Клас 1

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; добрива; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клейкі речовини на промислові потреби

Назва товару Базовий номер
U барвояскравильні хімікати для текстилю 010091
E textile-brightening chemicals  
F produits chimiques pour l'avivage des matieres textiles  
U барит [важкий шпат] 010495
E barytes  
F spath pesant  
U баритовий папір 010103
E baryta paper  
F papier barytique  
U барій 010101
E barium  
F baryum  
U бензойна кислота 010112
E benzoic acid  
F acide benzoique  
U бентоніт 010109
E bentonite  
F bentonite  
U беркелій 010115
E berkelium  
F berkelium  
U бетоноспінювачі [піноутворювальні хімікати для бетону] 010116
E concrete-aeration chemicals  
F produits chimiques pour l'aeration du beton  
U бікарбонат натрію на хімічні потреби 010578
E bicarbonate of soda for chemical purposes  
F bicarbonate de soude a usage chimique  
U білки [тваринні або рослинні необроблені] 010033
E albumin [animal or vegetable, raw material]  
F albumine [animale ou vegetale, matiere premiere]  
U біологічні культури тканин, крім лікарських [медичних] або ветеринарних 010658
E biological tissue cultures other than for medical or veterinary purposes  
F cultures de tissus biologiques autres qu'a usage medical ou veterinaire  
U біологічні препарати, крім лікарських [медичних] і ветеринарних 010579
E biological preparations, other than for medical or veterinary purposes  
F preparations biologiques autres qu'a usage medical ou veterinaire  
U біохімічні каталізатори 010122
E biochemical catalysts  
F catalyseurs biochimiques  
U бісмут 010125
E bismuth  
F bismuth  
U біхромат калію 010119
E bichromate of potassium  
F bichromate de potasse  
U біхромат натрію 010120
E bichromate of soda  
F bichromate de soude  
U боксити 010108
E bauxite  
F bauxite  
U борна кислота на промислові потреби 010135
E boric acid for industrial purposes  
F acide borique a usage industriel  
U борошно з тапіоки на промислові потреби 010512
E tapioca flour for industrial purposes  
F farine de tapioca a usage industriel  
U борошно на промислові потреби 010289
E flour for industrial purposes  
F farines a usage industriel  
U бром на хімічні потреби 010585
E bromine for chemical purposes  
F brome a usage chimique  
U бура 010134
E borax  
F borax  
U важка вода 010253
E heavy water  
F eau lourde  
U вибілювальні хімікати для жирів 010339
E fat-bleaching chemicals  
F produits pour blanchir les graisses  
U вибілювачі [знебарвники] на промислові потреби 010580
E bleaching preparations [decolorants] for industrial purposes / decolorants for industrial purposes  
F decolorants a usage industriel / produits de blanchiment [decolorants] a usage industriel