Клас 42

Завантажити перелік у текстовому файлі

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги з промислового аналізування, промислового досліджування та промислового дизайну; контролювання якості та послуги з аутентифікації; проєктування та розробляння комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення

Назва послуги Базовий номер
U платформа як послуга [PaaS] 420248
E platform as a service [PaaS]  
F plateforme informatique en tant que service [PaaS]  
U послуги з аутентифікації користувачів, що використовують блокчейн-технологію 420279
E user authentication services using blockchain technology  
F services d'authentification d'utilisateurs au moyen de la technologie de la chaîne de blocs  
U послуги з аутентифікації користувачів, що використовують технології для виконання комерційних операцій в електронній торгівлі 420260
E user authentication services using technology for e-commerce transactions  
F services d'authentification d'utilisateur par voie technologique pour transactions de commerce électronique  
U послуги з аутентифікації користувачів, що використовують технології єдиного входу до онлайнових програмних додатків 420261
E user authentication services using single sign-on technology for online software applications  
F services d'authentification d'utilisateur au moyen de la technologie d'authentification unique pour applications logicielles en ligne  
U послуги з дизайну логотипів 420287
E logo design services  
F services de conception de logo  
U послуги з досліджування у сфері нафтової, газової та гірничої промисловостей 420252
E exploration services in the field of the oil, gas and mining industries  
F services d'exploration dans le domaine des industries pétrolière, gazière et minière  
U послуги з комп'ютерного програмування для обробляння інформації 420285
E computer programming services for data processing  
F services de programmation informatique pour le traitement des données  
U послуги з обслуговування інформаційних технологій [ІТ] [пошук та усунення несправностей програмного забезпечення] 420221
E information technology [IT] support services [troubleshooting of software]  
F services d'assistance en technologies de l'information [TI] [dépannage de logiciels]  
U послуги з програмної інженерії для обробляння інформації 420286
E software engineering services for data processing  
F services de génie logiciel pour le traitement des données  
U послуги з технологічного консультування щодо цифрової трансформації 420273
E technological consultancy services for digital transformation  
F services de conseils technologiques en transformation numérique  
U послуги з хостингу вебсайтів 420200
E hosting computer websites  
F hébergement de sites web  
U послуги з хостингу платформ програмного забезпечення для спільної роботи на основі віртуальної реальності 420303
E hosting software platforms for virtual reality-based work collaboration  
F plateformes logicielles d'hébergement pour la collaboration professionnelle en réalité virtuelle  
U послуги з хостингу середовищ віртуальної реальності 420296
E hosting virtual environments  
F hébergement d'environnements virtuels  
U послуги з шифрування даних 420243
E data encryption services  
F services de chiffrement de données  
U послуги інспекційні з перевіряння нових та вживаних автомобілів перед продажем 420291
E inspection services for new and used vehicles before sale  
F services d'inspection de véhicules neufs et d'occasion avant leur vente