Клас 35

Завантажити перелік у текстовому файлі

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю, організовування та адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи

Назва послуги Базовий номер
U розробляння маркетингових концепцій 350182
E development of marketing concepts  
F développement de concepts de marketing  
U розробляння рекламних концепцій 350121
E development of advertising concepts  
F développement de concepts publicitaires  
U розробляння стратегій організації підприємницької діяльності, пов'язаних з корпоративною соціальною відповідальністю 350184
E development of business organization strategies relating to corporate social responsibility  
F développement de stratégies d'organisation d'entreprises en matière de responsabilité sociétale des entreprises  
U розслідування у сфері підприємницької діяльності 350033
E business investigations  
F investigations pour affaires  
U систематизування інформації у комп'ютерні бази даних 350081
E systemization of information into computer databases  
F systématisation d'informations dans des bases de données informatiques  
U складання звітів про стан рахунків 350016
E drawing up of statements of accounts  
F établissement de relevés de comptes  
U складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби 350135
E compiling indexes of information for commercial or advertising purposes  
F compilation d'index d'informations à des fins commerciales ou publicitaires  
U складання профілю цільової аудиторії на комерційні або маркетингові потреби 350164
E consumer profiling for commercial or marketing purposes  
F profilage des consommateurs à des fins commerciales et de marketing  
U служби прийому відвідувачів [офісні роботи] 350168
E reception services for visitors [office functions]  
F services d'accueil de visiteurs [travaux de bureau]  
U сприяння продажам для інших 350071
E sales promotion for others  
F promotion des ventes pour des tiers  
U сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій 350141
E promotion of goods and services through sponsorship of sports events  
F promotion de produits et services par l'intermédiaire du parrainage de manifestations sportives  
U сприяння продажам товарів через лідерів громадської думки 350179
E promotion of goods through influencers  
F services de promotion de produits par l'intermédiaire d'influenceurs  
U створювання рекламних фільмів 350104
E production of advertising films  
F production de films publicitaires  
U створювання телевізійних програм для продажу товарів через телемагазини 350137
E production of teleshopping programmes / production of teleshopping programs  
F production d'émissions de télé-achat  
U стенографування 350043
E shorthand  
F services de sténographie