Товари - С

Кл. Назва товару Базовий номер
30 U сіль для консервування харчових продуктів 300014
  E salt for preserving foodstuffs  
  F sel pour conserver les aliments  
31 U сіль для худоби 310014
  E salt for cattle  
  F sel pour le bétail  
01 U сіль необроблена 010476
  E salt, raw  
  F sel brut  
21 U сільнички 210204
  E salt cellars / salt shakers  
  F salières  
08 U сільськогосподарське знаряддя з ручним приводом 080200
  E agricultural implements, hand-operated  
  F instruments agricoles à main actionnés manuellement  
07 U сільськогосподарське знаряддя, крім з ручним приводом 070388
  E agricultural implements, other than hand-operated  
  F instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement  
07 U сільськогосподарські елеватори 070009
  E agricultural elevators  
  F élévateurs pour l'agriculture  
07 U сільськогосподарські машини 070008
  E agricultural machines  
  F machines agricoles  
31 U сіно 310058
  E hay  
  F foin  
07 U сіноворушилки [машини] 070186
  E tedding machines  
  F faneuses  
01 U сірка 010493
  E sulfur  
  F soufre  
34 U сірники 340001
  E matches  
  F allumettes  
34 U сірникові коробки 340035
  E matchboxes  
  F boîtes à allumettes  
34 U сірничниці 340031
  E match holders  
  F porte-allumettes  
01 U сірчана кислота 010503
  E sulfuric acid  
  F acide sulfurique