальні світні або механічні 090434
E signals, luminous or mechanical  
F signalisation lumineuse ou mécanique  
U пристрої сигнальні спалахові для рятувальних операцій лазерні 090809
E rescue laser signalling flares  
F feux de détresse et de signalisation laser  
U пристрої сигнальні спалахові для рятувальних операцій невибухові та непіротехнічні 090830
E rescue flares, non-explosive and non-pyrotechnic  
F feux de détresse ni explosifs ni pyrotechniques  
U пристрої телекомунікаційні у вигляді ювелірних виробів 090805
E telecommunication apparatus in the form of jewellery / telecommunication apparatus in the form of jewelry  
F appareils de télécommunication en forme de bijoux  
U пристрої центрування для фотографічних діапозитивів 090183
E centering apparatus for photographic transparencies  
F appareils de cadrage pour diapositives  
U пробірки 090236
E test tubes  
F éprouvettes  
U провідники електричні 090141
E conductors, electric  
F conducteurs électriques  
U проводи електричні 090255
E wires, electric  
F fils électriques  
U проводка [електрика] 090216
E ducts [electricity]  
F canalisations électriques  
U програвачі 090192
E record players  
F tourne-disques  
U програмне забезпечення комп'ютерне завантажне для керування операціями з криптовалютою за блокчейн-технологією 090870
E downloadable computer software for managing cryptocurrency transactions using blockchain technology  
F logiciels informatiques téléchargeables pour la gestion de transactions crypto-monétaires au moyen de la technologie de la chaîne de blocs  
U програмне забезпечення як медичний пристрій [SaMD] завантажне 090894
E software as a medical device [SaMD], downloadable  
F logiciels en tant que dispositifs médicaux [SaMD] téléchargeables  
U проєкційні апарати 090411
E projection apparatus  
F appareils de projection  
U проєкційні екрани 090209
E projection screens  
F écrans de projection  
U промивальні посудини [фотографія] 090390
E washing trays [photography]  
F bacs de rinçage [photographie]  
U протизавадні пристрої [електрика] 090048
E anti-interference devices [electricity]  
F dispositifs antiparasites [électricité]  
U процесори [центральні блоки обробляння даних] 090619
E processors [central processing units] / central processing units [processors]  
F processeurs [unités centrales de traitement] / unités centrales de traitement [processeurs]  
U прутки для шукання підземних джерел води 090072
E rods for water diviners  
F baguettes de sourciers  
U прямовиси 090258
E plumb lines  
F fils à plomb  
U пульти керування [електрика] 090217
E control panels [electricity]  
F tableaux de commande [électricité]  
U радари 090416
E radar apparatus  
F radars  
U радіологічні апарати на промислові потреби 090418
E radiological apparatus for industrial purposes  
F appareils de radiologie à usage industriel  
U радіологічні екрани на промислові потреби 090526
E radiology screens for industrial purposes  
F écrans radiologiques à usage industriel  
U радіоняня [пристрої для пильнування за немовлятами] 090721
E baby monitors  
F dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés  
U радіопейджери 090673
E radio pagers  
F appareils de téléappel radio  
U радіопередавачі [телекомунікації] 090228
E transmitting sets [telecommunication]  
F émetteurs [télécommunication]  
U радіоприймачі 090270
E radios  
F appareils de radio / postes de T.S.F.  
U радіоприймачі для транспортних засобів 090417
E vehicle radios  
F appareils de radio pour véhicules  
U радіостанції портативні 090677
E walkie-talkies  
F talkies-walkies  
U радіотелеграфні станції 090408
E radiotelegraphy sets  
F postes radiotélégraphiques  
U радіотелефонні станції 090407
E radiotelephony sets  
F postes radiotéléphoniques  
U радіощогли 090471
E masts for wireless aerials  
F pylônes de T.S.F. / pylônes de téléphonie sans fil  
U рамки для фотографічних діапозитивів 090099
E frames for photographic transparencies  
F cadres pour diapositives  
U растри для фотоцинкографії 090286
E screens for photoengraving  
F trames pour la photogravure  
U рахівниці 090627
E abacuses  
F bouliers compteurs  
U рахувальні машини 090103
E calculating machines  
F machines à calculer / machines arithmétiques  
U рахувальні машини для виборів 090499
E voting machines  
F machines à voter  
U регулівні апарати електричні 090150
E regulating apparatus, electric  
F appareils électriques de contrôle  
U регулятори напруги для транспортних засобів 090498
E voltage regulators for vehicles  
F régulateurs de tension pour véhicules  
U регулятори освітлювання [світлорегулятори] електричні 090606
E light dimmers [regulators], electric / light regulators [dimmers], electric  
F variateurs [régulateurs] de lumière / régulateurs [variateurs] de lumière  
U регулятори освітлювання сцени 090682
E stage lighting regulators  
F régulateurs d'éclairage de scène  
U регулятори числа обертів для програвачів 090486
E speed regulators for record players  
F régulateurs de vitesse de tourne-disques  
U редуктори [електрика] 090168
E cell switches [electricity] / reducers [electricity]  
F réducteurs [électricité]  
U резистори електричні 090427
E resistances, electric  
F résistances électriques  
U рейсмуси [столярні] 090490
E marking gauges [joinery]  
F trusquins  
U рейсшини для вимірювання 090783
E T-squares for measuring  
F tés gradués  
U реле електричні 090222
E relays, electric  
F relais électriques  
U ремінці для стільникових телефонів 090703
E cell phone straps  
F cordonnets pour téléphones mobiles  
U рентгенівські апарати, крім призначених на медичні потреби 090425
E X-ray apparatus not for medical purposes  
F appareils à rayons X non à usage médical  
U рентгенівські плівки експоновані 090573
E X-ray films, exposed  
F films radiographiques exposés  
U рентгенівські трубки, крім призначених на медичні потреби 090421
E X-ray tubes not for medical purposes  
F tubes à rayons X non à usage médical  
U рентгенограми, крім призначених на медичні потреби 090625
E X-ray photographs, other than for medical purposes  
F radiographies autres qu'à usage médical  
U реостати 090432
E rheostats  
F rhéostats  
U респіратори для фільтрування повітря 090430
E respirators for filtering air  
F respirateurs pour le filtrage de l'air  
U респіраторні маски, крім призначених для штучного дихання 090113
E respiratory masks, other than for artificial respiration  
F masques respiratoires autres que pour la respiration artificielle  
U реторти 090157
E retorts  
F cornues  
U рефрактометри 090250
E refractometers  
F réfractomètres  
U рефрактори 090424
E refractors  
F réfracteurs  
U решітки для пластин електричних акумуляторів 090287
E grids for batteries  
F grilles pour accumulateurs électriques  
U рингтони для мобільних телефонів завантажні 090694
E downloadable ring tones for mobile phones  
F tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles  
U рівні [інструменти для визначання горизонтальності] 090362
E levels [instruments for determining the horizontal]  
F niveaux [instruments pour donner l'horizontale]  
U різьбові калібри 090466
E screw-tapping gauges  
F jauges de taraudage  
U роботи для нагляду за безпекою 090789
E security surveillance robots  
F robots de surveillance pour la sécurité  
U роботи для створювання ефекту присутності 090822
E telepresence robots  
F robots de téléprésence  
U роботи лабораторні 090787
E laboratory robots  
F robots de laboratoire  
U роботи навчальні 090788
E teaching robots  
F robots pédagogiques  
U роботи-гуманоїди зі штучним інтелектом для використання у наукових дослідженнях 090778
E humanoid robots with artificial intelligence for use in scientific research  
F robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle pour la recherche scientifique  
U розетки електричні 090828
E electric sockets  
F prises électriques femelles  
U розподільні коробки [електрика] 090054
E distribution boxes [electricity]  
F armoires de distribution [électricité]  
U розподільні пульти [електрика] 090198
E distribution consoles [electricity]  
F pupitres de distribution [électricité]  
U розподільні щити [електрика] 090197
E distribution boards [electricity]  
F tableaux de distribution [électricité]  
U розсувні калібри 090104
E slide calipers  
F pieds à coulisse  
U ртутні рівні 090344
E mercury levels  
F niveaux à mercure  
U рубильники 090143
E circuit closers  
F conjoncteurs  
U рукавиці для водолазів 090275
E gloves for divers  
F gants de plongée  
U рукавиці для захисту від рентгенівського проміння промислові 090276
E gloves for protection against X-rays for industrial purposes  
F gants de protection contre les rayons X à usage industriel  
U рукавиці для захисту у разі нещасних випадків 090274
E gloves for protection against accidents  
F gants pour la protection contre les accidents  
U рукавички з блоком датчиків для введення даних 090819
E data gloves  
F gants de réalité virtuelle  
U рупори до гучномовців 090575
E horns for loudspeakers  
F pavillons de haut-parleurs  
U рятувальні брезенти 090261
E safety tarpaulins  
F bâches de sauvetage  
U рятувальні пояси 090547
E life belts  
F ceintures de sauvetage  
U сабвуфери 090771
E subwoofers  
F caissons de graves  
U свистки для подавання команд собакам 090508
E dog whistles  
F sifflets pour appeler les chiens  
U свистки сигнальні 090445
E signalling whistles  
F sifflets de signalisation  
U свистки спортивні 090801
E sports whistles  
F sifflets de sport  
U свисткові сигнальні пристрої 090013
E whistle alarms  
F avertisseurs à sifflet d'alarme  
U світлові указки електронні 090679
E light-emitting electronic pointers  
F pointeurs électroniques à émission de lumière  
U світловідбивальні вироби для одягу для запобігання нещасним випадкам 090003
E reflective articles for wear, for the prevention of accidents  
F articles réfléchissants à porter sur soi pour la prévention des accidents  
U світлодіоди [LED] 090704
E light-emitting diodes [LED]  
F diodes électroluminescentes [DEL]  
U світлодіоди на квантових точках [QLED] 090826
E quantum dot light-emitting diodes [QLED]  
F diodes électroluminescentes à point quantique [QLED]  
U світлодіоди органічні [OLED] 090825
E organic light-emitting diodes [OLED]  
F diodes électroluminescentes organiques [OLED]  
U світлозахисні бленди для об'єктивів 090723
E lens hoods  
F pare-soleil pour objectifs photographiques  
U світлокопіювальні апарати 090106
E blueprint apparatus  
F appareils pour photocalques  
U світлофори [сигнальні пристрої] 090687
E traffic-light apparatus [signalling devices]  
F feux de signalisation pour la circulation  
U секстанти 090444
E sextants  
F sextants  
U сигналізатори для подавання сигналів у тумані невибухові 090524
E fog signals, non-explosive  
F signaux de brume non explosifs / signaux de brouillard non explosifs  
U сигнальні дзвоники 090127
E signal bells  
F cloches de signalisation  
U сигнальні дзвоники електричні 090071
E alarm bells, electric  
F timbres avertisseurs électriques  
U сигнальні пристрої* 090026
E alarms*  
F instruments d'alarme  
U симулятори для керування або перевіряння транспортних засобів 090448
E simulators for the steering and control of vehicles  
F simulateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules  
U симулятори для навчання реанімаційним заходам 090798
E resuscitation training simulators  
F simulateurs pour la formation à la réanimation  
U сирени 090449
E sirens  
F sirènes  
U сітки безпеки / рятувальні сітки 090260
E safety nets / life nets  
F filets de sauvetage  
U сітки для захисту у разі нещасних випадків 090259
E nets for protection against accidents  
F filets de protection contre les accidents  
U сканери [апарати] для проведення автомобільної діагностики 090859
E scanners [apparatus] for performing automotive diagnostics  
F scanners [appareils] pour réaliser des diagnostics automobiles  
U сканери [обладнання для обробляння інформації] 090622
E scanners [data processing equipment]  
F scanneurs [explorateurs] [équipements de traitement de données] / explorateurs [scanneurs] [équipements de traitement de données]  
U скло антиблікове 090046
E anti-glare glasses  
F lunettes antiéblouissantes  
U скло оптичне 090371
E optical glass  
F verre optique  
U словники електронні ручні 090797
E hand-held electronic dictionaries  
F dictionnaires électroniques de poche  
U смарт-годинники 090749
E smartwatches  
F montres intelligentes  
U смарт-кільця 090767
E smart rings  
F bagues intelligentes  
U смарт-колонки 090849
E smart speakers  
F enceintes connectées / haut-parleurs intelligents  
U смарт-окуляри 090748
E smartglasses  
F lunettes intelligentes  
U смартфони 090719
E smartphones  
F ordiphones [smartphones] / téléphones intelligents [smartphones] / mobiles multifonctions [smartphones]  
U смартфони, що складаються 090854
E foldable smartphones  
F ordiphones [smartphones] pliables  
U солеміри 090389
E salinometers  
F pèse-sels  
U соленоїдні вентилі [електромагнітні перемикачі] 090675
E solenoid valves [electromagnetic switches]  
F valves solénoïdes [interrupteurs électromagnétiques]  
U сонари 090179
E sonars  
F sonars  
U сонячні батареї 090557
E solar batteries  
F piles solaires  
U сонячні панелі для виробляння електроенергії 090733
E solar panels for the production of electricity  
F panneaux solaires pour la production d'électricité  
U спектрографи 090457
E spectrograph apparatus  
F spectrographes  
U спектроскопи 090426
E spectroscopes  
F spectroscopes  
U спиртові рівні 090096
E spirit levels  
F niveaux à bulle  
U спиртометри 090027
E alcoholmeters  
F alcoomètres  
U спідометри 090303
E speed indicators  
F indicateurs de vitesse  
U спостерігальна апаратура, крім призначеної на медичні потреби 090151
E monitoring apparatus, other than for medical purposes  
F appareils de surveillance autres qu'à usage médical  
U спостерігальні прилади 090366
E observation instruments  
F instruments d'observation  
U спускові механізми фотозатворів [фотографія] 090174
E shutter releases [photography]  
F déclencheurs [photographie]  
U стереоскопи 090460
E stereoscopes  
F stéréoscopes  
U стереоскопічні апарати 090461
E stereoscopic apparatus  
F appareils stéréoscopiques  
U стрічки для чищення головок [записувальних] 090535
E head cleaning tapes [recording]  
F bandes de nettoyage de têtes de lecture  
U стробоскопи 090714
E stroboscopes  
F stroboscopes  
U сульфітометри 090463
E sulfitometers  
F sulfitomètres  
U сумки, пристосовані для лептопів 090709
E bags adapted for laptops  
F sacoches conçues pour ordinateurs portables  
U супутники на наукові потреби 090437
E satellites for scientific purposes  
F satellites à usage scientifique  
U супутникові навігаційні апарати 090674
E satellite navigational apparatus  
F appareils de navigation par satellite  
U сушильні апарати для фотографій 090282
E drying apparatus for photographic prints  
F appareils à sécher les épreuves photographiques  
U сушильні стелажі [фотографія] 090122
E drying racks [photography]  
F sécheuses pour la photographie  
U сферометри 090458
E spherometers  
F sphéromètres  
U схеми друковані 090125
E printed circuits  
F circuits imprimés  
U табель-годинники [часореєструвальні пристрої] 090649
E time clocks [time recording devices]  
F pointeurs [horloges pointeuses]  
U таймери для варіння яєць [піскові годинники] / піскові годинники 090683
E egg timers [sandglasses] / hourglasses  
F sabliers  
U таксометри 090300
E taximeters  
F taximètres  
U тахометри 090465
E tachometers  
F tachomètres / tachymètres  
U телевізори 090468
E television apparatus  
F appareils de télévision  
U телеграфи [апарати] 090467
E telegraphs [apparatus]  
F télégraphes [appareils]  
U телеграфні проводи 090469
E telegraph wires  
F fils télégraphiques  
U телескопи 090476
E telescopes  
F télescopes / longues-vues  
U телесуфлери 090472
E teleprompters  
F téléprompteurs  
U телетайпи 090464
E teleprinters / teletypewriters  
F téléscripteurs  
U телефонні апарати 090423
E telephone apparatus  
F appareils téléphoniques  
U телефонні передавачі 090473
E telephone transmitters  
F transmetteurs téléphoniques  
U телефонні проводи 090572
E telephone wires  
F fils téléphoniques  
U телефонні трубки 090207
E telephone receivers  
F écouteurs téléphoniques  
U температурні індикатори 090477
E temperature indicators  
F indicateurs de température  
U температурні індикаторні наклейки, крім призначених на медичні потреби 090716
E temperature indicator labels, not for medical purposes  
F étiquettes indicatrices de température, autres qu'à usage médical  
U теодоліти 090479
E theodolites  
F théodolites  
U тепловізори 090760
E thermal imaging cameras  
F caméras d'imagerie thermique  
U теплорегулювальні прилади 090116
E heat regulating apparatus  
F appareils de contrôle de chaleur  
U термогігрометри 090773
E thermo-hygrometers  
F thermo-hygromètres  
U термоелектронні лампи / термоелектронні трубки 090060
E thermionic valves / thermionic tubes  
F tubes thermoïoniques / tubes à cathode chaude  
U термометри, крім призначених на медичні потреби 090429
E thermometers, not for medical purposes  
F thermomètres, non à usage médical  
U термостати 090238
E thermostats  
F thermostats  
U термостати для транспортних засобів 090481
E thermostats for vehicles  
F thermostats pour véhicules  
U термостати цифрові для систем клімат-контролю 090823
E climate control digital thermostats  
F thermostats digitaux pour la climatisation  
U тиглі [лабораторні] 090170
E crucibles [laboratory] / cupels [laboratory]  
F creusets  
U тискоміри 090409
E pressure measuring apparatus  
F mesureurs de pression  
U токени автентифікації [шифрувальні пристрої] 090755
E security tokens [encryption devices]  
F jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement]  
U тонарми для програвачів 090095
E tone arms for record players  
F bras acoustiques pour tourne-disques  
U тонер-картриджі незаправлені для принтерів та фотокопіювальних апаратів 090720
E toner cartridges, unfilled, for printers and photocopiers  
F cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs  
U тоталізатори 090484
E totalizators  
F totalisateurs  
U точні вимірювальні прилади 090346
E precision measuring apparatus  
F appareils de mesure de précision  
U транзистори [електроніка] 090624
E transistors [electronic]  
F transistors [électronique]  
U трансмітери [телекомунікації] 090488
E transmitters [telecommunication]  
F transmetteurs [télécommunication]  
U транспондери 090693
E transponders  
F transpondeurs  
U транспортири [вимірювальні інструменти] 090419
E protractors [measuring instruments]  
F rapporteurs [instruments de mesure]  
U трансформатори [електрика] 090049
E transformers [electricity]  
F transformateurs / transformateurs électriques  
U трансформатори підвищувальні 090706
E step-up transformers  
F survolteurs  
U трекболи [комп'ютерні периферійні пристрої] 090820
E trackballs [computer peripherals]  
F boules de commande [périphériques d'ordinateurs]  
U трикутники попереджальні для несправних транспортних засобів 090446
E vehicle breakdown warning triangles  
F triangles de signalisation pour véhicules en panne  
U тримачі автомобільні для телефонних апаратів 090882
E in-car telephone handset cradles  
F berceaux de combiné téléphonique pour voiture  
U тримачі для електричних котушок 090514
E holders for electric coils  
F supports de bobines électriques  
U тримачі, пристосовані для мобільних телефонів та смартфонів 090881
E holders adapted for mobile telephones and smartphones  
F supports conçus pour téléphones mobiles et ordiphones [smartphones]  
U триноги для фотоапаратів 090577
E tripods for cameras  
F trépieds pour appareils photographiques  
U тріоди 090705
E triodes  
F triodes  
U трубки газорозрядні електричні, крім призначених для освітлювання 090559
E discharge tubes, electric, other than for lighting / electric discharge tubes, other than for lighting  
F tubes à décharges électriques autres que pour l'éclairage  
U трубки для підводного плавання 090800
E snorkels  
F tubas  
U трубки капілярні для лабораторного використання 090109
E capillary tubes for laboratory use  
F tubes capillaires pour laboratoire  
U трубки Піто 090713
E Pitot tubes  
F tubes de Pitot  
U урометри 090492
E urinometers  
F uromètres  
U файли зображувальні завантажні 090696
E downloadable image files  
F fichiers d'images téléchargeables  
U файли музичні завантажні 090695
E downloadable music files  
F fichiers de musique téléchargeables  
U факсимільні апарати 090600
E facsimile machines  
F télécopieurs  
U фізичні апарати та інструменти 090395
E apparatus and instruments for physics  
F appareils et instruments de physique  
U фільтри для використання у фотографії 090264
E filters for use in photography  
F filtres pour la photographie  
U фільтри для респіраторних масок 090263
E filters for respiratory masks  
F filtres pour masques respiratoires  
U фільтри для ультрафіолетових променів, що призначені для фотографії 090574
E filters for ultraviolet rays, for photography  
F filtres pour rayons ultraviolets pour la photographie  
U фітнес-трекери 090737
E wearable activity trackers  
F capteurs d'activité à porter sur soi  
U флешнакопичувачі USB 090700
E USB flash drives  
F clés USB  
U флуоресцентні екрани 090208
E fluorescent screens  
F écrans fluorescents  
U фотоапарати 090184
E cameras [photography]  
F appareils photographiques  
U фотоглянцювачі 090283
E glazing apparatus for photographic prints  
F appareils à glacer les épreuves photographiques  
U фотографічні підставки для стікання 090212
E drainers for use in photography / photographic racks  
F égouttoirs pour travaux photographiques  
U фотоелементи 090531
E photovoltaic cells  
F cellules photovoltaïques  
U фотозатвори [фотографія] 090181
E shutters [photography]  
F obturateurs [photographie]  
U фотозбільшувачі [фотографія] 090021
E enlarging apparatus [photography]  
F appareils pour agrandissements [photographie]  
U фотокопіювальні апарати [фотографічні, електростатичні, теплові] 090154
E photocopiers [photographic, electrostatic, thermic]  
F photocopieurs  
U фотолабораторії 090117
E darkrooms [photography]  
F chambres noires [photographie]  
U фотометри 090393
E photometers  
F photomètres  
U фотоспалахи [фотографія] 090639
E flashlights [photography]  
F ampoules de flash  
U фототелеграфні апарати 090394
E phototelegraphy apparatus  
F appareils pour la phototélégraphie  
U футляри для окулярів 090567
E spectacle cases / eyeglass cases  
F étuis à lunettes  
U футляри для предметних скелець мікроскопів 090128
E containers for microscope slides  
F coffrets pour lames de microscopes  
U футляри для смартфонів 090741
E cases for smartphones  
F étuis pour smartphones  
U футляри спеціальні для фотографічних апаратів та інструментів 090246
E cases especially made for photographic apparatus and instruments  
F étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques  
U хвилеміри 090369
E wavemeters  
F ondemètres  
U хімічні апарати і інструменти 090549
E chemistry apparatus and instruments  
F appareils et instruments de chimie  
U хроматографи лабораторні 090585
E chromatography apparatus for laboratory use  
F appareils de chromatographie de laboratoire  
U хронографи [прилади для записування часу] 090586
E chronographs [time recording apparatus]  
F chronographes [appareils enregistreurs de durées]  
U центрифуги лабораторні 090698
E laboratory centrifuges  
F centrifugeuses de laboratoire  
U циклотрони 090172
E cyclotrons  
F cyclotrons  
U циркулі для вимірювання 090200
E compasses for measuring  
F compas gradués  
U цифрові метеорологічні станції 090764
E digital weather stations  
F stations météorologiques numériques  
U цифрові табло 090736
E digital signs  
F enseignes numériques  
U цифрові фоторамки 090711
E digital photo frames  
F cadres de photos numériques  
U цукроміри 090435
E saccharometers  
F saccharimètres  
U чарівні ліхтарі 090321
E magic lanterns  
F lanternes magiques  
U частотоміри 090268
E frequency meters  
F fréquencemètres  
U чашки Петрі 090712
E Petri dishes  
F boîtes de Petri  
U чипи [інтегральні схеми] 090540
E chips [integrated circuits]  
F puces [circuits intégrés]  
U човни рятувальні 090816
E lifeboats  
F canots de sauvetage  
U чорнильні картриджі незаправлені для принтерів та фотокопіювальних апаратів 090810
E ink cartridges, unfilled, for printers and photocopiers  
F cartouches d'encre vides pour imprimantes et photocopieurs  
U чотирикутні лінійки для вимірювання 090785
E square rulers for measuring  
F règles-équerres graduées  
U чохли для лептопів 090710
E sleeves for laptops  
F housses pour ordinateurs portables  
U чохли для персональних цифрових секретарів 090757
E covers for personal digital assistants [PDAs]  
F coques pour assistants numériques personnels [PDA]  
U чохли для планшетних комп'ютерів 090762
E covers for tablet computers  
F coques pour tablettes électroniques  
U чохли для смартфонів 090740
E covers for smartphones  
F coques pour smartphones  
U шаблони [вимірювальні інструменти] 090105
E jigs [measuring instruments]  
F gabarits [instruments de mesure]  
U шланги пожежні 090708
E fire hose  
F tuyaux à incendie  
U шнурки для окулярів 090156
E spectacle cords / eyeglass cords  
F cordons de lunettes  
U шоломи для верхової їзди 090690
E riding helmets  
F bombes d'équitation  
U шоломи з нейроінтерфейсом, крім призначених на медичні потреби 090888
E neural helmets, not for medical purposes  
F casques neuronaux non à usage médical  
U штативи для реторт 090158
E retorts' stands  
F dessous de cornues  
U штативи для фотоапаратів 090391
E stands for photographic apparatus  
F pieds d'appareils photographiques  
U шумоміри 090455
E sound locating instruments  
F sonomètres  
U щитки для захисту обличчя робітників 090210
E workmen's protective face-shields  
F écrans de protection faciaux pour ouvriers  
U якорі електромагнітів [електрика] 090305
E armatures [electricity]  
F induits [électricité]  
Відображено всі 820 записи(-ів)