Клас 42

Завантажити перелік у текстовому файлі

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги з промислового аналізування, промислового досліджування та промислового дизайну; контролювання якості та послуги з аутентифікації; проєктування та розробляння комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення

Відображено всі 160 записи(-ів)
Назва послуги Базовий номер
U аналізування води 420216
E water analysis  
F analyse d'eau  
U аналізування для розробляння нафтових родовищ 420008
E analysis for oil-field exploitation  
F analyse pour l'exploitation de gisements pétrolifères  
U аналізування комп'ютерної системи 420177
E computer system analysis  
F analyse de systèmes informatiques  
U аналізування почерку [графологія] 420211
E handwriting analysis [graphology]  
F analyses graphologiques  
U архітектурні послуги 420011
E architectural services  
F services d'architecture  
U блокчейн як послуга [BaaS] 420295
E blockchain as a service [BaaS]  
F chaîne de blocs en tant que service [BaaS]  
U будівельне проєктування 420038
E construction drafting  
F établissement de plans pour la construction  
U буріння геологорозвідувальне 420281
E geological test drilling  
F forage d'exploration géologique  
U випробовування матеріалів 420058
E material testing  
F essai de matériaux  
U випробовування нафтових свердловин 420042
E oil-well testing  
F contrôle de puits de pétrole  
U випробовування текстилю 420109
E textile testing  
F essai de textiles  
U відновлювання комп'ютерних даних 420175
E recovery of computer data  
F récupération de données informatiques  
U встановлювання справжності творів мистецтва 420132
E authenticating works of art  
F authentification d'œuvres d'art  
U геологічне експертування 420062
E geological surveys  
F expertises géologiques  
U геологічне розвідування 420118
E geological prospecting  
F prospection géologique  
U графічний дизайн 420144
E graphic arts design  
F services de conception d'art graphique  
U графічний дизайн рекламних матеріалів 420258
E graphic design of promotional materials  
F conception graphique de matériel promotionnel  
U дизайн видовищних декорацій 420265
E design of show scenery  
F conception de décors de spectacles  
U дизайн візитних карток 420250
E business card design  
F conception de cartes de visite  
U дизайн інтер'єру 420237
E interior design  
F architecture d'intérieur  
U дизайн комп'ютерний графічний для відображання відеопроєкцій 420271
E computer graphic design for video projection mapping  
F infographie à des fins de projection vidéo  
U дизайн костюмів 420264
E design of costumes  
F conception de costumes de spectacles  
U дизайн паковання 420050
E packaging design  
F services de dessinateurs pour emballages  
U дистанційне резервне копіювання даних 420225
E off-site data backup  
F sauvegarde externe de données  
U досліджування археологічні [розкопки] 420270
E research in the field of excavation  
F recherches dans le domaine des fouilles  
U досліджування в бактеріології 420017
E bacteriological research  
F recherches en bactériologie  
U досліджування в біології 420190
E biological research  
F recherches biologiques  
U досліджування в геології 420119
E geological research  
F recherches géologiques  
U досліджування в косметології 420045
E cosmetic research  
F recherches en cosmétologie  
U досліджування в медицині 420257
E medical research  
F recherches médicales  
U досліджування в техніці 420040
E technological research  
F recherches technologiques  
U досліджування в хімії 420031
E chemical research  
F recherches en chimie  
U досліджування геотехнічні 420280
E geotechnical investigations  
F investigations géotechniques  
U досліджування і розробляння нових товарів для інших 420161
E research and development of new products for others  
F recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers  
U досліджування наукові у сфері генетики 420290
E scientific research in the field of genetics  
F recherches scientifiques dans le domaine de la génétique  
U досліджування наукові у сфері захисту навколишнього середовища 420208
E scientific research in the field of environmental protection  
F recherches scientifiques dans le domaine de la protection de l'environnement  
U досліджування патологоанатомічні на судово-експертні потреби 420308
E pathological testing for forensic purposes  
F réalisation de tests de pathologie à des fins médico-légales  
U досліджування у механіці 420101
E mechanical research  
F recherches en mécanique  
U досліджування у сфері будівництва 420254
E research in the field of building construction  
F recherches en matière de construction immobilière  
U досліджування у сфері зварювання 420256
E research in the field of welding  
F recherches dans le domaine du soudage  
U досліджування у сфері телекомунікаційних технологій 420255
E research in the field of telecommunications technology  
F recherches dans le domaine des technologies des télécommunications  
U досліджування у сфері технологій штучного інтелекту 420278
E research in the field of artificial intelligence technology  
F recherche dans le domaine de la technologie de l'intelligence artificielle  
U досліджування у сфері фізики 420096
E research in the field of physics  
F recherches dans le domaine de la physique  
U дублювання комп'ютерних програм 420197
E duplication of computer programs  
F duplication de programmes informatiques  
U експертування нафтових родовищ 420063
E oil-field surveys  
F expertises de gisements pétrolifères  
U електронне зберігання даних 420226
E electronic data storage  
F stockage électronique de données  
U електронний моніторинг інформації щодо ідентифікації особи для виявляння крадіжок персональних даних через мережу Інтернет 420245
E electronic monitoring of personally identifying information to detect identity theft via the internet  
F surveillance électronique d'informations d'identification personnelle pour la détection de vols d'identité par le biais d'internet  
U електронний моніторинг операцій за кредитними картками для виявляння шахрайств через мережу Інтернет 420246
E electronic monitoring of credit card activity to detect fraud via the internet  
F surveillance électronique d'opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes par internet  
U енергоаудит 420218
E energy auditing  
F audits en matière d'énergie  
U забезпечування віртуальними комп'ютерними системами через хмарне обчислювання 420229
E providing virtual computer systems through cloud computing  
F mise à disposition de systèmes informatiques virtuels par l'informatique en nuage  
U забезпечування географічною інформацією 420275
E providing geographic information  
F fourniture d'informations géographiques  
U забезпечування інформацією щодо комп'ютерних технологій та програмування за допомогою вебсайтів 420227
E providing information relating to computer technology and programming via a website  
F mise à disposition d'informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais de sites web  
U забезпечування науковою інформацією, порадами, консультаціями щодо зменшування викидів вуглекислого газу 420212
E providing scientific information, advice and consultancy relating to carbon offsetting  
F mise à disposition d'informations et de conseils scientifiques en matière de compensation de carbone  
U забезпечування науковою інформацією, порадами, консультаціями щодо чистих нульових викидів 420289
E providing scientific information, advice and consultancy relating to net zero emissions  
F mise à disposition d'informations et de conseils scientifiques en matière d’émissions nettes nulles  
U забезпечування незавантажним програмним забезпеченням в режимі онлайн 420300
E providing online non-downloadable computer software  
F fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne  
U забезпечування незавантажним програмним забезпеченням для викарбовування невзаємозамінних токенів [NFT] в режимі онлайн 420301
E providing online non-downloadable computer software for minting non-fungible tokens [NFTs]  
F mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables pour la frappe de jetons non fongibles [NFT]  
U забезпечування незавантажними географічними картами в режимі онлайн 420276
E providing online geographic maps, not downloadable  
F mise à disposition en ligne de cartes géographiques non téléchargeables  
U забезпечування пошуковими засобами для інтернету 420209
E providing search engines for the internet  
F fourniture de moteurs de recherche pour l'internet  
U засівання хмар 420202
E cloud seeding  
F ensemencement de nuages  
U інжиніринг 420064
E engineering  
F ingénierie  
U інжиніринг нейроморфний 420298
E neuromorphic engineering  
F ingénierie neuromorphique  
U інсталювання комп'ютерного програмного забезпечення 420201
E installation of computer software  
F installation de logiciels  
U калібрування [вимірювання] 420136
E calibration [measuring]  
F étalonnage [mesurage]  
U картографічні послуги 420228
E cartography services  
F services de cartographie [géographie]  
U клінічні випробовування 420224
E clinical trials  
F essais cliniques  
U комп'ютерне програмування 420090
E computer programming  
F programmation informatique  
U комп'ютерне програмування смарт-контрактів на платформі блокчейну 420302
E computer programming of smart contracts on a blockchain  
F programmation informatique de contrats intelligents sur une chaîne de blocs  
U конвертування даних або документів з фізичних носіїв на електронні 420198
E conversion of data or documents from physical to electronic media  
F conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique  
U конвертування даних і комп'ютерних програм, крім фізичного перетворювання 420203
E conversion of computer programs and data, other than physical conversion  
F conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique  
U консультування архітектурне 420036
E architectural consultancy  
F conseils en architecture  
U консультування з комп'ютерних технологій 420232
E computer technology consultancy  
F services de conseils en technologies informatiques  
U консультування з питань безпеки даних в телекомунікаційних мережах 420263
E telecommunication network security consultancy  
F services de conseillers en sécurité pour réseaux de télécommunication  
U консультування з телекомунікаційних технологій 420233
E telecommunications technology consultancy  
F services de conseils en technologies des télécommunications  
U консультування технологічне 420231
E technological consultancy  
F services de conseils technologiques  
U консультування у сфері енергозбереження 420207
E consultancy in the field of energy-saving  
F conseils en matière d'économie d'énergie  
U консультування щодо безпеки в мережі Інтернет 420241
E internet security consultancy  
F services de conseillers en matière de sécurité sur internet  
U консультування щодо безпеки даних 420242
E data security consultancy  
F services de conseillers en matière de sécurité des données  
U консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення 420204
E computer software consultancy  
F consultation en matière de logiciels  
U консультування щодо комп'ютерної безпеки 420235
E computer security consultancy  
F consultation en matière de sécurité informatique  
U консультування щодо проєктування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення 420141
E consultancy in the design and development of computer hardware  
F services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique  
U консультування щодо розробляння вебсайтів 420219
E website design consultancy  
F conseils en conception de sites web  
U консультування щодо штучного інтелекту 420277
E artificial intelligence consultancy  
F conseil en intelligence artificielle  
U контролювання якості 420157
E quality control  
F contrôle de qualité  
U культивування клітин для наукових досліджень 420284
E culturing of cells for scientific research purposes  
F culture de cellules à des fins de recherche scientifique  
U майнінг криптовалютних активів / криптомайнінг 420269
E mining of crypto assets / cryptomining  
F minage de crypto-actifs / cryptominage  
U метеорологічне інформування 420076
E meteorological information  
F services d'informations météorologiques  
U моделювання одягу 420142
E dress designing  
F services de dessinateurs de mode  
U моніторинг комп'ютерних систем для виявляння несанкціонованого доступу або витоку даних 420244
E monitoring of computer systems for detecting unauthorized access or data breach  
F surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données  
U моніторинг комп'ютерних систем для виявляння поломок 420239
E monitoring of computer systems to detect breakdowns  
F surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes  
U моніторинг роботи комп'ютерних систем за допомогою віддаленого доступу 420215
E monitoring of computer system operation by remote access  
F télésurveillance du fonctionnement des systèmes informatiques  
U написання комп'ютерних кодів 420262
E writing of computer code  
F écriture de codes informatiques  
U наукові досліджування 420222
E scientific research  
F recherches scientifiques  
U науково-технічне експертування [інжиніринг] 420193
E surveying [engineering]  
F expertises [travaux d'ingénieurs]  
U науково-технічні досліджування у сфері природних катастроф 420251
E scientific and technological research in the field of natural disasters  
F recherches scientifiques et technologiques dans le domaine des catastrophes naturelles  
U науково-технічні досліджування щодо побудови патентних ландшафтів 420253
E scientific and technological research relating to patent mapping  
F recherches scientifiques et technologiques relatives à la cartographie de brevets  
U обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення 420176
E maintenance of computer software  
F maintenance de logiciels  
U обчислювання даних квантові 420283
E quantum computing  
F informatique quantique  
U оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення 420140
E updating of computer software  
F mise à jour de logiciels  
U оцифровування документів [сканування] 420210
E digitization of documents [scanning]  
F numérisation de documents [scanning]  
U оцифровування фотографій за допомогою сканування 420304
E digitization of photographs [scanning]  
F numérisation de photographies [scanning]  
U оцінювання якості вовни 420214
E quality evaluation of wool  
F évaluation qualitative en matière de laine  
U оцінювання якості лісу на пні 420213
E quality evaluation of standing timber  
F évaluation qualitative de bois sur pied  
U перевіряння щодо придатності до експлуатації транспортних засобів 420195
E vehicle roadworthiness testing  
F contrôle technique de véhicules automobiles  
U підводне досліджування 420167
E underwater exploration  
F exploration sous-marine  
U планування розвитку міст 420192
E urban planning  
F planification en matière d'urbanisme  
U платформа як послуга [PaaS] 420248
E platform as a service [PaaS]  
F plateforme informatique en tant que service [PaaS]  
U послуги з аутентифікації користувачів, що використовують блокчейн-технологію 420279
E user authentication services using blockchain technology  
F services d'authentification d'utilisateurs au moyen de la technologie de la chaîne de blocs  
U послуги з аутентифікації користувачів, що використовують технології для виконання комерційних операцій в електронній торгівлі 420260
E user authentication services using technology for e-commerce transactions  
F services d'authentification d'utilisateur par voie technologique pour transactions de commerce électronique  
U послуги з аутентифікації користувачів, що використовують технології єдиного входу до онлайнових програмних додатків 420261
E user authentication services using single sign-on technology for online software applications  
F services d'authentification d'utilisateur au moyen de la technologie d'authentification unique pour applications logicielles en ligne  
U послуги з дизайну логотипів 420287
E logo design services  
F services de conception de logo  
U послуги з досліджування у сфері нафтової, газової та гірничої промисловостей 420252
E exploration services in the field of the oil, gas and mining industries  
F services d'exploration dans le domaine des industries pétrolière, gazière et minière  
U послуги з комп'ютерного програмування для обробляння інформації 420285
E computer programming services for data processing  
F services de programmation informatique pour le traitement des données  
U послуги з обслуговування інформаційних технологій [ІТ] [пошук та усунення несправностей програмного забезпечення] 420221
E information technology [IT] support services [troubleshooting of software]  
F services d'assistance en technologies de l'information [TI] [dépannage de logiciels]  
U послуги з програмної інженерії для обробляння інформації 420286
E software engineering services for data processing  
F services de génie logiciel pour le traitement des données  
U послуги з технологічного консультування щодо цифрової трансформації 420273
E technological consultancy services for digital transformation  
F services de conseils technologiques en transformation numérique  
U послуги з хостингу вебсайтів 420200
E hosting computer websites  
F hébergement de sites web  
U послуги з хостингу платформ програмного забезпечення для спільної роботи на основі віртуальної реальності 420303
E hosting software platforms for virtual reality-based work collaboration  
F plateformes logicielles d'hébergement pour la collaboration professionnelle en réalité virtuelle  
U послуги з хостингу середовищ віртуальної реальності 420296
E hosting virtual environments  
F hébergement d'environnements virtuels  
U послуги з шифрування даних 420243
E data encryption services  
F services de chiffrement de données  
U послуги інспекційні з перевіряння нових та вживаних автомобілів перед продажем 420291
E inspection services for new and used vehicles before sale  
F services d'inspection de véhicules neufs et d'occasion avant leur vente  
U послуги картографічного або термографічного вимірювання за допомогою дрона 420268
E cartographic or thermographic measurement services by drone  
F services de prise de mesures cartographiques ou thermographiques par drone  
U послуги наукових лабораторій 420217
E scientific laboratory services  
F services de laboratoires scientifiques  
U послуги патологоанатомічні на судово-експертні потреби 420307
E forensic pathology services  
F services de médecine légale  
U послуги фахівців з хімії 420030
E chemistry services  
F services de chimie  
U послуги щодо захисту від комп'ютерних вірусів 420206
E computer virus protection services  
F services de protection contre les virus informatiques  
U проведення археологічних розкопок 420292
E archaeological excavation  
F fouilles archéologiques  
U проведення досліджень технічних проєктів 420061
E conducting technical project studies  
F conduite d'études de projets techniques  
U прогнозування погоди 420234
E weather forecasting  
F services de prévision météorologique  
U програмне забезпечення як послуга [SaaS] 420220
E software as a service [SaaS]  
F logiciels en tant que service [SaaS]  
U проєктування інтер'єру 420048
E design of interior decor  
F décoration intérieure  
U проєктування комп'ютерних імітаційних моделей 420267
E design of computer-simulated models  
F conception de modèles simulés par ordinateurs  
U проєктування комп'ютерних систем 420194
E computer system design  
F conception de systèmes informatiques  
U проєктування комп'ютерного програмного забезпечення 420139
E computer software design  
F élaboration [conception] de logiciels  
U проєктування полів для гольфа 420288
E golf course design  
F conception de parcours de golf  
U проєктування прототипів 420266
E design of prototypes  
F conception de prototypes  
U прокат вебсерверів 420205
E rental of web servers  
F location de serveurs web  
U прокат комп'ютерів 420083
E computer rental  
F location d'ordinateurs  
U прокат комп'ютерного програмного забезпечення 420159
E rental of computer software  
F location de logiciels  
U прокат лічильників для обліку споживання енергії 420259
E rental of meters for the recording of energy consumption  
F location de compteurs pour le relevé de la consommation énergétique  
U прокат мікроскопів наукового призначення 420297
E rental of scientific microscopes  
F location de microscopes scientifiques  
U прокат роботів-гуманоїдів, що програмуються користувачем, неналаштованих 420299
E rental of user-programmable humanoid robots, not configured  
F location de robots humanoïdes programmables par l'utilisateur, non configurés  
U прокат смарт-окулярів 420305
E rental of smartglasses  
F location de lunettes intelligentes  
U прокат телескопів 420294
E rental of telescopes  
F location de télescopes  
U прокат устатковання для дата-центрів 420274
E rental of data centre facilities  
F location d'installations de centres de données  
U промисловий дизайн 420049
E industrial design  
F services de dessin industriel  
U розблоковування мобільних телефонів 420238
E unlocking of mobile phones  
F désimlockage de téléphones mobiles  
U розвідування нафти 420095
E oil prospecting  
F prospection de pétrole  
U розробляння відео- та комп'ютерних ігор 420282
E development of video and computer games  
F développement de jeux informatiques et vidéos  
U розробляння комп'ютерних платформ 420249
E development of computer platforms  
F développement de plateformes informatiques  
U розробляння програмного забезпечення в рамках робіт з видання програмного забезпечення 420247
E software development in the framework of software publishing  
F développement de logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels  
U розробляння технічної документації 420236
E technical writing  
F rédaction technique  
U розслідування цифрові криміналістичні у сфері комп'ютерних злочинів 420272
E digital forensic investigations in the field of computer crimes  
F enquêtes de criminalistique numérique dans le domaine de la cybercriminalité  
U скринінг на наявність наркотиків в організмі людини на судово-експертні потреби 420306
E drug screening for forensic purposes  
F dépistage de drogues à des fins médico-légales  
U створювання та обслуговування вебсайтів для інших 420199
E creating and maintaining websites for others  
F création et entretien de sites web pour des tiers  
U створювання та розробляння каталогів інформації на основі вебсайтів для інших [послуги у сфері інформаційних технологій] 420240
E creating and designing website-based indexes of information for others [information technology services]  
F création et conception de répertoires d'informations basés sur des sites web pour des tiers [services de technologies de l'information]  
U тестування та аналізування товарів, що імпортуються чи експортуються, з метою карантинного контролю 420293
E testing and analysis of goods being imported or exported for quarantine clearance purposes  
F test et analyse de produits importés ou exportés à des fins d'autorisation de sortie de quarantaine  
U топографічне знімання 420079
E land surveying  
F arpentage  
U хімічний аналіз 420007
E chemical analysis  
F analyse chimique  
U хостинг серверів 420223
E server hosting  
F hébergement de serveurs  
U художнє оформляння [промисловий дизайн] 420165
E styling [industrial design]  
F stylisme [esthétique industrielle]  
Відображено всі 160 записи(-ів)