Клас 9

Завантажити перелік у текстовому файлі

Наукові, дослідницькі, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, аудіовізуальні, оптичні, зважувальні, вимірювальні, сигнальні, детектувальні, аналізувальні, оглядові, рятувальні і навчальні апарати та інструменти; апарати та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання розподіляння чи використання електрики; апарати та інструменти для записування, передавання, відтворювання або обробляння звуку, зображень чи даних; записані та завантажні медіафайли, комп'ютерне програмне забезпечення, чисті цифрові або аналогові носії інформації для записування та зберігання даних; механізми для приймання оплати для апаратів, що приводяться в дію монетами; касові апарати, рахувальні пристрої; комп'ютери та комп'ютерні периферійні пристрої; водолазні костюми, водолазні маски, вушні затички для водолазів, носові затискачі для водолазів та плавців, рукавиці для водолазів, дихальні апарати для підводного плавання; пристрої для гасіння вогню

1 - 100 з 820 записів
Назва товару Базовий номер
U 3D-окуляри 090726
E 3D spectacles  
F lunettes 3D  
U 3D-сканери 090856
E 3D scanners  
F scanners 3D  
U автовідповідачі телефонні 090629
E answering machines  
F répondeurs téléphoniques  
U автомати для продавання квитків 090086
E ticket dispensers  
F distributeurs de billets [tickets]  
U автомати музичні, що приводяться в дію монетами 090062
E juke boxes, musical / coin-operated musical automata [juke boxes]  
F automates à musique à prépaiement  
U автоматичні вимикачі 090191
E circuit breakers  
F disjoncteurs / coupe-circuit  
U автоматичні покажчики низького тиску в шинах транспортних засобів 090069
E automatic indicators of low pressure in vehicle tyres / automatic indicators of low pressure in vehicle tires  
F avertisseurs automatiques de perte de pression dans les pneus de véhicule  
U адаптери електричні 090730
E electrical adapters  
F adaptateurs électriques  
U аерометри 090020
E aerometers  
F aéromètres  
U азбестовий одяг для захисту від вогню 090035
E asbestos clothing for protection against fire  
F vêtements en amiante pour la protection contre le feu / vêtements en asbeste pour la protection contre le feu  
U азбестові рукавиці для захисту у разі нещасних випадків 090034
E asbestos gloves for protection against accidents  
F gants en amiante pour la protection contre les accidents  
U азбестові щити для пожежників 090689
E asbestos screens for firemen  
F paravents d'asbeste pour pompiers  
U акселерометри 090729
E accelerometers  
F accéléromètres  
U актинометри 090018
E actinometers  
F actinomètres  
U акумулятори для електронних сигарет 090780
E batteries for electronic cigarettes  
F batteries pour cigarettes électroniques  
U акумулятори електричні 090361
E accumulators, electric  
F accumulateurs électriques  
U акустичні пристрої зв'язку 090593
E acoustic couplers  
F coupleurs acoustiques  
U алідади 090028
E alidades  
F alidades à lunettes  
U алкометри [пристрої для виявлення наявності алкоголю] 090890
E breathalyzers  
F ethylotests / ethylomètres  
U альтиметри 090033
E altimeters  
F altimètres  
U амбушури для наголовних навушників 090818
E ear pads for headphones  
F bonnettes de casques à écouteurs  
U амперметри 090036
E ammeters  
F ampèremètres  
U аналізатори розміру наночастинок 090817
E nanoparticle size analysers / nanoparticle size analyzers  
F dispositifs d'analyse granulométrique de nanoparticules  
U анемометри 090039
E anemometers  
F anémomètres  
U аноди 090043
E anodes  
F anodes  
U анодні батареї 090044
E anode batteries / high tension batteries  
F batteries d'anodes  
U антени 090045
E aerials / antennas  
F antennes  
U антикатоди 090507
E anticathodes  
F anticathodes  
U апарати для гасіння вогню 090750
E fire extinguishing apparatus  
F appareils pour l'extinction d'incendies  
U апарати для генерування газу на калібрувальні потреби 090872
E apparatus for generating gas for calibration purposes  
F générateurs de gaz pour la calibration  
U апарати для дистанційного запалювання електричні 090030
E igniting apparatus, electric, for igniting at a distance / electric apparatus for remote ignition  
F dispositifs électriques d'allumage à distance [mise à feu]  
U апарати для дистанційного керування* 090470
E remote control apparatus*  
F appareils de télécommande* / appareils de commande à distance*  
U апарати для монтування кіноплівок 090124
E apparatus for editing cinematographic film  
F dispositifs pour le montage des films cinématographiques  
U апарати для обробляння інформації 090306
E data processing apparatus  
F appareils de traitement de données  
U апарати для перевіряння оплати поштовими марками 090149
E apparatus to check franking / apparatus to check stamping mail  
F appareils de contrôle de l'affranchissement  
U апарати для різання кіноплівки 090262
E film cutting apparatus  
F appareils à couper les films  
U апарати для тестування грудного молока, крім призначених для медичного або ветеринарного використання 090873
E apparatus for testing breast milk, other than for medical or veterinary use  
F appareils pour l'analyse du lait maternel autres qu'à usage médical ou vétérinaire  
U апарати для ферментації для лабораторного використання 090253
E fermentation apparatus for laboratory use  
F appareils de fermentation pour laboratoire  
U апарати електролізу для лабораторного використання 090871
E electrolysis apparatus for laboratory use  
F électrolyseurs de laboratoire  
U апарати і спорядження рятувальні 090295
E life-saving apparatus and equipment  
F appareils et équipements de secours / appareils et équipements de sauvetage  
U апарати і устатковання, що виробляють рентгенівські промені, крім призначених на медичні потреби 090420
E apparatus and installations for the production of X-rays, not for medical purposes  
F appareils et installations pour la production de rayons X non à usage médical  
U апарати магнітно-резонансного зображування, крім призначених на медичні потреби 090808
E magnetic resonance imaging [MRI] apparatus, not for medical purposes  
F appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM] non à usage médical  
U апарати сигнальні морські 090357
E naval signalling apparatus  
F appareils de signalisation navale  
U апарати системи глобального позиціонування [GPS] 090701
E Global Positioning System [GPS] apparatus  
F appareils pour GPS [systèmes de repérage universel] / appareils pour systèmes de repérage universel [GPS]  
U апарати та інструменти для зважування 090388
E weighing apparatus and instruments  
F appareils et instruments de pesage  
U апаратура для аналізування, крім призначеної на медичні потреби 090249
E testing apparatus not for medical purposes  
F appareils pour l'analyse non à usage médical  
U апаратура попереджальна протикрадіжна 090511
E anti-theft warning apparatus  
F avertisseurs contre le vol  
U апертометри [оптика] 090050
E apertometers [optics]  
F apertomètres [optique]  
U ареометри для кислот 090387
E acid hydrometers  
F pèse-acide  
U ареометри для кислот акумуляторні 090010
E acidimeters for batteries  
F pèse-acide pour accumulateurs  
U астрономічні прилади та інструменти 090384
E apparatus and instruments for astronomy  
F appareils et instruments pour l'astronomie  
U аудіо-, відеоприймачі 090289
E audio- and video-receivers  
F récepteurs [audio, vidéo]  
U аудіовізуальні навчальні апарати 090061
E audiovisual teaching apparatus  
F appareils d'enseignement audiovisuel  
U аудіоінтерфейси 090769
E audio interfaces  
F interfaces audio  
U бакени світні 090513
E beacons, luminous  
F balises lumineuses  
U балансувальні прилади 090237
E balancing apparatus  
F dispositifs d'équilibrage  
U баласти до освітлювальних пристроїв 090672
E lighting ballasts  
F ballasts pour appareils d'éclairage  
U банки акумуляторів електричних 090008
E battery jars / accumulator jars  
F bacs d'accumulateurs  
U банкомати 090686
E automated teller machines [ATM]  
F guichets automatiques bancaires [GAB]  
U барометри 090079
E barometers  
F baromètres  
U батареї електричні 090360
E batteries, electric  
F piles électriques / batteries électriques  
U батареї електричні для транспортних засобів / акумулятори електричні для транспортних засобів 090007
E batteries, electric, for vehicles / accumulators, electric, for vehicles  
F accumulateurs électriques pour véhicules  
U батареї системи запалювання 090031
E ignition batteries  
F batteries d'allumage  
U бездротові телефони 090661
E cordless telephones  
F téléphones sans fil  
U безміни [ваги] 090433
E balances [steelyards] / lever scales [steelyards] / steelyards [lever scales]  
F romaines [balances]  
U бетатрони 090085
E betatrons  
F bêtatrons  
U біноклі 090475
E binoculars  
F jumelles [optique]  
U біореактори для культивування клітин для наукових досліджень 090880
E bioreactors for cell culturing for scientific research  
F bioréacteurs pour la culture cellulaire pour la recherche scientifique  
U біореактори для лабораторного використання 090879
E bioreactors for laboratory use  
F bioréacteurs de laboratoire  
U біочипи 090774
E biochips  
F biopuces  
U бланки біометричних ідентифікаційних карток 090845
E biometric identity cards  
F cartes d'identité biométriques  
U бланки біометричних паспортів 090844
E biometric passports / e-passports  
F passeports biométriques  
U блискавковідводи 090381
E lightning conductors / lightning arresters / lightning rods  
F paratonnerres / parafoudres  
U блоки ефектів для гітар 090893
E effects pedals for guitars  
F pédales à effets pour guitares  
U блоки ефектів для музичних інструментів електричні та електронні 090768
E electric and electronic effects units for musical instruments  
F dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de musique  
U блоки пам'яті комп'ютера 090342
E computer memory devices  
F mémoires pour ordinateurs  
U бортові самописці [реєстратори даних] 090763
E black boxes [data recorders]  
F boîtes noires [enregistreurs de données]  
U брандспойти 090296
E fire hose nozzles  
F lances à incendie  
U браслети, що під'єднуються до смарт-пристроїв [вимірювальні інструменти] 090739
E connected bracelets [measuring instruments]  
F bracelets connectés [instruments de mesure]  
U буї вказівні 090583
E marking buoys  
F bouées de repérage  
U буї рятувальні 090517
E life buoys  
F bouées de sauvetage  
U буї сигнальні 090518
E signalling buoys  
F bouées de signalisation  
U ваги 090074
E scales  
F balances  
U ваги для новонароджених 090758
E baby scales  
F pèse-bébés  
U ваги з аналізаторами маси тіла 090761
E scales with body mass analysers / scales with body mass analyzers  
F pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle  
U ваги підлогові 090772
E bathroom scales  
F balances de salle de bain  
U ваги-платформи 090081
E weighbridges  
F bascules [appareils de pesage]  
U важки прямовисні 090257
E plumb bobs  
F plombs de fils à plomb  
U вакуумметри 090302
E vacuum gauges  
F vacuomètres / indicateurs de vide  
U вакуумні лампи [радіо] 090491
E vacuum tubes [radio]  
F tubes vacuum [T.S.F.]  
U варіометри 090493
E variometers  
F variomètres  
U вентилятори внутрішні охолоджуючі для комп'ютерів 090892
E internal cooling fans for computers  
F ventilateurs de refroidissement internes pour ordinateurs  
U взуття для захисту у разі нещасних випадків, від проміння і вогню 090645
E shoes for protection against accidents, irradiation and fire  
F chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu  
U вилки електричні 090166
E electric plugs  
F prises électriques mâles  
U вимірювальні інструменти 090347
E measuring instruments  
F instruments de mesure  
U вимірювальні покажчики 090242
E gauges  
F jauges  
U вимірювальні прилади 090202
E measuring apparatus  
F mesureurs  
U вимірювальні прилади електричні 090214
E measuring devices, electric  
F appareils électriques de mesure  
U вимірювальні пристрої 090201
E measures  
F mesures  
U випрямлячі струму 090167
E current rectifiers  
F redresseurs de courant  
1 - 100 з 820 записів