Клас 42

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення

Відображено всі 90 записи(-ів)
Назва послуги Базовий номер
U аналізування води 420216
E water analysis  
F analyse d'eau  
U аналізування для розробляння нафтових родовищ 420008
E analysis for oil-field exploitation  
F analyse pour l'exploitation de gisements petroliferes  
U аналізування комп'ютерної системи 420177
E computer system analysis  
F analyse de systemes informatiques  
U аналізування почерку [графологія] 420211
E handwriting analysis [graphology]  
F analyses graphologiques  
U архітектурне консультування 420036
E architectural consultancy  
F conseils en architecture  
U архітектурні послуги 420011
E architectural services  
F services d'architecture  
U аутсорсингові послуги у сфері інформаційних технологій 420230
E outsource service providers in the field of information technology  
F services externalises en matiere de technologies de l'information  
U будівельне проектування 420038
E construction drafting  
F etablissement de plans pour la construction / etablissement de plans [construction]  
U вивчання технічних проектів 420061
E technical project studies  
F etude de projets techniques  
U випробовування матеріалів 420058
E material testing  
F essai de materiaux  
U випробовування нафтових свердловин 420042
E oil-well testing  
F controle de puits de petrole  
U випробовування текстилю 420109
E textile testing  
F essai de textiles  
U відновлювання комп'ютерних даних 420175
E recovery of computer data  
F recuperation de donnees informatiques  
U встановлювання справжності творів мистецтва 420132
E authenticating works of art  
F authentification d'?uvres d'art  
U геологічне експертування 420062
E geological surveys  
F expertises geologiques  
U геологічне розвідування 420118
E geological prospecting  
F prospection geologique  
U дизайн інтер'єру 420237
E interior design  
F architecture d'interieur  
U дизайн паковання 420050
E packaging design  
F services de dessinateurs pour emballages  
U дистанційне резервне копіювання даних 420225
E off-site data backup  
F sauvegarde externe de donnees  
U досліджування в бактеріології 420017
E bacteriological research  
F recherches en bacteriologie  
U досліджування в біології 420190
E biological research  
F recherches biologiques  
U досліджування в геології 420119
E geological research  
F recherches geologiques  
U досліджування в косметології 420045
E cosmetic research  
F recherches en cosmetologie  
U досліджування в техніці 420040
E technical research  
F recherches techniques  
U досліджування в хімії 420031
E chemical research  
F recherches en chimie  
U досліджування і розробляння нових товарів для інших 420161
E research and development of new products for others  
F recherche et developpement de nouveaux produits pour des tiers  
U досліджування у механіці 420101
E mechanical research  
F recherches en mecanique  
U досліджування у сфері захисту навколишнього середовища 420208
E research in the field of environmental protection  
F recherches en matiere de protection de l'environnement  
U досліджування у фізиці 420096
E physics [research]  
F recherches en physique  
U дублювання комп'ютерних програм 420197
E duplication of computer programs  
F duplication de programmes informatiques  
U експертування нафтових родовищ 420063
E oil-field surveys  
F expertises de gisements petroliferes  
U електронне зберігання даних 420226
E electronic data storage  
F stockage electronique de donnees  
U енергоаудит 420218
E energy auditing  
F audits en matiere d'energie  
U забезпечування інформацією з комп'ютерних технологій та програмування за допомогою веб-сайтів 420227
E providing information on computer technology and programming via a web site  
F informations en matiere de technologie informatique et de programmation par le biais de sites web  
U забезпечування пошуковими засобами для інтернету 420209
E providing search engines for the internet  
F fourniture de moteurs de recherche pour l'internet  
U засівання хмар 420202
E cloud seeding  
F ensemencement de nuages  
U інжиніринг 420064
E engineering  
F ingenierie  
U інсталювання комп'ютерного програмного забезпечення 420201
E installation of computer software  
F installation de logiciels  
U калібрування [вимірювання] 420136
E calibration [measuring]  
F etalonnage [mesurage]  
U картографічні послуги 420228
E cartography services  
F services de cartographie [geographie]  
U клінічні випробовування 420224
E clinical trials  
F essais cliniques  
U комп'ютерне програмування 420090
E computer programming  
F programmation pour ordinateurs  
U конвертування даних або документів з фізичних носіїв на електронні 420198
E conversion of data or documents from physical to electronic media  
F conversion de donnees ou de documents d'un support physique vers un support electronique  
U конвертування даних і комп'ютерних програм [крім фізичного перетворювання] 420203
E data conversion of computer programs and data [not physical conversion]  
F conversion de donnees et de programmes informatiques autre que conversion physique  
U консультування з комп'ютерних технологій 420232
E computer technology consultancy  
F services de conseils en technologies informatiques  
U консультування з телекомунікаційних технологій 420233
E telecommunications technology consultancy  
F services de conseils en technologies des telecommunications  
U консультування у сфері енергозбереження 420207
E consultancy in the field of energy-saving  
F conseils en matiere d'economie d'energie  
U консультування щодо інформаційних технологій [IT] 420221
E information technology [IT] consultancy  
F conseils en technologie de l'information  
U консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення 420204
E computer software consultancy  
F consultation en matiere de logiciels  
U консультування щодо комп'ютерної безпеки 420235
E computer security consultancy  
F consultation en matiere de securite informatique  
U консультування щодо проектування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення 420141
E consultancy in the design and development of computer hardware  
F consultation en matiere de conception et de developpement d'ordinateurs  
U консультування щодо розробляння веб-сайтів 420219
E web site design consultancy  
F conseils en conception de sites web  
U контролювання якості 420157
E quality control  
F controle de qualite  
U метеорологічне інформування 420076
E meteorological information  
F services d'informations meteorologiques  
U моделювання одягу 420142
E dress designing  
F services de dessinateurs de mode  
U моніторинг комп'ютерних систем за допомогою віддаленого доступу 420215
E monitoring of computer systems by remote access  
F telesurveillance de systemes informatiques  
U надавання наукової інформації, порад, консультацій щодо зменшування викидів вуглекислого газу 420212
E provision of scientific information, advice and consultancy in relation to carbon offsetting  
F informations et conseils scientifiques en matiere de compensation de carbone  
U наукові досліджування 420222
E scientific research  
F recherches scientifiques  
U науково-технічне експертування 420193
E surveying  
F expertises [travaux d'ingenieurs]  
U обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення 420176
E maintenance of computer software  
F maintenance de logiciels d'ordinateurs  
U оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення 420140
E updating of computer software  
F mise a jour de logiciels  
U оцифровування документів [сканування] 420210
E digitization of documents [scanning]  
F numerisation de documents [scanning]  
U оцінювання якості вовни 420214
E quality evaluation of wool  
F evaluation qualitative en matiere de laine  
U оцінювання якості лісу на пні 420213
E quality evaluation of standing timber  
F evaluation qualitative de bois sur pied  
U перевіряння щодо придатності до експлуатації транспортних засобів 420195
E vehicle roadworthiness testing  
F controle technique de vehicules automobiles  
U підводне досліджування 420167
E underwater exploration  
F exploration sous-marine  
U планування розвитку міст 420192
E urban planning  
F planification en matiere d'urbanisme  
U послуги наукових лабораторій 420217
E scientific laboratory services  
F services de laboratoires scientifiques  
U послуги фахівців з хімії 420030
E chemistry services  
F services de chimie  
U послуги щодо захисту від комп'ютерних вірусів 420206
E computer virus protection services  
F services de protection contre les virus informatiques  
U прогнозування погоди 420234
E weather forecasting  
F services de prevision meteorologique  
U програмне забезпечення як послуга [SaaS] 420220
E software as a service [SaaS]  
F logiciel-service [SaaS]  
U проектування інтер'єру 420048
E design of interior decor  
F decoration interieure  
U проектування комп'ютерного програмного забезпечення 420139
E computer software design  
F elaboration [conception] de logiciels  
U прокат веб-серверів 420205
E rental of web servers  
F location de serveurs web  
U прокат комп'ютерів 420083
E computer rental  
F location d'ordinateurs  
U прокат комп'ютерного програмного забезпечення 420159
E rental of computer software  
F location de logiciels informatiques  
U промисловий дизайн 420049
E industrial design  
F dessin industriel  
U розвідування нафти 420095
E oil prospecting  
F prospection de petrole  
U розміщування комп'ютерних сайтів [веб-сайтів] 420200
E hosting computer sites [web sites]  
F hebergement de sites informatiques [sites web]  
U розробляння комп'ютерних систем 420194
E computer system design  
F conception de systemes informatiques  
U розробляння технічної документації 420236
E technical writing  
F redaction technique  
U створювання та обслуговування веб-сайтів для інших 420199
E creating and maintaining web sites for others  
F creation et entretien de sites web pour des tiers  
U технологічне консультування 420231
E technological consultancy  
F services de conseils technologiques  
U топографічне знімання 420079
E land surveying  
F arpentage  
U хімічний аналіз 420007
E chemical analysis  
F analyse chimique  
U хмарне обчислювання даних 420229
E cloud computing  
F informatique en nuage  
U хостинг серверів 420223
E server hosting  
F hebergement de serveurs  
U художнє оформляння [промисловий дизайн] 420165
E styling [industrial design]  
F stylisme [esthetique industrielle]  
U художній дизайн 420144
E graphic arts design  
F services de conception d'art graphique  
Відображено всі 90 записи(-ів)