Клас 35

Завантажити перелік у текстовому файлі

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю, організовування та адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи

1 - 50 з 164 записів
Назва послуги Базовий номер
U адміністративне обробляння замовлень на купівлю 350095
E administrative processing of purchase orders  
F traitement administratif de commandes d'achats  
U адміністративні послуги для направляння до лікарів за спеціалізацією 350165
E administrative services for medical referrals  
F services administratifs pour recommandations médicales  
U адміністративні послуги з релокації підприємств 350069
E administrative services for the relocation of businesses  
F services administratifs pour le relogement des entreprises  
U адміністрування програм лояльності для клієнтів 350131
E administration of consumer loyalty programs  
F administration de programmes de fidélisation de consommateurs  
U адміністрування програм лояльності для постійних клієнтів авіакомпаній 350128
E administration of frequent flyer programs  
F administration de programmes pour grands voyageurs  
U аналізування собівартості 350007
E cost price analysis  
F analyse du prix de revient  
U аудит підприємницької діяльності 350017
E business auditing  
F audits d'entreprises [analyses commerciales]  
U аудит фінансовий 350144
E financial auditing  
F audit comptable et financier  
U аукціонний продаж 350030
E auctioneering  
F vente aux enchères  
U аутсорсингове адміністративне керування для компаній 350122
E outsourced administrative management for companies  
F gestion administrative externalisée d'entreprises  
U ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших 350140
E negotiation of business contracts for others  
F négociation de contrats d'affaires pour des tiers  
U вивчання ринку 350031
E market studies  
F études de marché  
U визначання громадської думки 350066
E opinion polling  
F sondage d'opinion  
U виписування рахунків 350098
E invoicing  
F facturation  
U влаштовування і проведення комерційних заходів 350172
E arranging and conducting of commercial events  
F organisation et conduite d'évènements commerciaux  
U влаштовування передплати газет для інших 350076
E arranging newspaper subscriptions for others  
F services d'abonnement à des journaux pour des tiers  
U влаштовування передплати послуг систем автоматичної оплати проїзду автомобільними дорогами [ЕТС] для інших 350171
E arranging subscriptions to electronic toll collection [ETC] services for others  
F abonnement à un service de télépéage pour des tiers  
U влаштовування передплати телекомунікаційних послуг для інших 350094
E arranging subscriptions to telecommunication services for others  
F services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers  
U готування платіжних документів 350067
E payroll preparation  
F préparation de feuilles de paye  
U готування податкових декларацій 350073
E tax preparation  
F établissement de déclarations fiscales  
U демонстрування товарів 350023
E demonstration of goods  
F démonstration de produits  
U довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності 350002
E business inquiries  
F renseignements d'affaires  
U допомога адміністративна щодо запрошень до участі у тендерних процедурах / допомога адміністративна щодо запитів про подання комерційних пропозицій 350154
E administrative assistance in responding to calls for tenders / administrative assistance in responding to requests for proposals [RFPs]  
F assistance administrative pour répondre à des appels d'offres  
U допомога в керуванні підприємницькою діяльністю 350001
E business management assistance  
F aide à la direction des affaires  
U допомога у комерційному або промисловому керуванні 350025
E commercial or industrial management assistance  
F aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles / aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales  
U дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю 350048
E advisory services for business management  
F services de conseils pour la direction des affaires  
U досліджування щодо підприємницької діяльності 350041
E business research  
F recherches pour affaires  
U економічне прогнозування 350063
E economic forecasting  
F prévisions économiques  
U забезпечування відгуками від користувачів на комерційні або рекламні потреби 350160
E providing user reviews for commercial or advertising purposes  
F mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires  
U забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою вебсайтів 350119
E providing business information via a website  
F mise à disposition d'informations commerciales par le biais de sites web  
U забезпечування інформацією у сфері підприємницької діяльності 350065
E providing business information  
F mise à disposition d'informations d'affaires  
U забезпечування інформацією щодо комерційних та ділових контактів 350110
E providing commercial and business contact information  
F mise à disposition d'informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux  
U забезпечування інформацією, отриманою з телефонних довідників 350170
E providing telephone directory information  
F mise à disposition d'informations d'annuaires téléphoniques  
U забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг 350093
E providing commercial information and advice for consumers in the choice of products and services  
F mise à disposition d'informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services  
U забезпечування рейтингами від користувачів на комерційні або рекламні потреби 350161
E providing user rankings for commercial or advertising purposes / providing user ratings for commercial or advertising purposes  
F mise à disposition des classements d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires / mise à disposition des évaluations d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires  
U збирання інформації у комп'ютерні бази даних 350080
E compilation of information into computer databases  
F compilation d'informations dans des bases de données informatiques  
U збирання статистичних даних 350100
E compilation of statistics  
F établissement de statistiques  
U індексування вебсайтів на комерційні або рекламні потреби 350127
E web indexing for commercial or advertising purposes  
F référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires  
U керування діяльністю артистів-виконавців 350079
E business management of performing artists  
F gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants  
U керування діяльністю вільнонайманих працівників 350115
E business management for freelance service providers  
F portage salarial  
U керування діяльністю готелів 350078
E business management of hotels  
F gérance administrative d'hôtels  
U керування діяльністю спортсменів 350105
E business management of sports people  
F gestion d'affaires pour le compte de sportifs  
U керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших 350124
E business management of reimbursement programmes for others / business management of reimbursement programs for others  
F gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers  
U керування підприємницькою діяльністю в перехідний період 350151
E interim business management  
F management de transition  
U комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших 350096
E commercial administration of the licensing of the goods and services of others  
F administration commerciale de licences de produits et de services de tiers  
U комп'ютеризоване ведення медичних записів та документів 350176
E computerized management of medical records and files  
F gestion informatisée d'archives et de fichiers médicaux  
U комп'ютеризоване ведення справ 350061
E computerized file management  
F services de gestion informatisée de fichiers  
U консультування з керування персоналом 350019
E personnel management consultancy  
F services de conseils en gestion de personnel  
U консультування з керування підприємницькою діяльністю 350020
E business management consultancy  
F consultation pour la direction des affaires  
U консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування 350139
E consultancy regarding advertising communication strategies  
F conseils en communication [publicité]  
1 - 50 з 164 записів