Клас 42

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення

Назва послуги Базовий номер
U експертування нафтових родовищ 420063
E oil-field surveys  
F expertises de gisements petroliferes  
U електронне зберігання даних 420226
E electronic data storage  
F stockage electronique de donnees  
U енергоаудит 420218
E energy auditing  
F audits en matiere d'energie  
U забезпечування інформацією з комп'ютерних технологій та програмування за допомогою веб-сайтів 420227
E providing information on computer technology and programming via a web site  
F informations en matiere de technologie informatique et de programmation par le biais de sites web  
U забезпечування пошуковими засобами для інтернету 420209
E providing search engines for the internet  
F fourniture de moteurs de recherche pour l'internet  
U засівання хмар 420202
E cloud seeding  
F ensemencement de nuages  
U інжиніринг 420064
E engineering  
F ingenierie  
U інсталювання комп'ютерного програмного забезпечення 420201
E installation of computer software  
F installation de logiciels  
U калібрування [вимірювання] 420136
E calibration [measuring]  
F etalonnage [mesurage]  
U картографічні послуги 420228
E cartography services  
F services de cartographie [geographie]  
U клінічні випробовування 420224
E clinical trials  
F essais cliniques  
U комп'ютерне програмування 420090
E computer programming  
F programmation pour ordinateurs  
U конвертування даних або документів з фізичних носіїв на електронні 420198
E conversion of data or documents from physical to electronic media  
F conversion de donnees ou de documents d'un support physique vers un support electronique  
U конвертування даних і комп'ютерних програм [крім фізичного перетворювання] 420203
E data conversion of computer programs and data [not physical conversion]  
F conversion de donnees et de programmes informatiques autre que conversion physique  
U консультування з комп'ютерних технологій 420232
E computer technology consultancy  
F services de conseils en technologies informatiques