Товари - М

Кл. Назва товару Базовий номер
08 U молотки з гострими кінцями 080036
  E pickhammers / bushhammers  
  F bouchardes  
08 U молотки каменярські 080158
  E masons' hammers  
  F massettes [marteaux]  
01 U молочна кислота 010373
  E lactic acid  
  F acide lactique  
05 U молочний цукор на фармацевтичні потреби 050192
  E milk sugar for pharmaceutical purposes / lactose for pharmaceutical purposes  
  F sucre de lait à usage pharmaceutique / lactose à usage pharmaceutique  
29 U молочні напої з перевагою молока 290072
  E milk beverages, milk predominating  
  F boissons lactées où le lait prédomine  
29 U молочні продукти 290074
  E milk products  
  F produits laitiers  
07 U молочні сепаратори 070083
  E cream/milk separators  
  F écrémeuses / séparateurs de crème  
05 U молочні суміші для дитячого харчування 050145
  E lacteal flour for babies  
  F farines lactées pour bébés  
01 U молочні ферменти для харчової промисловості 010675
  E milk ferments for the food industry  
  F ferments lactiques pour l'industrie alimentaire  
01 U молочні ферменти на промислові потреби 010676
  E milk ferments for industrial purposes  
  F ferments lactiques à usage industriel  
05 U молочні ферменти на фармацевтичні потреби 050187
  E milk ferments for pharmaceutical purposes  
  F ferments lactiques à usage pharmaceutique  
01 U молочні ферменти на хімічні потреби 010374
  E milk ferments for chemical purposes  
  F ferments lactiques à usage chimique  
16 U мольберти 160087
  E painters' easels  
  F chevalets pour la peinture  
14 U монети 140034
  E coins  
  F monnaies  
09 U монітори [комп'ютерне апаратне забезпечення] 090612
  E monitors [computer hardware]  
  F moniteurs [matériel informatique]