Клас 42

Завантажити перелік у текстовому файлі

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги з промислового аналізування, промислового досліджування та промислового дизайну; контролювання якості та послуги з аутентифікації; проєктування та розробляння комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення

Назва послуги Базовий номер
U інсталювання комп'ютерного програмного забезпечення 420201
E installation of computer software  
F installation de logiciels  
U інформаційно-технологічні послуги, що надаються на основі аутсорсингу 420230
E information technology services provided on an outsourcing basis  
F services externalisés en matière de technologies de l'information  
U калібрування [вимірювання] 420136
E calibration [measuring]  
F étalonnage [mesurage]  
U картографічні послуги 420228
E cartography services  
F services de cartographie [géographie]  
U клінічні випробовування 420224
E clinical trials  
F essais cliniques  
U комп'ютерне програмування 420090
E computer programming  
F programmation informatique  
U конвертування даних або документів з фізичних носіїв на електронні 420198
E conversion of data or documents from physical to electronic media  
F conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique  
U конвертування даних і комп'ютерних програм, крім фізичного перетворювання 420203
E conversion of computer programs and data, other than physical conversion  
F conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique  
U консультування з комп'ютерних технологій 420232
E computer technology consultancy  
F services de conseils en technologies informatiques  
U консультування з телекомунікаційних технологій 420233
E telecommunications technology consultancy  
F services de conseils en technologies des télécommunications  
U консультування у сфері енергозбереження 420207
E consultancy in the field of energy-saving  
F conseils en matière d'économie d'énergie  
U консультування щодо безпеки в мережі Інтернет 420241
E internet security consultancy  
F services de conseillers en matière de sécurité sur internet  
U консультування щодо безпеки даних 420242
E data security consultancy  
F services de conseillers en matière de sécurité des données  
U консультування щодо інформаційних технологій [IT] 420221
E information technology [IT] consultancy  
F conseils en technologie de l'information  
U консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення 420204
E computer software consultancy  
F consultation en matière de logiciels