Товари - Ф

Кл. Назва товару Базовий номер
01 U флавоноїди [фенольні сполуки] на промислові потреби 010703
  E flavonoids [phenolic compounds] for industrial purposes  
  F flavonoïdes [composés phénoliques] à usage industriel  
06 U флагштоки [конструкції] металеві 060468
  E flagpoles [structures] of metal  
  F mâts de drapeau [constructions] métalliques  
19 U флагштоки [конструкції] неметалеві 190262
  E flagpoles [structures], not of metal  
  F mâts de drapeau [constructions] non métalliques  
06 U флагштоки для прапорів ручні металеві 060480
  E hand-held flagpoles of metal  
  F hampes de drapeau métalliques  
20 U флагштоки для прапорів ручні неметалеві 200333
  E hand-held flagpoles, not of metal  
  F hampes de drapeau non métalliques  
21 U флакони* 210289
  E flasks*  
  F flacons*  
10 U флакони-крапельниці на медичні потреби 100089
  E dropper bottles for medical purposes  
  F flacons compte-gouttes à usage médical  
24 U фланель [тканина] 240050
  E flannel [fabric]  
  F flanelle [tissu]  
06 U фланці [хомути] металеві 060054
  E flanges of metal [collars]  
  F brides [colliers] métalliques  
12 U фланці для бандажів залізничних коліс 120033
  E flanges for railway wheel tyres / flanges for railway wheel tires  
  F boudins de bandages de roues de chemins de fer  
15 U флейти 150036
  E flutes  
  F flûtes  
09 U флешнакопичувачі USB 090700
  E USB flash drives  
  F clés USB  
16 U фліпчарти [офісні дошки] 160401
  E flip charts  
  F tableaux de conférence à feuilles  
01 U флокулянти 010587
  E flocculants  
  F floculants  
17 U флористичні піни [напівфабрикати] 170112
  E foam supports for flower arrangements [semi-finished products]  
  F pique-fleurs en mousse [produits semi-finis]  
09 U флуоресцентні екрани 090208
  E fluorescent screens  
  F écrans fluorescents  
06 U флюгери металеві 060148
  E weather- or wind-vanes of metal / weather vanes of metal / wind vanes of metal  
  F girouettes  
01 U флюси для паяння м'якими припоями 010584
  E soldering fluxes  
  F fondants pour le soudage  
01 U флюси для паяння твердими припоями 010583
  E brazing fluxes  
  F fondants pour le brasage  
21 U фляги плоскі для спиртних напоїв 210348
  E hip flasks  
  F flasques de poche  
06 U фольга алюмінієва на куховарські потреби 060502
  E aluminium foil for cooking purposes / aluminum foil for cooking purposes  
  F feuilles d'aluminium pour la cuisson  
02 U фольга для фарбування, декорування, друкування та художніх робіт металева 020092
  E metal foil for use in painting, decorating, printing and art  
  F métaux en feuilles pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux d'art  
06 U фольга* алюмінієва 060270
  E aluminium foil*  
  F feuilles d'aluminium*  
17 U фольги для ізолювання металеві 170059
  E foils of metal for insulating / metal foil for insulation  
  F feuilles métalliques isolantes  
06 U фольги для обгортання і пакування металеві 060416
  E foils of metal for wrapping and packaging  
  F feuilles métalliques pour emballage et empaquetage