Клас 1

Завантажити перелік у текстовому файлі

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; штучні смоли необроблені, пластмаси необроблені; суміші для гасіння вогню та для запобігання займанню; препарати для термообробляння і паяння металів; речовини для дублення шкур тварин; клеючі препарати для використання у промисловості; замазки для заповнювання порожнин та інші пастоподібні заповнювачі порожнин; компост, добрива, у тому числі тваринного походження; біологічні препарати для використання в промисловості та науці

101 - 200 з 707 записів
Назва товару Базовий номер
U гелій 010344
E helium  
F hélium  
U гени насіння для сільськогосподарського виробництва 010656
E genes of seeds for agricultural production  
F gènes de semences pour la production agricole  
U гідразин 010358
E hydrazine  
F hydrazine  
U гідрати 010356
E hydrates  
F hydrates  
U гідроксид алюмінію 010048
E aluminium hydrate  
F hydrate d'alumine  
U гіпосульфіти 010361
E hyposulfites  
F hyposulfites  
U гіпохлорит натрію 010360
E hypochlorite of soda  
F hypochlorite de soude  
U гіпс, що використовується як добриво 010716
E gypsum for use as a fertilizer  
F gypse à utiliser en tant qu'engrais  
U глинозем 010046
E alumina  
F alumine  
U гліколевий етер 010283
E glycol ether  
F éthers de glycol  
U гліколь 010337
E glycol  
F glycol  
U гліцериди 010336
E glycerides  
F glycérides  
U гліцерин на промислові потреби 010252
E glycerine for industrial purposes  
F glycérine à usage industriel  
U глюкоза для харчової промисловості 010662
E glucose for the food industry  
F glucose pour l'industrie alimentaire  
U глюкоза на промислові потреби 010614
E glucose for industrial purposes  
F glucose à usage industriel  
U глюкозиди 010335
E glucosides  
F glucosides  
U гольмій 010345
E holmium  
F holmium  
U гормони для прискорювання достигання фруктів 010346
E hormones for hastening the ripening of fruit  
F hormones pour activer la maturation des fruits  
U горщиковий ґрунт 010681
E potting soil  
F terreau  
U графен 010715
E graphene  
F graphène  
U графіт на промислові потреби 010305
E graphite for industrial purposes  
F graphite à usage industriel  
U ґрунт для рослин 010524
E soil for growing  
F terre de culture  
U гуано 010342
E guano  
F guano  
U гуміарабік на промислові потреби 010078
E gum arabic for industrial purposes  
F gomme arabique à usage industriel  
U гумус 010355
E humus  
F humus  
U гумус для поверхневого підживлювання 010641
E humus top dressing  
F couvertures d'humus  
U гур'юновий бальзам для використання у виробництві лаків 010343
E gurjun balsam for use in the manufacture of varnish  
F baume de gurjun pour la fabrication de vernis  
U декстрин [шліхта] 010242
E dextrin [size]  
F dextrine [apprêt]  
U дендримерні полімери для використання у виробництві капсул для фармацевтичних продуктів 010718
E dendrimer-based polymers for use in the manufacture of capsules for pharmaceuticals  
F polymères dendrimériques utilisés dans la fabrication de capsules pour produits pharmaceutiques  
U деревина дубильна 010130
E tan-wood  
F bois à tanner  
U детергенти для використання у виробничих процесах 010241
E detergents for use in manufacturing processes  
F détergents [détersifs] utilisés au cours d'opérations de fabrication  
U дефоліанти 010236
E defoliants  
F défoliants  
U диспергатори нафти 010351
E petroleum dispersants  
F dispersants de pétrole  
U диспергатори олій та масел 010352
E oil dispersants  
F dispersants d'huiles  
U дисперсні системи пластмас 010605
E dispersions of plastics  
F dispersions de matières plastiques  
U диспрозій 010250
E dysprosium  
F dysprosium  
U дистильована вода 010247
E distilled water  
F eau distillée  
U дисульфід вуглецю 010149
E carbon disulfide  
F disulfure de carbone  
U дихлорид олова 010118
E bichloride of tin  
F bichlorure d'étain  
U діазопапір 010245
E diazo paper  
F papier diazo  
U діастаза на промислові потреби 010244
E diastase for industrial purposes  
F diastases à usage industriel  
U діатомова земля 010632
E diatomaceous earth  
F terre à diatomées  
U діоксид вуглецю на промислові потреби 010732
E carbon dioxide for industrial purposes  
F dioxyde de carbone à usage industriel  
U діоксид мангану 010124
E manganese dioxide  
F bioxyde de manganèse  
U діоксид титану на промислові потреби 010536
E titanium dioxide for industrial purposes  
F anhydride titanique à usage industriel  
U діоксид цирконію 010556
E zirconia  
F zircone  
U добавки хімічні до інсектицидів 010308
E additives, chemical, to insecticides / chemical additives to insecticides  
F additifs chimiques aux insecticides  
U добавки хімічні до моторного палива 010020
E additives, chemical, to motor fuel / chemical additives to motor fuel  
F additifs chimiques pour carburants  
U добавки хімічні до розчинів для буріння 010019
E additives, chemical, to drilling muds / chemical additives to drilling muds  
F additifs chimiques pour boues de forage  
U добавки хімічні до фунгіцидів 010309
E additives, chemical, to fungicides / chemical additives to fungicides  
F additifs chimiques aux fongicides  
U добрива 010271
E fertilizers / fertilisers  
F engrais  
U добрива з рибного борошна 010659
E fish meal fertilizers / fish meal fertilisers  
F engrais de farine de poisson  
U добрива тваринного походження 010710
E animal manure  
F fumier  
U доломіт на промислові потреби 010248
E dolomite for industrial purposes  
F dolomite à usage industriel  
U допоміжні рідини для використання з абразивами 010004
E auxiliary fluids for use with abrasives  
F fluides auxiliaires pour abrasifs  
U дріжджі для використання у виробництві біопалива 010725
E yeast for use in biofuel production  
F levure destinée à la production de biocarburants  
U дріжджі на наукові потреби 010724
E yeast for scientific purposes  
F levure à usage scientifique  
U дубильна кора 010507
E tan  
F tan  
U дубильні речовини 010509
E tanning substances  
F matières tannantes  
U екстракти з сировини тваринного походження для харчової промисловості 010738
E animal extracts for the food industry  
F extraits d'origine animale pour l'industrie alimentaire  
U екстракти рослин для використання у виробництві косметики, крім ефірних олій 010729
E plant extracts, other than essential oils, for use in the manufacture of cosmetics  
F extraits de plantes, autres qu'huiles essentielles, pour la fabrication de produits cosmétiques  
U екстракти рослин для використання у виробництві фармацевтичних продуктів, крім ефірних олій 010730
E plant extracts, other than essential oils, for use in the manufacture of pharmaceuticals  
F extraits de plantes, autres qu'huiles essentielles, pour la fabrication de produits pharmaceutiques  
U екстракти рослин для харчової промисловості, крім ефірних олій 010728
E plant extracts, other than essential oils, for the food industry  
F extraits de plantes, autres qu'huiles essentielles, pour l'industrie alimentaire  
U екстракти чаю для використання у виробництві косметики 010687
E tea extracts for use in the manufacture of cosmetics  
F extraits de thé pour la fabrication de cosmétiques  
U екстракти чаю для використання у виробництві фармацевтичних продуктів 010684
E tea extracts for use in the manufacture of pharmaceuticals  
F extraits de thé pour la fabrication de produits pharmaceutiques  
U екстракти чаю для харчової промисловості 010685
E tea extracts for the food industry  
F extraits de thé pour l'industrie alimentaire  
U емалебарвильні хімікати 010265
E enamel-staining chemicals  
F produits chimiques pour la ternissure des émaux  
U емульгатори 010268
E emulsifiers  
F émulsifiants / émulsificateurs  
U ензими для харчової промисловості 010661
E enzymes for the food industry  
F enzymes pour l'industrie alimentaire  
U ензими на промислові потреби 010273
E enzymes for industrial purposes  
F enzymes à usage industriel  
U ензимні препарати для харчової промисловості 010660
E enzyme preparations for the food industry  
F préparations enzymatiques pour l'industrie alimentaire  
U ензимні препарати на промислові потреби 010272
E enzyme preparations for industrial purposes  
F préparations enzymatiques à usage industriel  
U ербій 010276
E erbium  
F erbium  
U естери целюлози на промислові потреби 010590
E cellulose esters for industrial purposes  
F esters de cellulose à usage industriel  
U естери* 010279
E esters*  
F esters*  
U етан 010280
E ethane  
F éthane  
U етери целюлози на промислові потреби 010593
E cellulose ethers for industrial purposes  
F éthers de cellulose à usage industriel  
U етери* 010281
E ethers*  
F éthers*  
U етиловий етер 010282
E ethyl ether  
F éther éthylique  
U етиловий спирт 010041
E ethyl alcohol  
F alcool éthylique  
U європій 010287
E europium  
F europium  
U желатин для використання у фотографії 010329
E gelatine for photographic purposes  
F gélatine à usage photographique  
U желатин на промислові потреби 010330
E gelatine for industrial purposes  
F gélatine à usage industriel  
U закис азоту 010093
E nitrous oxide  
F oxyde nitreux / oxyde de diazote / protoxyde d'azote  
U закріплювальні розчини [фотографія] 010097
E fixing baths [photography]  
F bains de fixage [photographie]  
U замазки віконні 010651
E glaziers' putty  
F mastic de vitrier  
U замазки для дерев [лісівництво] 010080
E tree cavity fillers [forestry]  
F mastic pour remplir les cavités des arbres [arboriculture]  
U замазки для ремонтування кузовів автомобілів 010649
E paste fillers for automobile body repair / paste fillers for car body repair  
F mastics en pâtes pour la réparation de carrosseries d'automobile / mastics en pâtes pour la réparation de carrosseries de voiture  
U захисні гази для зварювання 010326
E protective gases for welding  
F gaz protecteurs pour le soudage  
U зволожувальні препарати для використання при вибілюванні / змочувальні препарати для використання при вибілюванні 010127
E moistening [wetting] preparations for use in bleaching / wetting preparations for use in bleaching  
F produits de mouillage [blanchisserie]  
U зволожувальні препарати для використання при забарвлюванні / змочувальні препарати для використання при забарвлюванні 010398
E moistening [wetting] preparations for use in dyeing / wetting preparations for use in dyeing  
F produits de mouillage [teinturerie]  
U зволожувальні препарати для використання у текстильній промисловості / змочувальні препарати для використання у текстильній промисловості 010530
E moistening [wetting] preparations for use in the textile industry / wetting preparations for use in the textile industry  
F produits de mouillage pour l'industrie textile  
U зневоджувальні препарати на промислові потреби 010239
E dehydrating preparations for industrial purposes  
F déshydratants à usage industriel  
U ізотопи на промислові потреби 010369
E isotopes for industrial purposes  
F isotopes à usage industriel  
U інгредієнти хімічні активні 010731
E active chemical ingredients  
F principes actifs chimiques  
U індикаторний папір для хімічних досліджувань 010278
E test paper, chemical  
F papier chimique pour essais  
U індикаторний папір, крім призначеного на медичні або ветеринарні потреби 010259
E reagent paper, other than for medical or veterinary purposes  
F papier réactif autre qu'à usage médical ou vétérinaire  
U іонообмінники [хімікати] 010255
E ion exchangers [chemicals]  
F échangeurs d'ions [produits chimiques]  
U ітербій 010552
E ytterbium  
F ytterbium  
U ітрій 010553
E yttrium  
F yttrium  
101 - 200 з 707 записів