Товари - Ф

Кл. Назва товару Базовий номер
05 U фармацевтичні препарати 050069
  E pharmaceutical preparations  
  F préparations pharmaceutiques  
05 U фармацевтичні препарати від лупи 050241
  E pharmaceutical preparations for treating dandruff  
  F préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire  
05 U фармацевтичні препарати для догляду за шкірою 050239
  E pharmaceutical preparations for skin care  
  F préparations pharmaceutiques pour soins cutanés  
05 U фармацевтичні препарати для лікування сонячних опіків 050100
  E pharmaceutical preparations for treating sunburn  
  F préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires  
05 U фармацевтичні препарати на основі вапна 050074
  E lime-based pharmaceutical preparations  
  F préparations pharmaceutiques à base de chaux  
05 U фармацевтичні продукти 050453
  E pharmaceuticals  
  F produits pharmaceutiques  
25 U фартухи [одяг] 250096
  E aprons [clothing]  
  F tabliers [vêtements]  
07 U фартухи [частини машин] 070360
  E aprons [parts of machines] / carriage aprons  
  F tabliers de machines  
11 U фасонна футерівка для печей 110151
  E fittings, shaped, for furnaces / fittings, shaped, for ovens / shaped fittings for furnaces / shaped fittings for ovens  
  F garnitures façonnées de fours / garnitures façonnées de fourneaux  
13 U феєрверки 130013
  E fireworks  
  F feux d'artifice  
11 U фени 110095
  E hair dryers / hair driers  
  F sèche-cheveux  
01 U фенол на промислові потреби 010426
  E phenol for industrial purposes  
  F phénol à usage industriel  
05 U фенол на фармацевтичні потреби 050236
  E phenol for pharmaceutical purposes  
  F phénol à usage pharmaceutique  
05 U фенхель на медичні потреби 050147
  E fennel for medical purposes  
  F fenouil à usage médical  
29 U ферменти молочні на кулінарні потреби 290178
  E milk ferments for culinary purposes  
  F ferments lactiques à usage culinaire  
05 U ферменти на фармацевтичні потреби 050333
  E ferments for pharmaceutical purposes  
  F ferments à usage pharmaceutique  
01 U ферменти на хімічні потреби 010291
  E ferments for chemical purposes  
  F ferments à usage chimique  
05 U ферментні препарати на ветеринарні потреби 050371
  E enzyme preparations for veterinary purposes  
  F préparations enzymatiques à usage vétérinaire  
01 U фермій 010159
  E fermium  
  F fermium [centurium] / centurium [fermium]  
06 U феровольфрам 060139
  E tungsten iron  
  F ferrotungstène  
06 U феромолібден 060136
  E molybdenum iron  
  F ferromolybdène  
01 U феротипні пластини [фотографія] 010292
  E ferrotype plates [photography]  
  F plaques ferrotypiques [photographie]  
06 U феротитан 060138
  E titanium iron / ferrotitanium  
  F ferrotitane  
06 U ферохром 060080
  E chrome iron  
  F ferrochrome  
01 U фероціаніди 010229
  E ferrocyanides  
  F ferrocyanures