Товари - Е

1 - 100 з 125 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
17 U ебоніт [вулканізована гума] 170036
  E ebonite [vulcanite] / vulcanite [ebonite]  
  F caoutchouc durci [ébonite] / ébonite  
05 U евкаліпт на фармацевтичні потреби 050142
  E eucalyptus for pharmaceutical purposes  
  F eucalyptus à usage pharmaceutique  
05 U евкаліптол на фармацевтичні потреби 050141
  E eucalyptol for pharmaceutical purposes  
  F eucalyptol à usage pharmaceutique  
29 U егног безалкогольний 290168
  E non-alcoholic eggnog  
  F lait de poule sans alcool  
07 U ежектори 070170
  E ejectors  
  F éjecteurs  
09 U еквалайзери [аудіоапаратура] 090770
  E equalizers [audio apparatus] / equalisers [audio apparatus]  
  F égaliseurs [appareils audio]  
07 U економайзери для двигунів 070400
  E fuel economisers for motors and engines  
  F économiseurs de carburant pour moteurs  
09 U екрани [фотографія] 090211
  E screens [photography]  
  F écrans [photographie]  
20 U екрани для камінів [меблі] 200046
  E screens for fireplaces [furniture]  
  F écrans de cheminée [mobilier]  
10 U екрани для рентгенівських апаратів на медичні потреби 100083
  E radiology screens for medical purposes  
  F écrans radiologiques à usage médical  
07 U екскаватори 070184
  E excavators  
  F excavateurs  
09 U експонометри [вимірювачі освітлення] 090251
  E exposure meters [light meters]  
  F exposimètres [posemètres] / posemètres  
03 U екстракти квітів [парфумерія] 030101
  E extracts of flowers [perfumes]  
  F extraits de fleurs [parfumerie]  
05 U екстракти рослин на фармацевтичні потреби 050452
  E plant extracts for pharmaceutical purposes  
  F extraits de plantes à usage pharmaceutique  
03 U екстракти трав на косметичні потреби 030239
  E herbal extracts for cosmetic purposes  
  F extraits de plantes à usage cosmétique  
05 U екстракти трав на медичні потреби 050456
  E herbal extracts for medical purposes  
  F extraits de plantes à usage médical  
29 U екстракти харчові з морських водоростей 290002
  E seaweed extracts for food  
  F extraits d'algues à usage alimentaire  
32 U екстракти хмелю для виготовляння пива 320021
  E extracts of hops for making beer  
  F extraits de houblon pour la fabrication de la bière  
05 U екстракти хмелю на фармацевтичні потреби 050343
  E extracts of hops for pharmaceutical purposes  
  F extraits de houblon à usage pharmaceutique  
01 U екстракти чаю для використання у виробництві косметики 010687
  E tea extracts for use in the manufacture of cosmetics  
  F extraits de thé pour la fabrication de cosmétiques  
01 U екстракти чаю для використання у виробництві фармацевтичних продуктів 010684
  E tea extracts for use in the manufacture of pharmaceuticals  
  F extraits de thé pour la fabrication de produits pharmaceutiques  
01 U екстракти чаю для харчової промисловості 010685
  E tea extracts for the food industry  
  F extraits de thé pour l'industrie alimentaire  
16 U еластичні гумки канцелярські 160275
  E elastic bands for offices  
  F élastiques de bureau  
23 U еластичні нитки і пряжа для текстильного використання 230019
  E elastic thread and yarn for textile use  
  F fils élastiques à usage textile  
26 U еластичні стрічки 260095
  E elastic ribbons  
  F rubans élastiques  
24 U еластичні ткані матеріали 240046
  E elastic woven material  
  F tissus élastiques  
09 U електрифіковані огорожі 090669
  E electrified fences  
  F clôtures électrifiées  
09 U електрифіковані шини для монтування точкових джерел світла 090635
  E electrified rails for mounting spot lights  
  F rails électriques pour le montage de projecteurs  
04 U електрична енергія 040106
  E electrical energy  
  F énergie électrique  
11 U електричне устатковання для виготовляння йогурту 110312
  E electric appliances for making yogurt  
  F yaourtières électriques  
09 U електричне устатковання для дистанційного керування виробничими процесами 090130
  E electric installations for the remote control of industrial operations  
  F installations électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles  
09 U електричні адаптери 090730
  E electrical adapters  
  F adaptateurs électriques  
07 U електричні апарати для ущільнювання пластмаси [пакування] 070541
  E electrical apparatus for sealing plastics [packaging]  
  F appareils électriques pour souder des emballages en matières plastiques  
12 U електричні велосипеди 120297
  E electric bicycles  
  F bicyclettes électriques / vélos électriques  
09 U електричні дверні дзвоники 090566
  E electric door bells  
  F sonnettes de portes, électriques  
07 U електричні зварювальні апарати 070526
  E electric welding apparatus  
  F appareils de soudure électrique  
10 U електричні інструменти для голкотерапії 100202
  E electric acupuncture instruments  
  F instruments électriques pour l'acupuncture  
09 U електричні кабелепроводи 090142
  E electricity conduits  
  F conduites d'électricité  
11 U електричні лампи 110024
  E electric lamps  
  F lampes électriques  
07 U електричні молоти 070489
  E electric hammers  
  F marteaux électriques  
21 U електричні прилади для принаджування і нищення комах 210345
  E electric devices for attracting and killing insects  
  F dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes  
07 U електрогенератори 070171
  E generators of electricity  
  F générateurs d'électricité  
12 U електродвигуни для наземних транспортних засобів 120109
  E motors, electric, for land vehicles  
  F moteurs électriques pour véhicules terrestres  
07 U електродвигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів 070452
  E motors, electric, other than for land vehicles  
  F moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres  
07 U електроди для зварювальних машин 070525
  E electrodes for welding machines  
  F électrodes pour machines à souder  
10 U електроди для медичного використання 100174
  E electrodes for medical use  
  F électrodes à usage médical  
09 U електродинамічна апаратура для дистанційного керування залізничними стрілками 090022
  E electro-dynamic apparatus for the remote control of railway points  
  F appareils électrodynamiques pour la commande à distance des aiguilles de chemins de fer  
09 U електродинамічна апаратура для дистанційного керування сигналами 090447
  E electro-dynamic apparatus for the remote control of signals  
  F appareils électrodynamiques pour la commande à distance des signaux  
07 U електродугові зварювальні апарати 070530
  E electric arc welding apparatus  
  F appareils de soudure électrique à l'arc  
07 U електродугові різальні апарати 070531
  E electric arc cutting apparatus  
  F appareils de coupe à l'arc électrique  
10 U електрокардіографи 100084
  E electrocardiographs  
  F électrocardiographes  
09 U електролізери 090226
  E electrolysers  
  F électrolyseurs  
09 U електромагнітні котушки 090024
  E electromagnetic coils  
  F bobines d'électro-aimants  
07 U електромеханічні машини для хімічної промисловості 070490
  E electromechanical machines for chemical industry  
  F machines électromécaniques pour l'industrie chimique  
11 U електронагрівні килими 110310
  E electrically heated carpets  
  F tapis chauffés électriquement  
09 U електронні брелоки для ключів, що є апаратами дистанційного керування 090781
  E electronic key fobs being remote control apparatus  
  F porte-clés électroniques en tant que télécommandes  
09 U електронні видання завантажні 090657
  E electronic publications, downloadable  
  F publications électroniques téléchargeables  
09 U електронні інтерактивні дошки 090777
  E electronic interactive whiteboards  
  F tableaux blancs électroniques interactifs  
09 U електронні кишенькові перекладачі 090636
  E electronic pocket translators  
  F traducteurs électroniques de poche  
28 U електронні мішені 280193
  E electronic targets  
  F cibles électroniques  
15 U електронні музичні інструменти 150044
  E electronic musical instruments  
  F instruments de musique électroniques  
09 U електронні нашийники для дресирування тварин 090746
  E electronic collars to train animals  
  F colliers électroniques pour le dressage d'animaux  
09 U електронні ноти завантажні 090782
  E electronic sheet music, downloadable  
  F partitions électroniques téléchargeables  
09 U електронні олівці [елементи дисплеїв] 090598
  E electronic pens [visual display units]  
  F crayons électroniques pour unités d'affichage visuel  
09 U електронні оповіщальні дошки 090643
  E electronic notice boards  
  F tableaux d'affichage électroniques  
09 U електронні системи контролю доступу для блокування дверей 090759
  E electronic access control systems for interlocking doors  
  F systèmes de contrôle d’accès électroniques pour portes interverrouillées  
09 U електронні та електричні блоки ефектів для музичних інструментів 090768
  E electric and electronic effects units for musical instruments  
  F dispositifs d’effets électriques et électroniques pour instruments de musique  
09 U електронні ярлики для товарів 090637
  E electronic tags for goods  
  F étiquettes électroniques pour marchandises  
10 U електростимулятори мозку 100235
  E brain pacemakers  
  F stimulateurs cérébraux  
21 U електрофумігатори для репелентів проти москітів 210368
  E plug-in diffusers for mosquito repellents  
  F diffuseurs à brancher pour anti-moustiques  
05 U еліксири [фармацевтичні препарати] 050133
  E elixirs [pharmaceutical preparations]  
  F élixirs [préparations pharmaceutiques]  
01 U емалебарвильні хімікати 010265
  E enamel-staining chemicals  
  F produits chimiques pour la ternissure des émaux  
02 U емалеві фарби 020065
  E enamels for painting / enamel paints  
  F émaux pour la peinture  
02 U емалі [лаки] 020064
  E enamels [varnishes]  
  F émaux [vernis]  
02 U емалі для фарбування 020065
  E enamels for painting / enamel paints  
  F émaux pour la peinture  
19 U емальоване скло будівельне 190255
  E enamelled glass, for building  
  F verre émaillé pour la construction  
21 U емальоване скло, крім будівельного 210119
  E enamelled glass, not for building  
  F verre émaillé, autre que pour la construction  
06 U емблеми металеві для транспортних засобів 060155
  E badges of metal for vehicles  
  F écussons métalliques pour véhicules  
01 U емульгатори 010268
  E emulsifiers  
  F émulsifiants / émulsificateurs  
02 U емульсії срібла [пігменти] 020015
  E silver emulsions [pigments]  
  F émulsions d'argent [pigments]  
10 U ендоскопічні відеокамери на медичні потреби 100231
  E endoscopy cameras for medical purposes  
  F caméras endoscopiques à usage médical  
01 U ензими для харчової промисловості 010661
  E enzymes for the food industry  
  F enzymes pour l'industrie alimentaire  
05 U ензими на ветеринарні потреби 050369
  E enzymes for veterinary purposes  
  F enzymes à usage vétérinaire  
05 U ензими на медичні потреби 050368
  E enzymes for medical purposes  
  F enzymes à usage médical  
01 U ензими на промислові потреби 010273
  E enzymes for industrial purposes  
  F enzymes à usage industriel  
05 U ензимні дієтичні добавки 050429
  E enzyme dietary supplements  
  F compléments alimentaires d'enzymes  
01 U ензимні препарати для харчової промисловості 010660
  E enzyme preparations for the food industry  
  F préparations enzymatiques pour l'industrie alimentaire  
05 U ензимні препарати на медичні потреби 050370
  E enzyme preparations for medical purposes  
  F préparations enzymatiques à usage médical  
01 U ензимні препарати на промислові потреби 010272
  E enzyme preparations for industrial purposes  
  F préparations enzymatiques à usage industriel  
26 U ентомологічні шпильки 260131
  E entomological pins  
  F épingles d’entomologie  
09 U епідіаскопи 090235
  E epidiascopes  
  F épidiascopes  
01 U епоксидні смоли необроблені 010274
  E epoxy resins, unprocessed  
  F résines époxy à l'état brut  
01 U ербій 010276
  E erbium  
  F erbium  
09 U ергометри 090239
  E ergometers  
  F ergomètres  
32 U есенції для виготовляння напоїв 320009
  E essences for making beverages  
  F essences pour la préparation de boissons  
30 U есенції для харчових продуктів, крім ефірних есенцій і ефірних олій 300048
  E essences for foodstuffs, except etheric essences and essential oils  
  F essences pour l'alimentation à l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles  
07 U ескалатори 070178
  E moving staircases [escalators] / escalators  
  F escaliers roulants  
29 U ескамолес [їстівні яйця мурах оброблені] 290209
  E escamoles [edible ant larvae, prepared]  
  F escamoles [larves de fourmis comestibles préparées]  
25 U еспадрильї 250073
  E esparto shoes or sandals  
  F espadrilles  
28 U еспандери 280051
  E chest expanders [exercisers] / exercisers [expanders]  
  F exerciseurs [extenseurs] / extenseurs [exerciseurs]  
1 - 100 з 125 записів