Клас 42

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення

1 - 50 з 90 записів
Назва послуги Базовий номер
U аналізування води 420216
E water analysis  
F analyse d'eau  
U аналізування для розробляння нафтових родовищ 420008
E analysis for oil-field exploitation  
F analyse pour l'exploitation de gisements petroliferes  
U аналізування комп'ютерної системи 420177
E computer system analysis  
F analyse de systemes informatiques  
U аналізування почерку [графологія] 420211
E handwriting analysis [graphology]  
F analyses graphologiques  
U архітектурне консультування 420036
E architectural consultancy  
F conseils en architecture  
U архітектурні послуги 420011
E architectural services  
F services d'architecture  
U аутсорсингові послуги у сфері інформаційних технологій 420230
E outsource service providers in the field of information technology  
F services externalises en matiere de technologies de l'information  
U будівельне проектування 420038
E construction drafting  
F etablissement de plans pour la construction / etablissement de plans [construction]  
U вивчання технічних проектів 420061
E technical project studies  
F etude de projets techniques  
U випробовування матеріалів 420058
E material testing  
F essai de materiaux  
U випробовування нафтових свердловин 420042
E oil-well testing  
F controle de puits de petrole  
U випробовування текстилю 420109
E textile testing  
F essai de textiles  
U відновлювання комп'ютерних даних 420175
E recovery of computer data  
F recuperation de donnees informatiques  
U встановлювання справжності творів мистецтва 420132
E authenticating works of art  
F authentification d'?uvres d'art  
U геологічне експертування 420062
E geological surveys  
F expertises geologiques  
U геологічне розвідування 420118
E geological prospecting  
F prospection geologique  
U дизайн інтер'єру 420237
E interior design  
F architecture d'interieur  
U дизайн паковання 420050
E packaging design  
F services de dessinateurs pour emballages  
U дистанційне резервне копіювання даних 420225
E off-site data backup  
F sauvegarde externe de donnees  
U досліджування в бактеріології 420017
E bacteriological research  
F recherches en bacteriologie  
U досліджування в біології 420190
E biological research  
F recherches biologiques  
U досліджування в геології 420119
E geological research  
F recherches geologiques  
U досліджування в косметології 420045
E cosmetic research  
F recherches en cosmetologie  
U досліджування в техніці 420040
E technical research  
F recherches techniques  
U досліджування в хімії 420031
E chemical research  
F recherches en chimie  
U досліджування і розробляння нових товарів для інших 420161
E research and development of new products for others  
F recherche et developpement de nouveaux produits pour des tiers  
U досліджування у механіці 420101
E mechanical research  
F recherches en mecanique  
U досліджування у сфері захисту навколишнього середовища 420208
E research in the field of environmental protection  
F recherches en matiere de protection de l'environnement  
U досліджування у фізиці 420096
E physics [research]  
F recherches en physique  
U дублювання комп'ютерних програм 420197
E duplication of computer programs  
F duplication de programmes informatiques  
U експертування нафтових родовищ 420063
E oil-field surveys  
F expertises de gisements petroliferes  
U електронне зберігання даних 420226
E electronic data storage  
F stockage electronique de donnees  
U енергоаудит 420218
E energy auditing  
F audits en matiere d'energie  
U забезпечування інформацією з комп'ютерних технологій та програмування за допомогою веб-сайтів 420227
E providing information on computer technology and programming via a web site  
F informations en matiere de technologie informatique et de programmation par le biais de sites web  
U забезпечування пошуковими засобами для інтернету 420209
E providing search engines for the internet  
F fourniture de moteurs de recherche pour l'internet  
U засівання хмар 420202
E cloud seeding  
F ensemencement de nuages  
U інжиніринг 420064
E engineering  
F ingenierie  
U інсталювання комп'ютерного програмного забезпечення 420201
E installation of computer software  
F installation de logiciels  
U калібрування [вимірювання] 420136
E calibration [measuring]  
F etalonnage [mesurage]  
U картографічні послуги 420228
E cartography services  
F services de cartographie [geographie]  
U клінічні випробовування 420224
E clinical trials  
F essais cliniques  
U комп'ютерне програмування 420090
E computer programming  
F programmation pour ordinateurs  
U конвертування даних або документів з фізичних носіїв на електронні 420198
E conversion of data or documents from physical to electronic media  
F conversion de donnees ou de documents d'un support physique vers un support electronique  
U конвертування даних і комп'ютерних програм [крім фізичного перетворювання] 420203
E data conversion of computer programs and data [not physical conversion]  
F conversion de donnees et de programmes informatiques autre que conversion physique  
U консультування з комп'ютерних технологій 420232
E computer technology consultancy  
F services de conseils en technologies informatiques  
U консультування з телекомунікаційних технологій 420233
E telecommunications technology consultancy  
F services de conseils en technologies des telecommunications  
U консультування у сфері енергозбереження 420207
E consultancy in the field of energy-saving  
F conseils en matiere d'economie d'energie  
U консультування щодо інформаційних технологій [IT] 420221
E information technology [IT] consultancy  
F conseils en technologie de l'information  
U консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення 420204
E computer software consultancy  
F consultation en matiere de logiciels  
U консультування щодо комп'ютерної безпеки 420235
E computer security consultancy  
F consultation en matiere de securite informatique  
1 - 50 з 90 записів