Клас 38

Завантажити перелік у текстовому файлі

Телекомунікаційні послуги

Відображено всі 43 записи(-ів)
Назва послуги Базовий номер
U абонентський телеграфний зв'язок 380011
E telex services  
F services télex  
U забезпечування доступу до баз даних 380044
E providing access to databases  
F fourniture d'accès à des bases de données  
U забезпечування користувачів доступом до глобальних комп'ютерних мереж 380040
E providing user access to global computer networks  
F fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux  
U забезпечування спілкування в інтернет-чатах 380043
E providing internet chatrooms  
F mise à disposition de forums de discussion sur l'internet  
U забезпечування спілкування на форумах у режимі он-лайн 380050
E providing online forums  
F mise à disposition de forums en ligne  
U забезпечування телекомунікаційним з'єднанням із глобальною комп'ютерною мережею 380037
E providing telecommunications connections to a global computer network  
F raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial  
U забезпечування телекомунікаційними каналами для телемагазинів 380042
E providing telecommunication channels for teleshopping services  
F fourniture de canaux de télécommunication destinés aux services de télé-achat  
U зв'язок за допомогою волоконно-оптичних мереж 380030
E communications by fibre optic networks / communications by fiber optic networks  
F communications par réseaux de fibres optiques  
U зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів 380023
E communications by computer terminals  
F communications par terminaux d'ordinateurs  
U зв'язок за допомогою стільникових телефонів 380022
E communications by cellular phones  
F services de communication par téléphones portables  
U інформування щодо телекомунікаційних послуг 380027
E information about telecommunication  
F informations en matière de télécommunications  
U пейджингові послуги [з використанням радіо, телефону або інших засобів електронного зв'язку] 380028
E paging services [radio, telephone or other means of electronic communication]  
F services d'appel radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de communications électroniques]  
U передавання відеоданих на вимогу 380053
E video-on-demand transmission  
F transmission de séquences vidéo à la demande  
U передавання вітальних листівок он-лайн 380046
E transmission of greeting cards online  
F transmission de cartes de vœux en ligne  
U передавання електронною поштою 380025
E transmission of electronic mail  
F transmission de courriels / transmission de courriers électroniques  
U передавання повідомлень і зображень за допомогою комп'ютера 380024
E computer aided transmission of messages and images  
F transmission de messages et d'images assistée par ordinateur  
U передавання телеграм 380006
E transmission of telegrams  
F transmission de télégrammes  
U передавання цифрових файлів 380047
E transmission of digital files  
F transmission de fichiers numériques  
U пересилання повідомлень 380004
E message sending  
F transmission de messages  
U послуги відеоконференцзв'язку 380049
E videoconferencing services  
F services de visioconférence  
U послуги голосової пошти 380045
E voice mail services  
F services de messagerie vocale  
U послуги електронних інформаційних табло [телекомунікаційні послуги] 380036
E electronic bulletin board services [telecommunications services]  
F services d'affichage électronique [télécommunications]  
U послуги з телекомунікаційної маршрутизації та з'єднування 380038
E telecommunications routing and junction services  
F services d'acheminement et de jonction pour télécommunications  
U послуги інформаційних агентств 380012
E news agency services  
F services d'agences de presse  
U послуги телеконференцзв'язку 380039
E teleconferencing services  
F services de téléconférences  
U потокове передавання даних 380051
E streaming of data  
F transmission de données en flux continu [streaming]  
U прокат апаратури для пересилання повідомлень 380029
E rental of message sending apparatus  
F location d'appareils pour la transmission de messages  
U прокат модемів 380032
E rental of modems  
F location de modems  
U прокат телекомунікаційного обладнання 380033
E rental of telecommunication equipment  
F location d'appareils de télécommunication  
U прокат телефонів 380034
E rental of telephones  
F location de téléphones  
U прокат факсимільної апаратури 380031
E rental of facsimile apparatus  
F location de télécopieurs  
U прокат часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж 380041
E rental of access time to global computer networks  
F location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux  
U радіозв'язок 380052
E radio communications  
F communications radiophoniques  
U радіотранслювання 380003
E radio broadcasting  
F radiodiffusion  
U супутниковий зв'язок 380035
E satellite transmission  
F transmission par satellite  
U телевізійне транслювання 380005
E television broadcasting  
F télédiffusion  
U телевізійне транслювання кабельними мережами 380021
E cable television broadcasting  
F télédiffusion par câble  
U телеграфний зв'язок 380008
E communications by telegrams  
F communications télégraphiques  
U телеграфні послуги 380007
E telegraph services  
F services télégraphiques  
U телефонний зв'язок 380010
E communications by telephone  
F communications téléphoniques  
U телефонні послуги 380009
E telephone services  
F services téléphoniques  
U транслювання засобами бездротового зв'язку 380048
E wireless broadcasting  
F services de diffusion sans fil  
U факсимільне передавання 380026
E facsimile transmission  
F transmission de télécopies  
Відображено всі 43 записи(-ів)