Клас 42

Завантажити перелік у текстовому файлі

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги з промислового аналізування, промислового досліджування та промислового дизайну; контролювання якості та послуги з аутентифікації; проєктування та розробляння комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення

1 - 100 з 160 записів
Назва послуги Базовий номер
U аналізування води 420216
E water analysis  
F analyse d'eau  
U аналізування для розробляння нафтових родовищ 420008
E analysis for oil-field exploitation  
F analyse pour l'exploitation de gisements pétrolifères  
U аналізування комп'ютерної системи 420177
E computer system analysis  
F analyse de systèmes informatiques  
U аналізування почерку [графологія] 420211
E handwriting analysis [graphology]  
F analyses graphologiques  
U архітектурні послуги 420011
E architectural services  
F services d'architecture  
U блокчейн як послуга [BaaS] 420295
E blockchain as a service [BaaS]  
F chaîne de blocs en tant que service [BaaS]  
U будівельне проєктування 420038
E construction drafting  
F établissement de plans pour la construction  
U буріння геологорозвідувальне 420281
E geological test drilling  
F forage d'exploration géologique  
U випробовування матеріалів 420058
E material testing  
F essai de matériaux  
U випробовування нафтових свердловин 420042
E oil-well testing  
F contrôle de puits de pétrole  
U випробовування текстилю 420109
E textile testing  
F essai de textiles  
U відновлювання комп'ютерних даних 420175
E recovery of computer data  
F récupération de données informatiques  
U встановлювання справжності творів мистецтва 420132
E authenticating works of art  
F authentification d'œuvres d'art  
U геологічне експертування 420062
E geological surveys  
F expertises géologiques  
U геологічне розвідування 420118
E geological prospecting  
F prospection géologique  
U графічний дизайн 420144
E graphic arts design  
F services de conception d'art graphique  
U графічний дизайн рекламних матеріалів 420258
E graphic design of promotional materials  
F conception graphique de matériel promotionnel  
U дизайн видовищних декорацій 420265
E design of show scenery  
F conception de décors de spectacles  
U дизайн візитних карток 420250
E business card design  
F conception de cartes de visite  
U дизайн інтер'єру 420237
E interior design  
F architecture d'intérieur  
U дизайн комп'ютерний графічний для відображання відеопроєкцій 420271
E computer graphic design for video projection mapping  
F infographie à des fins de projection vidéo  
U дизайн костюмів 420264
E design of costumes  
F conception de costumes de spectacles  
U дизайн паковання 420050
E packaging design  
F services de dessinateurs pour emballages  
U дистанційне резервне копіювання даних 420225
E off-site data backup  
F sauvegarde externe de données  
U досліджування археологічні [розкопки] 420270
E research in the field of excavation  
F recherches dans le domaine des fouilles  
U досліджування в бактеріології 420017
E bacteriological research  
F recherches en bactériologie  
U досліджування в біології 420190
E biological research  
F recherches biologiques  
U досліджування в геології 420119
E geological research  
F recherches géologiques  
U досліджування в косметології 420045
E cosmetic research  
F recherches en cosmétologie  
U досліджування в медицині 420257
E medical research  
F recherches médicales  
U досліджування в техніці 420040
E technological research  
F recherches technologiques  
U досліджування в хімії 420031
E chemical research  
F recherches en chimie  
U досліджування геотехнічні 420280
E geotechnical investigations  
F investigations géotechniques  
U досліджування і розробляння нових товарів для інших 420161
E research and development of new products for others  
F recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers  
U досліджування наукові у сфері генетики 420290
E scientific research in the field of genetics  
F recherches scientifiques dans le domaine de la génétique  
U досліджування наукові у сфері захисту навколишнього середовища 420208
E scientific research in the field of environmental protection  
F recherches scientifiques dans le domaine de la protection de l'environnement  
U досліджування патологоанатомічні на судово-експертні потреби 420308
E pathological testing for forensic purposes  
F réalisation de tests de pathologie à des fins médico-légales  
U досліджування у механіці 420101
E mechanical research  
F recherches en mécanique  
U досліджування у сфері будівництва 420254
E research in the field of building construction  
F recherches en matière de construction immobilière  
U досліджування у сфері зварювання 420256
E research in the field of welding  
F recherches dans le domaine du soudage  
U досліджування у сфері телекомунікаційних технологій 420255
E research in the field of telecommunications technology  
F recherches dans le domaine des technologies des télécommunications  
U досліджування у сфері технологій штучного інтелекту 420278
E research in the field of artificial intelligence technology  
F recherche dans le domaine de la technologie de l'intelligence artificielle  
U досліджування у сфері фізики 420096
E research in the field of physics  
F recherches dans le domaine de la physique  
U дублювання комп'ютерних програм 420197
E duplication of computer programs  
F duplication de programmes informatiques  
U експертування нафтових родовищ 420063
E oil-field surveys  
F expertises de gisements pétrolifères  
U електронне зберігання даних 420226
E electronic data storage  
F stockage électronique de données  
U електронний моніторинг інформації щодо ідентифікації особи для виявляння крадіжок персональних даних через мережу Інтернет 420245
E electronic monitoring of personally identifying information to detect identity theft via the internet  
F surveillance électronique d'informations d'identification personnelle pour la détection de vols d'identité par le biais d'internet  
U електронний моніторинг операцій за кредитними картками для виявляння шахрайств через мережу Інтернет 420246
E electronic monitoring of credit card activity to detect fraud via the internet  
F surveillance électronique d'opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes par internet  
U енергоаудит 420218
E energy auditing  
F audits en matière d'énergie  
U забезпечування віртуальними комп'ютерними системами через хмарне обчислювання 420229
E providing virtual computer systems through cloud computing  
F mise à disposition de systèmes informatiques virtuels par l'informatique en nuage  
U забезпечування географічною інформацією 420275
E providing geographic information  
F fourniture d'informations géographiques  
U забезпечування інформацією щодо комп'ютерних технологій та програмування за допомогою вебсайтів 420227
E providing information relating to computer technology and programming via a website  
F mise à disposition d'informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais de sites web  
U забезпечування науковою інформацією, порадами, консультаціями щодо зменшування викидів вуглекислого газу 420212
E providing scientific information, advice and consultancy relating to carbon offsetting  
F mise à disposition d'informations et de conseils scientifiques en matière de compensation de carbone  
U забезпечування науковою інформацією, порадами, консультаціями щодо чистих нульових викидів 420289
E providing scientific information, advice and consultancy relating to net zero emissions  
F mise à disposition d'informations et de conseils scientifiques en matière d’émissions nettes nulles  
U забезпечування незавантажним програмним забезпеченням в режимі онлайн 420300
E providing online non-downloadable computer software  
F fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne  
U забезпечування незавантажним програмним забезпеченням для викарбовування невзаємозамінних токенів [NFT] в режимі онлайн 420301
E providing online non-downloadable computer software for minting non-fungible tokens [NFTs]  
F mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables pour la frappe de jetons non fongibles [NFT]  
U забезпечування незавантажними географічними картами в режимі онлайн 420276
E providing online geographic maps, not downloadable  
F mise à disposition en ligne de cartes géographiques non téléchargeables  
U забезпечування пошуковими засобами для інтернету 420209
E providing search engines for the internet  
F fourniture de moteurs de recherche pour l'internet  
U засівання хмар 420202
E cloud seeding  
F ensemencement de nuages  
U інжиніринг 420064
E engineering  
F ingénierie  
U інжиніринг нейроморфний 420298
E neuromorphic engineering  
F ingénierie neuromorphique  
U інсталювання комп'ютерного програмного забезпечення 420201
E installation of computer software  
F installation de logiciels  
U калібрування [вимірювання] 420136
E calibration [measuring]  
F étalonnage [mesurage]  
U картографічні послуги 420228
E cartography services  
F services de cartographie [géographie]  
U клінічні випробовування 420224
E clinical trials  
F essais cliniques  
U комп'ютерне програмування 420090
E computer programming  
F programmation informatique  
U комп'ютерне програмування смарт-контрактів на платформі блокчейну 420302
E computer programming of smart contracts on a blockchain  
F programmation informatique de contrats intelligents sur une chaîne de blocs  
U конвертування даних або документів з фізичних носіїв на електронні 420198
E conversion of data or documents from physical to electronic media  
F conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique  
U конвертування даних і комп'ютерних програм, крім фізичного перетворювання 420203
E conversion of computer programs and data, other than physical conversion  
F conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique  
U консультування архітектурне 420036
E architectural consultancy  
F conseils en architecture  
U консультування з комп'ютерних технологій 420232
E computer technology consultancy  
F services de conseils en technologies informatiques  
U консультування з питань безпеки даних в телекомунікаційних мережах 420263
E telecommunication network security consultancy  
F services de conseillers en sécurité pour réseaux de télécommunication  
U консультування з телекомунікаційних технологій 420233
E telecommunications technology consultancy  
F services de conseils en technologies des télécommunications  
U консультування технологічне 420231
E technological consultancy  
F services de conseils technologiques  
U консультування у сфері енергозбереження 420207
E consultancy in the field of energy-saving  
F conseils en matière d'économie d'énergie  
U консультування щодо безпеки в мережі Інтернет 420241
E internet security consultancy  
F services de conseillers en matière de sécurité sur internet  
U консультування щодо безпеки даних 420242
E data security consultancy  
F services de conseillers en matière de sécurité des données  
U консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення 420204
E computer software consultancy  
F consultation en matière de logiciels  
U консультування щодо комп'ютерної безпеки 420235
E computer security consultancy  
F consultation en matière de sécurité informatique  
U консультування щодо проєктування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення 420141
E consultancy in the design and development of computer hardware  
F services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique  
U консультування щодо розробляння вебсайтів 420219
E website design consultancy  
F conseils en conception de sites web  
U консультування щодо штучного інтелекту 420277
E artificial intelligence consultancy  
F conseil en intelligence artificielle  
U контролювання якості 420157
E quality control  
F contrôle de qualité  
U культивування клітин для наукових досліджень 420284
E culturing of cells for scientific research purposes  
F culture de cellules à des fins de recherche scientifique  
U майнінг криптовалютних активів / криптомайнінг 420269
E mining of crypto assets / cryptomining  
F minage de crypto-actifs / cryptominage  
U метеорологічне інформування 420076
E meteorological information  
F services d'informations météorologiques  
U моделювання одягу 420142
E dress designing  
F services de dessinateurs de mode  
U моніторинг комп'ютерних систем для виявляння несанкціонованого доступу або витоку даних 420244
E monitoring of computer systems for detecting unauthorized access or data breach  
F surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données  
U моніторинг комп'ютерних систем для виявляння поломок 420239
E monitoring of computer systems to detect breakdowns  
F surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes  
U моніторинг роботи комп'ютерних систем за допомогою віддаленого доступу 420215
E monitoring of computer system operation by remote access  
F télésurveillance du fonctionnement des systèmes informatiques  
U написання комп'ютерних кодів 420262
E writing of computer code  
F écriture de codes informatiques  
U наукові досліджування 420222
E scientific research  
F recherches scientifiques  
U науково-технічне експертування [інжиніринг] 420193
E surveying [engineering]  
F expertises [travaux d'ingénieurs]  
U науково-технічні досліджування у сфері природних катастроф 420251
E scientific and technological research in the field of natural disasters  
F recherches scientifiques et technologiques dans le domaine des catastrophes naturelles  
U науково-технічні досліджування щодо побудови патентних ландшафтів 420253
E scientific and technological research relating to patent mapping  
F recherches scientifiques et technologiques relatives à la cartographie de brevets  
U обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення 420176
E maintenance of computer software  
F maintenance de logiciels  
U обчислювання даних квантові 420283
E quantum computing  
F informatique quantique  
U оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення 420140
E updating of computer software  
F mise à jour de logiciels  
U оцифровування документів [сканування] 420210
E digitization of documents [scanning]  
F numérisation de documents [scanning]  
U оцифровування фотографій за допомогою сканування 420304
E digitization of photographs [scanning]  
F numérisation de photographies [scanning]  
1 - 100 з 160 записів