Клас 35

Завантажити перелік у текстовому файлі

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю, організовування та адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи

101 - 170 з 170 записів
Назва послуги Базовий номер
U послуги зі створювання та керування списками подарунків 350149
E gift registry services  
F enregistrement de listes de cadeaux  
U послуги із заповнювання податкових декларацій 350123
E tax filing services  
F services de dépôt de déclaration fiscale  
U послуги імпортно-експортних агентств 350005
E import-export agency services  
F services d'agences d'import-export  
U послуги лідогенерації 350175
E lead generation services  
F services de génération de leads  
U послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам 350049
E modelling for advertising or sales promotion  
F services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes  
U послуги посередницькі у сфері підприємницької діяльності щодо підбору фахівців для клієнтів 350167
E business intermediary services relating to the matching of various professionals with clients  
F services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation de professionnels divers avec des clients  
U послуги рекламних агентств 350047
E advertising agency services / publicity agency services  
F services d'agences de publicité  
U послуги рекламні зі створювання фірмового стилю для інших 350178
E advertising services to create brand identity for others  
F services publicitaires pour créer une identité de marque pour des tiers  
U послуги секретарів 350072
E secretarial services  
F services de secrétariat  
U послуги телефонних комутаторів 350162
E telephone switchboard services  
F services de standard téléphonique  
U послуги у сфері підприємницької діяльності щодо пошуку ділових партнерів 350186
E business partnership search  
F recherche de partenariat dans le domaine des affaires commerciales  
U послуги щодо зв'язків з громадськістю 350042
E public relations  
F relations publiques  
U послуги щодо комерційного лобіювання 350159
E commercial lobbying services  
F services de lobbying commercial  
U послуги щодо комерційного посередництва 350114
E commercial intermediation services  
F services d'intermédiation commerciale  
U послуги щодо оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення 350148
E wholesale services for pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and medical supplies  
F services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales  
U послуги щодо роздрібного продажу завантажних музичних творів у цифровому форматі в режимі онлайн 350145
E online retail services for downloadable digital music  
F services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable  
U послуги щодо роздрібного продажу завантажних рингтонів у режимі онлайн 350146
E online retail services for downloadable ring tones  
F services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables  
U послуги щодо роздрібного продажу завантажних та попередньо записаних музичних творів та фільмів у режимі онлайн 350147
E online retail services for downloadable and pre-recorded music and movies  
F services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés  
U послуги щодо роздрібного продажу одягу віртуального завантажного в режимі онлайн 350183
E online retail services for downloadable virtual clothing  
F services de vente au détail en ligne de vêtements virtuels téléchargeables  
U послуги щодо роздрібного продажу творів мистецтва художніми галереями 350153
E retail services for works of art provided by art galleries  
F services de vente au détail d'œuvres d'art fournis par des galeries d'art  
U послуги щодо роздрібного продажу файлів цифрових зображувальних, аутентифікованих за допомогою невзаємозамінних токенів [NFT], завантажних 350185
E retail services relating to downloadable digital image files authenticated by non-fungible tokens [NFTs]  
F services de vente au détail de fichiers d'images numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT]  
U послуги щодо роздрібного продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення 350108
E retail services for pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and medical supplies  
F services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales  
U послуги щодо роздрібного продажу хлібобулочних виробів 350163
E retail services relating to bakery products  
F services de vente au détail en rapport avec des produits de boulangerie  
U пошук даних у комп'ютерних файлах для інших 350086
E data search in computer files for others  
F recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers  
U пошук спонсорів 350102
E sponsorship search  
F recherche de parraineurs  
U представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу 350092
E presentation of goods on communication media, for retail purposes  
F présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail  
U приймання телефонних дзвінків для недоступних абонентів 350074
E telephone answering for unavailable subscribers  
F services de réponse téléphonique pour abonnés absents  
U прокат білбордів [рекламних щитів] 350125
E rental of billboards [advertising boards]  
F location de panneaux publicitaires  
U прокат касових апаратів 350174
E rental of cash registers  
F location de caisses enregistreuses  
U прокат офісних машин і обладнання 350013
E office machines and equipment rental*  
F location de machines et d'appareils de bureau*  
U прокат офісного обладнання на об'єктах коворкінгу 350158
E rental of office equipment in co-working facilities  
F location d'équipements de bureau dans des installations de cotravail  
U прокат рекламних матеріалів 350035
E publicity material rental  
F location de matériel publicitaire  
U прокат рекламного часу на засобах інформування 350087
E rental of advertising time on communication media  
F location de temps publicitaire sur tout moyen de communication  
U прокат торговельних автоматів 350089
E rental of vending machines  
F location de distributeurs automatiques  
U прокат торговельних стендів 350109
E rental of sales stands  
F location de stands de vente  
U прокат фотокопіювальних машин 350083
E rental of photocopying machines  
F location de photocopieurs  
U психологічне тестування для відбирання персоналу 350090
E psychological testing for the selection of personnel  
F sélection du personnel par procédés psychotechniques  
U публікування рекламних текстів 350038
E publication of publicity texts  
F publication de textes publicitaires  
U радіорекламування 350040
E radio advertising  
F publicité radiophonique  
U реєстрування письмових повідомлень та даних 350133
E registration of written communications and data  
F enregistrement de données et de communications écrites  
U рекламування 350039
E advertising / publicity  
F publicité  
U рекламування з оплатою переходів на вебсторінку за рекламним оголошенням 350113
E pay per click advertising  
F services publicitaires facturables au clic  
U рекламування зовнішнє 350152
E outdoor advertising  
F publicité extérieure  
U рекламування поштою 350077
E advertising by mail order  
F publicité par correspondance  
U рекламування пряме поштове 350024
E direct mail advertising  
F services de publipostage  
U рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн 350084
E online advertising on a computer network  
F publicité en ligne sur un réseau informatique  
U роботи машинописні 350022
E typing  
F services de dactylographie  
U розклеювання рекламних плакатів 350003
E bill-posting  
F affichage publicitaire  
U розповсюджування зразків 350028
E distribution of samples  
F diffusion [distribution] d'échantillons  
U розповсюджування рекламних матеріалів 350008
E dissemination of advertising matter  
F diffusion de matériel publicitaire  
U розробляння маркетингових концепцій 350182
E development of marketing concepts  
F développement de concepts de marketing  
U розробляння рекламних концепцій 350121
E development of advertising concepts  
F développement de concepts publicitaires  
U розробляння стратегій організації підприємницької діяльності, пов'язаних з корпоративною соціальною відповідальністю 350184
E development of business organization strategies relating to corporate social responsibility  
F développement de stratégies d'organisation d'entreprises en matière de responsabilité sociétale des entreprises  
U розслідування у сфері підприємницької діяльності 350033
E business investigations  
F investigations pour affaires  
U систематизування інформації у комп'ютерні бази даних 350081
E systemization of information into computer databases  
F systématisation d'informations dans des bases de données informatiques  
U складання звітів про стан рахунків 350016
E drawing up of statements of accounts  
F établissement de relevés de comptes  
U складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби 350135
E compiling indexes of information for commercial or advertising purposes  
F compilation d'index d'informations à des fins commerciales ou publicitaires  
U складання профілю цільової аудиторії на комерційні або маркетингові потреби 350164
E consumer profiling for commercial or marketing purposes  
F profilage des consommateurs à des fins commerciales et de marketing  
U служби прийому відвідувачів [офісні роботи] 350168
E reception services for visitors [office functions]  
F services d'accueil de visiteurs [travaux de bureau]  
U сприяння продажам для інших 350071
E sales promotion for others  
F promotion des ventes pour des tiers  
U сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій 350141
E promotion of goods and services through sponsorship of sports events  
F promotion de produits et services par l'intermédiaire du parrainage de manifestations sportives  
U сприяння продажам товарів через лідерів громадської думки 350179
E promotion of goods through influencers  
F services de promotion de produits par l'intermédiaire d'influenceurs  
U створювання рекламних фільмів 350104
E production of advertising films  
F production de films publicitaires  
U створювання телевізійних програм для продажу товарів через телемагазини 350137
E production of teleshopping programmes / production of teleshopping programs  
F production d'émissions de télé-achat  
U стенографування 350043
E shorthand  
F services de sténographie  
U текстове записування інформації [офісні роботи] 350045
E transcription of communications [office functions]  
F transcription de communications [travaux de bureau]  
U телевізійне рекламування 350044
E television advertising  
F publicité télévisée  
U телемаркетингові послуги 350107
E telemarketing services  
F services de télémarketing  
U узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін 350116
E negotiation and conclusion of commercial transactions for third parties  
F négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers  
U фахове консультування щодо підприємницької діяльності 350062
E professional business consultancy  
F consultation professionnelle d'affaires  
101 - 170 з 170 записів