Клас 42

Завантажити перелік у текстовому файлі

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги з промислового аналізування, промислового досліджування та промислового дизайну; контролювання якості та послуги з аутентифікації; проєктування та розробляння комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення

Назва послуги Базовий номер
U інжиніринг нейроморфний 420298
E neuromorphic engineering  
F ingénierie neuromorphique  
U інсталювання комп'ютерного програмного забезпечення 420201
E installation of computer software  
F installation de logiciels  
U калібрування [вимірювання] 420136
E calibration [measuring]  
F étalonnage [mesurage]  
U картографічні послуги 420228
E cartography services  
F services de cartographie [géographie]  
U клінічні випробовування 420224
E clinical trials  
F essais cliniques  
U комп'ютерне програмування 420090
E computer programming  
F programmation informatique  
U комп'ютерне програмування смарт-контрактів на платформі блокчейну 420302
E computer programming of smart contracts on a blockchain  
F programmation informatique de contrats intelligents sur une chaîne de blocs  
U конвертування даних або документів з фізичних носіїв на електронні 420198
E conversion of data or documents from physical to electronic media  
F conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique  
U конвертування даних і комп'ютерних програм, крім фізичного перетворювання 420203
E conversion of computer programs and data, other than physical conversion  
F conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique  
U консультування архітектурне 420036
E architectural consultancy  
F conseils en architecture  
U консультування з комп'ютерних технологій 420232
E computer technology consultancy  
F services de conseils en technologies informatiques  
U консультування з питань безпеки даних в телекомунікаційних мережах 420263
E telecommunication network security consultancy  
F services de conseillers en sécurité pour réseaux de télécommunication  
U консультування з телекомунікаційних технологій 420233
E telecommunications technology consultancy  
F services de conseils en technologies des télécommunications  
U консультування технологічне 420231
E technological consultancy  
F services de conseils technologiques  
U консультування у сфері енергозбереження 420207
E consultancy in the field of energy-saving  
F conseils en matière d'économie d'énergie