Товари - М

Відображено всі 479 записи(-ів)
Кл. Назва товару Базовий номер
01 U магнезит 010382
  E magnesite  
  F magnésite  
19 U магнезійний цемент 190118
  E magnesia cement  
  F ciment de magnésie  
05 U магнезія на фармацевтичні потреби 050127
  E magnesia for pharmaceutical purposes  
  F magnésie à usage pharmaceutique  
07 U магнетозапалювачі 070244
  E igniting magnetos  
  F magnétos d'allumage  
11 U магнієві нитки для освітлювання 110190
  E magnesium filaments for lighting  
  F fils de magnésium [éclairage]  
06 U магній 060169
  E magnesium  
  F magnésium  
09 U магніти 090023
  E magnets  
  F aimants  
09 U магніти декоративні 090660
  E decorative magnets  
  F aimants décoratifs [magnets]  
09 U магнітні кодувальники 090608
  E magnetic encoders  
  F encodeurs magnétiques  
09 U магнітні носії інформації 090607
  E magnetic data media  
  F supports de données magnétiques  
09 U магнітні проводи 090256
  E magnetic wires  
  F fils magnétiques  
01 U магнітні рідини на промислові потреби 010642
  E magnetic fluid for industrial purposes  
  F fluide magnétique à usage industriel  
09 U магнітні стрічки 090078
  E magnetic tapes  
  F bandes [rubans] magnétiques / rubans magnétiques  
09 U магнітні стрічки для відеозаписування 090495
  E videotapes  
  F bandes vidéo  
05 U мазі від сонячних опіків 050301
  E sunburn ointments  
  F produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil] / onguents contre les brûlures du soleil  
05 U мазі на фармацевтичні потреби 050225
  E ointments for pharmaceutical purposes  
  F onguents à usage pharmaceutique  
05 U мазі проти обмороження на фармацевтичні потреби 050023
  E frostbite salve for pharmaceutical purposes  
  F baume antigel à usage pharmaceutique  
04 U мазут 040064
  E mazut  
  F mazout  
21 U майоліка 210157
  E majolica  
  F majolique  
30 U майонез 300172
  E mayonnaise  
  F mayonnaises  
19 U макадам [щебінь] 190116
  E macadam  
  F macadam  
30 U макарони 300090
  E macaroni  
  F macaronis  
30 U макаронні вироби 300003
  E pasta  
  F pâtes alimentaires  
30 U макаруни [кондитерські вироби] 300089
  E macaroons [pastry]  
  F macarons [pâtisserie]  
31 U макуха для худоби 310026
  E oil cake / cattle cake  
  F tourteaux  
31 U макуха олійна 310026
  E oil cake / cattle cake  
  F tourteaux  
30 U мальтоза 300094
  E maltose  
  F maltose  
16 U малюнки 160014
  E pictures  
  F images  
30 U мамалиґа 300197
  E hominy  
  F bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait  
01 U манганат 010384
  E manganate  
  F manganate  
15 U мандоліни 150049
  E mandolins  
  F mandolines  
20 U манежі для дітей 200022
  E playpens for babies  
  F parcs pour bébés  
09 U манекени для аварійних випробувань 090697
  E crash test dummies  
  F mannequins pour essais de collision  
20 U манекени* 200064
  E tailors' dummies / dressmakers' dummies / mannequins  
  F mannequins  
25 U манжети [одяг] 250095
  E cuffs / wristbands [clothing]  
  F manchettes [habillement]  
25 U манишки для сорочок 250043
  E shirt fronts  
  F plastrons de chemises  
08 U манікюрні набори 080231
  E manicure sets  
  F trousses de manucures  
08 U манікюрні набори електричні 080243
  E manicure sets, electric  
  F nécessaires de manucure électriques  
07 U маніпулятори автоматичні [машини] 070421
  E handling machines, automatic [manipulators]  
  F manipulateurs industriels [machines]  
30 U манна крупа 300124
  E semolina  
  F semoule  
09 U манометри 090336
  E pressure gauges / manometers  
  F manomètres  
25 U мантильї 250152
  E mantillas  
  F mantilles  
24 U марабу [тканина] 240073
  E marabouts [cloth]  
  F marabout [étoffe]  
06 U марганець 060174
  E manganese  
  F manganèse  
29 U маргарин 290078
  E margarine  
  F margarine  
30 U маринади 300207
  E marinades  
  F marinades  
28 U маріонетки 280087
  E puppets / marionettes  
  F marionnettes  
02 U маркувальна фарба для тварин 020067
  E marking ink for animals  
  F encres pour marquer les animaux  
05 U марля для перев'язування 050155
  E gauze for dressings  
  F gaze pour pansements  
24 U марля полотняна на сир 240053
  E cheese cloth  
  F toiles à fromage  
19 U мармур 190120
  E marble  
  F marbre  
30 U марципани 300039
  E marzipan  
  F massepain  
03 U масажні гелі, крім призначених на медичні потреби 030220
  E massage gels, other than for medical purposes  
  F gels de massage autres qu'à usage médical  
10 U масажні рукавички 100092
  E gloves for massage  
  F gants pour massages  
20 U масажні столи 200229
  E massage tables  
  F tables de massage  
21 U масельнички 210030
  E butter dishes  
  F beurriers  
25 U маскарадні костюми 250153
  E masquerade costumes  
  F costumes de mascarade  
28 U маски [іграшки] 280222
  E masks [playthings]  
  F masques [jouets]  
09 U маски для зварювальників 090114
  E solderers' helmets  
  F masques de soudeurs  
10 U маски для медичного персоналу 100205
  E masks for use by medical personnel  
  F masques utilisés par le personnel médical  
25 U маски для сну 250163
  E sleep masks  
  F masques pour dormir  
28 U маскувальні екрани [спортивні товари] 280195
  E camouflage screens [sports articles]  
  F écrans de camouflage [articles de sport]  
01 U масла для вичинювання шкіри 010601
  E oils for currying leather  
  F huiles pour le corroyage des cuirs  
04 U масла для захисту вичиненої шкіри 040090
  E oils for the preservation of leather  
  F huiles pour la conservation du cuir  
04 U масла для захисту кам'яного мурування 040055
  E oils for the preservation of masonry  
  F huiles pour la conservation de la maçonnerie  
04 U масла для змащування 040042
  E lubricating oil  
  F huiles de graissage  
04 U масла для полегшування виймання з форм [будівництво] 040036
  E oils for releasing form work [building]  
  F huiles de décoffrage  
02 U масла проти іржавіння 020083
  E anti-rust oils  
  F huiles antirouille  
29 U масло 290008
  E butter  
  F beurre  
04 U масло з кам'яновугільної смоли 040053
  E coal tar oil  
  F huile de goudron de houille  
29 U масло какао харчове 290009
  E cocoa butter for food  
  F beurre de cacao à usage alimentaire  
07 U маслоробки 070038
  E churns  
  F barattes  
07 U маслоробні машини 070046
  E butter machines  
  F machines à beurre  
29 U масляний крем 290011
  E buttercream  
  F crème de beurre  
11 U масляні лампи 110179
  E oil lamps  
  F lampes à huile  
02 U мастики [природні смоли] 020091
  E mastic [natural resin]  
  F mastic [résine naturelle]  
01 U мастики для вичиненої шкіри 010192
  E mastic for leather  
  F mastics pour le cuir  
01 U мастики для шин 010193
  E mastic for tires [tyres] / cement for pneumatic tires [tyres] / mastic for tires / mastic for tyres  
  F mastics pour pneumatiques  
01 U мастики для щеплювання дерев 010341
  E grafting mastic for trees  
  F mastic à greffer les arbres  
01 U мастики олійні [замазки] 010655
  E oil cement [putty]  
  F mastic à l'huile  
04 U мастила для зброї 040011
  E grease for arms [weapons]  
  F graisse pour armes  
02 U мастила проти іржавіння 020079
  E anti-rust greases  
  F graisses antirouille  
04 U мастильний графіт 040052
  E lubricating graphite  
  F graphite lubrifiant  
04 U мастильні жири 040060
  E lubricating grease  
  F graisses de graissage  
07 U мастильні кільця [частини машин] 070031
  E grease rings [parts of machines]  
  F bagues de graissage [parties de machines]  
07 U мастильні коробки [частини машин] 070204
  E grease boxes [parts of machines]  
  F boîtes de graissage [machines]  
04 U мастильні матеріали 040063
  E lubricants  
  F lubrifiants  
07 U мастильні насоси 070205
  E lubricating pumps  
  F pompes de graissage  
06 U мастильні ніпелі 060151
  E grease nipples  
  F raccords de graissage  
07 U мастильні пристрої [частини машин] 070085
  E lubricators [parts of machines]  
  F graisseurs [parties de machines]  
04 U мастильно-охолоджувальні рідини 040101
  E cutting fluids  
  F huile de coupe  
08 U мастихіни 080013
  E palette knives  
  F amassettes  
28 U масштабні моделі транспортних засобів 280091
  E scale model vehicles  
  F modèles réduits de véhicules  
09 U математичні інструменти 090339
  E mathematical instruments  
  F instruments mathématiques  
19 U матеріали для будування і покривання доріг 190051
  E materials for making and coating roads  
  F matériaux pour la construction et le revêtement des chaussées  
21 U матеріали для виготовляння щіток 210054
  E material for brush-making  
  F matériaux pour la brosserie  
06 U матеріали для внутрішнього облицювання металеві будівельні 060211
  E linings of metal for building  
  F revêtements de doublage métalliques pour la construction  
19 U матеріали для внутрішнього облицювання неметалеві будівельні 190150
  E linings, not of metal, for building  
  F revêtements de doublage non métalliques pour la construction  
06 U матеріали для внутрішнього облицювання стін металеві будівельні 060201
  E wall linings of metal for building  
  F revêtements muraux de doublage métalliques pour la construction  
19 U матеріали для внутрішнього облицювання стін неметалеві будівельні 190138
  E wall linings, not of metal, for building  
  F revêtements muraux de doublage non métalliques pour la construction  
17 U матеріали для гальмових накладок, частково оброблені 170048
  E brake lining materials, partly processed  
  F matières mi-ouvrées pour garnitures de freins  
17 U матеріали для герметизації щілин 170015
  E weatherstripping compositions  
  F matières à calfeutrer  
09 U матеріали для електропередавальних ліній [проводи, кабелі] 090553
  E materials for electricity mains [wires, cables]  
  F matériel pour conduites d'électricité [fils, câbles]  
16 U матеріали для запечатування на канцелярські потреби 160057
  E sealing compounds for stationery purposes  
  F matières à cacheter  
06 U матеріали для зовнішнього облицювання металеві будівельні 060458
  E cladding of metal for building  
  F revêtements de placage métalliques pour la construction  
19 U матеріали для зовнішнього облицювання неметалеві будівельні 190258
  E cladding, not of metal, for building  
  F revêtements de placage non métalliques pour la construction  
06 U матеріали для зовнішнього облицювання стін металеві будівельні 060192
  E wall claddings of metal for building  
  F revêtements muraux de placage métalliques pour la construction  
19 U матеріали для зовнішнього облицювання стін неметалеві будівельні 190130
  E wall claddings, not of metal, for building  
  F revêtements muraux de placage non métalliques pour la construction  
05 U матеріали для зубних відбитків 050111
  E dental impression materials  
  F matières pour empreintes dentaires  
16 U матеріали для книжкових оправ 160236
  E bookbinding material  
  F articles pour reliures  
17 U матеріали для конопачення 170040
  E caulking materials  
  F matières à étouper  
16 U матеріали для моделювання 160196
  E modelling materials  
  F matériaux pour le modelage / matériaux à modeler  
10 U матеріали для накладання швів 100149
  E suture materials  
  F matériel pour sutures  
01 U матеріали для паяння твердими припоями 010137
  E brazing preparations  
  F produits pour le brasage  
05 U матеріали для пломбування зубів 050110
  E teeth filling material  
  F matières pour plomber les dents  
19 U матеріали для покривання доріг 190161
  E road coating materials  
  F matériaux pour le revêtement des chaussées  
04 U матеріали для розпалювання 040007
  E firelighters  
  F allume-feu  
16 U матеріали з крохмалю для пакування 160338
  E packaging material made of starches  
  F matériaux d'emballage en fécule ou amidon  
06 U матеріали металеві для залізничних колій 060089
  E railway material of metal  
  F matériaux pour voies ferrées métalliques  
06 U матеріали металеві для рейкових колій фунікулерів 060330
  E materials of metal for funicular railway permanent ways  
  F matériel fixe de funiculaires  
01 U матеріали, здатні до ядерного розпаду, для ядерної енергетики 010297
  E fissionable material for nuclear energy  
  F corps fissiles pour l'énergie nucléaire  
17 U матеріали, що запобігають тепловому випромінюванню 170024
  E compositions to prevent the radiation of heat  
  F matières pour empêcher le rayonnement de la chaleur  
17 U матеріали, що запобігають тепловому випромінюванню котлів 170026
  E boiler composition to prevent the radiation of heat  
  F matières pour empêcher le rayonnement de la chaleur dans les chaudières  
20 U матеріали, що імітують панцири черепах 200045
  E imitation tortoiseshell  
  F succédanés de l'écaille  
10 U маткові шприци 100142
  E uterine syringes  
  F seringues utérines  
12 U маточини для велосипедних коліс 120091
  E hubs for bicycle wheels / bicycle wheel hubs  
  F moyeux pour roues de bicyclette  
12 U маточини для коліс транспортних засобів 120060
  E hubs for vehicle wheels / vehicle wheel hubs  
  F moyeux de roues de véhicules  
10 U матраци водяні на медичні потреби 100096
  E hydrostatic [water] beds for medical purposes / hydrostatic beds for medical purposes / water beds for medical purposes  
  F lits hydrostatiques à usage médical  
20 U матраци водяні, крім призначених на медичні потреби 200230
  E hydrostatic [water] beds, not for medical purposes / hydrostatic beds, not for medical purposes / water beds, not for medical purposes  
  F lits hydrostatiques non à usage médical  
10 U матраци надувні на медичні потреби 100163
  E air mattresses for medical purposes  
  F matelas à air à usage médical  
20 U матраци надувні, крім призначених на медичні потреби 200202
  E air mattresses, not for medical purposes  
  F matelas à air non à usage médical  
20 U матраци* 200079
  E mattresses*  
  F matelas*  
20 U матрацики дитячі на сповивання 200279
  E baby changing mats  
  F tapis de change pour bébés  
07 U матриці для використання у друкуванні 070436
  E matrices for use in printing  
  F matrices d'imprimerie  
28 U матрьошки 280223
  E matryoshka dolls  
  F matriochkas  
07 U маховики машин 070337
  E machine fly-wheels  
  F volants de machines  
08 U мачете 080154
  E machetes  
  F machettes  
07 U машини для білення 070030
  E whitewashing machines / colour-washing machines  
  F machines pour le badigeonnage  
09 U машини для важення 090080
  E weighing machines  
  F machines de pesage  
07 U машини для виготовляння ковбасних виробів 070346
  E sausage making machines  
  F machines pour la fabrication de saucisses  
07 U машини для виготовляння кордів 070119
  E cord making machines  
  F machines à cordonner  
07 U машини для виготовляння мережива 070151
  E lace making machines  
  F dentellières [machines]  
07 U машини для виготовляння стереотипів 070355
  E stereotype machines  
  F machines à stéréotyper  
07 U машини для виробляння бітуму 070050
  E bitumen making machines  
  F machines à faire le bitume  
07 U машини для виробляння макаронних виробів 070296
  E machines for making pasta  
  F machines pour la fabrication de pâtes alimentaires  
07 U машини для виробляння мінеральної води 070164
  E machines for the production of mineral water  
  F machines pour la fabrication d'eaux minérales  
07 U машини для виробляння цукру 070356
  E machines for the production of sugar  
  F machines pour la fabrication de sucre  
07 U машини для гальванопокривання 070535
  E electroplating machines  
  F machines de galvanoplastie  
07 U машини для гарячого штампування 070173
  E swaging machines  
  F emboutisseuses  
07 U машини для готування їжі електромеханічні 070423
  E food preparation machines, electromechanical  
  F appareils électromécaniques pour la préparation d'aliments  
07 U машини для готування напоїв електромеханічні 070315
  E beverage preparation machines, electromechanical  
  F appareils électromécaniques pour la préparation de boissons  
07 U машини для друкування на металевих пластинах 070216
  E printing machines for use on sheet metal  
  F machines pour l'impression sur la tôle  
07 U машини для забарвлювання 070362
  E dyeing machines  
  F machines pour la teinture  
07 U машини для закривання пляшок ковпачками 070411
  E bottle capping machines  
  F machines à capsuler les bouteilles  
07 U машини для закупорювання пляшок пробками 070410
  E bottle stoppering machines  
  F machines à boucher les bouteilles  
16 U машини для запечатування конвертів офісні 160146
  E envelope sealing machines for offices  
  F machines de bureau à fermer les enveloppes  
07 U машини для запечатування на промислові потреби 070347
  E sealing machines for industrial purposes  
  F machines à sceller [cacheter] à usage industriel / machines à cacheter [sceller] à usage industriel  
16 U машини для запечатування офісні 160056
  E sealing machines for offices  
  F machines à cacheter de bureau  
07 U машини для запечатування пляшок 070412
  E bottle sealing machines  
  F machines à plomber les bouteilles  
07 U машини для збирання велосипедів 070512
  E bicycle assembling machines  
  F machines pour l'assemblage de bicyclettes  
07 U машини для збирання врожаю 070051
  E harvesting machines / mowing and reaping machines  
  F faucheuses  
07 U машини для земляних робіт 070417
  E earth moving machines  
  F machines pour les travaux de terrassement  
07 U машини для зрізання вичиненої шкіри 070157
  E leather paring machines  
  F doleuses  
07 U машини для кінцевого обробляння 070193
  E finishing machines  
  F finisseuses [machines]  
07 U машини для лущіння зерна та кукурудзи 070089
  E grain husking machines / corn and grain husking machines / corn husking machines  
  F décortiqueurs de céréales  
07 U машини для миття пляшок 070065
  E bottle washing machines  
  F rince-bouteilles  
07 U машини для набирання шрифтів [друкування] 070076
  E type-setting machines [printing]  
  F composeuses [imprimerie]  
07 U машини для наповнювання пляшок 070064
  E bottle filling machines  
  F remplisseuses  
07 U машини для натягування струн ракеток 070511
  E racket stringing machines  
  F machines pour corder les raquettes  
07 U машини для обробляння вичиненої шкіри 070136
  E leather-working machines  
  F machines à travailler le cuir  
07 U машини для обробляння пластмас 070544
  E machines for processing plastics  
  F machines pour la transformation de matières plastiques  
07 U машини для обробляння руд 070265
  E ore treating machines  
  F appareils pour le traitement des minerais  
07 U машини для обробляння скла 070382
  E glass-working machines  
  F machines à travailler le verre  
07 U машини для обробляння тютюну 070255
  E tobacco processing machines  
  F machines à travailler le tabac  
07 U машини для очищання плодів та овочів 070454
  E peeling machines  
  F éplucheuses [machines]  
07 U машини для паперового виробництва 070291
  E papermaking machines  
  F machines pour la fabrication du papier  
07 U машини для переробляння молока 070222
  E dairy machines  
  F machines pour la laiterie  
07 U машини для переробляння нафти 070498
  E oil refining machines  
  F machines de raffinage du pétrole  
07 U машини для пивоваріння 070066
  E brewing machines  
  F machines de brasserie  
07 U машини для підрублювання 070283
  E hemming machines  
  F machines à ourler  
28 U машини для подавання м'ячів 280220
  E ball pitching machines  
  F machines lance-balles  
07 U машини для подрібнювання 070561
  E crushing machines  
  F machines de concassage  
09 U машини для рахування і сортування грошей 090053
  E money counting and sorting machines  
  F machines à compter et trier l'argent  
07 U машини для розбризкування 070214
  E pulverisers [machines] / atomisers [machines] / spraying machines  
  F pulvérisateurs [machines]  
07 U машини для розмелювання 070263
  E grinding machines  
  F machines de meulage  
07 U машини для стриження* тварин 070431
  E shearing machines for animals / hair clipping machines for animals / hair cutting machines for animals  
  F tondeuses pour les animaux [machines]  
07 U машини для текстильної промисловості 070496
  E machines for the textile industry  
  F machines pour l'industrie textile  
07 U машини для тиснення 070206
  E embossing machines  
  F gaufreuses / machines à repousser / machines pour le bosselage  
07 U машини для ущільнювання відходів 070418
  E waste compacting machines / trash compacting machines  
  F compacteurs pour les détritus  
07 U машини для ущільнювання сміття 070418
  E waste compacting machines / trash compacting machines  
  F compacteurs pour les détritus  
07 U машини для фарбування клейовими фарбами 070030
  E whitewashing machines / colour-washing machines  
  F machines pour le badigeonnage  
07 U машини і апарати для миття килимів електричні 070481
  E machines and apparatus for carpet shampooing, electric  
  F shampouineuses électriques pour tapis et moquettes  
07 U машини і апарати для полірування [електричні] 070308
  E machines and apparatus for polishing [electric]  
  F machines et appareils à polir électriques  
07 U машини і апарати для полірування воском електричні 070510
  E machines and apparatus for wax-polishing, electric  
  F machines et appareils à encaustiquer électriques  
11 U машини і апарати, що виробляють лід 110167
  E ice machines and apparatus  
  F appareils et machines à glace  
09 U машини і прилади для випробовування матеріалів 090240
  E material testing instruments and machines  
  F instruments et machines pour essais de matériaux  
07 U машини та апарати для прибирання електричні 070281
  E machines and apparatus for cleaning, electric  
  F machines et appareils de nettoyage électriques  
16 U машини франкувальні офісні 160009
  E franking machines for office use / postage meters for office use  
  F machines d'affranchissement de courrier [machines de bureau]  
21 U машинки для видаляння катишків електричні або неелектричні 210377
  E lint removers, electric or non-electric  
  F dispositifs anti-peluches électriques ou non électriques  
16 U машинки для гостріння олівців електричні чи неелектричні 160017
  E pencil sharpening machines, electric or non-electric  
  F machines à tailler les crayons, électriques ou non électriques  
08 U машинки особисті електричні або неелектричні для стриження волосся 080219
  E hair clippers for personal use, electric and non-electric  
  F tondeuses pour la coupe des cheveux, électriques et non électriques  
14 U маятники годинникові 140013
  E pendulums [clock- and watchmaking]  
  F balanciers [horlogerie]  
18 U меблеві обшиви з вичиненої шкіри 180116
  E furniture coverings of leather  
  F revêtements de meubles en cuir  
20 U меблеві переділки дерев'яні 200148
  E furniture partitions of wood / partitions of wood for furniture  
  F pans de boiseries pour meubles  
24 U меблеві покриви пластмасові 240075
  E furniture coverings of plastic / coverings of plastic for furniture  
  F revêtements de meubles en matières plastiques  
24 U меблеві покриви текстильні 240117
  E furniture coverings of textile  
  F revêtements de meubles en matières textiles  
20 U меблеві полиці 200172
  E furniture shelves  
  F rayons de meubles  
20 U меблі 200041
  E furniture  
  F meubles / pièces d'ameublement  
20 U меблі металеві 200132
  E furniture of metal  
  F meubles métalliques  
09 U меблі спеціальні лабораторні 090315
  E furniture especially made for laboratories  
  F mobilier spécial de laboratoire  
10 U меблі спеціальні на медичні потреби 100119
  E furniture especially made for medical purposes  
  F mobilier spécial à usage médical  
09 U мегафони 090341
  E megaphones  
  F mégaphones  
30 U мед 300098
  E honey  
  F miel  
14 U медалі 140052
  E medals  
  F médailles  
14 U медальйони [ювелірні вироби] 140051
  E lockets [jewellery] / lockets [jewelry]  
  F médaillons [bijouterie]  
05 U медичний спирт 050008
  E medicinal alcohol  
  F alcools médicinaux  
10 U медичні апарати та інструменти 100114
  E medical apparatus and instruments  
  F appareils et instruments médicaux  
05 U медичні аптечки переносні, заповнені 050126
  E medicine cases, portable, filled  
  F droguiers de voyage  
10 U медичні дротяні напрямники 100213
  E medical guidewires  
  F fils de guidage médicaux  
05 U медичні препарати для схуднення 050317
  E medical preparations for slimming purposes  
  F préparations médicales pour l'amincissement  
09 U медіаплеєри портативні 090702
  E portable media players  
  F baladeurs multimédias  
15 U медіатори для струнних інструментів 150048
  E plectrums / picks for stringed instruments  
  F médiators / plectres pour instruments à cordes  
20 U медові стільники 200150
  E honeycombs  
  F rayons de miel  
33 U медовуха [напій медовий] 330016
  E hydromel [mead] / mead [hydromel]  
  F hydromel  
05 U мелісова вода на фармацевтичні потреби 050128
  E melissa water for pharmaceutical purposes  
  F eau de mélisse à usage pharmaceutique  
15 U мелодичні гармоніки 150092
  E melodicas  
  F mélodicas  
06 U мельхіор 060031
  E German silver  
  F maillechort  
30 U меляса харчова 300095
  E molasses for food  
  F mélasse  
07 U мембрани для насосів 070257
  E pump diaphragms  
  F membranes de pompes  
06 U меморіальні плити металеві 060389
  E memorial plates of metal / memorial plaques of metal  
  F plaques commémoratives métalliques  
19 U меморіальні плити неметалеві 190089
  E memorial plaques, not of metal  
  F plaques commémoratives non métalliques  
05 U менструальні бандажі 050233
  E menstruation bandages / sanitary pads  
  F bandes périodiques  
05 U менструальні тампони 050232
  E sanitary tampons / menstruation tampons  
  F tampons hygiéniques / tampons pour la menstruation  
10 U менструальні чаші 100241
  E menstrual cups  
  F coupes menstruelles  
05 U ментол 050210
  E menthol  
  F menthol  
26 U мереживні оздоби 260068
  E lace trimmings / passementerie  
  F passementerie / dentelles  
26 U мереживо для окантовування 260019
  E lace for edgings  
  F galons à border  
26 U мереживо із зубчиками 260080
  E picot [lace]  
  F picots [dentelles]  
17 U металева фольга для ізолювання 170059
  E foils of metal for insulating / metal foil for insulation  
  F feuilles métalliques isolantes  
02 U металева фольга для фарбування, декорування, друкування та художніх робіт 020092
  E metal foil for use in painting, decorating, printing and art  
  F métaux en feuilles pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux d'art  
21 U металеві мочалки для чищення 210005
  E steel wool for cleaning  
  F paille de fer pour le nettoyage  
06 U металеві сляби 060052
  E iron slabs  
  F brames  
02 U метали у формі порошку для фарбування, декорування, друкування та художніх робіт 020090
  E metals in powder form for use in painting, decorating, printing and art  
  F métaux en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux d'art  
06 U метали у формі порошку* 060434
  E metals in powder form*  
  F métaux en poudre*  
06 U метали у формі фольги або порошку для 3D-принтерів 060453
  E metals in foil or powder form for 3D printers  
  F métaux en feuilles ou en poudre pour imprimantes 3D  
09 U металодетектори промислові або військові 090178
  E metal detectors for industrial or military purposes  
  F détecteurs d'objets métalliques à usage industriel ou militaire  
01 U металоїди 010390
  E metalloids  
  F métalloïdes  
07 U металообробні верстати 070258
  E metalworking machines  
  F machines à travailler les métaux / machines à façonner les métaux  
01 U метан 010394
  E methane  
  F méthane  
09 U метеорологічні інструменти 090348
  E meteorological instruments  
  F instruments météorologiques  
09 U метеорологічні кулі-зонди 090075
  E meteorological balloons  
  F ballons météorologiques  
01 U метилбензен 010577
  E methyl benzene  
  F benzène méthylé  
01 U метилбензол 010576
  E methyl benzol  
  F benzol méthylé  
01 U метиловий етер 010284
  E methyl ether  
  F éther méthylique  
09 U метри [вимірювальні інструменти] 090349
  E rules [measuring instruments]  
  F mètres [instruments de mesure]  
09 U метри швацькі 090169
  E dressmakers' measures  
  F mètres de couturières  
09 U метрономи 090139
  E metronomes  
  F métronomes  
12 U механізми для керування суднами 120037
  E steering gears for ships  
  F dispositifs de gouverne pour navires  
09 U механізми для приймання оплати для апаратів, що приводяться в дію жетонами 090064
  E mechanisms for counter-operated apparatus  
  F mécanismes pour appareils déclenchés par l'introduction d'un jeton  
09 U механізми для приймання оплати для апаратів, що приводяться в дію монетами 090063
  E mechanisms for coin-operated apparatus  
  F mécanismes pour appareils à prépaiement  
09 U механізми для приймання оплати для телевізорів, що приводяться в дію монетами 090340
  E coin-operated mechanisms for television sets  
  F mécanismes à prépaiement pour appareils de télévision  
07 U механізми керування для машин або двигунів 070435
  E control mechanisms for machines, engines or motors  
  F dispositifs de commande de machines ou de moteurs  
07 U механізовані годівниці для худоби 070517
  E mechanized livestock feeders  
  F machines mécaniques pour la distribution d'aliments au bétail  
07 U механічні молоти 070248
  E power hammers  
  F marteaux-pilons  
21 U механічні щітки для килимів 210021
  E carpet sweepers  
  F balais mécaniques  
08 U мечі [шпаги] 080208
  E swords  
  F épées  
03 U мигдалева олія 030006
  E almond oil  
  F huile d'amandes  
03 U мигдалеве мило 030007
  E almond soap  
  F savon d'amandes  
29 U мигдалеве молоко 290218
  E almond milk  
  F lait d’amandes  
03 U мигдалеве молоко на косметичні потреби 030169
  E almond milk for cosmetic purposes  
  F lait d'amandes à usage cosmétique  
29 U мигдалеве молоко на кулінарні потреби 290188
  E almond milk for culinary purposes  
  F lait d’amandes à usage culinaire  
05 U мигдалеве молоко на фармацевтичні потреби 050300
  E almond milk for pharmaceutical purposes  
  F lait d'amandes à usage pharmaceutique  
30 U мигдалеве тісто 300004
  E almond paste  
  F pâte d'amandes  
30 U мигдалеві кондитерські вироби 300138
  E almond confectionery  
  F confiserie à base d'amandes  
31 U мигдаль [плоди] 310125
  E almonds [fruits]  
  F amandes [fruits]  
29 U мигдаль товчений 290117
  E almonds, ground  
  F amandes moulues  
07 U мийки високого тиску 070495
  E high pressure washers  
  F appareils de nettoyage à haute pression  
03 U мийна сода для чищення 030072
  E washing soda, for cleaning  
  F cristaux de soude pour le nettoyage  
07 U мийне устатковання для транспортних засобів 070235
  E washing installations for vehicles / vehicle washing installations  
  F installations de lavage pour véhicules  
07 U мийні апарати 070233
  E washing apparatus  
  F appareils de lavage  
05 U мийні засоби для собак [інсектициди] 050075
  E dog washes [insecticides]  
  F produits pour laver les chiens [insecticides]  
05 U мийні засоби для тварин [інсектициди] 050189
  E animal washes [insecticides]  
  F produits pour laver les animaux [insecticides]  
05 U мийні засоби для худоби [інсектициди] 050051
  E cattle washes [insecticides]  
  F produits pour laver les bestiaux [insecticides]  
10 U милиці 100168
  E crutches  
  F béquilles pour infirmes  
01 U мило [металеве] на промислові потреби 010472
  E soap [metallic] for industrial purposes  
  F savons métalliques à usage industriel  
03 U мило для гоління 030017
  E shaving soap  
  F savon à barbe  
03 U мило для яскравлення текстилю 030013
  E soap for brightening textile  
  F savons d'avivage  
03 U мило кускове 030152
  E cakes of toilet soap / cakes of soap  
  F savonnettes  
03 U мило проти надмірного потовиділення 030163
  E antiperspirant soap  
  F savons contre la transpiration  
03 U мило проти пітніння ніг 030143
  E soap for foot perspiration  
  F savons contre la transpiration des pieds  
03 U мило* 030012
  E soap*  
  F savons*  
21 U мильниці 210037
  E soap boxes  
  F boîtes à savon  
21 U мильниці-підставки 210191
  E soap holders / dishes for soap  
  F porte-savon  
28 U мильні бульбашки [іграшки] 280162
  E soap bubbles [toys]  
  F bulles de savon [jouets]  
21 U миски 210039
  E bowls [basins] / basins [bowls]  
  F bols / cuvettes / écuelles / jattes  
13 U мисливська вогнепальна зброя 130026
  E hunting firearms / sporting firearms  
  F armes à feu de chasse  
13 U мисливський дріб 130041
  E lead shot for hunting  
  F grenaille [plomb de chasse]  
28 U мисливські вабики для принаджування дичини 280180
  E hunting game calls  
  F appeaux pour la chasse  
25 U митри [наголовні убори] 250100
  E mitres [hats] / miters [hats]  
  F mitres [habillement]  
09 U мишки [комп'ютерні периферійні пристрої] 090614
  E mouse [computer peripheral]  
  F souris [périphérique d’ordinateur]  
21 U мишоловки 210216
  E mouse traps  
  F souricières  
31 U мідії живі 310136
  E mussels, live  
  F moules vivantes  
29 U мідії неживі 290083
  E mussels, not live  
  F moules non vivantes  
09 U мідний дріт в ізоляції 090558
  E copper wire, insulated  
  F fils de cuivre isolés  
06 U мідний дріт неізольований 060353
  E copper wire, not insulated  
  F fils de cuivre non isolés  
14 U мідні жетони 140049
  E copper tokens  
  F jetons de cuivre  
06 U мідні кільця 060110
  E copper rings  
  F anneaux de cuivre  
06 U мідь, необроблена або напівоброблена 060109
  E copper, unwrought or semi-wrought  
  F cuivre brut ou mi-ouvré  
17 U міжфланцеві прокладки для циліндричних деталей 170033
  E cylinder jointings  
  F joints de cylindres  
07 U міздрильні машини 070166
  E fleshing machines  
  F écharneuses  
09 U мікрометри 090379
  E micrometers / micrometer gauges  
  F micromètres / palmers  
09 U мікрометричні гвинти для оптичних інструментів 090350
  E micrometer screws for optical instruments  
  F vis micrométriques pour instruments d'optique  
09 U мікропроцесори 090610
  E microprocessors  
  F microprocesseurs  
09 U мікроскопи 090193
  E microscopes  
  F microscopes  
09 U мікротоми 090352
  E microtomes  
  F microtomes  
09 U мікрофони 090351
  E microphones  
  F microphones  
11 U мікрохвильові печі кухонні 110317
  E microwave ovens [cooking apparatus]  
  F appareils de cuisson à micro-ondes  
11 U мікрохвильові печі на промислові потреби 110328
  E microwave ovens for industrial purposes  
  F fours à micro-ondes à usage industriel  
09 U мікшерні пульти 090779
  E audio mixers  
  F mélangeurs audio  
17 U мінеральна вата [ізоляційна] 170062
  E mineral wool [insulator]  
  F laine minérale [isolant]  
04 U мінеральне паливо 040032
  E mineral fuel  
  F combustibles minéraux  
05 U мінеральні біологічно активні харчові добавки 050382
  E mineral food supplements  
  F suppléments alimentaires minéraux  
32 U мінеральні води [напої] 320015
  E mineral water [beverages]  
  F eaux minérales [boissons]  
01 U мінеральні кислоти 010396
  E mineral acids  
  F acides minéraux  
13 U міни [вибухові речовини] 130045
  E mines [explosives]  
  F mines [explosifs]  
13 U міномети [вогнепальна зброя] 130047
  E mortars [firearms]  
  F mortiers [armes à feu]  
09 U мірні ложки 090641
  E measuring spoons  
  F cuillers doseuses  
14 U місбаха [чотки] 140175
  E misbaha [prayer beads]  
  F misbaha [chapelets de prière]  
30 U місо [приправа] 300194
  E soya bean paste [condiment] / miso [condiment]  
  F pâte de fèves de soja [condiment] / miso [condiment]  
25 U мітенки 250099
  E mittens  
  F mitaines / mitons  
24 U міткаль 240095
  E calico  
  F calicot  
21 U мітли 210020
  E brooms  
  F balais  
08 U мітчики [ручні інструменти] 080193
  E taps [hand tools]  
  F tarauds [outils]  
07 U міхи [частини машин] 070350
  E bellows [parts of machines]  
  F soufflets [parties de machines]  
15 U міхи для музичних інструментів 150064
  E bellows for musical instruments  
  F souffleries d'instruments de musique  
07 U міхи ковальські 070351
  E forge bellows  
  F soufflets [souffleries] de forge / souffleries [soufflets] de forge / souffleries de forge  
07 U мішалки 070007
  E agitators  
  F agitateurs  
31 U мішанки для відгодовування худоби 310102
  E mash for fattening livestock  
  F pâtées  
28 U мішені 280038
  E targets  
  F cibles  
10 U мішечки для вагінального спринцювання 100218
  E douche bags  
  F poches pour douches vaginales  
21 U мішечки для оздоблювання кондитерських виробів [кондитерські мішечки] 210315
  E confectioners' decorating bags [pastry bags]  
  F poches à douilles  
22 U мішки для перевозіння та зберігання неспакованого матеріалу 220068
  E sacks for the transport and storage of materials in bulk  
  F sacs de grande contenance pour le transport et l'entreposage de matériaux en vrac  
22 U мішки для перевозіння трупів 220107
  E body bags  
  F sacs mortuaires  
22 U мішки для прання трикотажу 220106
  E bags for washing hosiery  
  F sacs de lavage de bonneterie  
16 U мішки для сміття паперові або пластмасові 160292
  E garbage bags of paper or of plastics  
  F sacs à ordures en papier ou en matières plastiques  
16 U мішки пластикові для відходів хатніх тварин 160371
  E plastic bags for pet waste disposal  
  F sachets en matières plastiques pour excréments d’animaux de compagnie  
18 U мішки речові 180100
  E haversacks  
  F havresacs  
07 U млини [машини] 070042
  E mills [machines]  
  F moulins [machines]  
07 U млинки для перцю, крім ручних 070307
  E pepper mills, other than hand-operated  
  F moulins à poivre autres qu'à main  
21 U млинки побутові ручні 210162
  E mills for household purposes, hand-operated  
  F moulins à main à usage domestique  
07 U млинки побутові, крім ручних 070277
  E mills for household purposes, other than hand-operated  
  F moulins à usage domestique autres qu'à main  
21 U млинки ручні для перцю 210184
  E pepper mills, hand-operated  
  F moulins à poivre à main  
30 U млинці 300047
  E pancakes  
  F crêpes [alimentation]  
20 U мобілі [декоративні] 200151
  E mobiles [decoration]  
  F mobiles [objets pour la décoration]  
28 U мобілі [іграшки] 280145
  E mobiles [toys]  
  F mobiles [jouets]  
09 U мобільні телефони 090734
  E mobile telephones / cell phones / cellular phones  
  F téléphones mobiles / téléphones portables  
16 U моделювальна глина 160026
  E modelling clay  
  F argile à modeler  
05 U моделювальний віск стоматологічний 050084
  E moulding wax for dentists / molding wax for dentists  
  F cires à modeler à usage dentaire  
16 U моделювальний віск, крім призначеного на стоматологічні потреби 160091
  E modelling wax, not for dental purposes  
  F cires à modeler non à usage dentaire  
09 U модеми 090611
  E modems  
  F modems  
19 U мозаїка будівельна 190126
  E mosaics for building  
  F mosaïques pour la construction  
21 U мозаїка скляна, небудівельна 210161
  E mosaics of glass, not for building  
  F mosaïques en verre non pour la construction  
24 U молескін [тканина] 240077
  E moleskin [fabric]  
  F moleskine [tissu]  
18 U молескін [штучна шкіра] 180063
  E moleskin [imitation of leather]  
  F moleskine [imitation du cuir]  
05 U молескін на медичні потреби 050392
  E moleskin for medical purposes  
  F moleskine à usage médical  
06 U молібден 060189
  E molybdenum  
  F molybdène  
29 U молоко 290039
  E milk  
  F lait  
29 U молоко з підвищеним вмістом білка 290174
  E albumin milk / protein milk  
  F lait albumineux  
05 U молоко сухе для дитячого харчування 050449
  E powdered milk for babies  
  F lait en poudre pour bébés  
29 U молоко сухе* 290192
  E powdered milk*  
  F lait en poudre*  
10 U молоковідсмоктувачі 100107
  E breast pumps  
  F tire-lait  
07 U молотарки 070043
  E threshing machines  
  F batteuses  
07 U молоти [частини машин] 070247
  E hammers [parts of machines]  
  F marteaux [parties de machines]  
08 U молоти ковальські [ручні] 080157
  E sledgehammers  
  F masses [maillets] / maillets  
08 U молотки [ручні інструменти] 080156
  E hammers [hand tools]  
  F marteaux [outils]  
08 U молотки з гострими кінцями 080036
  E pickhammers / bushhammers  
  F bouchardes  
08 U молотки каменярські 080158
  E masons' hammers  
  F massettes [marteaux]  
01 U молочна кислота 010373
  E lactic acid  
  F acide lactique  
05 U молочний цукор на фармацевтичні потреби 050192
  E milk sugar for pharmaceutical purposes / lactose for pharmaceutical purposes  
  F sucre de lait à usage pharmaceutique / lactose à usage pharmaceutique  
29 U молочні напої з перевагою молока 290072
  E milk beverages, milk predominating  
  F boissons lactées où le lait prédomine  
29 U молочні продукти 290074
  E milk products  
  F produits laitiers  
07 U молочні сепаратори 070083
  E cream/milk separators  
  F écrémeuses / séparateurs de crème  
05 U молочні суміші для дитячого харчування 050145
  E lacteal flour for babies  
  F farines lactées pour bébés  
01 U молочні ферменти для харчової промисловості 010675
  E milk ferments for the food industry  
  F ferments lactiques pour l'industrie alimentaire  
01 U молочні ферменти на промислові потреби 010676
  E milk ferments for industrial purposes  
  F ferments lactiques à usage industriel  
05 U молочні ферменти на фармацевтичні потреби 050187
  E milk ferments for pharmaceutical purposes  
  F ferments lactiques à usage pharmaceutique  
01 U молочні ферменти на хімічні потреби 010374
  E milk ferments for chemical purposes  
  F ferments lactiques à usage chimique  
16 U мольберти 160087
  E painters' easels  
  F chevalets pour la peinture  
14 U монети 140034
  E coins  
  F monnaies  
09 U монітори [комп'ютерне апаратне забезпечення] 090612
  E monitors [computer hardware]  
  F moniteurs [matériel informatique]  
09 U монітори [комп'ютерні програми] 090613
  E monitors [computer programs]  
  F moniteurs [programmes d'ordinateurs]  
12 U монтажні опори двигуна для наземних транспортних засобів 120272
  E engine mounts for land vehicles  
  F bâtis de moteurs pour véhicules terrestres  
07 U монтажні опори двигуна, крім призначених для наземних транспортних засобів 070557
  E engine mounts, other than for land vehicles  
  F bâtis de moteurs autres que pour véhicules terrestres  
09 U монтажні пристрої для кіноплівок 090124
  E editing appliances for cinematographic films / apparatus for editing cinematographic film  
  F dispositifs pour le montage des films cinématographiques  
12 U мопеди 120196
  E mopeds  
  F vélomoteurs  
02 U морилки для деревини 020028
  E wood stains  
  F teintures pour le bois  
30 U морозиво 300046
  E ice cream  
  F crèmes glacées  
11 U морозильні 110106
  E freezers  
  F congélateurs  
30 U морська вода для куховарення 300169
  E sea water for cooking  
  F eau de mer pour la cuisine  
05 U морська вода для лікувальних ванн 050044
  E sea water for medicinal bathing  
  F eau de mer pour bains médicinaux  
01 U морська вода на промислові потреби 010636
  E seawater for industrial purposes  
  F eau de mer à usage industriel  
20 U морська пінка 200098
  E meerschaum  
  F écume de mer  
09 U морські апарати та інструменти 090356
  E nautical apparatus and instruments  
  F appareils et instruments nautiques  
30 U морські водорості [приправа] 300002
  E seaweed [condiment]  
  F algues [condiments]  
22 U морські водорості для набивки 220074
  E seaweed for stuffing  
  F algues de mer pour le rembourrage  
31 U морські водорості необроблені для споживання людьми або тваринами 310003
  E algae, unprocessed, for human or animal consumption / seaweed, unprocessed, for human or animal consumption  
  F algues non transformées pour l'alimentation humaine ou animale  
09 U морські глибиноміри 090668
  E marine depth finders  
  F sondeurs de fonds marins  
09 U морські сигнальні апарати 090357
  E naval signalling apparatus  
  F appareils de signalisation navale  
07 U мостові крани 070313
  E roller bridges  
  F ponts roulants  
08 U мотики [ручні інструменти] 080142
  E mattocks  
  F hoyaux  
08 U мотики виноградарські [ручні інструменти] 080234
  E ditchers [hand tools]  
  F fossoirs [outils]  
07 U мотокультиватори 070513
  E motorized cultivators  
  F motoculteurs  
07 U мотори для човнів 070402
  E motors for boats  
  F moteurs de bateaux / moteurs de canots  
04 U моторне масло 040104
  E motor oil  
  F huiles pour moteurs  
04 U моторне паливо 040081
  E carburants / motor fuel  
  F carburants  
12 U моторолери 120280
  E motor scooters  
  F scooters  
12 U мотоциклетні відкидні підніжки 120097
  E motorcycle kickstands  
  F béquilles de motocycle  
12 U мотоциклетні двигуни 120286
  E motorcycle engines  
  F moteurs de motocycle  
12 U мотоциклетні керма 120285
  E motorcycle handlebars  
  F guidons de motocycle  
12 U мотоциклетні коляски 120176
  E side cars  
  F sidecars  
12 U мотоциклетні ланцюги 120283
  E motorcycle chains  
  F chaînes de motocycle  
11 U мотоциклетні ліхтарі 110110
  E motorcycle lights  
  F feux de motocycle  
12 U мотоциклетні рами 120284
  E motorcycle frames  
  F cadres de motocycle  
12 U мотоциклетні сідла 120175
  E motorcycle saddles  
  F selles de motocycle  
12 U мотоцикли 120147
  E motorcycles  
  F motocyclettes / motocycles  
22 U мотузки 220035
  E string  
  F ficelles  
22 U мотузки для пакування 220032
  E packing string  
  F ficelles d'emballage  
22 U мотузки на канчуки 220022
  E whipcord  
  F cordes de fouets / mèches de fouets  
22 U мотузкові драбини 220023
  E rope ladders  
  F échelles de corde  
21 U мочалки чистильні металеві для кухонного посуду 210066
  E saucepan scourers of metal  
  F tampons à récurer métalliques  
09 U музичні автомати, що приводяться в дію монетами 090062
  E juke boxes, musical / coin-operated musical automata [juke boxes]  
  F automates à musique à prépaiement  
15 U музичні інструменти 150025
  E musical instruments  
  F instruments de musique  
15 U музичні синтезатори 150087
  E music synthesizers  
  F synthétiseurs musicaux  
11 U мультиварки 110336
  E multicookers  
  F multicuiseurs  
09 U мультиплікаційні фільми 090176
  E animated cartoons  
  F dessins animés  
31 U мульча з соломи 310046
  E straw mulch  
  F paillis [couverture d'humus]  
08 U мулярські лопатки 080087
  E trowels  
  F truelles  
15 U мундштуки для музичних інструментів 150034
  E mouthpieces for musical instruments  
  F embouchures d'instruments de musique / becs d'instruments de musique  
34 U мундштуки до сигар 340017
  E cigar holders  
  F fume-cigare  
34 U мундштуки до сигарет 340022
  E cigarette holders  
  F fume-cigarette  
01 U мурашина кислота 010310
  E formic acid  
  F acide formique  
30 U муси десертні [кондитерські вироби] 300205
  E dessert mousses [confectionery]  
  F desserts sous forme de mousses [confiserie]  
29 U муси овочеві 290169
  E vegetable mousses  
  F mousses de légumes  
29 U муси рибні 290167
  E fish mousses  
  F mousses de poisson  
30 U муси шоколадні 300204
  E chocolate mousses  
  F mousses au chocolat  
30 U мускатні горіхи 300102
  E nutmegs  
  F noix muscade  
03 U мускус [парфумерія] 030132
  E musk [perfumery]  
  F musc [parfumerie]  
25 U муфти [одяг] 250097
  E muffs [clothing]  
  F manchons [habillement]  
12 U муфти вільного ходу для наземних транспортних засобів 120148
  E freewheels for land vehicles  
  F roues libres pour véhicules terrestres  
07 U муфти вільного ходу, крім призначених для наземних транспортних засобів 070279
  E freewheels, other than for land vehicles  
  F roues libres autres que pour véhicules terrestres  
12 U муфти для ніг для дитячих прогулянкових колясок 120291
  E fitted footmuffs for pushchairs / fitted footmuffs for strollers  
  F chancelières conçues pour poussettes  
12 U муфти для ніг для колясок-люльок для немовлят 120290
  E fitted footmuffs for prams / fitted footmuffs for baby carriages  
  F chancelières conçues pour landaus  
11 U муфти для ніг електронагрівні 110088
  E footmuffs, electrically heated  
  F chancelières chauffées électriquement  
25 U муфти для ніг неелектронагрівні 250133
  E footmuffs, not electrically heated  
  F chancelières non chauffées électriquement  
06 U муфти для труб металеві 060173
  E pipe muffs of metal  
  F manchons métalliques pour tuyaux  
17 U муфти для труб неметалеві 170067
  E pipe muffs, not of metal / pipe jackets, not of metal  
  F manchons non métalliques pour tuyaux  
12 U муфти до колісних спиць 120169
  E spoke clips for wheels  
  F tendeurs de rayons de roues  
09 U муфти з'єднувальні для електричних кабелів 090626
  E junction sleeves for electric cables  
  F manchons de jonction pour câbles électriques  
12 U муфти зчеплення для наземних транспортних засобів 120111
  E clutches for land vehicles  
  F embrayages pour véhicules terrestres  
07 U муфти зчеплення, крім призначених для наземних транспортних засобів 070174
  E clutches, other than for land vehicles  
  F embrayages autres que pour véhicules terrestres  
21 U мухобійки 210069
  E fly swatters  
  F tapettes à mouches  
21 U мухоловки 210351
  E fly traps  
  F pièges à mouches  
20 U мушлі 200233
  E shells  
  F coquilles [coquillages] / coquillages [coquilles]  
30 U мюслі 300177
  E muesli  
  F muesli  
31 U м'язга 310086
  E fruit residue [marc] / marc  
  F marc [résidu de fruits]  
30 U м'ясна підлива 300193
  E meat gravies  
  F jus de viande [sauces]  
29 U м'ясні екстракти 290068
  E meat extracts  
  F extraits de viande  
29 U м'ясні консерви 290147
  E meat, tinned [canned (Am.)]  
  F conserves de viande  
29 U м'ясо 290046
  E meat  
  F viande  
29 U м'ясо законсервоване 290137
  E meat, preserved  
  F viande conservée  
07 U м'ясорубки [машини] 070211
  E meat choppers [machines] / meat mincers [machines]  
  F hache-viande [machines]  
08 U м'ясорубки [ручні інструменти] 080236
  E mincing knives [hand tools] / fleshing knives [hand tools] / meat choppers [hand tools]  
  F hache-viande [outils]  
30 U м'ята для кондитерських виробів 300097
  E mint for confectionery  
  F menthe pour la confiserie  
03 U м'ята для парфумерних виробів 030129
  E mint for perfumery  
  F menthe pour la parfumerie  
05 U м'ята на фармацевтичні потреби 050201
  E mint for pharmaceutical purposes  
  F menthe à usage pharmaceutique  
03 U м'ятна есенція [ефірна олія] 030128
  E mint essence [essential oil]  
  F essence de menthe [huile essentielle]  
33 U м'ятні лікери 330001
  E peppermint liqueurs  
  F alcool de menthe  
30 U м'ятні солодощі 300019
  E peppermint sweets  
  F bonbons à la menthe  
28 U м'ячі для ігор 280011
  E balls for games  
  F balles de jeu  
Відображено всі 479 записи(-ів)