Клас 35

Завантажити перелік у текстовому файлі

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю, організовування та адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи

Відображено всі 164 записи(-ів)
Назва послуги Базовий номер
U адміністративне обробляння замовлень на купівлю 350095
E administrative processing of purchase orders  
F traitement administratif de commandes d'achats  
U адміністративні послуги для направляння до лікарів за спеціалізацією 350165
E administrative services for medical referrals  
F services administratifs pour recommandations médicales  
U адміністративні послуги з релокації підприємств 350069
E administrative services for the relocation of businesses  
F services administratifs pour le relogement des entreprises  
U адміністрування програм лояльності для клієнтів 350131
E administration of consumer loyalty programs  
F administration de programmes de fidélisation de consommateurs  
U адміністрування програм лояльності для постійних клієнтів авіакомпаній 350128
E administration of frequent flyer programs  
F administration de programmes pour grands voyageurs  
U аналізування собівартості 350007
E cost price analysis  
F analyse du prix de revient  
U аудит підприємницької діяльності 350017
E business auditing  
F audits d'entreprises [analyses commerciales]  
U аудит фінансовий 350144
E financial auditing  
F audit comptable et financier  
U аукціонний продаж 350030
E auctioneering  
F vente aux enchères  
U аутсорсингове адміністративне керування для компаній 350122
E outsourced administrative management for companies  
F gestion administrative externalisée d'entreprises  
U ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших 350140
E negotiation of business contracts for others  
F négociation de contrats d'affaires pour des tiers  
U вивчання ринку 350031
E market studies  
F études de marché  
U визначання громадської думки 350066
E opinion polling  
F sondage d'opinion  
U виписування рахунків 350098
E invoicing  
F facturation  
U влаштовування і проведення комерційних заходів 350172
E arranging and conducting of commercial events  
F organisation et conduite d'évènements commerciaux  
U влаштовування передплати газет для інших 350076
E arranging newspaper subscriptions for others  
F services d'abonnement à des journaux pour des tiers  
U влаштовування передплати послуг систем автоматичної оплати проїзду автомобільними дорогами [ЕТС] для інших 350171
E arranging subscriptions to electronic toll collection [ETC] services for others  
F abonnement à un service de télépéage pour des tiers  
U влаштовування передплати телекомунікаційних послуг для інших 350094
E arranging subscriptions to telecommunication services for others  
F services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers  
U готування платіжних документів 350067
E payroll preparation  
F préparation de feuilles de paye  
U готування податкових декларацій 350073
E tax preparation  
F établissement de déclarations fiscales  
U демонстрування товарів 350023
E demonstration of goods  
F démonstration de produits  
U довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності 350002
E business inquiries  
F renseignements d'affaires  
U допомога адміністративна щодо запрошень до участі у тендерних процедурах / допомога адміністративна щодо запитів про подання комерційних пропозицій 350154
E administrative assistance in responding to calls for tenders / administrative assistance in responding to requests for proposals [RFPs]  
F assistance administrative pour répondre à des appels d'offres  
U допомога в керуванні підприємницькою діяльністю 350001
E business management assistance  
F aide à la direction des affaires  
U допомога у комерційному або промисловому керуванні 350025
E commercial or industrial management assistance  
F aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles / aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales  
U дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю 350048
E advisory services for business management  
F services de conseils pour la direction des affaires  
U досліджування щодо підприємницької діяльності 350041
E business research  
F recherches pour affaires  
U економічне прогнозування 350063
E economic forecasting  
F prévisions économiques  
U забезпечування відгуками від користувачів на комерційні або рекламні потреби 350160
E providing user reviews for commercial or advertising purposes  
F mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires  
U забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою вебсайтів 350119
E providing business information via a website  
F mise à disposition d'informations commerciales par le biais de sites web  
U забезпечування інформацією у сфері підприємницької діяльності 350065
E providing business information  
F mise à disposition d'informations d'affaires  
U забезпечування інформацією щодо комерційних та ділових контактів 350110
E providing commercial and business contact information  
F mise à disposition d'informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux  
U забезпечування інформацією, отриманою з телефонних довідників 350170
E providing telephone directory information  
F mise à disposition d'informations d'annuaires téléphoniques  
U забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг 350093
E providing commercial information and advice for consumers in the choice of products and services  
F mise à disposition d'informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services  
U забезпечування рейтингами від користувачів на комерційні або рекламні потреби 350161
E providing user rankings for commercial or advertising purposes / providing user ratings for commercial or advertising purposes  
F mise à disposition des classements d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires / mise à disposition des évaluations d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires  
U збирання інформації у комп'ютерні бази даних 350080
E compilation of information into computer databases  
F compilation d'informations dans des bases de données informatiques  
U збирання статистичних даних 350100
E compilation of statistics  
F établissement de statistiques  
U індексування вебсайтів на комерційні або рекламні потреби 350127
E web indexing for commercial or advertising purposes  
F référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires  
U керування діяльністю артистів-виконавців 350079
E business management of performing artists  
F gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants  
U керування діяльністю вільнонайманих працівників 350115
E business management for freelance service providers  
F portage salarial  
U керування діяльністю готелів 350078
E business management of hotels  
F gérance administrative d'hôtels  
U керування діяльністю спортсменів 350105
E business management of sports people  
F gestion d'affaires pour le compte de sportifs  
U керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших 350124
E business management of reimbursement programmes for others / business management of reimbursement programs for others  
F gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers  
U керування підприємницькою діяльністю в перехідний період 350151
E interim business management  
F management de transition  
U комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших 350096
E commercial administration of the licensing of the goods and services of others  
F administration commerciale de licences de produits et de services de tiers  
U комп'ютеризоване ведення медичних записів та документів 350176
E computerized management of medical records and files  
F gestion informatisée d'archives et de fichiers médicaux  
U комп'ютеризоване ведення справ 350061
E computerized file management  
F services de gestion informatisée de fichiers  
U консультування з керування персоналом 350019
E personnel management consultancy  
F services de conseils en gestion de personnel  
U консультування з керування підприємницькою діяльністю 350020
E business management consultancy  
F consultation pour la direction des affaires  
U консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування 350139
E consultancy regarding advertising communication strategies  
F conseils en communication [publicité]  
U консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю 350138
E consultancy regarding public relations communication strategies  
F conseils en communication [relations publiques]  
U консультування з організовування підприємницької діяльності 350036
E business organization consultancy  
F conseils en organisation des affaires  
U маркетинг 350106
E marketing  
F marketing / mercatique  
U маркетинг впливу 350180
E influencer marketing  
F marketing d'influence  
U маркетинг у рамках робіт з видання програмного забезпечення 350155
E marketing in the framework of software publishing  
F marketing dans le cadre de l'édition de logiciels  
U маркетинг цільовий 350150
E targeted marketing  
F marketing ciblé  
U маркетингові досліджування 350051
E marketing research  
F recherches en marketing  
U машинописні роботи 350022
E typing  
F services de dactylographie  
U надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг 350120
E provision of an online marketplace for buyers and sellers of goods and services  
F mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services  
U написання біографічних довідок для інших / написання резюме для інших 350126
E writing of curriculum vitae for others / writing of résumés for others  
F rédaction de curriculum vitae pour des tiers  
U написання рекламних текстів 350099
E writing of publicity texts  
F rédaction de textes publicitaires  
U написання сценаріїв на рекламні потреби 350132
E scriptwriting for advertising purposes  
F écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires  
U облік бухгалтерський / ведення бухгалтерських книг 350015
E book-keeping / accounting  
F comptabilité / tenue de livres  
U обробляння текстів 350075
E word processing  
F traitement de texte  
U оновлювання рекламних матеріалів 350027
E updating of advertising material  
F mise à jour de documentation publicitaire  
U оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних 350117
E updating and maintenance of data in computer databases  
F mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques  
U оновлювання та ведення інформації в реєстрах 350134
E updating and maintenance of information in registries  
F mise à jour et maintenance d'informations dans des registres  
U оптимізація пошукова для сприяння продажам 350111
E search engine optimization for sales promotion / search engine optimisation for sales promotion  
F optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente  
U організовування виставок на комерційні або рекламні потреби 350064
E organization of exhibitions for commercial or advertising purposes  
F organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires  
U організовування показів мод на рекламні потреби 350103
E organization of fashion shows for promotional purposes  
F organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles  
U організовування ярмарків 350082
E organization of trade fairs  
F organisation de foires commerciales  
U орендування рекламного місця 350070
E rental of advertising space  
F location d'espaces publicitaires  
U оформляння вітрин 350046
E shop window dressing  
F décoration de vitrines  
U оцінювання підприємницької діяльності 350032
E business appraisals  
F estimation en affaires commerciales  
U підбирання персоналу 350068
E personnel recruitment  
F recrutement de personnel  
U поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю 350018
E business management and organization consultancy  
F conseils en organisation et direction des affaires  
U посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування 350136
E business intermediary services relating to the matching of potential private investors with entrepreneurs needing funding  
F services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financements  
U послуги агентств комерційного інформування 350006
E commercial information agency services  
F services d'agences d'informations commerciales  
U послуги агентств працевлаштування 350012
E employment agency services  
F services de bureaux de placement  
U послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності 350029
E business efficiency expert services  
F services d'expertise en productivité d'entreprise  
U послуги з аутсорсингу [допомога у сфері підприємницької діяльності] 350097
E outsourcing services [business assistance]  
F services de sous-traitance [assistance commerciale]  
U послуги з керування підприємницькими проєктами для об'єктів будівництва 350118
E business project management services for construction projects  
F services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de construction  
U послуги з конкурентного розвідування ринку 350142
E competitive intelligence services  
F services de veille concurrentielle  
U послуги з консультування щодо підприємницької діяльності у сфері цифрових трансформацій 350166
E business consultancy services for digital transformation  
F services de conseils commerciaux en transformation numérique  
U послуги з корпоративних комунікацій 350157
E corporate communications services  
F services de communication d'entreprise  
U послуги з макетування на рекламні потреби 350101
E layout services for advertising purposes  
F mise en page à des fins publicitaires  
U послуги з нагадування про ділові зустрічі [офісні роботи] 350130
E appointment reminder services [office functions]  
F services de rappel de rendez-vous [travaux de bureau]  
U послуги з обробки даних [офісні роботи] 350173
E data processing services [office functions]  
F services de traitement de données [travaux de bureau]  
U послуги з обробляння замовлень в режимі онлайн щодо замовляння їжі з ресторанів на винос та з доставкою 350177
E online ordering services in the field of restaurant take-out and delivery  
F services de commande en ligne dans le domaine de la vente à emporter et de la livraison par des restaurants  
U послуги з огляду преси 350088
E news clipping services  
F services de revues de presse  
U послуги з оптимізації трафіку вебсайтів 350112
E website traffic optimization / website traffic optimisation  
F optimisation du trafic pour sites web  
U послуги з порівнювання цін 350091
E price comparison services  
F services de comparaison de prix  
U послуги з пошуку потенційних клієнтів для сприяння продажам для інших 350181
E sales prospecting for others  
F démarchage commercial pour des tiers  
U послуги з проведення досліджень щодо прибутковості бізнесу 350169
E preparation of business profitability studies  
F préparation d'études de rentabilité des entreprises  
U послуги з розвідування ринку 350143
E market intelligence services  
F services de veille commerciale  
U послуги з фотокопіювання 350009
E photocopying services  
F services de photocopie  
U послуги закупівельні для інших [закуповування товарів та послуг для інших підприємств] 350085
E procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses]  
F services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d'autres entreprises]  
U послуги зі зв'язків із засобами масової інформації 350156
E media relations services  
F services de relations presse  
U послуги зі складання графіків ділових зустрічей [офісні роботи] 350129
E appointment scheduling services [office functions]  
F services de programmation de rendez-vous [travaux de bureau]  
U послуги зі створювання та керування списками подарунків 350149
E gift registry services  
F enregistrement de listes de cadeaux  
U послуги із заповнювання податкових декларацій 350123
E tax filing services  
F services de dépôt de déclaration fiscale  
U послуги імпортно-експортних агентств 350005
E import-export agency services  
F services d'agences d'import-export  
U послуги лідогенерації 350175
E lead generation services  
F services de génération de leads  
U послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам 350049
E modelling for advertising or sales promotion  
F services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes  
U послуги посередницькі у сфері підприємницької діяльності щодо підбору фахівців для клієнтів 350167
E business intermediary services relating to the matching of various professionals with clients  
F sevices d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation de professionnels divers avec des clients  
U послуги рекламних агентств 350047
E advertising agency services / publicity agency services  
F services d'agences de publicité  
U послуги рекламні зі створювання фірмового стилю для інших 350178
E advertising services to create brand identity for others  
F services publicitaires pour créer une identité de marque pour des tiers  
U послуги секретарів 350072
E secretarial services  
F services de secrétariat  
U послуги телефонних комутаторів 350162
E telephone switchboard services  
F services de standard téléphonique  
U послуги щодо зв'язків з громадськістю 350042
E public relations  
F relations publiques  
U послуги щодо комерційного лобіювання 350159
E commercial lobbying services  
F services de lobbying commercial  
U послуги щодо комерційного посередництва 350114
E commercial intermediation services  
F services d'intermédiation commerciale  
U послуги щодо оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення 350148
E wholesale services for pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and medical supplies  
F services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales  
U послуги щодо роздрібного продажу завантажних музичних творів у цифровому форматі в режимі онлайн 350145
E online retail services for downloadable digital music  
F services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable  
U послуги щодо роздрібного продажу завантажних рингтонів у режимі онлайн 350146
E online retail services for downloadable ring tones  
F services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables  
U послуги щодо роздрібного продажу завантажних та попередньо записаних музичних творів та фільмів у режимі онлайн 350147
E online retail services for downloadable and pre-recorded music and movies  
F services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés  
U послуги щодо роздрібного продажу творів мистецтва художніми галереями 350153
E retail services for works of art provided by art galleries  
F services de vente au détail d'œuvres d'art fournis par des galeries d'art  
U послуги щодо роздрібного продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення 350108
E retail services for pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and medical supplies  
F services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales  
U послуги щодо роздрібного продажу хлібобулочних виробів 350163
E retail services relating to bakery products  
F services de vente au détail en rapport avec des produits de boulangerie  
U пошук даних у комп'ютерних файлах для інших 350086
E data search in computer files for others  
F recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers  
U пошук спонсорів 350102
E sponsorship search  
F recherche de parraineurs  
U представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу 350092
E presentation of goods on communication media, for retail purposes  
F présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail  
U приймання телефонних дзвінків для недоступних абонентів 350074
E telephone answering for unavailable subscribers  
F services de réponse téléphonique pour abonnés absents  
U прокат білбордів [рекламних щитів] 350125
E rental of billboards [advertising boards]  
F location de panneaux publicitaires  
U прокат касових апаратів 350174
E rental of cash registers  
F location de caisses enregistreuses  
U прокат офісних машин і обладнання 350013
E office machines and equipment rental*  
F location de machines et d'appareils de bureau*  
U прокат офісного обладнання на об'єктах коворкінгу 350158
E rental of office equipment in co-working facilities  
F location d'équipements de bureau dans des installations de cotravail  
U прокат рекламних матеріалів 350035
E publicity material rental  
F location de matériel publicitaire  
U прокат рекламного часу на засобах інформування 350087
E rental of advertising time on communication media  
F location de temps publicitaire sur tout moyen de communication  
U прокат торговельних автоматів 350089
E rental of vending machines  
F location de distributeurs automatiques  
U прокат торговельних стендів 350109
E rental of sales stands  
F location de stands de vente  
U прокат фотокопіювальних машин 350083
E rental of photocopying machines  
F location de photocopieurs  
U психологічне тестування для відбирання персоналу 350090
E psychological testing for the selection of personnel  
F sélection du personnel par procédés psychotechniques  
U публікування рекламних текстів 350038
E publication of publicity texts  
F publication de textes publicitaires  
U радіорекламування 350040
E radio advertising  
F publicité radiophonique  
U реєстрування письмових повідомлень та даних 350133
E registration of written communications and data  
F enregistrement de données et de communications écrites  
U рекламування 350039
E advertising / publicity  
F publicité  
U рекламування з оплатою переходів на вебсторінку за рекламним оголошенням 350113
E pay per click advertising  
F services publicitaires facturables au clic  
U рекламування зовнішнє 350152
E outdoor advertising  
F publicité extérieure  
U рекламування поштою 350077
E advertising by mail order  
F publicité par correspondance  
U рекламування пряме поштове 350024
E direct mail advertising  
F services de publipostage  
U рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн 350084
E online advertising on a computer network  
F publicité en ligne sur un réseau informatique  
U розклеювання рекламних плакатів 350003
E bill-posting  
F affichage publicitaire  
U розповсюджування зразків 350028
E distribution of samples  
F diffusion [distribution] d'échantillons  
U розповсюджування рекламних матеріалів 350008
E dissemination of advertising matter  
F diffusion de matériel publicitaire  
U розробляння маркетингових концепцій 350182
E development of marketing concepts  
F développement de concepts de marketing  
U розробляння рекламних концепцій 350121
E development of advertising concepts  
F développement de concepts publicitaires  
U розслідування у сфері підприємницької діяльності 350033
E business investigations  
F investigations pour affaires  
U систематизування інформації у комп'ютерні бази даних 350081
E systemization of information into computer databases  
F systématisation d'informations dans des bases de données informatiques  
U складання звітів про стан рахунків 350016
E drawing up of statements of accounts  
F établissement de relevés de comptes  
U складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби 350135
E compiling indexes of information for commercial or advertising purposes  
F compilation d'index d'informations à des fins commerciales ou publicitaires  
U складання профілю цільової аудиторії на комерційні або маркетингові потреби 350164
E consumer profiling for commercial or marketing purposes  
F profilage des consommateurs à des fins commerciales et de marketing  
U служби прийому відвідувачів [офісні роботи] 350168
E reception services for visitors [office functions]  
F services d'accueil de visiteurs [travaux de bureau]  
U сприяння продажам для інших 350071
E sales promotion for others  
F promotion des ventes pour des tiers  
U сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій 350141
E promotion of goods and services through sponsorship of sports events  
F promotion de produits et services par l'intermédiaire du parrainage de manifestations sportives  
U сприяння продажам товарів через лідерів громадської думки 350179
E promotion of goods through influencers  
F services de promotion de produits par l'intermédiaire d'influenceurs  
U створювання рекламних фільмів 350104
E production of advertising films  
F production de films publicitaires  
U створювання телевізійних програм для продажу товарів через телемагазини 350137
E production of teleshopping programmes / production of teleshopping programs  
F production d'émissions de télé-achat  
U стенографування 350043
E shorthand  
F services de sténographie  
U текстове записування інформації [офісні роботи] 350045
E transcription of communications [office functions]  
F transcription de communications [travaux de bureau]  
U телевізійне рекламування 350044
E television advertising  
F publicité télévisée  
U телемаркетингові послуги 350107
E telemarketing services  
F services de télémarketing  
U узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін 350116
E negotiation and conclusion of commercial transactions for third parties  
F négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers  
U фахове консультування щодо підприємницької діяльності 350062
E professional business consultancy  
F consultation professionnelle d'affaires  
Відображено всі 164 записи(-ів)