Клас 1

Хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; добрива; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клейкі речовини на промислові потреби

Назва товару Базовий номер
U бактеріологічні препарати, крім лікарських [медичних] і ветеринарних 010595
E bacteriological preparations other than for medical and veterinary use  
F préparations bactériologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire  
U барвояскравильні хімікати для текстилю 010091
E textile-brightening chemicals  
F produits chimiques pour l'avivage des matières textiles  
U барит [важкий шпат] 010495
E barytes  
F spath pesant  
U баритовий папір 010103
E baryta paper  
F papier barytique  
U барій 010101
E barium  
F baryum  
U бензойна кислота 010112
E benzoic acid  
F acide benzoïque  
U бентоніт 010109
E bentonite  
F bentonite  
U беркелій 010115
E berkelium  
F berkélium  
U бетоноспінювачі [піноутворювальні хімікати для бетону] 010116
E concrete-aeration chemicals  
F produits chimiques pour l'aération du béton  
U бікарбонат натрію на хімічні потреби 010578
E bicarbonate of soda for chemical purposes  
F bicarbonate de soude à usage chimique  
U білки [тваринні або рослинні необроблені] 010033
E albumin [animal or vegetable, raw material]  
F albumine [animale ou végétale, matière première]  
U біологічні культури тканин, крім лікарських [медичних] або ветеринарних 010658
E biological tissue cultures other than for medical or veterinary purposes  
F cultures de tissus biologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire  
U біологічні препарати, крім лікарських [медичних] і ветеринарних 010579
E biological preparations, other than for medical or veterinary purposes  
F préparations biologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire  
U біохімічні каталізатори 010122
E biochemical catalysts  
F catalyseurs biochimiques  
U бісмут 010125
E bismuth  
F bismuth