Товари - Ч

Кл. Назва товару Базовий номер
09 U чипи [інтегральні схеми] 090540
  E chips [integrated circuits]  
  F puces [circuits intégrés]  
29 U чипси картопляні 290019
  E potato crisps / potato chips  
  F pommes chips / chips de pomme de terre  
29 U чипси картопляні низькокалорійні 290176
  E low-fat potato crisps / low-fat potato chips  
  F pommes chips à faible teneur en matières grasses / chips de pomme de terre à faible teneur en matières grasses  
30 U чипси картопляні, вкриті шоколадом 300293
  E chocolate-covered potato chips  
  F chips de pomme de terre enrobées de chocolat  
29 U чипси фруктові 290131
  E fruit chips  
  F chips de fruits  
03 U чистильна крейда 030067
  E cleaning chalk  
  F craie pour le nettoyage  
03 U чистильні препарати 030104
  E cleaning preparations  
  F produits de nettoyage  
03 U чистильні препарати хімічні на побутові потреби 030245
  E chemical cleaning preparations for household purposes  
  F produits chimiques de nettoyage à usage domestique  
13 U чистильні щітки для вогнепальної зброї 130010
  E cleaning brushes for firearms  
  F écouvillons pour nettoyer les armes à feu  
25 U чоботи 250014
  E boots*  
  F bottes*  
12 U човни 120021
  E boats  
  F bateaux  
09 U човни рятувальні 090816
  E lifeboats  
  F canots de sauvetage  
07 U човники [частини машин] 070280
  E shuttles [parts of machines]  
  F navettes [parties de machines]  
26 U човники для плетення рибальських сіток 260058
  E shuttles for making fishing nets  
  F navettes pour la confection des filets de pêche  
29 U чорна ікра 290016
  E caviar  
  F caviar  
02 U чорнила для принтерів та фотокопіювальних апаратів 020121
  E ink for printers and photocopiers  
  F encres pour imprimantes et photocopieurs  
17 U чорнила ізоляційні 170126
  E insulating inks  
  F encres isolantes  
02 U чорнила струмопровідні 020137
  E conductive inks  
  F encres conductrices  
02 U чорнило для татуювання 020138
  E tattooing ink  
  F encre de tatouage  
16 U чорнило* 160142
  E ink*  
  F encres*  
16 U чорнильниці 160144
  E inkwells  
  F encriers  
01 U чорнильні горішки 010319
  E gallnuts  
  F noix de galle  
16 U чорнильні подушечки 160054
  E inking pads  
  F tampons encreurs / tampons pour cachets  
16 U чорнильні прибори 160301
  E inkstands  
  F écritoires  
16 U чорнильні стрижні 160334
  E ink sticks  
  F bâtons d'encre