Товари - М

1 - 25 з 479 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
01 U магнезит 010382
  E magnesite  
  F magnésite  
19 U магнезійний цемент 190118
  E magnesia cement  
  F ciment de magnésie  
05 U магнезія на фармацевтичні потреби 050127
  E magnesia for pharmaceutical purposes  
  F magnésie à usage pharmaceutique  
07 U магнетозапалювачі 070244
  E igniting magnetos  
  F magnétos d'allumage  
11 U магнієві нитки для освітлювання 110190
  E magnesium filaments for lighting  
  F fils de magnésium [éclairage]  
06 U магній 060169
  E magnesium  
  F magnésium  
09 U магніти 090023
  E magnets  
  F aimants  
09 U магніти декоративні 090660
  E decorative magnets  
  F aimants décoratifs [magnets]  
09 U магнітні кодувальники 090608
  E magnetic encoders  
  F encodeurs magnétiques  
09 U магнітні носії інформації 090607
  E magnetic data media  
  F supports de données magnétiques  
09 U магнітні проводи 090256
  E magnetic wires  
  F fils magnétiques  
01 U магнітні рідини на промислові потреби 010642
  E magnetic fluid for industrial purposes  
  F fluide magnétique à usage industriel  
09 U магнітні стрічки 090078
  E magnetic tapes  
  F bandes [rubans] magnétiques / rubans magnétiques  
09 U магнітні стрічки для відеозаписування 090495
  E videotapes  
  F bandes vidéo  
05 U мазі від сонячних опіків 050301
  E sunburn ointments  
  F produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil] / onguents contre les brûlures du soleil  
05 U мазі на фармацевтичні потреби 050225
  E ointments for pharmaceutical purposes  
  F onguents à usage pharmaceutique  
05 U мазі проти обмороження на фармацевтичні потреби 050023
  E frostbite salve for pharmaceutical purposes  
  F baume antigel à usage pharmaceutique  
04 U мазут 040064
  E mazut  
  F mazout  
21 U майоліка 210157
  E majolica  
  F majolique  
30 U майонез 300172
  E mayonnaise  
  F mayonnaises  
19 U макадам [щебінь] 190116
  E macadam  
  F macadam  
30 U макарони 300090
  E macaroni  
  F macaronis  
30 U макаронні вироби 300003
  E pasta  
  F pâtes alimentaires  
30 U макаруни [кондитерські вироби] 300089
  E macaroons [pastry]  
  F macarons [pâtisserie]  
31 U макуха для худоби 310026
  E oil cake / cattle cake  
  F tourteaux  
1 - 25 з 479 записів