Товари - Е

1 - 50 з 125 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
17 U ебоніт [вулканізована гума] 170036
  E ebonite [vulcanite] / vulcanite [ebonite]  
  F caoutchouc durci [ébonite] / ébonite  
05 U евкаліпт на фармацевтичні потреби 050142
  E eucalyptus for pharmaceutical purposes  
  F eucalyptus à usage pharmaceutique  
05 U евкаліптол на фармацевтичні потреби 050141
  E eucalyptol for pharmaceutical purposes  
  F eucalyptol à usage pharmaceutique  
29 U егног безалкогольний 290168
  E non-alcoholic eggnog  
  F lait de poule sans alcool  
07 U ежектори 070170
  E ejectors  
  F éjecteurs  
09 U еквалайзери [аудіоапаратура] 090770
  E equalizers [audio apparatus] / equalisers [audio apparatus]  
  F égaliseurs [appareils audio]  
07 U економайзери для двигунів 070400
  E fuel economisers for motors and engines  
  F économiseurs de carburant pour moteurs  
09 U екрани [фотографія] 090211
  E screens [photography]  
  F écrans [photographie]  
20 U екрани для камінів [меблі] 200046
  E screens for fireplaces [furniture]  
  F écrans de cheminée [mobilier]  
10 U екрани для рентгенівських апаратів на медичні потреби 100083
  E radiology screens for medical purposes  
  F écrans radiologiques à usage médical  
07 U екскаватори 070184
  E excavators  
  F excavateurs  
09 U експонометри [вимірювачі освітлення] 090251
  E exposure meters [light meters]  
  F exposimètres [posemètres] / posemètres  
03 U екстракти квітів [парфумерія] 030101
  E extracts of flowers [perfumes]  
  F extraits de fleurs [parfumerie]  
05 U екстракти рослин на фармацевтичні потреби 050452
  E plant extracts for pharmaceutical purposes  
  F extraits de plantes à usage pharmaceutique  
03 U екстракти трав на косметичні потреби 030239
  E herbal extracts for cosmetic purposes  
  F extraits de plantes à usage cosmétique  
05 U екстракти трав на медичні потреби 050456
  E herbal extracts for medical purposes  
  F extraits de plantes à usage médical  
29 U екстракти харчові з морських водоростей 290002
  E seaweed extracts for food  
  F extraits d'algues à usage alimentaire  
32 U екстракти хмелю для виготовляння пива 320021
  E extracts of hops for making beer  
  F extraits de houblon pour la fabrication de la bière  
05 U екстракти хмелю на фармацевтичні потреби 050343
  E extracts of hops for pharmaceutical purposes  
  F extraits de houblon à usage pharmaceutique  
01 U екстракти чаю для використання у виробництві косметики 010687
  E tea extracts for use in the manufacture of cosmetics  
  F extraits de thé pour la fabrication de cosmétiques  
01 U екстракти чаю для використання у виробництві фармацевтичних продуктів 010684
  E tea extracts for use in the manufacture of pharmaceuticals  
  F extraits de thé pour la fabrication de produits pharmaceutiques  
01 U екстракти чаю для харчової промисловості 010685
  E tea extracts for the food industry  
  F extraits de thé pour l'industrie alimentaire  
16 U еластичні гумки канцелярські 160275
  E elastic bands for offices  
  F élastiques de bureau  
23 U еластичні нитки і пряжа для текстильного використання 230019
  E elastic thread and yarn for textile use  
  F fils élastiques à usage textile  
26 U еластичні стрічки 260095
  E elastic ribbons  
  F rubans élastiques  
24 U еластичні ткані матеріали 240046
  E elastic woven material  
  F tissus élastiques  
09 U електрифіковані огорожі 090669
  E electrified fences  
  F clôtures électrifiées  
09 U електрифіковані шини для монтування точкових джерел світла 090635
  E electrified rails for mounting spot lights  
  F rails électriques pour le montage de projecteurs  
04 U електрична енергія 040106
  E electrical energy  
  F énergie électrique  
11 U електричне устатковання для виготовляння йогурту 110312
  E electric appliances for making yogurt  
  F yaourtières électriques  
09 U електричне устатковання для дистанційного керування виробничими процесами 090130
  E electric installations for the remote control of industrial operations  
  F installations électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles  
09 U електричні адаптери 090730
  E electrical adapters  
  F adaptateurs électriques  
07 U електричні апарати для ущільнювання пластмаси [пакування] 070541
  E electrical apparatus for sealing plastics [packaging]  
  F appareils électriques pour souder des emballages en matières plastiques  
12 U електричні велосипеди 120297
  E electric bicycles  
  F bicyclettes électriques / vélos électriques  
09 U електричні дверні дзвоники 090566
  E electric door bells  
  F sonnettes de portes, électriques  
07 U електричні зварювальні апарати 070526
  E electric welding apparatus  
  F appareils de soudure électrique  
10 U електричні інструменти для голкотерапії 100202
  E electric acupuncture instruments  
  F instruments électriques pour l'acupuncture  
09 U електричні кабелепроводи 090142
  E electricity conduits  
  F conduites d'électricité  
11 U електричні лампи 110024
  E electric lamps  
  F lampes électriques  
07 U електричні молоти 070489
  E electric hammers  
  F marteaux électriques  
21 U електричні прилади для принаджування і нищення комах 210345
  E electric devices for attracting and killing insects  
  F dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes  
07 U електрогенератори 070171
  E generators of electricity  
  F générateurs d'électricité  
12 U електродвигуни для наземних транспортних засобів 120109
  E motors, electric, for land vehicles  
  F moteurs électriques pour véhicules terrestres  
07 U електродвигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів 070452
  E motors, electric, other than for land vehicles  
  F moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres  
07 U електроди для зварювальних машин 070525
  E electrodes for welding machines  
  F électrodes pour machines à souder  
10 U електроди для медичного використання 100174
  E electrodes for medical use  
  F électrodes à usage médical  
09 U електродинамічна апаратура для дистанційного керування залізничними стрілками 090022
  E electro-dynamic apparatus for the remote control of railway points  
  F appareils électrodynamiques pour la commande à distance des aiguilles de chemins de fer  
09 U електродинамічна апаратура для дистанційного керування сигналами 090447
  E electro-dynamic apparatus for the remote control of signals  
  F appareils électrodynamiques pour la commande à distance des signaux  
07 U електродугові зварювальні апарати 070530
  E electric arc welding apparatus  
  F appareils de soudure électrique à l'arc  
07 U електродугові різальні апарати 070531
  E electric arc cutting apparatus  
  F appareils de coupe à l'arc électrique  
1 - 50 з 125 записів