Клас 15

Музичні інструменти

Назва товару Базовий номер
U пюпітри для нот 150080
E music stands  
F pupitres a musique  
U регулятори гучності до механічних фортепіано 150045
E intensity regulators for mechanical pianos  
F regulateurs d'intensite pour pianos mecaniques  
U ріжки [музичні інструменти] 150030
E horns [musical instruments]  
F cors [instruments de musique]  
U саксофони 150089
E saxophones  
F saxophones  
U скриньки музичні 150052
E musical boxes  
F boites a musique  
U скрипки 150075
E violins  
F violons  
U смички до музичних інструментів 150004
E bows for musical instruments  
F archets pour instruments de musique  
U стрічки до механічних музичних інструментів 150078
E music rolls [piano]  
F bandes musicales  
U струни до арф 150042
E harp strings  
F cordes de harpes  
U струни до музичних інструментів 150028
E strings for musical instruments  
F cordes d'instruments de musique  
U струни до фортепіано 150062
E piano strings  
F cordes de pianos  
U струнні музичні інструменти 150029
E stringed musical instruments  
F instruments a cordes [musique]  
U суона [китайські труби] 150085
E suona [Chinese trumpets]  
F suona [trompettes chinoises]  
U сурдини 150065
E dampers for musical instruments / mutes for musical instruments  
F sourdines  
U сурми 150071
E clarions  
F clairons