Клас 42

Завантажити перелік у текстовому файлі

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги з промислового аналізування, промислового досліджування та промислового дизайну; контролювання якості та послуги з аутентифікації; проєктування та розробляння комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення

101 - 141 з 141 записів
Назва послуги Базовий номер
U послуги з аутентифікації користувачів, що використовують технології єдиного входу до онлайнових програмних додатків 420261
E user authentication services using single sign-on technology for online software applications  
F services d'authentification d'utilisateur au moyen de la technologie d'authentification unique pour applications logicielles en ligne  
U послуги з дизайну логотипів 420287
E logo design services  
F services de conception de logo  
U послуги з досліджування у сфері нафтової, газової та гірничої промисловостей 420252
E exploration services in the field of the oil, gas and mining industries  
F services d'exploration dans le domaine des industries pétrolière, gazière et minière  
U послуги з комп'ютерного програмування для обробляння інформації 420285
E computer programming services for data processing  
F services de programmation informatique pour le traitement des données  
U послуги з програмної інженерії для обробляння інформації 420286
E software engineering services for data processing  
F services de génie logiciel pour le traitement des données  
U послуги з хостингу вебсайтів 420200
E hosting computer websites  
F hébergement de sites web  
U послуги з шифрування даних 420243
E data encryption services  
F services de chiffrement de données  
U послуги картографічного або термографічного вимірювання за допомогою дрона 420268
E cartographic or thermographic measurement services by drone  
F services de prise de mesures cartographiques ou thermographiques par drone  
U послуги наукових лабораторій 420217
E scientific laboratory services  
F services de laboratoires scientifiques  
U послуги технологічні консультаційні з цифрової трансформації 420273
E technological consulting services for digital transformation  
F services de conseils technologiques en transformation numérique  
U послуги фахівців з хімії 420030
E chemistry services  
F services de chimie  
U послуги щодо захисту від комп'ютерних вірусів 420206
E computer virus protection services  
F services de protection contre les virus informatiques  
U проведення досліджень технічних проєктів 420061
E conducting technical project studies  
F conduite d'études de projets techniques  
U прогнозування погоди 420234
E weather forecasting  
F services de prévision météorologique  
U програмне забезпечення як послуга [SaaS] 420220
E software as a service [SaaS]  
F logiciels en tant que service [SaaS]  
U проєктування інтер'єру 420048
E design of interior decor  
F décoration intérieure  
U проєктування комп'ютерних імітаційних моделей 420267
E design of computer-simulated models  
F conception de modèles simulés par ordinateurs  
U проєктування комп'ютерних систем 420194
E computer system design  
F conception de systèmes informatiques  
U проєктування комп'ютерного програмного забезпечення 420139
E computer software design  
F élaboration [conception] de logiciels  
U проєктування полів для гольфу 420288
E golf course design  
F conception de parcours de golf  
U проєктування прототипів 420266
E design of prototypes  
F conception de prototypes  
U прокат вебсерверів 420205
E rental of web servers  
F location de serveurs web  
U прокат комп'ютерів 420083
E computer rental  
F location d'ordinateurs  
U прокат комп'ютерного програмного забезпечення 420159
E rental of computer software  
F location de logiciels informatiques  
U прокат лічильників для обліку споживання енергії 420259
E rental of meters for the recording of energy consumption  
F location de compteurs pour le relevé de la consommation énergétique  
U прокат устатковання для дата-центрів 420274
E rental of data centre facilities  
F location d'installations de centres de données  
U промисловий дизайн 420049
E industrial design  
F services de dessin industriel  
U розблоковування мобільних телефонів 420238
E unlocking of mobile phones  
F désimlockage de téléphones mobiles  
U розвідування нафти 420095
E oil prospecting  
F prospection de pétrole  
U розробляння відео- та комп'ютерних ігор 420282
E development of video and computer games  
F développement de jeux informatiques et vidéos  
U розробляння комп'ютерних платформ 420249
E development of computer platforms  
F développement de plateformes informatiques  
U розробляння програмного забезпечення в рамках робіт з видання програмного забезпечення 420247
E software development in the framework of software publishing  
F développement de logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels  
U розробляння технічної документації 420236
E technical writing  
F rédaction technique  
U розслідування цифрові криміналістичні у сфері комп'ютерних злочинів 420272
E digital forensic investigations in the field of computer crimes  
F enquêtes de criminalistique numérique dans le domaine de la cybercriminalité  
U створювання та обслуговування вебсайтів для інших 420199
E creating and maintaining websites for others  
F création et entretien de sites web pour des tiers  
U створювання та розробляння каталогів інформації на основі вебсайтів для інших [послуги у сфері інформаційних технологій] 420240
E creating and designing website-based indexes of information for others [information technology services]  
F création et conception de répertoires d'informations basés sur des sites web pour des tiers [services de technologies de l'information]  
U технологічне консультування 420231
E technological consultancy  
F services de conseils technologiques  
U топографічне знімання 420079
E land surveying  
F arpentage  
U хімічний аналіз 420007
E chemical analysis  
F analyse chimique  
U хостинг серверів 420223
E server hosting  
F hébergement de serveurs  
U художнє оформляння [промисловий дизайн] 420165
E styling [industrial design]  
F stylisme [esthétique industrielle]  
101 - 141 з 141 записів