Клас 9

Завантажити перелік у текстовому файлі

Наукові, дослідницькі, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, аудіовізуальні, оптичні, зважувальні, вимірювальні, сигнальні, детектувальні, аналізувальні, оглядові, рятувальні і навчальні апарати та інструменти; апарати та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання розподіляння чи використання електрики; апарати та інструменти для записування, передавання, відтворювання або обробляння звуку, зображень чи даних; записані та завантажні медіафайли, комп'ютерне програмне забезпечення, чисті цифрові або аналогові носії інформації для записування та зберігання даних; механізми для приймання оплати для апаратів, що приводяться в дію монетами; касові апарати, рахувальні пристрої; комп'ютери та комп'ютерні периферійні пристрої; водолазні костюми, водолазні маски, вушні затички для водолазів, носові затискачі для водолазів та плавців, рукавиці для водолазів, дихальні апарати для підводного плавання; пристрої для гасіння вогню

1 - 100 з 841 записів
Назва товару Базовий номер
U 3D-окуляри 090726
E 3D spectacles  
F lunettes 3D  
U 3D-сканери 090856
E 3D scanners  
F scanners 3D  
U автовідповідачі телефонні 090629
E answering machines  
F répondeurs téléphoniques  
U автомати музичні, що приводяться в дію монетами 090062
E juke boxes, musical / coin-operated musical automata [juke boxes]  
F automates à musique à prépaiement  
U автоматичні вимикачі 090191
E circuit breakers  
F disjoncteurs / coupe-circuit  
U автоматичні покажчики низького тиску в шинах транспортних засобів 090069
E automatic indicators of low pressure in vehicle tyres / automatic indicators of low pressure in vehicle tires  
F avertisseurs automatiques de perte de pression dans les pneus de véhicule  
U адаптери електричні 090730
E electrical adapters  
F adaptateurs électriques  
U аерометри 090020
E aerometers  
F aéromètres  
U азбестовий одяг для захисту від вогню 090035
E asbestos clothing for protection against fire  
F vêtements en amiante pour la protection contre le feu / vêtements en asbeste pour la protection contre le feu  
U азбестові щити для пожежників 090689
E asbestos screens for firemen  
F paravents d'asbeste pour pompiers  
U акселерометри 090729
E accelerometers  
F accéléromètres  
U актинометри 090018
E actinometers  
F actinomètres  
U акумулятори для електронних сигарет 090780
E batteries for electronic cigarettes  
F batteries pour cigarettes électroniques  
U акумулятори електричні 090361
E accumulators, electric  
F accumulateurs électriques  
U акустичні пристрої зв'язку 090593
E acoustic couplers  
F coupleurs acoustiques  
U алідади 090028
E alidades  
F alidades à lunettes  
U алкометри [пристрої для виявлення наявності алкоголю] 090890
E breathalyzers  
F ethylotests / ethylomètres  
U альтиметри 090033
E altimeters  
F altimètres  
U амбушури для наголовних навушників 090818
E ear pads for headphones  
F bonnettes de casques à écouteurs  
U амперметри 090036
E ammeters  
F ampèremètres  
U аналізатори розміру наночастинок 090817
E nanoparticle size analysers / nanoparticle size analyzers  
F dispositifs d'analyse granulométrique de nanoparticules  
U анемометри 090039
E anemometers  
F anémomètres  
U аноди 090043
E anodes  
F anodes  
U анодні батареї 090044
E anode batteries / high tension batteries  
F batteries d'anodes  
U антени 090045
E aerials / antennas  
F antennes  
U антикатоди 090507
E anticathodes  
F anticathodes  
U апарати дистиляційні на наукові потреби 090564
E distillation apparatus for scientific purposes  
F appareils pour la distillation à usage scientifique  
U апарати дифракційні [мікроскопія] 090189
E diffraction apparatus [microscopy]  
F appareils de diffraction [microscopie]  
U апарати дихальні для підводного плавання 090355
E breathing apparatus for underwater swimming  
F appareils respiratoires pour la nage subaquatique  
U апарати дихальні, крім призначених на медичні потреби 090431
E breathing apparatus, not for medical purposes  
F appareils pour la respiration non à usage médical  
U апарати діагностичні, крім призначених на медичні потреби 090633
E diagnostic apparatus, not for medical purposes  
F appareils pour le diagnostic non à usage médical  
U апарати для гасіння вогню 090750
E fire extinguishing apparatus  
F appareils pour l'extinction d'incendies  
U апарати для генерування газу на калібрувальні потреби 090872
E apparatus for generating gas for calibration purposes  
F générateurs de gaz pour la calibration  
U апарати для дистанційного запалювання електричні 090030
E igniting apparatus, electric, for igniting at a distance / electric apparatus for remote ignition  
F dispositifs électriques d'allumage à distance [mise à feu]  
U апарати для дистанційного керування* 090470
E remote control apparatus*  
F appareils de télécommande* / appareils de commande à distance*  
U апарати для монтування кіноплівок 090124
E apparatus for editing cinematographic film  
F dispositifs pour le montage des films cinématographiques  
U апарати для обробляння інформації 090306
E data processing apparatus  
F appareils de traitement de données  
U апарати для перевіряння оплати поштовими марками 090149
E apparatus to check franking / apparatus to check stamping mail  
F appareils de contrôle de l'affranchissement  
U апарати для різання кіноплівки 090262
E film cutting apparatus  
F appareils à couper les films  
U апарати для сушіння фотографій 090282
E drying apparatus for photographic prints  
F appareils à sécher les épreuves photographiques  
U апарати для тестування грудного молока, крім призначених для медичного або ветеринарного використання 090873
E apparatus for testing breast milk, other than for medical or veterinary use  
F appareils pour l'analyse du lait maternel autres qu'à usage médical ou vétérinaire  
U апарати для ферментації для лабораторного використання 090253
E fermentation apparatus for laboratory use  
F appareils de fermentation pour laboratoire  
U апарати електричні комутаційні 090163
E electric apparatus for commutation  
F appareils électriques de commutation  
U апарати електролізу для лабораторного використання 090871
E electrolysis apparatus for laboratory use  
F électrolyseurs de laboratoire  
U апарати звукозаписувальні 090451
E sound recording apparatus  
F appareils pour l'enregistrement du son  
U апарати звукопередавальні 090450
E sound transmitting apparatus  
F appareils pour la transmission du son  
U апарати і інструменти хімічні 090549
E chemistry apparatus and instruments  
F appareils et instruments de chimie  
U апарати і машини для зондування 090453
E sounding apparatus and machines  
F appareils et machines de sondage  
U апарати і спорядження рятувальні 090295
E life-saving apparatus and equipment  
F appareils et équipements de secours / appareils et équipements de sauvetage  
U апарати і устатковання, що виробляють рентгенівське випромінювання, крім призначених на медичні потреби 090420
E apparatus and installations for the production of X-rays, not for medical purposes  
F appareils et installations pour la production de rayons X non à usage médical  
U апарати касові 090525
E cash registers  
F caisses enregistreuses  
U апарати магнітно-резонансної томографії [МРТ], крім призначених на медичні потреби 090808
E magnetic resonance imaging [MRI] apparatus, not for medical purposes  
F appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM] non à usage médical  
U апарати навчальні аудіовізуальні 090061
E audiovisual teaching apparatus  
F appareils d'enseignement audiovisuel  
U апарати проєкційні 090411
E projection apparatus  
F appareils de projection  
U апарати радіологічні на промислові потреби 090418
E radiological apparatus for industrial purposes  
F appareils de radiologie à usage industriel  
U апарати регулівні електричні 090150
E regulating apparatus, electric  
F appareils électriques de contrôle  
U апарати рентгенівські, крім призначених на медичні потреби 090425
E X-ray apparatus not for medical purposes  
F appareils à rayons X non à usage médical  
U апарати світлокопіювальні 090106
E blueprint apparatus  
F appareils pour photocalques  
U апарати сигнальні морські 090357
E naval signalling apparatus  
F appareils de signalisation navale  
U апарати системи глобального позиціонування [GPS] 090701
E Global Positioning System [GPS] apparatus  
F appareils pour GPS [systèmes de repérage universel] / appareils pour systèmes de repérage universel [GPS]  
U апарати стереоскопічні 090461
E stereoscopic apparatus  
F appareils stéréoscopiques  
U апарати та інструменти геодезичні 090280
E surveying apparatus and instruments  
F appareils et instruments géodésiques  
U апарати та інструменти для зважування 090388
E weighing apparatus and instruments  
F appareils et instruments de pesage  
U апарати та інструменти морські 090356
E nautical apparatus and instruments  
F appareils et instruments nautiques  
U апарати та інструменти оптичні 090370
E optical apparatus and instruments  
F appareils et instruments optiques  
U апарати та інструменти фізичні 090395
E apparatus and instruments for physics  
F appareils et instruments de physique  
U апарати телефонні 090423
E telephone apparatus  
F appareils téléphoniques  
U апарати факсимільні 090600
E facsimile machines  
F télécopieurs  
U апарати фотокопіювальні [фотографічні, електростатичні, теплові] 090154
E photocopiers [photographic, electrostatic, thermic]  
F photocopieurs  
U апаратура високочастотна 090267
E high-frequency apparatus  
F appareils à haute fréquence  
U апаратура для аналізування, крім призначеної на медичні потреби 090249
E testing apparatus not for medical purposes  
F appareils pour l'analyse non à usage médical  
U апаратура для дистанційного керування залізничними стрілками електродинамічна 090022
E electro-dynamic apparatus for the remote control of railway points  
F appareils électrodynamiques pour la commande à distance des aiguilles de chemins de fer  
U апаратура для дистанційного керування сигналами електродинамічна 090447
E electro-dynamic apparatus for the remote control of signals  
F appareils électrodynamiques pour la commande à distance des signaux  
U апаратура для спостережень, крім призначеної на медичні потреби 090151
E monitoring apparatus, other than for medical purposes  
F appareils de surveillance autres qu'à usage médical  
U апаратура навчальна 090440
E teaching apparatus  
F appareils d'enseignement / appareils scolaires  
U апаратура попереджальна протикрадіжна 090511
E anti-theft warning apparatus  
F avertisseurs contre le vol  
U апертометри [оптика] 090050
E apertometers [optics]  
F apertomètres [optique]  
U ареометри для кислот 090387
E acid hydrometers  
F pèse-acide  
U ареометри для кислот акумуляторні 090010
E acidimeters for batteries  
F pèse-acide pour accumulateurs  
U астрономічні прилади та інструменти 090384
E apparatus and instruments for astronomy  
F appareils et instruments pour l'astronomie  
U аудіо-, відеоприймачі 090289
E audio- and video-receivers  
F récepteurs [audio, vidéo]  
U аудіоінтерфейси 090769
E audio interfaces  
F interfaces audio  
U бакени світні 090513
E beacons, luminous  
F balises lumineuses  
U балансувальні прилади 090237
E balancing apparatus  
F dispositifs d'équilibrage  
U баласти до освітлювальних пристроїв 090672
E lighting ballasts  
F ballasts pour appareils d'éclairage  
U банки акумуляторів електричних 090008
E battery jars / accumulator jars  
F bacs d'accumulateurs  
U банкомати 090686
E automated teller machines [ATM]  
F guichets automatiques bancaires [GAB]  
U барометри 090079
E barometers  
F baromètres  
U батареї електричні 090360
E batteries, electric  
F piles électriques / batteries électriques  
U батареї електричні для транспортних засобів / акумулятори електричні для транспортних засобів 090007
E batteries, electric, for vehicles / accumulators, electric, for vehicles  
F accumulateurs électriques pour véhicules  
U батареї системи запалювання 090031
E ignition batteries  
F batteries d'allumage  
U бездротові телефони 090661
E cordless telephones  
F téléphones sans fil  
U безміни [ваги] 090433
E balances [steelyards] / lever scales [steelyards] / steelyards [lever scales]  
F romaines [balances]  
U бетатрони 090085
E betatrons  
F bêtatrons  
U біноклі 090475
E binoculars  
F jumelles [optique]  
U біореактори для культивування клітин для наукових досліджень 090880
E bioreactors for cell culturing for scientific research  
F bioréacteurs pour la culture cellulaire pour la recherche scientifique  
U біореактори для лабораторного використання 090879
E bioreactors for laboratory use  
F bioréacteurs de laboratoire  
U біочипи 090774
E biochips  
F biopuces  
U бланки біометричних ідентифікаційних карток 090845
E biometric identity cards  
F cartes d'identité biométriques  
U бланки біометричних паспортів 090844
E biometric passports / e-passports  
F passeports biométriques  
1 - 100 з 841 записів