Товари - М

1 - 100 з 479 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
01 U магнезит 010382
  E magnesite  
  F magnésite  
19 U магнезійний цемент 190118
  E magnesia cement  
  F ciment de magnésie  
05 U магнезія на фармацевтичні потреби 050127
  E magnesia for pharmaceutical purposes  
  F magnésie à usage pharmaceutique  
07 U магнетозапалювачі 070244
  E igniting magnetos  
  F magnétos d'allumage  
11 U магнієві нитки для освітлювання 110190
  E magnesium filaments for lighting  
  F fils de magnésium [éclairage]  
06 U магній 060169
  E magnesium  
  F magnésium  
09 U магніти 090023
  E magnets  
  F aimants  
09 U магніти декоративні 090660
  E decorative magnets  
  F aimants décoratifs [magnets]  
09 U магнітні кодувальники 090608
  E magnetic encoders  
  F encodeurs magnétiques  
09 U магнітні носії інформації 090607
  E magnetic data media  
  F supports de données magnétiques  
09 U магнітні проводи 090256
  E magnetic wires  
  F fils magnétiques  
01 U магнітні рідини на промислові потреби 010642
  E magnetic fluid for industrial purposes  
  F fluide magnétique à usage industriel  
09 U магнітні стрічки 090078
  E magnetic tapes  
  F bandes [rubans] magnétiques / rubans magnétiques  
09 U магнітні стрічки для відеозаписування 090495
  E videotapes  
  F bandes vidéo  
05 U мазі від сонячних опіків 050301
  E sunburn ointments  
  F produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil] / onguents contre les brûlures du soleil  
05 U мазі на фармацевтичні потреби 050225
  E ointments for pharmaceutical purposes  
  F onguents à usage pharmaceutique  
05 U мазі проти обмороження на фармацевтичні потреби 050023
  E frostbite salve for pharmaceutical purposes  
  F baume antigel à usage pharmaceutique  
04 U мазут 040064
  E mazut  
  F mazout  
21 U майоліка 210157
  E majolica  
  F majolique  
30 U майонез 300172
  E mayonnaise  
  F mayonnaises  
19 U макадам [щебінь] 190116
  E macadam  
  F macadam  
30 U макарони 300090
  E macaroni  
  F macaronis  
30 U макаронні вироби 300003
  E pasta  
  F pâtes alimentaires  
30 U макаруни [кондитерські вироби] 300089
  E macaroons [pastry]  
  F macarons [pâtisserie]  
31 U макуха для худоби 310026
  E oil cake / cattle cake  
  F tourteaux  
31 U макуха олійна 310026
  E oil cake / cattle cake  
  F tourteaux  
30 U мальтоза 300094
  E maltose  
  F maltose  
16 U малюнки 160014
  E pictures  
  F images  
30 U мамалиґа 300197
  E hominy  
  F bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait  
01 U манганат 010384
  E manganate  
  F manganate  
15 U мандоліни 150049
  E mandolins  
  F mandolines  
20 U манежі для дітей 200022
  E playpens for babies  
  F parcs pour bébés  
09 U манекени для аварійних випробувань 090697
  E crash test dummies  
  F mannequins pour essais de collision  
20 U манекени* 200064
  E tailors' dummies / dressmakers' dummies / mannequins  
  F mannequins  
25 U манжети [одяг] 250095
  E cuffs / wristbands [clothing]  
  F manchettes [habillement]  
25 U манишки для сорочок 250043
  E shirt fronts  
  F plastrons de chemises  
08 U манікюрні набори 080231
  E manicure sets  
  F trousses de manucures  
08 U манікюрні набори електричні 080243
  E manicure sets, electric  
  F nécessaires de manucure électriques  
07 U маніпулятори автоматичні [машини] 070421
  E handling machines, automatic [manipulators]  
  F manipulateurs industriels [machines]  
30 U манна крупа 300124
  E semolina  
  F semoule  
09 U манометри 090336
  E pressure gauges / manometers  
  F manomètres  
25 U мантильї 250152
  E mantillas  
  F mantilles  
24 U марабу [тканина] 240073
  E marabouts [cloth]  
  F marabout [étoffe]  
06 U марганець 060174
  E manganese  
  F manganèse  
29 U маргарин 290078
  E margarine  
  F margarine  
30 U маринади 300207
  E marinades  
  F marinades  
28 U маріонетки 280087
  E puppets / marionettes  
  F marionnettes  
02 U маркувальна фарба для тварин 020067
  E marking ink for animals  
  F encres pour marquer les animaux  
05 U марля для перев'язування 050155
  E gauze for dressings  
  F gaze pour pansements  
24 U марля полотняна на сир 240053
  E cheese cloth  
  F toiles à fromage  
19 U мармур 190120
  E marble  
  F marbre  
30 U марципани 300039
  E marzipan  
  F massepain  
03 U масажні гелі, крім призначених на медичні потреби 030220
  E massage gels, other than for medical purposes  
  F gels de massage autres qu'à usage médical  
10 U масажні рукавички 100092
  E gloves for massage  
  F gants pour massages  
20 U масажні столи 200229
  E massage tables  
  F tables de massage  
21 U масельнички 210030
  E butter dishes  
  F beurriers  
25 U маскарадні костюми 250153
  E masquerade costumes  
  F costumes de mascarade  
28 U маски [іграшки] 280222
  E masks [playthings]  
  F masques [jouets]  
09 U маски для зварювальників 090114
  E solderers' helmets  
  F masques de soudeurs  
10 U маски для медичного персоналу 100205
  E masks for use by medical personnel  
  F masques utilisés par le personnel médical  
25 U маски для сну 250163
  E sleep masks  
  F masques pour dormir  
28 U маскувальні екрани [спортивні товари] 280195
  E camouflage screens [sports articles]  
  F écrans de camouflage [articles de sport]  
01 U масла для вичинювання шкіри 010601
  E oils for currying leather  
  F huiles pour le corroyage des cuirs  
04 U масла для захисту вичиненої шкіри 040090
  E oils for the preservation of leather  
  F huiles pour la conservation du cuir  
04 U масла для захисту кам'яного мурування 040055
  E oils for the preservation of masonry  
  F huiles pour la conservation de la maçonnerie  
04 U масла для змащування 040042
  E lubricating oil  
  F huiles de graissage  
04 U масла для полегшування виймання з форм [будівництво] 040036
  E oils for releasing form work [building]  
  F huiles de décoffrage  
02 U масла проти іржавіння 020083
  E anti-rust oils  
  F huiles antirouille  
29 U масло 290008
  E butter  
  F beurre  
04 U масло з кам'яновугільної смоли 040053
  E coal tar oil  
  F huile de goudron de houille  
29 U масло какао харчове 290009
  E cocoa butter for food  
  F beurre de cacao à usage alimentaire  
07 U маслоробки 070038
  E churns  
  F barattes  
07 U маслоробні машини 070046
  E butter machines  
  F machines à beurre  
29 U масляний крем 290011
  E buttercream  
  F crème de beurre  
11 U масляні лампи 110179
  E oil lamps  
  F lampes à huile  
02 U мастики [природні смоли] 020091
  E mastic [natural resin]  
  F mastic [résine naturelle]  
01 U мастики для вичиненої шкіри 010192
  E mastic for leather  
  F mastics pour le cuir  
01 U мастики для шин 010193
  E mastic for tires [tyres] / cement for pneumatic tires [tyres] / mastic for tires / mastic for tyres  
  F mastics pour pneumatiques  
01 U мастики для щеплювання дерев 010341
  E grafting mastic for trees  
  F mastic à greffer les arbres  
01 U мастики олійні [замазки] 010655
  E oil cement [putty]  
  F mastic à l'huile  
04 U мастила для зброї 040011
  E grease for arms [weapons]  
  F graisse pour armes  
02 U мастила проти іржавіння 020079
  E anti-rust greases  
  F graisses antirouille  
04 U мастильний графіт 040052
  E lubricating graphite  
  F graphite lubrifiant  
04 U мастильні жири 040060
  E lubricating grease  
  F graisses de graissage  
07 U мастильні кільця [частини машин] 070031
  E grease rings [parts of machines]  
  F bagues de graissage [parties de machines]  
07 U мастильні коробки [частини машин] 070204
  E grease boxes [parts of machines]  
  F boîtes de graissage [machines]  
04 U мастильні матеріали 040063
  E lubricants  
  F lubrifiants  
07 U мастильні насоси 070205
  E lubricating pumps  
  F pompes de graissage  
06 U мастильні ніпелі 060151
  E grease nipples  
  F raccords de graissage  
07 U мастильні пристрої [частини машин] 070085
  E lubricators [parts of machines]  
  F graisseurs [parties de machines]  
04 U мастильно-охолоджувальні рідини 040101
  E cutting fluids  
  F huile de coupe  
08 U мастихіни 080013
  E palette knives  
  F amassettes  
28 U масштабні моделі транспортних засобів 280091
  E scale model vehicles  
  F modèles réduits de véhicules  
09 U математичні інструменти 090339
  E mathematical instruments  
  F instruments mathématiques  
19 U матеріали для будування і покривання доріг 190051
  E materials for making and coating roads  
  F matériaux pour la construction et le revêtement des chaussées  
21 U матеріали для виготовляння щіток 210054
  E material for brush-making  
  F matériaux pour la brosserie  
06 U матеріали для внутрішнього облицювання металеві будівельні 060211
  E linings of metal for building  
  F revêtements de doublage métalliques pour la construction  
19 U матеріали для внутрішнього облицювання неметалеві будівельні 190150
  E linings, not of metal, for building  
  F revêtements de doublage non métalliques pour la construction  
06 U матеріали для внутрішнього облицювання стін металеві будівельні 060201
  E wall linings of metal for building  
  F revêtements muraux de doublage métalliques pour la construction  
19 U матеріали для внутрішнього облицювання стін неметалеві будівельні 190138
  E wall linings, not of metal, for building  
  F revêtements muraux de doublage non métalliques pour la construction  
1 - 100 з 479 записів