Клас 1

Завантажити перелік у текстовому файлі

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; необроблені штучні смоли, необроблені пластмаси; добрива; суміші для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клеючі препарати на промислові потреби

501 - 600 з 682 записів
Назва товару Базовий номер
U склеювальні речовини для лагодження розбитих речей 010194
E cement for mending broken articles  
F ciments pour la réparation des objets cassés  
U склеювальні речовини для пневматичних шин / мастики для шин 010193
E mastic for tires [tyres] / cement for pneumatic tires [tyres] / mastic for tires / mastic for tyres  
F mastics pour pneumatiques  
U солі [добрива] 010478
E salts [fertilisers] / salts [fertilizers]  
F sels [engrais]  
U солі [хімічні препарати] 010475
E salts [chemical preparations]  
F sels [produits chimiques]  
U солі аміачні 010060
E ammoniacal salts  
F sels ammoniacaux  
U солі амонію 010567
E ammonium salts  
F sels d'ammonium  
U солі для гальванічних елементів / солі для гальванічних батарей 010261
E salts for galvanic cells / salts for galvanic batteries  
F sels pour éléments galvaniques  
U солі для забарвлювання металів 010207
E salts for coloring [colouring] metal / salts for coloring metal / salts for colouring metal  
F sels pour colorer les métaux / sels pour la coloration des métaux  
U солі для консервування, крім призначених для харчових продуктів 010003
E salt for preserving, other than for foodstuffs  
F sel pour conserver, autre que pour les aliments  
U солі дорогоцінних металів на промислові потреби 010391
E salts of precious metals for industrial purposes  
F sels de métaux précieux à usage industriel  
U солі заліза 010290
E iron salts  
F sels de fer  
U солі золота 010409
E gold salts  
F sels d'or  
U солі кальцію 010510
E calcium salts  
F sels de calcium  
U солі лужних металів 010561
E salts of alkaline metals  
F sels de métaux alcalins  
U солі на промислові потреби 010397
E salts for industrial purposes  
F sels à usage industriel  
U солі натрію [хімічні сполуки] 010491
E sodium salts [chemical compounds]  
F sels de sodium [composés chimiques]  
U солі рідкісноземельних металів 010162
E salts from rare earth metals  
F sels de métaux des terres rares  
U солі ртуті 010388
E mercury salts  
F sels de mercure  
U солі хрому 010190
E chrome salts  
F sels de chrome  
U солодові білки 010035
E malt albumen  
F albumine de malt  
U соляна кислота 010185
E hydrochloric acid  
F acide chlorhydrique  
U соуси для готування тютюну 010471
E sauce for preparing tobacco  
F sauce pour le tabac  
U спирт нашатирний 010678
E sal ammoniac spirits  
F esprit de sel ammoniac  
U спирт* 010040
E alcohol*  
F alcool*  
U сполуки барію 010104
E barium compounds  
F composés du baryum  
U сполуки плавикового шпату 010303
E fluorspar compounds  
F composés de fluor  
U стверджені гази на промислові потреби 010328
E solidified gases for industrial purposes  
F gaz solidifiés à usage industriel  
U стеаринова кислота 010497
E stearic acid  
F acide stéarique  
U стовбурові клітини, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби 010657
E stem cells, other than for medical or veterinary purposes  
F cellules souches autres qu'à usage médical ou vétérinaire  
U стронцій 010498
E strontium  
F strontium  
U субстрати для вирощування без ґрунту [сільське господарство] 010589
E substrates for soil-free growing [agriculture]  
F substrats pour la culture hors sol [agriculture]  
U сульфат барію 010574
E barium sulfate  
F sulfate de baryum  
U сульфат міді [мідний купорос] 010225
E blue vitriol / copper sulfate [blue vitriol]  
F vitriol bleu / sulfate de cuivre [vitriol bleu]  
U сульфати 010555
E sulfates  
F sulfates  
U сульфід сурми 010076
E antimony sulfide  
F sulfure d'antimoine  
U сульфіди 010486
E sulfides  
F sulfures  
U сульфімід бензойної кислоти 010113
E benzoic sulfimide  
F sulfimide benzoïque  
U сульфонові кислоти 010501
E sulfonic acids  
F acides sulfoniques  
U сумах для дублення 010504
E sumac for use in tanning  
F sumac pour la tannerie  
U суміші для виробництва грамплатівок 010603
E compositions for the manufacture of phonograph records  
F compositions pour la fabrication de disques acoustiques  
U суміші для виробництва технічної кераміки 010631
E compositions for the manufacture of technical ceramics  
F compositions pour la fabrication de la céramique technique  
U суміші для гасіння вогню 010288
E fire extinguishing compositions  
F compositions extinctrices  
U суміші для ремонтування камер шин 010032
E compositions for repairing inner tubes of tires [tyres]  
F compositions pour la réparation des chambres à air  
U суміші для ремонтування шин 010465
E compositions for repairing tires [tyres] / tire repairing compositions / tyre repairing compositions  
F compositions pour la réparation des pneumatiques / compositions pour la réparation des bandages de roues  
U суміші для різьбонарізування 010295
E compositions for threading  
F compositions pour le filetage  
U суперфосфати [добрива] 010431
E superphosphates [fertilisers] / superphosphates [fertilizers]  
F superphosphates [engrais]  
U сурма 010074
E antimony  
F antimoine  
U сухий лід [діоксид вуглецю] 010333
E dry ice [carbon dioxide]  
F glace sèche [carbonique]  
U талій 010532
E thallium  
F thallium  
U тальк [силікат магнію] 010506
E talc [magnesium silicate]  
F talc [silicate de magnésium]  
U танін 010508
E tannin  
F tannin / tanin  
U тваринне вугілля 010068
E animal charcoal  
F noir animal  
U тваринний білок [сировина] 010069
E animal albumen [raw material]  
F albumine animale [matière première]  
U тваринний вуглець 010568
E animal carbon  
F charbon animal  
U телур 010517
E tellurium  
F tellure  
U тербій 010519
E terbium  
F terbium  
U тетрахлорид ацетилену 010013
E acetylene tetrachloride  
F tétrachlorure d'acétylène  
U тетрахлориди 010529
E tetrachlorides  
F tétrachlorures  
U тетрахлорметан 010528
E carbon tetrachloride  
F tétrachlorure de carbone  
U технецій 010516
E technetium  
F technétium  
U тимол на промислові потреби 010704
E thymol for industrial purposes  
F thymol à usage industriel  
U титаніт 010537
E titanite  
F titanite  
U тіокарбонілід 010533
E thiocarbanilide  
F thiocarbanilide  
U толуол 010538
E toluol / toluene  
F toluène / toluol  
U торій 010535
E thorium  
F thorium  
U торф [добриво] 010539
E peat [fertiliser] / peat [fertilizer]  
F tourbe [engrais]  
U торф'яні горщики для плодівництва 010445
E peat pots for horticulture  
F pots en tourbe pour l'horticulture  
U трансмісійні маслянисті речовини 010706
E transmission oil  
F huiles de transmission  
U трансмісійні рідини 010644
E transmission fluid  
F fluides de transmission / liquides de transmission  
U тулій 010534
E thulium  
F thulium  
U удобрювальні препарати 010293
E fertilizing preparations / fertilising preparations  
F préparations fertilisantes  
U уповільнювальні матеріали для ядерних реакторів 010179
E moderating materials for nuclear reactors  
F modérateurs pour réacteurs nucléaires  
U уран 010542
E uranium  
F uranium  
U фенол на промислові потреби 010426
E phenol for industrial purposes  
F phénol à usage industriel  
U ферменти на хімічні потреби 010291
E ferments for chemical purposes  
F ferments à usage chimique  
U фермій 010159
E fermium  
F fermium [centurium] / centurium [fermium]  
U феротипні пластини [фотографія] 010292
E ferrotype plates [photography]  
F plaques ferrotypiques [photographie]  
U фероціаніди 010229
E ferrocyanides  
F ferrocyanures  
U фіксажі [фотографія] 010298
E fixing solutions [photography]  
F fixateurs [photographie]  
U фільтрувальні матеріали [мінеральні речовини] 010612
E filtering materials [mineral substances]  
F matières filtrantes [substances minérales]  
U фільтрувальні матеріали [необроблені пластмаси] 010610
E filtering materials [unprocessed plastics]  
F matières filtrantes [matières plastiques à l'état brut]  
U фільтрувальні матеріали [рослинні речовини] 010613
E filtering materials [vegetable substances]  
F matières filtrantes [substances végétales]  
U фільтрувальні матеріали [хімічні препарати] 010611
E filtering materials [chemical preparations]  
F matières filtrantes [produits chimiques]  
U фільтрувальні препарати для промислового виробляння напоїв 010296
E filtering preparations for the beverages industry  
F agents de filtrage pour l'industrie des boissons  
U флавоноїди на промислові потреби [фенольні сполуки] 010703
E flavonoids for industrial purposes [phenolic compounds]  
F flavonoides à usage industriel [composés phénoliques]  
U флокулянти 010587
E flocculants  
F floculants  
U флюси для паяння м'якими припоями 010584
E soldering fluxes  
F fondants pour le soudage  
U флюси для паяння твердими припоями 010583
E brazing fluxes  
F fondants pour le brasage  
U формальдегід на хімічні потреби 010311
E formic aldehyde for chemical purposes  
F aldéhyde formique à usage chimique  
U формувальний пісок 010467
E foundry sand  
F sable de fonderie  
U фосфати [добрива] 010427
E phosphates [fertilisers] / phosphates [fertilizers]  
F phosphates [engrais]  
U фосфатиди 010429
E phosphatides  
F phosphatides  
U фосфор 010430
E phosphorus  
F phosphore  
U фосфорна кислота 010433
E phosphoric acid  
F acide phosphorique  
U фотографічні емульсії 010267
E photographic emulsions  
F émulsions photographiques  
U фотографічні проявники 010435
E photographic developers  
F révélateurs photographiques  
U фотографічні сенсибілізатори 010436
E photographic sensitizers  
F sensibilisateurs photographiques  
U фотометричний папір 010417
E photometric paper  
F papier photométrique  
U фотопапір 010322
E photographic paper  
F papier pour la photographie  
U фотоспалахові суміші 010256
E flashlight preparations  
F produits pour la production de flashes  
501 - 600 з 682 записів