Товари - Е

Кл. Назва товару Базовий номер
09 U електролітичні ванни 090226
  E electrolysers  
  F électrolyseurs  
09 U електромагнітні навитки [котушки] 090024
  E electromagnetic coils  
  F bobines d'électro-aimants  
07 U електромеханічне обладдя для готування їжі 070423
  E food preparation machines, electromechanical  
  F appareils électromécaniques pour la préparation d'aliments  
07 U електромеханічні апарати для готування напоїв 070315
  E beverage preparation machines, electromechanical  
  F appareils électromécaniques pour la préparation de boissons  
07 U електромеханічні машини для хімічної промисловості 070490
  E electromechanical machines for chemical industry  
  F machines électromécaniques pour l'industrie chimique  
11 U електронагрівні килими 110310
  E electrically heated carpets  
  F tapis chauffés électriquement  
10 U електронагрівні подушки лікарські [медичні] 100050
  E heating cushions [pads], electric, for medical purposes / heating cushions, electric, for medical purposes / heating pads, electric, for medical purposes  
  F coussins chauffés électriquement à usage médical  
11 U електронагрівні подушки, крім лікарських [медичних] 110296
  E heating cushions [pads], electric, not for medical purposes / heating pads [cushions], electric, not for medical purposes  
  F coussins chauffés électriquement, non à usage médical  
09 U електронні видання завантажні 090657
  E electronic publications, downloadable  
  F publications électroniques téléchargeables  
09 U електронні етикетки [налички] до товарів 090637
  E electronic tags for goods  
  F étiquettes électroniques pour marchandises  
09 U електронні кишенькові перекладачі 090636
  E electronic pocket translators  
  F traducteurs électroniques de poche  
28 U електронні мішені 280193
  E electronic targets  
  F cibles électroniques  
15 U електронні музичні інструменти 150044
  E electronic musical instruments  
  F instruments de musique électroniques  
09 U електронні олівці [елементи дисплеїв] 090598
  E electronic pens [visual display units]  
  F crayons électroniques pour unités d'affichage visuel  
09 U електронні оповіщальні дошки 090643
  E electronic notice boards  
  F tableaux d'affichage électroniques  
05 U еліксири [фармацевтичні препарати] 050133
  E elixirs [pharmaceutical preparations]  
  F élixirs [préparations pharmaceutiques]  
01 U емалебарвильні хімікати 010265
  E enamel-staining chemicals  
  F produits chimiques pour la ternissure des émaux  
02 U емалеві фарби 020065
  E enamel paints / enamels for painting  
  F émaux pour la peinture  
02 U емалі [політури] 020064
  E enamels [varnishes]  
  F émaux [vernis]  
06 U емблеми металеві до транспортних засобів 060155
  E badges of metal for vehicles  
  F écussons métalliques pour véhicules  
01 U емульгатори 010268
  E emulsifiers  
  F émulsifiants / émulsificateurs  
02 U емульсії срібла [пігменти] 020015
  E silver emulsions [pigments]  
  F émulsions d'argent [pigments]  
01 U ензими на промислові потреби 010273
  E enzymes for industrial purposes  
  F enzymes à usage industriel  
01 U ензимові препарати на промислові потреби 010272
  E enzyme preparations for industrial purposes  
  F préparations enzymatiques à usage industriel  
09 U епідіаскопи 090235
  E epidiascopes  
  F épidiascopes  
01 U епоксидні смоли необроблені 010274
  E epoxy resins, unprocessed  
  F résines époxy à l'état brut  
01 U ербій 010276
  E erbium  
  F erbium  
09 U ергометри 090239
  E ergometers  
  F ergomètres  
32 U есенції для виготовляння напоїв 320009
  E essences for making beverages  
  F essences pour la préparation de boissons  
30 U есенції до харчових продуктів, крім ефірних есенцій і ефірних олій 300048
  E essences for foodstuffs, except etheric essences and essential oils  
  F essences pour l'alimentation à l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles  
07 U ескалатори 070178
  E escalators / moving staircases [escalators]  
  F escaliers roulants  
28 U еспандери 280051
  E chest expanders [exercisers] / exercisers [expanders]  
  F exerciseurs [extenseurs] / extenseurs [exerciseurs]  
16 U естампи 160015
  E prints [engravings]  
  F planches [gravures]  
01 U естери [ефіри складні] * 010279
  E esters*  
  F esters*  
05 U естери [складні ефіри] на фармацевтичні потреби 050138
  E esters for pharmaceutical purposes  
  F esters à usage pharmaceutique  
01 U естери [складні ефіри] целюлози на промислові потреби 010590
  E cellulose esters for industrial purposes  
  F esters de cellulose à usage industriel  
05 U естери [складні ефіри] целюлози на фармацевтичні потреби 050318
  E cellulose esters for pharmaceutical purposes  
  F esters de cellulose à usage pharmaceutique  
01 U етан 010280
  E ethane  
  F éthane  
04 U етанол [паливо] 040107
  E ethanol [fuel]  
  F éthanol [carburant]  
01 U етери [прості ефіри] * 010281
  E ethers*  
  F éthers*  
05 U етери [прості ефіри] на фармацевтичні потреби 050139
  E ethers for pharmaceutical purposes  
  F éthers à usage pharmaceutique  
01 U етери [прості ефіри] целюлози на промислові потреби 010593
  E cellulose ethers for industrial purposes  
  F éthers de cellulose à usage industriel  
05 U етери [прості ефіри] целюлози на фармацевтичні потреби 050320
  E cellulose ethers for pharmaceutical purposes  
  F éthers de cellulose à usage pharmaceutique  
24 U етикетки [налички] тканинні 240102
  E labels of cloth  
  F étiquettes en tissu  
16 U етикетки [налички], крім тканинних 160308
  E labels, not of textile  
  F étiquettes non en tissu  
07 U етикетувальні [наличкувальні] машини 070182
  E labellers [machines]  
  F étiqueteuses  
16 U етикетувальні [наличкувальні] ручні пристрої 160176
  E hand labelling appliances  
  F appareils à main à étiqueter  
01 U етиловий етер [простий ефір] 010282
  E ethyl ether  
  F éther éthylique  
01 U етиловий спирт 010041
  E ethyl alcohol  
  F alcool éthylique  
03 U ефірні есенції 030099
  E ethereal essences  
  F essences éthériques