Клас 42

Завантажити перелік у текстовому файлі

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги з промислового аналізування, промислового досліджування та промислового дизайну; контролювання якості та послуги з аутентифікації; проєктування та розробляння комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення

Назва послуги Базовий номер
U оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення 420140
E updating of computer software  
F mise à jour de logiciels  
U оцифровування документів [сканування] 420210
E digitization of documents [scanning]  
F numérisation de documents [scanning]  
U оцінювання якості вовни 420214
E quality evaluation of wool  
F évaluation qualitative en matière de laine  
U оцінювання якості лісу на пні 420213
E quality evaluation of standing timber  
F évaluation qualitative de bois sur pied  
U перевіряння щодо придатності до експлуатації транспортних засобів 420195
E vehicle roadworthiness testing  
F contrôle technique de véhicules automobiles  
U підводне досліджування 420167
E underwater exploration  
F exploration sous-marine  
U планування розвитку міст 420192
E urban planning  
F planification en matière d'urbanisme  
U платформа як послуга [PaaS] 420248
E platform as a service [PaaS]  
F plateforme informatique en tant que service [PaaS]  
U послуги з аутентифікації користувачів, що використовують блокчейн-технологію 420279
E user authentication services using blockchain technology  
F services d'authentification d'utilisateurs au moyen de la technologie de la chaîne de blocs  
U послуги з аутентифікації користувачів, що використовують технології для виконання комерційних операцій в електронній торгівлі 420260
E user authentication services using technology for e-commerce transactions  
F services d'authentification d'utilisateur par voie technologique pour transactions de commerce électronique  
U послуги з аутентифікації користувачів, що використовують технології єдиного входу до онлайнових програмних додатків 420261
E user authentication services using single sign-on technology for online software applications  
F services d'authentification d'utilisateur au moyen de la technologie d'authentification unique pour applications logicielles en ligne  
U послуги з дизайну логотипів 420287
E logo design services  
F services de conception de logo  
U послуги з досліджування у сфері нафтової, газової та гірничої промисловостей 420252
E exploration services in the field of the oil, gas and mining industries  
F services d'exploration dans le domaine des industries pétrolière, gazière et minière  
U послуги з комп'ютерного програмування для обробляння інформації 420285
E computer programming services for data processing  
F services de programmation informatique pour le traitement des données  
U послуги з програмної інженерії для обробляння інформації 420286
E software engineering services for data processing  
F services de génie logiciel pour le traitement des données