Клас 15

Музичні інструменти

Назва товару Базовий номер
U електронні музичні інструменти 150044
E electronic musical instruments  
F instruments de musique electroniques  
U камертони 150033
E tuning forks  
F diapasons  
U карильйони [музичні інструменти] 150017
E carillons [musical instruments]  
F carillons [instruments de musique]  
U кастаньєти 150018
E castanets  
F castagnettes  
U катеринки 150012
E barrel organs  
F orgues de Barbarie  
U кетгут [кишкові струни] до музичних інструментів 150015
E catgut for musical instruments  
F boyaux d'instruments de musique  
U кілочки до музичних інструментів 150021
E pegs for musical instruments  
F chevilles pour instruments de musique  
U клавіатури до музичних інструментів 150024
E keyboards for musical instruments  
F claviers d'instruments de musique  
U клавіатури до фортепіано 150061
E piano keyboards  
F claviers de pianos  
U клавіші до музичних інструментів 150077
E keys for musical instruments  
F touches pour instruments de musique  
U клавіші до фортепіано 150063
E piano keys  
F touches de pianos  
U клапани до музичних інструментів 150073
E valves for musical instruments  
F valves pour instruments de musique  
U кларнети 150023
E clarionets  
F clarinettes  
U ключі для настроювання музичних інструментів 150002
E tuning hammers  
F accordoirs de cordes  
U кобилки [підставки під струни] до музичних інструментів 150054
E bridges for musical instruments  
F chevalets pour instruments de musique  
U контрабаси 150027
E double basses  
F contrebasses  
U концертини 150026
E concertinas  
F concertinas  
U корнети [музичні інструменти] 150031
E cornets [musical instruments]  
F cornets a pistons  
U ксилофони 150076
E xylophones  
F xylophones  
U ліри 150046
E lyres  
F lyres  
U мандоліни 150049
E mandolins  
F mandolines  
U медіатори до струнних інструментів 150048
E picks for stringed instruments / plectrums  
F mediators / plectres pour instruments a cordes  
U міхи до музичних інструментів 150064
E bellows for musical instruments  
F souffleries d'instruments de musique  
U музичні інструменти 150025
E musical instruments  
F instruments de musique  
U музичні синтезатори 150087
E music synthesizers  
F synthetiseurs musicaux