Клас 3

Завантажити перелік у текстовому файлі

Нелікувальна косметика та нелікувальні парфумерно-косметичні препарати; нелікувальні препарати для чищення зубів; парфумерні вироби, ефірні олії; вибілювальні препарати та інші речовини для прання; чистильні, полірувальні та абразивні препарати

Назва товару Базовий номер
U пасти зубні* 030258
E toothpaste*  
F pâtes dentifrices*  
U патчі для очей гелеві на косметичні потреби 030253
E gel eye patches for cosmetic purposes  
F patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique  
U пемза 030145
E pumice stone  
F pierre ponce  
U перекис водню на косметичні потреби 030112
E hydrogen peroxide for cosmetic purposes  
F peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique  
U полірувальний віск 030054
E polishing wax  
F cire à polir  
U полірувальний папір 030139
E polishing paper  
F papier à polir  
U полірувальний порошок / крокус 030011
E polishing rouge / jewellers' rouge  
F rouge à polir  
U полірувальні камені 030144
E polishing stones  
F pierre à polir  
U полірувальні препарати 030045
E polishing preparations  
F préparations pour polir  
U полірувальні препарати для меблів та підлоги 030047
E polish for furniture and flooring  
F encaustiques  
U полотно абразивне / полотно шліфувальне 030160
E sandcloth / abrasive cloth  
F toile abrasive  
U полотно наждачне 030086
E emery cloth  
F toile émeri  
U полотно шліфувальне із скляним абразивом 030161
E glass cloth [abrasive cloth]  
F toile de verre [toile abrasive]  
U помади на косметичні потреби 030146
E pomades for cosmetic purposes  
F pommades à usage cosmétique  
U пом'якшувачі тканин для прання 030193
E fabric softeners for laundry use  
F assouplisseurs  
U пральна синька 030014
E laundry blueing  
F bleu de lessive  
U пральні препарати 030124
E laundry preparations  
F lessives  
U препарати для ароматизації повітря 030215
E air fragrancing preparations  
F parfums d'ambiance  
U препарати для ванн, крім призначених на медичні потреби 030230
E bath preparations, not for medical purposes  
F préparations pour le bain, non à usage médical  
U препарати для вибілювання вичиненої шкіри 030025
E leather bleaching preparations  
F produits pour blanchir le cuir  
U препарати для видаляння воску з підлоги [очищальні препарати] 030206
E floor wax removers [scouring preparations]  
F décapants pour cire à parquet  
U препарати для видаляння іржі 030170
E rust removing preparations  
F produits pour l'enlèvement de la rouille  
U препарати для видаляння лаків 030088
E varnish-removing preparations  
F produits pour enlever les vernis  
U препарати для видаляння лакофарбового покриття 030179
E paint stripping preparations  
F produits pour enlever la peinture  
U препарати для видаляння накипу на побутові потреби 030081
E descaling preparations for household purposes  
F détartrants à usage domestique