Клас 1

Завантажити перелік у текстовому файлі

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; необроблені штучні смоли, необроблені пластмаси; добрива; суміші для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клеючі препарати на промислові потреби

Відображено всі 682 записи(-ів)
Назва товару Базовий номер
U агар-агар 010029
E agar-agar  
F agar-agar  
U ад'юванти, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби 010690
E adjuvants, other than for medical or veterinary purposes  
F adjuvants autres qu'à usage médical ou vétérinaire  
U азот 010092
E nitrogen  
F azote  
U азотна кислота 010095
E nitric acid  
F acide azotique  
U азотні добрива 010094
E nitrogenous fertilisers / nitrogenous fertilizers  
F fertilisants azotés  
U акрилові смоли необроблені 010461
E acrylic resins, unprocessed  
F résines acryliques à l'état brut  
U активоване вугілля / активоване деревне вугілля 010025
E activated carbon / activated charcoal  
F charbon actif  
U актиній 010018
E actinium  
F actinium  
U алкалоїди* 010562
E alkaloids*  
F alcaloïdes*  
U альбумін [тваринний або рослинний, сировина] 010033
E albumin [animal or vegetable, raw material]  
F albumine [animale ou végétale, matière première]  
U альбумінізований папір 010036
E albumenized paper  
F papier albuminé  
U альгінати для харчової промисловості 010669
E alginates for the food industry  
F alginates pour l'industrie alimentaire  
U альгінати на промислові потреби 010564
E alginates for industrial purposes  
F alginates à usage industriel  
U альдегідаміак 010062
E ammonium aldehyde  
F aldéhyde-ammoniaque  
U альдегіди* 010042
E aldehydes*  
F aldéhydes*  
U алюмінієві галуни 010047
E aluminium alum  
F alun d'alumine  
U алюмоамонієвий галун 010063
E ammonia alum  
F alun d'ammoniaque  
U америцій 010054
E americium  
F américium  
U аміак [леткий луг] на промислові потреби 010558
E ammonia [volatile alkali] for industrial purposes / volatile alkali [ammonia] for industrial purposes  
F alcali volatil [ammoniaque] à usage industriel / ammoniaque [alcali volatil] à usage industriel  
U аміак* 010061
E ammonia*  
F ammoniaque*  
U амілацетат 010064
E amyl acetate  
F acétate d'amyle  
U аміловий спирт 010065
E amyl alcohol  
F alcool amylique  
U амоніак безводний 010066
E anhydrous ammonia  
F ammoniaque anhydre  
U ангідриди 010067
E anhydrides  
F anhydrides  
U антидетонатори до палива двигунів внутрішнього згоряння 010071
E anti-knock substances for internal combustion engines  
F antidétonants pour moteurs à explosion  
U антиоксиданти для використання у виробництві біологічно активних харчових добавок 010696
E antioxidants for use in the manufacture of food supplements  
F antioxydants pour la fabrication de compléments alimentaires  
U антиоксиданти для використання у виробництві косметики 010694
E antioxidants for use in the manufacture of cosmetics  
F antioxydants pour la fabrication de cosmétiques  
U антиоксиданти для використання у виробництві фармацевтичних продуктів 010695
E antioxidants for use in the manufacture of pharmaceuticals  
F antioxydants pour la fabrication de produits pharmaceutiques  
U антиоксиданти для використання у промисловому виробництві 010693
E antioxidants for use in manufacture  
F antioxydants utilisés au cours d'opérations de fabrication  
U антистатики, крім призначених на побутові потреби 010260
E antistatic preparations, other than for household purposes  
F produits contre l'électricité statique non à usage ménager  
U антифризи 010072
E antifreeze  
F antigels  
U антранілова кислота 010070
E anthranilic acid  
F acide anthranilique  
U аргон 010082
E argon  
F argon  
U арсен 010084
E arsenic  
F arsenic  
U арсенат свинцю 010083
E lead arsenate  
F arséniate de plomb  
U арсенатна кислота 010085
E arsenious acid  
F acide arsénieux  
U астатин 010086
E astatine  
F astate  
U ацетат алюмінію* 010565
E aluminium acetate*  
F acétate d'alumine*  
U ацетат кальцію 010171
E lime acetate  
F acétate de chaux  
U ацетат свинцю 010440
E lead acetate  
F acétate de plomb  
U ацетат целюлози необроблений 010008
E acetate of cellulose, unprocessed  
F acétate de cellulose à l'état brut  
U ацетати [хімікати]* 010007
E acetates [chemicals]*  
F acétates [produits chimiques]*  
U ацетилен 010012
E acetylene  
F acétylène  
U ацетон 010011
E acetone  
F acétone  
U бактерициди енологічні [хімічні препарати для використання у виробництві вина] 010096
E oenological bactericides [chemical preparations for use in wine making]  
F bactéricides œnologiques [produits chimiques utilisés dans la fabrication de vin]  
U бактерійні препарати, крім призначених для медичного та ветеринарного використання 010594
E bacterial preparations, other than for medical and veterinary use  
F préparations bactériennes autres qu'à usage médical ou vétérinaire  
U бактеріологічні препарати для оцтовокислого бродіння 010009
E bacteriological preparations for acetification  
F préparations bactériologiques pour l'acétification  
U бактеріологічні препарати, крім призначених для медичного та ветеринарного використання 010595
E bacteriological preparations, other than for medical and veterinary use  
F préparations bactériologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire  
U барити 010495
E barytes  
F spath pesant  
U баритовий папір 010103
E baryta paper  
F papier barytique  
U барій 010101
E barium  
F baryum  
U бензен 010713
E benzene  
F benzène  
U бензойна кислота 010112
E benzoic acid  
F acide benzoïque  
U бензол 010714
E benzol  
F benzol  
U бентоніт 010109
E bentonite  
F bentonite  
U беркелій 010115
E berkelium  
F berkélium  
U бікарбонат натрію на хімічні потреби 010578
E bicarbonate of soda for chemical purposes  
F bicarbonate de soude à usage chimique  
U біологічні препарати, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби 010579
E biological preparations, other than for medical or veterinary purposes  
F préparations biologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire  
U біохімічні каталізатори 010122
E biochemical catalysts  
F catalyseurs biochimiques  
U бісмут 010125
E bismuth  
F bismuth  
U бісмут азотнокислий основний на хімічні потреби 010494
E bismuth subnitrate for chemical purposes  
F sous-nitrate de bismuth à usage chimique  
U біхромат калію 010119
E bichromate of potassium  
F bichromate de potasse  
U біхромат натрію 010120
E bichromate of soda  
F bichromate de soude  
U боксит 010108
E bauxite  
F bauxite  
U борна кислота на промислові потреби 010135
E boric acid for industrial purposes  
F acide borique à usage industriel  
U борошно з тапіоки на промислові потреби 010512
E tapioca flour for industrial purposes  
F farine de tapioca à usage industriel  
U борошно на промислові потреби 010289
E flour for industrial purposes  
F farines à usage industriel  
U бром на хімічні потреби 010585
E bromine for chemical purposes  
F brome à usage chimique  
U бура 010134
E borax  
F borax  
U важка вода 010253
E heavy water  
F eau lourde  
U валяльні препарати 010313
E fulling preparations  
F matières à foulon  
U валяльні препарати для використання в текстильній промисловості 010312
E fulling preparations for use in the textile industry  
F produits de foulage pour l'industrie textile  
U вибілювальні препарати на промислові потреби 010580
E decolorants for industrial purposes / bleaching preparations [decolorants] for industrial purposes  
F décolorants à usage industriel / produits de blanchiment [décolorants] à usage industriel  
U винна кислота 010515
E tartaric acid  
F acide tartrique  
U винний камінь, крім призначеного на фармацевтичні потреби 010514
E tartar, other than for pharmaceutical purposes  
F tartre non à usage pharmaceutique  
U винний спирт 010547
E vinic alcohol  
F alcool vinique  
U відновлювальні препарати для грамплатівок 010246
E renovating preparations for phonograph records  
F produits pour la rénovation des disques acoustiques  
U відновлювачі для використання у фотографії 010027
E reducing agents for use in photography  
F affaiblisseurs photographiques  
U віконні замазки 010651
E glaziers' putty  
F mastic de vitrier  
U віражні розчини [фотографія] 010099
E toning baths [photography]  
F bains de virage [photographie]  
U віражні солі [фотографія] 010548
E toning salts [photography]  
F sels de virage [photographie]  
U віск для щеплювання дерев 010198
E grafting wax for trees  
F cire à greffer les arbres  
U віскоза 010157
E viscose  
F viscose  
U вітаміни для використання у виробництві біологічно активних харчових добавок 010691
E vitamins for use in the manufacture of food supplements  
F vitamines pour la fabrication de compléments alimentaires  
U вітаміни для використання у виробництві косметики 010702
E vitamins for use in the manufacture of cosmetics  
F vitamines pour la fabrication de cosmétiques  
U вітаміни для використання у виробництві фармацевтичних продуктів 010701
E vitamins for use in the manufacture of pharmaceuticals  
F vitamines pour la fabrication de produits pharmaceutiques  
U вітаміни для харчової промисловості 010692
E vitamins for the food industry  
F vitamines pour l'industrie alimentaire  
U вітерит 010550
E witherite  
F withérite  
U водень 010359
E hydrogen  
F hydrogène  
U водорості морські [добрива] 010043
E seaweeds [fertilizers] / seaweeds [fertilisers]  
F algues [engrais]  
U вольфрамова кислота 010541
E tungstic acid  
F acide tungstique  
U вугільна кислота 010150
E carbonic acid  
F acide carbonique  
U вуглеводи 010357
E carbonic hydrates  
F hydrates de carbone  
U вуглець 010148
E carbon  
F carbone  
U вуглець для фільтрів 010166
E carbon for filters  
F charbon pour filtres  
U вулканізувальні препарати 010549
E vulcanising preparations  
F produits de vulcanisation  
U в'яжучі речовини для бетону 010030
E agglutinants for concrete  
F agglutinants pour le béton  
U в'яжучі речовини ливарні 010306
E foundry binding substances  
F liants pour la fonderie / liaisons pour la fonderie  
U гадоліній 010318
E gadolinium  
F gadolinium  
U гази-пропеленти для аерозолів 010026
E propellant gases for aerosols  
F gaz propulseurs pour aérosols  
U газопоглиначі [хімічно активні речовини] 010332
E getters [chemically active substances]  
F getters [matières réactives] / matières réactives [getters]  
U галат бісмуту основний 010126
E basic gallate of bismuth  
F gallate basique de bismuth  
U галій 010321
E gallium  
F gallium  
U галова кислота для виробництва чорнила 010320
E gallic acid for the manufacture of ink  
F acide gallique pour la fabrication de l'encre  
U галодубильна кислота 010323
E gallotannic acid  
F acide gallotannique  
U галуни 010052
E alum  
F alun  
U гальмові рідини 010315
E brake fluid  
F liquides pour freins  
U гамбір 010325
E gambier  
F gambir  
U гелі для електрофорезу 010650
E electrophoresis gels  
F gels électrophorétiques  
U гелій 010344
E helium  
F hélium  
U гени насіння для сільськогосподарського виробництва 010656
E genes of seeds for agricultural production  
F gènes de semences pour la production agricole  
U гідразин 010358
E hydrazine  
F hydrazine  
U гідрати 010356
E hydrates  
F hydrates  
U гідроксид алюмінію 010048
E aluminium hydrate  
F hydrate d'alumine  
U гіпосульфіти 010361
E hyposulfites  
F hyposulfites  
U гіпохлорит натрію 010360
E hypochlorite of soda  
F hypochlorite de soude  
U глинозем 010046
E alumina  
F alumine  
U гліколевий етер 010283
E glycol ether  
F éthers de glycol  
U гліколь 010337
E glycol  
F glycol  
U гліцериди 010336
E glycerides  
F glycérides  
U гліцерин на промислові потреби 010252
E glycerine for industrial purposes  
F glycérine à usage industriel  
U глутамінова кислота на промислові потреби 010683
E glutamic acid for industrial purposes  
F acide glutamique à usage industriel  
U глюкоза для харчової промисловості 010662
E glucose for the food industry  
F glucose pour l'industrie alimentaire  
U глюкоза на промислові потреби 010614
E glucose for industrial purposes  
F glucose à usage industriel  
U глюкозиди 010335
E glucosides  
F glucosides  
U гольмій 010345
E holmium  
F holmium  
U гормони для прискорювання достигання фруктів 010346
E hormones for hastening the ripening of fruit  
F hormones pour activer la maturation des fruits  
U горщиковий ґрунт 010681
E potting soil  
F terreau  
U графіт на промислові потреби 010305
E graphite for industrial purposes  
F graphite à usage industriel  
U ґрунт для рослин 010524
E soil for growing  
F terre de culture  
U гуано 010342
E guano  
F guano  
U гуміарабік на промислові потреби 010078
E gum arabic for industrial purposes  
F gomme arabique à usage industriel  
U гумус 010355
E humus  
F humus  
U гумус для поверхневого підживлювання 010641
E humus top dressing  
F couvertures d'humus  
U гур'юновий бальзам для виготовляння лаків 010343
E balm of gurjun [gurjon, gurjan] for making varnish  
F baume de gurjun [gurgu, gurgum ou gurjum] pour la fabrication de vernis / baume de gurgu [gurgum] pour la fabrication de vernis / baume de gurjum [gurjun] pour la fabrication de vernis  
U декстрин [шліхта] 010242
E dextrin [size]  
F dextrine [apprêt]  
U деревинна маса 010132
E wood pulp  
F pâte de bois  
U деревний спирт 010131
E wood alcohol  
F esprit-de-bois  
U детергенти для використання у виробничих процесах 010241
E detergents for use in manufacturing processes  
F détergents [détersifs] utilisés au cours d'opérations de fabrication  
U дефоліанти 010236
E defoliants  
F défoliants  
U диспергатори нафти 010351
E petroleum dispersants  
F dispersants de pétrole  
U диспергатори олій та масел 010352
E oil dispersants  
F dispersants d'huiles  
U дисперсні системи пластмас 010605
E dispersions of plastics  
F dispersions de matières plastiques  
U диспрозій 010250
E dysprosium  
F dysprosium  
U дистильована вода 010247
E distilled water  
F eau distillée  
U дисульфід вуглецю 010149
E carbon disulfide  
F disulfure de carbone  
U дихлорид олова 010118
E bichloride of tin  
F bichlorure d'étain  
U діагностичні препарати, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби 010243
E diagnostic preparations, other than for medical or veterinary purposes  
F préparations pour le diagnostic autres qu'à usage médical ou vétérinaire  
U діазопапір 010245
E diazo paper  
F papier diazo  
U діастаза на промислові потреби 010244
E diastase for industrial purposes  
F diastases à usage industriel  
U діатомова земля 010632
E diatomaceous earth  
F terre à diatomées  
U діоксид мангану 010124
E manganese dioxide  
F bioxyde de manganèse  
U діоксид титану на промислові потреби 010536
E titanium dioxide for industrial purposes  
F anhydride titanique à usage industriel  
U діоксид цирконію 010556
E zirconia  
F zircone  
U добавки очищальні до пального / присадки миючі до пального 010021
E detergent additives to petrol [gasoline] / detergent additives to gasoline / detergent additives to gasoline [petrol]  
F additifs détergents pour l'essence  
U добавки хімічні до інсектицидів 010308
E additives, chemical, to insecticides / chemical additives to insecticides  
F additifs chimiques aux insecticides  
U добавки хімічні до моторного палива 010020
E additives, chemical, to motor fuel / chemical additives to motor fuel  
F additifs chimiques pour carburants  
U добавки хімічні до розчинів для буріння 010019
E additives, chemical, to drilling muds / chemical additives to drilling muds  
F additifs chimiques pour boues de forage  
U добавки хімічні до фунгіцидів 010309
E additives, chemical, to fungicides / chemical additives to fungicides  
F additifs chimiques aux fongicides  
U добрива 010271
E fertilizers / fertilisers  
F engrais  
U добрива з рибного борошна 010659
E fish meal fertilizers / fish meal fertilisers  
F engrais de farine de poisson  
U добрива тваринного походження 010710
E animal manure  
F fumier  
U доломіт на промислові потреби 010248
E dolomite for industrial purposes  
F dolomite à usage industriel  
U допоміжні рідини для використання з абразивами 010004
E auxiliary fluids for use with abrasives  
F fluides auxiliaires pour abrasifs  
U дубильна деревина 010130
E tan-wood  
F bois à tanner  
U дубильна кислота 010511
E tannic acid  
F acide tannique  
U дубильна кора 010507
E tan  
F tan  
U дубильні речовини 010509
E tanning substances  
F matières tannantes  
U екстракти чаю для використання у виробництві косметики 010687
E tea extracts for use in the manufacture of cosmetics  
F extraits de thé pour la fabrication de cosmétiques  
U екстракти чаю для використання у виробництві фармацевтичних продуктів 010684
E tea extracts for use in the manufacture of pharmaceuticals  
F extraits de thé pour la fabrication de produits pharmaceutiques  
U екстракти чаю для харчової промисловості 010685
E tea extracts for the food industry  
F extraits de thé pour l'industrie alimentaire  
U емалебарвильні хімікати 010265
E enamel-staining chemicals  
F produits chimiques pour la ternissure des émaux  
U емульгатори 010268
E emulsifiers  
F émulsifiants / émulsificateurs  
U ензими для харчової промисловості 010661
E enzymes for the food industry  
F enzymes pour l'industrie alimentaire  
U ензими на промислові потреби 010273
E enzymes for industrial purposes  
F enzymes à usage industriel  
U ензимні препарати для харчової промисловості 010660
E enzyme preparations for the food industry  
F préparations enzymatiques pour l'industrie alimentaire  
U ензимні препарати на промислові потреби 010272
E enzyme preparations for industrial purposes  
F préparations enzymatiques à usage industriel  
U епоксидні смоли необроблені 010274
E epoxy resins, unprocessed  
F résines époxy à l'état brut  
U ербій 010276
E erbium  
F erbium  
U естери целюлози на промислові потреби 010590
E cellulose esters for industrial purposes  
F esters de cellulose à usage industriel  
U естери* 010279
E esters*  
F esters*  
U етан 010280
E ethane  
F éthane  
U етери целюлози на промислові потреби 010593
E cellulose ethers for industrial purposes  
F éthers de cellulose à usage industriel  
U етери* 010281
E ethers*  
F éthers*  
U етиловий етер 010282
E ethyl ether  
F éther éthylique  
U етиловий спирт 010041
E ethyl alcohol  
F alcool éthylique  
U європій 010287
E europium  
F europium  
U желатин для використання у фотографії 010329
E gelatine for photographic purposes  
F gélatine à usage photographique  
U желатин на промислові потреби 010330
E gelatine for industrial purposes  
F gélatine à usage industriel  
U жирні кислоти 010340
E fatty acids  
F acides gras  
U закис азоту 010093
E nitrous oxide  
F oxyde nitreux / oxyde de diazote / protoxyde d'azote  
U закріплювальні розчини [фотографія] 010097
E fixing baths [photography]  
F bains de fixage [photographie]  
U замазки для дерев [лісівництво] 010080
E tree cavity fillers [forestry]  
F mastic pour remplir les cavités des arbres [arboriculture]  
U замазки для кузовів автомобілів 010649
E automobile body fillers / car body fillers / fillers for automobile bodies / fillers for car bodies  
F mastic pour carrosseries  
U захисні гази для зварювання 010326
E protective gases for welding  
F gaz protecteurs pour le soudage  
U зволожувальні препарати для використання при вибілюванні / змочувальні препарати для використання при вибілюванні 010127
E moistening [wetting] preparations for use in bleaching / wetting preparations for use in bleaching  
F produits de mouillage [blanchisserie]  
U зволожувальні препарати для використання при забарвлюванні / змочувальні препарати для використання при забарвлюванні 010398
E moistening [wetting] preparations for use in dyeing / wetting preparations for use in dyeing  
F produits de mouillage [teinturerie]  
U зволожувальні препарати для використання у текстильній промисловості / змочувальні препарати для використання у текстильній промисловості 010530
E moistening [wetting] preparations for use in the textile industry / wetting preparations for use in the textile industry  
F produits de mouillage pour l'industrie textile  
U зневоджувальні препарати на промислові потреби 010239
E dehydrating preparations for industrial purposes  
F déshydratants à usage industriel  
U знежирювальні препарати для використання у виробничих процесах 010231
E degreasing preparations for use in manufacturing processes / grease-removing preparations for use in manufacturing processes  
F produits de dégraissage utilisés au cours d'opérations de fabrication  
U ізотопи на промислові потреби 010369
E isotopes for industrial purposes  
F isotopes à usage industriel  
U індикаторний папір для хімічних досліджувань 010278
E test paper, chemical  
F papier chimique pour essais  
U індикаторний папір, крім призначеного на медичні або ветеринарні потреби 010259
E reagent paper, other than for medical or veterinary purposes  
F papier réactif autre qu'à usage médical ou vétérinaire  
U іонообмінники [хімікати] 010255
E ion exchangers [chemicals]  
F échangeurs d'ions [produits chimiques]  
U ітербій 010552
E ytterbium  
F ytterbium  
U ітрій 010553
E yttrium  
F yttrium  
U їдкі луги 010038
E caustic alkali  
F alcali caustique  
U йод на промислові потреби 010368
E iodine for industrial purposes  
F iodures à usage industriel  
U йод на хімічні потреби 010365
E iodine for chemical purposes  
F iode à usage chimique  
U йодатна кислота 010367
E iodic acid  
F acide iodique  
U йодид алюмінію 010051
E aluminium iodide  
F iodure d'aluminium  
U йодиди лужних металів на промислові потреби 010559
E alkaline iodides for industrial purposes  
F iodures alcalins à usage industriel  
U йодовані білки 010034
E iodised albumen  
F albumine iodée  
U йодовані солі 010366
E iodised salts  
F sels d'iode  
U казеїн для харчової промисловості 010677
E casein for the food industry  
F caséine pour l'industrie alimentaire  
U казеїн на промислові потреби 010591
E casein for industrial purposes  
F caséine à usage industriel  
U каїніт 010140
E kainite  
F kaïnite  
U калій 010447
E potassium  
F potassium  
U калій щавлевокислий 010410
E sorrel salt  
F sel d'oseille  
U каліфорній 010142
E californium  
F californium  
U каломель [хлорид ртуті] 010709
E calomel [mercurous chloride]  
F calomel [chlorure mercureux]  
U кальцинована сода 010488
E calcined soda  
F soude calcinée  
U камеді [клеючі препарати] на промислові потреби 010616
E gums [adhesives] for industrial purposes  
F gommes [adhésifs] à usage industriel  
U камедь трагакантова на промислові потреби 010024
E gum tragacanth for industrial purposes  
F gomme adragante à usage industriel  
U камфора на промислові потреби 010638
E camphor, for industrial purposes  
F camphre à usage industriel  
U кам'яна сіль 010331
E rock salt  
F sel gemme  
U каолін / порцелянова глина 010370
E kaolin / china clay / china slip  
F kaolin  
U карбід кальцію 010152
E calcium carbide  
F carbure de calcium  
U карбід кремнію [сировина] 010689
E silicon carbide [raw material]  
F carbure de silicium [matière première]  
U карбіди 010151
E carbide  
F carbures  
U карболінеум для захисту рослин 010586
E carbolineum for the protection of plants  
F carbonyle pour la protection des plantes  
U карбонат кальцію 010172
E lime carbonate  
F carbonate de chaux  
U карбонат магнію 010147
E magnesium carbonate  
F carbonate de magnésie  
U карбонат натрію 010100
E soda ash  
F soude de barille  
U карбонати 010146
E carbonates  
F carbonates  
U карбюризатори [металургія] 010158
E cement [metallurgy]  
F céments  
U картопляне борошно на промислові потреби 010444
E potato flour for industrial purposes  
F farine de pommes de terre à usage industriel  
U касіопій [лютецій] 010153
E cassiopium [lutetium] / lutetium [cassiopium]  
F cassiopeium [lutécium] / lutécium [cassiopeium]  
U каталізатори 010154
E catalysts  
F catalyseurs chimiques  
U катеху 010139
E catechu  
F cachou  
U каустики на промислові потреби 010489
E caustics for industrial purposes  
F caustiques à usage industriel  
U каустична сода на промислові потреби 010490
E caustic soda for industrial purposes  
F soude caustique à usage industriel  
U квебрахо на промислові потреби 010454
E quebracho for industrial purposes  
F quebracho à usage industriel  
U керамзит для гідропонного вирощування рослин [субстрат] 010652
E expanded clay for hydroponic plant growing [substrate]  
F argile expansée pour la culture hydroponique [substrat]  
U керамічні матеріали у формі частинок, що використовуються як фільтрувальне середовище 010621
E ceramic materials in particulate form, for use as filtering media  
F matériaux céramiques en particules utilisés en tant que milieux filtrants  
U керамічні суміші для спікання [гранули та порошки] 010646
E ceramic compositions for sintering [granules and powders]  
F compositions céramiques pour le frittage [granules et poudres]  
U кетони 010164
E ketones  
F cétones  
U кисень 010413
E oxygen  
F oxygène  
U кислоти бензольного ряду 010110
E benzene-based acids  
F acides de la série du benzène  
U кислоти* 010014
E acids*  
F acides*  
U кислототривкі хімічні суміші 010016
E acid proof chemical compositions  
F compositions chimiques résistant aux acides  
U кізельгур 010371
E kieselgur  
F kieselgur  
U кінематографічні плівки сенсибілізовані неекспоновані 010598
E cinematographic film, sensitized but not exposed / cinematographic films, sensitized but not exposed  
F films cinématographiques sensibilisés mais non exposés  
U кісткове вугілля 010167
E bone charcoal  
F charbon d'os  
U клеї для апретування 010202
E size for finishing and priming  
F colles [apprêts]  
U клеї для вичиненої шкіри 010222
E leather glues  
F colles pour le cuir  
U клеї на промислові потреби 010600
E glue for industrial purposes  
F colles pour l'industrie  
U клейкі препарати для хірургічних пов'язок 010022
E adhesive preparations for surgical bandages  
F adhésifs pour bandages chirurgicaux / matières collantes pour bandages chirurgicaux  
U клейкі препарати для щеплювання дерев / клейкі препарати для перев'язування дерев 010079
E glutinous tree-grafting preparations / glutinous preparations for tree-banding / glutinous preparations for tree-grafting / glutinous tree-banding preparations  
F produits d'engluement pour l'arboriculture  
U клейковина [клей], крім призначеної на канцелярські або побутові потреби 010615
E gluten [glue], other than for stationery or household purposes  
F gluten [colle] autre que pour la papeterie ou le ménage  
U клейковина для харчової промисловості 010670
E gluten for the food industry  
F gluten pour l'industrie alimentaire  
U клейковина на промислові потреби 010671
E gluten for industrial purposes  
F gluten à usage industriel  
U клеючі препарати для наклеювання афіш 010028
E adhesives for billposting  
F colles pour affiches  
U клеючі препарати для стінної плитки 010573
E adhesives for wall tiles  
F adhésifs pour carreaux de revêtement  
U клеючі препарати для шпалер 010203
E adhesives for paperhanging / adhesives for wallpaper  
F colles pour papiers peints  
U клеючі препарати на промислові потреби 010002
E adhesives for industrial purposes  
F adhésifs [matières collantes] pour l'industrie / matières collantes pour l'industrie  
U колаген на промислові потреби 010688
E collagen for industrial purposes  
F collagène à usage industriel  
U колодій* 010206
E collodion*  
F collodion*  
U компост 010622
E compost  
F compost / paillis [engrais]  
U консерванти для бетону, крім фарб та масел 010117
E concrete preservatives, except paints and oils  
F produits pour la conservation du béton à l'exception des peintures et des huiles  
U консерванти для використання у фармацевтичній промисловості 010210
E preservatives for use in the pharmaceutical industry  
F agents de conservation pour l'industrie pharmaceutique  
U консерванти для гуми 010145
E rubber preservatives  
F produits pour la conservation du caoutchouc  
U консерванти для кам'яного мурування, крім фарб та масел 010380
E masonry preservatives, except paints and oils  
F produits pour la conservation de la maçonnerie à l'exception des peintures et des huiles  
U консерванти для квітів 010209
E flower preservatives  
F produits pour la conservation des fleurs  
U консерванти для цегляного мурування, крім фарб та масел 010381
E brickwork preservatives, except paints and oils  
F produits pour la conservation des briques à l'exception des peintures et des huiles  
U консерванти для цементу, крім фарб та масел 010196
E cement preservatives, except paints and oils  
F produits pour la conservation du ciment à l'exception des peintures et des huiles  
U консерванти для черепиці, крім фарб та масел 010540
E preservatives for tiles, except paints and oils  
F produits pour la conservation des tuiles à l'exception des peintures et des huiles  
U кора мангрового дерева на промислові потреби 010385
E mangrove bark for industrial purposes  
F écorce de manglier à usage industriel  
U корозійні препарати 010214
E corrosive preparations  
F produits corrosifs  
U крем з винного каменю для харчової промисловості 010667
E cream of tartar for the food industry  
F crème de tartre pour l'industrie alimentaire  
U крем з винного каменю на промислові потреби 010668
E cream of tartar for industrial purposes  
F crème de tartre à usage industriel  
U крем з винного каменю на хімічні потреби 010219
E cream of tartar for chemical purposes  
F crème de tartre à usage chimique  
U кремнієорганічні сполуки 010484
E silicones  
F silicones  
U кремній 010483
E silicon  
F silicium  
U креозот на хімічні потреби 010602
E creosote for chemical purposes  
F créosote à usage chimique  
U криптон 010372
E krypton  
F krypton / crypton  
U кріогенні препарати 010221
E cryogenic preparations  
F produits cryogéniques  
U кров'яне вугілля 010168
E blood charcoal  
F charbon de sang  
U кротоновий альдегід 010220
E crotonic aldehyde  
F aldéhyde crotonique  
U крохмаль на промислові потреби 010055
E starch for industrial purposes  
F amidon à usage industriel / fécule à usage industriel  
U крохмальна паста [клеюча речовина], крім призначеної на канцелярські або побутові потреби 010566
E starch paste [adhesive], other than for stationery or household purposes  
F colle d'amidon autre que pour la papeterie ou le ménage  
U ксенон 010551
E xenon  
F xénon  
U ксилен 010712
E xylene  
F xylène  
U ксилол 010711
E xylol  
F xylol  
U культури біологічних тканин, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби 010658
E biological tissue cultures, other than for medical or veterinary purposes  
F cultures de tissus biologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire  
U культури мікроорганізмів, крім призначених для медичного і ветеринарного використання 010596
E cultures of microorganisms, other than for medical and veterinary use  
F cultures de micro-organismes autres qu'à usage médical ou vétérinaire  
U кюрій 010226
E curium  
F curium  
U лакмусовий папір 010419
E litmus paper  
F papier de tournesol  
U лактоза [сировина] 010674
E lactose [raw material]  
F lactose [matière première]  
U лактоза для харчової промисловості 010672
E lactose for the food industry  
F lactose pour l'industrie alimentaire  
U лактоза на промислові потреби 010673
E lactose for industrial purposes  
F lactose à usage industriel  
U лампова сажа на промислові потреби 010316
E lamp black for industrial purposes  
F noir de fumée à usage industriel  
U лантан 010375
E lanthanum  
F lanthane  
U лецитин [сировина] 010588
E lecithin [raw material]  
F lécithine [matière première]  
U лецитин для харчової промисловості 010663
E lecithin for the food industry  
F lécithine pour l'industrie alimentaire  
U лецитин на промислові потреби 010664
E lecithin for industrial purposes  
F lécithine à usage industriel  
U лимонна кислота на промислові потреби 010199
E citric acid for industrial purposes  
F acide citrique à usage industriel  
U літій 010379
E lithium  
F lithium  
U луги 010037
E alkalies  
F alcalis  
U лужні метали 010560
E alkaline metals  
F métaux alcalins  
U лужноземельні метали 010039
E alkaline-earth metals  
F métaux alcalino-terreux  
U магнезит 010382
E magnesite  
F magnésite  
U магнітні рідини на промислові потреби 010642
E magnetic fluid for industrial purposes  
F fluide magnétique à usage industriel  
U манганат 010384
E manganate  
F manganate  
U масла для вичинювання шкіри 010601
E oils for currying leather  
F huiles pour le corroyage des cuirs  
U мастики для вичиненої шкіри 010192
E mastic for leather  
F mastics pour le cuir  
U мастики для щеплювання дерев 010341
E grafting mastic for trees  
F mastic à greffer les arbres  
U мастики олійні [замазки] 010655
E oil cement [putty]  
F mastic à l'huile  
U матеріали для паяння твердими припоями 010137
E brazing preparations  
F produits pour le brasage  
U матеріали, здатні до ядерного розпаду, для ядерної енергетики 010297
E fissionable material for nuclear energy  
F corps fissiles pour l'énergie nucléaire  
U металоїди 010390
E metalloids  
F métalloïdes  
U метан 010394
E methane  
F méthane  
U метилбензен 010577
E methyl benzene  
F benzène méthylé  
U метилбензол 010576
E methyl benzol  
F benzol méthylé  
U метиловий етер 010284
E methyl ether  
F éther méthylique  
U мило [металеве] на промислові потреби 010472
E soap [metallic] for industrial purposes  
F savons métalliques à usage industriel  
U мінеральні кислоти 010396
E mineral acids  
F acides minéraux  
U молочна кислота 010373
E lactic acid  
F acide lactique  
U молочні ферменти для харчової промисловості 010675
E milk ferments for the food industry  
F ferments lactiques pour l'industrie alimentaire  
U молочні ферменти на промислові потреби 010676
E milk ferments for industrial purposes  
F ferments lactiques à usage industriel  
U молочні ферменти на хімічні потреби 010374
E milk ferments for chemical purposes  
F ferments lactiques à usage chimique  
U морська вода на промислові потреби 010636
E seawater for industrial purposes  
F eau de mer à usage industriel  
U мурашина кислота 010310
E formic acid  
F acide formique  
U надсірчана кислота 010425
E persulfuric acid  
F acide persulfurique  
U натрій 010485
E sodium  
F sodium  
U нафталін 010399
E naphthalene  
F naphtalène  
U неодим 010400
E neodymium  
F néodyme  
U неон 010401
E neon  
F néon  
U нептуній 010402
E neptunium  
F neptunium  
U нітрат амонію 010700
E ammonium nitrate  
F nitrate d'ammonium  
U нітрат срібла 010569
E silver nitrate  
F nitrate d'argent / azotate d'argent  
U нітрат урану 010405
E uranium nitrate  
F nitrate d'uranium  
U нітрати 010572
E nitrates  
F nitrates / azotates  
U окис барію 010102
E baryta  
F baryte  
U окислювачі [хімічні добавки до моторного палива] 010001
E combusting preparations [chemical additives to motor fuel]  
F comburants [additifs chimiques pour carburants]  
U оксалат калію 010123
E potassium dioxalate  
F bioxalate de potasse  
U оксалати 010411
E oxalates  
F oxalates  
U оксалатна кислота 010412
E oxalic acid  
F acide oxalique  
U оксид кобальту на промислові потреби 010599
E cobalt oxide for industrial purposes  
F oxyde de cobalt à usage industriel  
U оксид літію 010378
E lithia [lithium oxide]  
F lithine  
U оксид ртуті 010389
E mercuric oxide  
F oxyde mercurique  
U оксид свинцю 010441
E lead oxide  
F oxyde de plomb  
U оксид сурми 010075
E antimony oxide  
F oxyde d'antimoine  
U оксид урану 010543
E uranium oxide  
F urane  
U оксид хрому 010189
E chromium oxide  
F oxyde de chrome  
U олеїнова кислота 010407
E oleic acid  
F acide oléique  
U олівін [силікатний мінерал] 010408
E olivine [silicate mineral]  
F olivine [minéral silicaté]  
U олії та масла для дублення вичиненої шкіри 010350
E oils for tanning leather  
F huiles pour la tannerie  
U олії та масла для консервування харчових продуктів 010348
E oils for the preservation of food  
F huiles pour la conservation des aliments  
U олії та масла для обробляння вичиненої шкіри під час її виробництва 010349
E oils for preparing leather in the course of manufacture  
F huiles pour l'habillage des cuirs  
U органічний дігестат [добриво] 010686
E organic digestate [fertilizer] / organic digestate [fertiliser]  
F digestat organique [engrais]  
U основи [хімічні препарати] 010106
E bases [chemical preparations]  
F bases [produits chimiques]  
U охолоджувальні рідини для двигунів транспортних засобів 010647
E coolants for vehicle engines  
F agents de refroidissement pour moteurs de véhicules  
U оцтова кислота розведена 010277
E spirits of vinegar [dilute acetic acid]  
F esprit de vinaigre  
U оцтовий ангідрид 010010
E acetic anhydride  
F anhydride acétique  
U паливо для атомних реакторів 010087
E fuel for atomic piles  
F combustibles pour piles atomiques  
U паперова маса 010156
E paper pulp  
F pâte à papier  
U пектин [фотографія] 010420
E pectin [photography]  
F pectine à usage photographique  
U пектин для харчової промисловості 010665
E pectin for the food industry  
F pectine pour l'industrie alimentaire  
U пектин на промислові потреби 010666
E pectin for industrial purposes  
F pectine à usage industriel  
U перборат натрію 010421
E perborate of soda  
F perborate de soude  
U перекис водню на промислові потреби 010414
E hydrogen peroxide for industrial purposes  
F peroxyde d'hydrogène à usage industriel / eau oxygénée à usage industriel  
U перкарбонати 010422
E percarbonates  
F percarbonates  
U персульфати 010424
E persulfates  
F persulfates  
U перхлорати 010423
E perchlorates  
F perchlorates  
U підкислена вода для перезаряджання електричних батарей / підкислена вода для перезаряджання акумуляторів 010251
E acidulated water for recharging batteries / acidulated water for recharging accumulators  
F eau acidulée pour la recharge des accumulateurs  
U підсмольна вода [деревний оцет] 010133
E wood vinegar [pyroligneous acid] / pyroligneous acid [wood vinegar]  
F vinaigre de bois [acide pyroligneux] / acide pyroligneux [vinaigre de bois]  
U пікринова кислота 010437
E picric acid  
F acide picrique  
U піноутворювачі для бетону 010116
E concrete-aeration chemicals  
F produits chimiques pour l'aération du béton  
U пірогалова кислота 010453
E pyrogallic acid  
F acide pyrogallique  
U плавикова кислота 010304
E hydrofluoric acid  
F acide fluorhydrique  
U пластизолі 010439
E plastisols  
F plastisols  
U пластифікатори 010143
E plasticizers  
F plastifiants  
U пластмаси необроблені 010438
E plastics, unprocessed  
F matières plastiques à l'état brut  
U плутоній 010442
E plutonium  
F plutonium  
U побічні продукти обробляння злаків на промислові потреби 010460
E by-products of the processing of cereals for industrial purposes  
F résidus du traitement des grains de céréales à usage industriel  
U поверхневий шар ґрунту 010705
E topsoil  
F terre végétale  
U поверхнево-активні речовини 010518
E tensio-active agents / surface-active chemical agents  
F agents tensio-actifs  
U поливи для кераміки 010160
E ceramic glazings  
F glaçures pour la céramique  
U полімерні смоли необроблені 010707
E polymer resins, unprocessed  
F résines polymères à l’état brut  
U полоній 010443
E polonium  
F polonium  
U пом'якшувачі для вичинювання шкур / апретура для шкур, крім масел 010208
E bate for dressing skins / dressing, except oils, for skins  
F confits [mégisserie]  
U поташ 010446
E potash  
F potasse  
U поташ водний 010448
E potash water  
F eaux potassiques  
U похідні бензену 010111
E benzene derivatives  
F dérivés du benzène  
U похідні целюлози [хімікати] 010592
E cellulose derivatives [chemicals]  
F dérivés chimiques de la cellulose  
U празеодим 010449
E praseodymium  
F praséodyme  
U препарати для видаляння клею / розчинники клеїв 010234
E gum solvents / degumming preparations  
F produits de décreusage  
U препарати для видаляння накипу, крім призначених на побутові потреби 010635
E descaling preparations, other than for household purposes  
F détartrants, autres qu'à usage domestique  
U препарати для вичинювання шкіри 010215
E currying preparations for leather  
F produits pour le corroyage des cuirs  
U препарати для вичинювання шкур 010216
E currying preparations for skins  
F produits pour le corroyage des peaux  
U препарати для відокремлювання жирів 010604
E preparations for the separation of greases  
F produits pour la dissociation des graisses  
U препарати для відокремлювання та відклеювання 010232
E separating and unsticking [ungluing] preparations / ungluing preparations / unsticking and separating preparations  
F produits pour décoller  
U препарати для відпалювання металів 010393
E metal annealing preparations  
F préparations pour le recuit des métaux  
U препарати для гальванізування 010324
E galvanizing preparations  
F produits pour la galvanisation  
U препарати для гартування металів 010249
E metal hardening preparations  
F préparations pour durcir les métaux  
U препарати для заощаджування вугілля 010169
E coal saving preparations  
F produits pour économiser le charbon  
U препарати для заощаджування палива 010257
E fuel-saving preparations  
F produits pour économiser les combustibles  
U препарати для запобігання тьмянінню лінз 010377
E preparations for preventing the tarnishing of lenses  
F produits contre la ternissure des lentilles  
U препарати для запобігання тьмянінню скла 010522
E preparations for preventing the tarnishing of glass  
F produits contre la ternissure du verre  
U препарати для знімання шпалер 010653
E wallpaper removing preparations  
F produits pour l'enlèvement des papiers peints  
U препарати для кінцевого процесу виробництва сталі 010017
E finishing preparations for use in the manufacture of steel  
F préparations pour le perfectionnement de l'acier  
U препарати для надавання вогнетривкості 010294
E fireproofing preparations  
F ignifuges / produits pour la protection contre le feu  
U препарати для очищання газу 010275
E gas purifying preparations / preparations for the purification of gas  
F produits pour l'épuration du gaz  
U препарати для полегшування виймання з форм 010237
E mould-release preparations / mold-release preparations  
F produits pour faciliter le démoulage  
U препарати для поліпшування стану ґрунту 010053
E soil conditioning preparations  
F préparations pour l'amendement des sols  
U препарати для пом'якшування води 010023
E water-softening preparations  
F produits pour adoucir l'eau  
U препарати для прискорювання процесів куховарення на промислові потреби 010557
E preparations for stimulating cooking for industrial purposes  
F produits pour activer la cuisson à usage industriel  
U препарати для прояснювання / препарати для надавання прозорості 010254
E clarification preparations / purification preparations  
F préparations de clarification  
U препарати для прояснювання вина 010205
E wine finings  
F colle à vin  
U препарати для прояснювання сусла 010200
E must-fining preparations  
F produits pour le collage des moûts  
U препарати для регулювання росту рослин 010634
E plant growth regulating preparations  
F préparations pour la régulation de la croissance des plantes  
U препарати для термообробляння металів 010682
E metal tempering preparations  
F préparations pour la trempe de métaux  
U препарати для формування ливарних форм 010307
E foundry molding [moulding] preparations / foundry molding preparations / foundry moulding preparations  
F produits de moulage pour la fonderie  
U препарати з мікроелементами для рослин 010637
E preparations of trace elements for plants  
F préparations d'oligo-éléments pour les plantes  
U препарати з мікроорганізмів, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби 010680
E preparations of microorganisms, other than for medical and veterinary use  
F préparations de micro-organismes autres qu'à usage médical ou vétérinaire  
U препарати з тваринного вуглецю 010165
E animal carbon preparations  
F préparations de charbon animal  
U препарати проти закипання охолоджувальних рідин у двигунах 010645
E anti-boil preparations for engine coolants  
F préparations contre l'ébullition pour agents de refroidissement de moteurs  
U препарати проти проростання овочів 010571
E anti-sprouting preparations for vegetables  
F produits contre la germination des légumes  
U препарати, що запобігають утворюванню накипу 010073
E anti-incrustants  
F anti-incrustants / produits antitartriques  
U прискорювачі вулканізування 010005
E vulcanisation accelerators  
F accélérateurs de vulcanisation  
U продукти дистилювання деревного спирту 010582
E preparations of the distillation of wood alcohol  
F produits de distillation de l'esprit-de-bois  
U прометій 010450
E promethium  
F prométhium  
U промислові хімікати 010176
E industrial chemicals  
F produits chimiques pour l'industrie  
U протактиній 010451
E protactinium  
F protactinium  
U протеїн [сировина] 010452
E protein [raw material]  
F protéine [matière première]  
U протеїни для використання у виробництві біологічно активних харчових добавок 010698
E proteins for use in the manufacture of food supplements  
F protéines pour la fabrication de compléments alimentaires  
U протеїни для використання у промисловому виробництві 010697
E proteins for use in manufacture  
F protéines utilisées au cours d'opérations de fabrication  
U протеїни для харчової промисловості 010699
E proteins for the food industry  
F protéines pour l'industrie alimentaire  
U протипінні розчини для батарей електричних / протипінні розчини для акумуляторів 010006
E anti-frothing solutions for batteries / anti-frothing solutions for accumulators  
F solutions pour prévenir la formation d'écume dans les accumulateurs  
U пташиний клей 010334
E birdlime  
F glu  
U радій на наукові потреби 010458
E radium for scientific purposes  
F radium à usage scientifique  
U радіоактивні елементи на наукові потреби 010456
E radioactive elements for scientific purposes  
F éléments radioactifs à usage scientifique  
U радон 010457
E radon  
F radon  
U реній 010463
E rhenium  
F rhénium  
U рентгенівські плівки сенсибілізовані неекспоновані 010464
E X-ray films, sensitized but not exposed  
F films radiographiques sensibilisés mais non exposés  
U речовини для запобігання спусканню петель у панчохах 010105
E substances for preventing runs in stockings  
F produits pour empêcher le démaillage des bas  
U речовини для зміцнювання вапняку 010301
E limestone hardening substances  
F produits pour la fluatation  
U речовини для консервування насіння 010480
E seed preserving substances  
F produits pour préserver les semences  
U речовини для консервування пива 010619
E beer preserving agents  
F produits pour la conservation de la bière  
U речовини для матування 010238
E polish removing substances / substances for removing polish  
F matières à dépolir  
U речовини для нейтралізування отруйних газів 010403
E toxic gas neutralizers  
F neutralisants de gaz toxiques  
U речовини для пом'якшування м'яса на промислові потреби 010545
E meat tenderizers for industrial purposes  
F produits pour attendrir la viande à usage industriel  
U речовини для пом'якшування на промислові потреби 010609
E emollients for industrial purposes  
F émollients pour l'industrie  
U речовини для протравлювання металів 010633
E mordants for metals  
F mordants pour métaux  
U речовини для прояснювання та консервування пива 010121
E beer-clarifying and preserving agents  
F produits pour la clarification et la conservation de la bière  
U речовини-глушники для емалей 010262
E opacifiers for enamel  
F produits pour opacifier l'émail  
U речовини-глушники для скла 010263
E opacifiers for glass  
F produits pour opacifier le verre  
U риб'ячий клей, крім призначеного на канцелярські, побутові або харчові потреби 010618
E isinglass, other than for stationery, household or alimentary purposes  
F ichtyocolle autre que pour la papeterie ou le ménage ou à usage alimentaire  
U рідини для гідравлічних систем 010197
E fluids for hydraulic circuits / liquids for hydraulic circuits  
F liquides pour circuits hydrauliques  
U рідини для гідравлічного підсилювання 010643
E power steering fluid  
F fluides pour direction assistée  
U рідини для десульфатування електричних батарей / рідини для десульфатування акумуляторів 010500
E liquids for removing sulfates from batteries / liquids for removing sulfates from accumulators  
F liquides pour désulfater les accumulateurs électriques  
U рідке [розчинне] скло 010544
E water glass [soluble glass]  
F verre soluble [silicate]  
U рідкісноземельні елементи 010526
E rare earths  
F terres rares  
U розчини для буріння 010136
E drilling muds  
F boues pour faciliter le forage  
U розчини для гальванізування 010098
E galvanizing baths / baths for galvanizing  
F bains de galvanisation  
U розчини для ціанотипії 010227
E solutions for cyanotyping  
F solutions pour la cyanotypie  
U розчини солей срібла для сріблення 010081
E silver salt solutions for silvering  
F solutions de sels d'argent pour l'argenture / solutions pour l'argenture  
U розчини соляної кислоти 010058
E spirits of salt  
F esprit-de-sel  
U розчинники для лаків 010606
E solvents for varnishes  
F dissolvants pour vernis  
U ртуть 010387
E mercury  
F mercure  
U рубідій 010466
E rubidium  
F rubidium  
U сажа газова на промислові потреби 010597
E carbon black for industrial purposes  
F noir de charbon à usage industriel  
U сажа на промислові або сільськогосподарські потреби 010499
E soot for industrial or agricultural purposes  
F suie à usage industriel ou agricole  
U саліцилова кислота 010468
E salicylic acid  
F acide salicylique  
U самарій 010470
E samarium  
F samarium  
U самовіражний папір [фотографія] 010090
E self-toning paper [photography]  
F papier autovireur [photographie]  
U сахарин 010114
E saccharin  
F saccharine  
U світлокопіювальна тканина 010434
E blueprint cloth  
F tissu pour photocalques  
U світлокопіювальний папір 010432
E blueprint paper  
F papier pour photocalques  
U світлочутливі пластини 010213
E photosensitive plates  
F plaques photosensibles  
U себацинова кислота 010474
E sebacic acid  
F acide sébacique  
U селен 010479
E selenium  
F sélénium  
U селітра 010469
E saltpeter / salpetre  
F salpêtre  
U селітровий папір 010416
E nitrate paper  
F papier nitré  
U сенсибілізована тканина для фотографії 010212
E sensitized cloth for photography  
F toile sensibilisée pour la photographie  
U сенсибілізований папір 010418
E sensitized paper  
F papier sensible  
U сенсибілізовані пластини для офсетного друкування 010406
E sensitized plates for offset printing  
F plaques sensibilisées pour offset  
U сенсибілізовані плівки неекспоновані 010581
E sensitized films, unexposed  
F films sensibilisés mais non exposés / pellicules sensibilisées mais non exposées  
U сенсибілізовані фотографічні пластини 010269
E sensitized photographic plates  
F plaques photographiques sensibilisées  
U силікат алюмінію 010049
E aluminium silicate  
F silicate d'aluminium  
U силікати 010481
E silicates  
F silicates  
U синтетичні матеріали для абсорбування олій та масел 010620
E synthetic materials for absorbing oil  
F matières synthétiques pour l'absorption d'huile  
U сіль необроблена 010476
E salt, raw  
F sel brut  
U сірка 010493
E sulfur  
F soufre  
U сірчана кислота 010503
E sulfuric acid  
F acide sulfurique  
U сірчаний етер 010285
E sulfuric ether  
F éther sulfurique  
U сірчиста кислота 010502
E sulfurous acid  
F acide sulfureux  
U скандій 010473
E scandium  
F scandium  
U склеювальні речовини для взуття 010170
E cement for footwear  
F mastics pour chaussures  
U склеювальні речовини для лагодження розбитих речей 010194
E cement for mending broken articles  
F ciments pour la réparation des objets cassés  
U склеювальні речовини для пневматичних шин / мастики для шин 010193
E mastic for tires [tyres] / cement for pneumatic tires [tyres] / mastic for tires / mastic for tyres  
F mastics pour pneumatiques  
U солі [добрива] 010478
E salts [fertilisers] / salts [fertilizers]  
F sels [engrais]  
U солі [хімічні препарати] 010475
E salts [chemical preparations]  
F sels [produits chimiques]  
U солі аміачні 010060
E ammoniacal salts  
F sels ammoniacaux  
U солі амонію 010567
E ammonium salts  
F sels d'ammonium  
U солі для гальванічних елементів / солі для гальванічних батарей 010261
E salts for galvanic cells / salts for galvanic batteries  
F sels pour éléments galvaniques  
U солі для забарвлювання металів 010207
E salts for coloring [colouring] metal / salts for coloring metal / salts for colouring metal  
F sels pour colorer les métaux / sels pour la coloration des métaux  
U солі для консервування, крім призначених для харчових продуктів 010003
E salt for preserving, other than for foodstuffs  
F sel pour conserver, autre que pour les aliments  
U солі дорогоцінних металів на промислові потреби 010391
E salts of precious metals for industrial purposes  
F sels de métaux précieux à usage industriel  
U солі заліза 010290
E iron salts  
F sels de fer  
U солі золота 010409
E gold salts  
F sels d'or  
U солі кальцію 010510
E calcium salts  
F sels de calcium  
U солі лужних металів 010561
E salts of alkaline metals  
F sels de métaux alcalins  
U солі на промислові потреби 010397
E salts for industrial purposes  
F sels à usage industriel  
U солі натрію [хімічні сполуки] 010491
E sodium salts [chemical compounds]  
F sels de sodium [composés chimiques]  
U солі рідкісноземельних металів 010162
E salts from rare earth metals  
F sels de métaux des terres rares  
U солі ртуті 010388
E mercury salts  
F sels de mercure  
U солі хрому 010190
E chrome salts  
F sels de chrome  
U солодові білки 010035
E malt albumen  
F albumine de malt  
U соляна кислота 010185
E hydrochloric acid  
F acide chlorhydrique  
U соуси для готування тютюну 010471
E sauce for preparing tobacco  
F sauce pour le tabac  
U спирт нашатирний 010678
E sal ammoniac spirits  
F esprit de sel ammoniac  
U спирт* 010040
E alcohol*  
F alcool*  
U сполуки барію 010104
E barium compounds  
F composés du baryum  
U сполуки плавикового шпату 010303
E fluorspar compounds  
F composés de fluor  
U стверджені гази на промислові потреби 010328
E solidified gases for industrial purposes  
F gaz solidifiés à usage industriel  
U стеаринова кислота 010497
E stearic acid  
F acide stéarique  
U стовбурові клітини, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби 010657
E stem cells, other than for medical or veterinary purposes  
F cellules souches autres qu'à usage médical ou vétérinaire  
U стронцій 010498
E strontium  
F strontium  
U субстрати для вирощування без ґрунту [сільське господарство] 010589
E substrates for soil-free growing [agriculture]  
F substrats pour la culture hors sol [agriculture]  
U сульфат барію 010574
E barium sulfate  
F sulfate de baryum  
U сульфат міді [мідний купорос] 010225
E blue vitriol / copper sulfate [blue vitriol]  
F vitriol bleu / sulfate de cuivre [vitriol bleu]  
U сульфати 010555
E sulfates  
F sulfates  
U сульфід сурми 010076
E antimony sulfide  
F sulfure d'antimoine  
U сульфіди 010486
E sulfides  
F sulfures  
U сульфімід бензойної кислоти 010113
E benzoic sulfimide  
F sulfimide benzoïque  
U сульфонові кислоти 010501
E sulfonic acids  
F acides sulfoniques  
U сумах для дублення 010504
E sumac for use in tanning  
F sumac pour la tannerie  
U суміші для виробництва грамплатівок 010603
E compositions for the manufacture of phonograph records  
F compositions pour la fabrication de disques acoustiques  
U суміші для виробництва технічної кераміки 010631
E compositions for the manufacture of technical ceramics  
F compositions pour la fabrication de la céramique technique  
U суміші для гасіння вогню 010288
E fire extinguishing compositions  
F compositions extinctrices  
U суміші для ремонтування камер шин 010032
E compositions for repairing inner tubes of tires [tyres]  
F compositions pour la réparation des chambres à air  
U суміші для ремонтування шин 010465
E compositions for repairing tires [tyres] / tire repairing compositions / tyre repairing compositions  
F compositions pour la réparation des pneumatiques / compositions pour la réparation des bandages de roues  
U суміші для різьбонарізування 010295
E compositions for threading  
F compositions pour le filetage  
U суперфосфати [добрива] 010431
E superphosphates [fertilisers] / superphosphates [fertilizers]  
F superphosphates [engrais]  
U сурма 010074
E antimony  
F antimoine  
U сухий лід [діоксид вуглецю] 010333
E dry ice [carbon dioxide]  
F glace sèche [carbonique]  
U талій 010532
E thallium  
F thallium  
U тальк [силікат магнію] 010506
E talc [magnesium silicate]  
F talc [silicate de magnésium]  
U танін 010508
E tannin  
F tannin / tanin  
U тваринне вугілля 010068
E animal charcoal  
F noir animal  
U тваринний білок [сировина] 010069
E animal albumen [raw material]  
F albumine animale [matière première]  
U тваринний вуглець 010568
E animal carbon  
F charbon animal  
U телур 010517
E tellurium  
F tellure  
U тербій 010519
E terbium  
F terbium  
U тетрахлорид ацетилену 010013
E acetylene tetrachloride  
F tétrachlorure d'acétylène  
U тетрахлориди 010529
E tetrachlorides  
F tétrachlorures  
U тетрахлорметан 010528
E carbon tetrachloride  
F tétrachlorure de carbone  
U технецій 010516
E technetium  
F technétium  
U тимол на промислові потреби 010704
E thymol for industrial purposes  
F thymol à usage industriel  
U титаніт 010537
E titanite  
F titanite  
U тіокарбонілід 010533
E thiocarbanilide  
F thiocarbanilide  
U толуол 010538
E toluol / toluene  
F toluène / toluol  
U торій 010535
E thorium  
F thorium  
U торф [добриво] 010539
E peat [fertiliser] / peat [fertilizer]  
F tourbe [engrais]  
U торф'яні горщики для плодівництва 010445
E peat pots for horticulture  
F pots en tourbe pour l'horticulture  
U трансмісійні маслянисті речовини 010706
E transmission oil  
F huiles de transmission  
U трансмісійні рідини 010644
E transmission fluid  
F fluides de transmission / liquides de transmission  
U тулій 010534
E thulium  
F thulium  
U удобрювальні препарати 010293
E fertilizing preparations / fertilising preparations  
F préparations fertilisantes  
U уповільнювальні матеріали для ядерних реакторів 010179
E moderating materials for nuclear reactors  
F modérateurs pour réacteurs nucléaires  
U уран 010542
E uranium  
F uranium  
U фенол на промислові потреби 010426
E phenol for industrial purposes  
F phénol à usage industriel  
U ферменти на хімічні потреби 010291
E ferments for chemical purposes  
F ferments à usage chimique  
U фермій 010159
E fermium  
F fermium [centurium] / centurium [fermium]  
U феротипні пластини [фотографія] 010292
E ferrotype plates [photography]  
F plaques ferrotypiques [photographie]  
U фероціаніди 010229
E ferrocyanides  
F ferrocyanures  
U фіксажі [фотографія] 010298
E fixing solutions [photography]  
F fixateurs [photographie]  
U фільтрувальні матеріали [мінеральні речовини] 010612
E filtering materials [mineral substances]  
F matières filtrantes [substances minérales]  
U фільтрувальні матеріали [необроблені пластмаси] 010610
E filtering materials [unprocessed plastics]  
F matières filtrantes [matières plastiques à l'état brut]  
U фільтрувальні матеріали [рослинні речовини] 010613
E filtering materials [vegetable substances]  
F matières filtrantes [substances végétales]  
U фільтрувальні матеріали [хімічні препарати] 010611
E filtering materials [chemical preparations]  
F matières filtrantes [produits chimiques]  
U фільтрувальні препарати для промислового виробляння напоїв 010296
E filtering preparations for the beverages industry  
F agents de filtrage pour l'industrie des boissons  
U флавоноїди на промислові потреби [фенольні сполуки] 010703
E flavonoids for industrial purposes [phenolic compounds]  
F flavonoides à usage industriel [composés phénoliques]  
U флокулянти 010587
E flocculants  
F floculants  
U флюси для паяння м'якими припоями 010584
E soldering fluxes  
F fondants pour le soudage  
U флюси для паяння твердими припоями 010583
E brazing fluxes  
F fondants pour le brasage  
U формальдегід на хімічні потреби 010311
E formic aldehyde for chemical purposes  
F aldéhyde formique à usage chimique  
U формувальний пісок 010467
E foundry sand  
F sable de fonderie  
U фосфати [добрива] 010427
E phosphates [fertilisers] / phosphates [fertilizers]  
F phosphates [engrais]  
U фосфатиди 010429
E phosphatides  
F phosphatides  
U фосфор 010430
E phosphorus  
F phosphore  
U фосфорна кислота 010433
E phosphoric acid  
F acide phosphorique  
U фотографічні емульсії 010267
E photographic emulsions  
F émulsions photographiques  
U фотографічні проявники 010435
E photographic developers  
F révélateurs photographiques  
U фотографічні сенсибілізатори 010436
E photographic sensitizers  
F sensibilisateurs photographiques  
U фотометричний папір 010417
E photometric paper  
F papier photométrique  
U фотопапір 010322
E photographic paper  
F papier pour la photographie  
U фотоспалахові суміші 010256
E flashlight preparations  
F produits pour la production de flashes  
U францій 010314
E francium  
F francium  
U фтор 010302
E fluorine  
F fluor  
U фулерова земля для використання у текстильній промисловості 010525
E fuller's earth for use in the textile industry  
F terre de foulage pour l'industrie textile  
U хімікати для вибілювання воску 010128
E wax-bleaching chemicals  
F produits chimiques pour blanchir les cires  
U хімікати для вибілювання жирів 010339
E fat-bleaching chemicals  
F produits pour blanchir les graisses  
U хімікати для використання у лісівництві, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитоцидів 010505
E chemicals for use in forestry, except fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides  
F produits chimiques pour la sylviculture à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides  
U хімікати для виробництва емалей, крім пігментів 010107
E chemicals, except pigments, for the manufacture of enamel  
F produits chimiques pour la fabrication des émaux à l'exception des pigments  
U хімікати для виробництва пігментів 010679
E chemicals for the manufacture of pigments  
F produits chimiques pour la fabrication de pigments  
U хімікати для виробництва фарб 010575
E chemicals for the manufacture of paints  
F produits chimiques pour la fabrication de peintures  
U хімікати для відновлювання вичиненої шкіри 010175
E leather-renovating chemicals  
F produits chimiques pour rafraîchir le cuir  
U хімікати для відокремлювання масел 010233
E oil-separating chemicals  
F produits pour la dissociation des huiles  
U хімікати для забарвлювання скла 010521
E glass-staining chemicals  
F produits chimiques pour la ternissure du verre  
U хімікати для запобігання утворюванню плям на тканинах 010286
E stain-preventing chemicals for use on fabrics  
F produits chimiques pour empêcher la formation de taches sur les étoffes  
U хімікати для захисту винограду від хвороб 010546
E vine disease preventing chemicals  
F produits chimiques pour la protection contre les maladies de la vigne  
U хімікати для зварювання / хімікати для паяння 010487
E soldering chemicals / welding chemicals  
F préparations chimiques pour le soudage  
U хімікати для знебарвлювання олій та масел 010353
E oil-bleaching chemicals  
F produits pour blanchir les huiles  
U хімікати для зневуглецювання поверхонь двигунів 010089
E engine-decarbonising chemicals / chemical preparations for decarbonising engines  
F produits chimiques pour le décalaminage des moteurs  
U хімікати для матування скла 010386
E glass-frosting chemicals  
F produits chimiques pour mater le verre  
U хімікати для надавання водонепроникності вичиненій шкірі 010364
E leather-waterproofing chemicals  
F produits chimiques pour l'imperméabilisation du cuir  
U хімікати для надавання водонепроникності кам'яному муруванню, крім фарб 010617
E damp-proofing chemicals, except paints, for masonry  
F produits chimiques hydrofuges pour la maçonnerie à l'exception des peintures / produits chimiques contre l’humidité de la maçonnerie à l'exception des peintures  
U хімікати для надавання водонепроникності текстилю 010362
E textile-waterproofing chemicals  
F produits chimiques pour l'imperméabilisation des matières textiles  
U хімікати для обробляння вичиненої шкіри 010223
E leather-dressing chemicals  
F produits pour l'habillage des cuirs  
U хімікати для очищання води 010608
E water-purifying chemicals  
F produits chimiques pour la purification de l'eau  
U хімікати для очищання олій та масел 010354
E oil-purifying chemicals  
F produits pour la purification des huiles  
U хімікати для плодівництва, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитоцидів 010347
E horticultural chemicals, except fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides  
F produits chimiques pour l'horticulture à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides  
U хімікати для промивання радіаторів 010648
E radiator flushing chemicals  
F produits chimiques de curage pour radiateurs  
U хімікати для просочування вичиненої шкіри 010224
E leather-impregnating chemicals  
F produits chimiques pour l'imprégnation du cuir  
U хімікати для просочування текстилю 010363
E textile-impregnating chemicals  
F produits chimiques pour l'imprégnation des matières textiles  
U хімікати для розріджування крохмалю [відклеювальні речовини] 010056
E starch-liquifying chemicals [ungluing agents] / ungluing agents [chemical preparations for liquifying starch]  
F agents chimiques pour fluidifier l'amidon [agents de décollage] / agents de décollage [agents chimiques pour fluidifier l'amidon]  
U хімікати для сільського господарства, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитоцидів 010031
E agricultural chemicals, except fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides  
F produits chimiques pour l'agriculture à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides  
U хімікати для чищення димарів 010174
E chimney cleaners, chemical  
F produits chimiques pour le nettoyage des cheminées  
U хімікати для яскравлення барв на промислові потреби 010570
E color- [colour-] brightening chemicals for industrial purposes / color-brightening chemicals for industrial purposes / colour-brightening chemicals for industrial purposes  
F produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage industriel  
U хімікати для яскравлення текстилю 010091
E textile-brightening chemicals  
F produits chimiques pour l'avivage des matières textiles  
U хімікати проти тьмяніння віконного скла 010523
E anti-tarnishing chemicals for windows  
F produits contre la ternissure des vitres  
U хімікати, що запобігають конденсуванню 010138
E condensation-preventing chemicals  
F produits chimiques anti-buée  
U хімікати, що надають водонепроникності цементу, крім фарб 010195
E cement-waterproofing chemicals, except paints  
F produits chimiques pour l'imperméabilisation du ciment à l'exception des peintures  
U хімічні добавки до олій та масел 010654
E chemical additives for oils  
F additifs chimiques pour huiles  
U хімічні елементи, здатні до ядерного розпаду 010180
E fissionable chemical elements  
F éléments chimiques fissiles  
U хімічні інтенсифікатори для гуми 010640
E chemical intensifiers for rubber  
F renforçateurs chimiques pour caoutchouc  
U хімічні інтенсифікатори для паперу 010639
E chemical intensifiers for paper  
F renforçateurs chimiques pour papier  
U хімічні покриття для офтальмологічних лінз 010708
E chemical coatings for ophthalmic lenses  
F revêtements chimiques pour lentilles ophtalmiques  
U хімічні препарати для використання у фотографії 010211
E chemical preparations for use in photography  
F produits chimiques pour la photographie  
U хімічні препарати для захисту від мілдью 010395
E chemical preparations to prevent mildew  
F produits chimiques pour la protection contre le mildiou  
U хімічні препарати для захисту злаків від сажки 010404
E chemical preparations for protection against wheat blight [smut] / chemical preparations to prevent wheat smut  
F produits chimiques pour la protection contre la nielle  
U хімічні препарати для конденсування 010015
E chemical condensation preparations  
F produits chimiques de condensation  
U хімічні препарати для копчення м'яса 010317
E chemical preparations for smoking meat  
F produits pour fumiger la viande  
U хімічні препарати для наукових цілей, крім призначених для медичного або ветеринарного використання 010177
E chemical preparations for scientific purposes, other than for medical or veterinary use  
F préparations chimiques à usage scientifique autres qu'à usage médical ou vétérinaire  
U хімічні препарати для сприяння легуванню металів 010045
E chemical preparations for facilitating the alloying of metals  
F produits chimiques destinés à faciliter l'alliage de métaux  
U хімічні реактиви, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби 010178
E chemical reagents, other than for medical or veterinary purposes  
F réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire  
U хімічні речовини для видаляння твердих відкладень з поверхонь 010240
E disincrustants  
F désincrustants  
U хімічні речовини для консервування харчових продуктів 010044
E chemical substances for preserving foodstuffs  
F produits chimiques pour la conservation des aliments  
U хімічні речовини для лабораторних аналізів, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби / хімічні препарати для лабораторних аналізів, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби 010181
E chemical substances for analyses in laboratories, other than for medical or veterinary purposes / chemical preparations for analyses in laboratories, other than for medical or veterinary purposes  
F produits chimiques pour analyses en laboratoire autres qu'à usage médical ou vétérinaire  
U хлор 010183
E chlorine  
F chlore  
U хлорати 010182
E chlorates  
F chlorates  
U хлоргідрати 010184
E hydrochlorates  
F chlorhydrates  
U хлорид алюмінію 010050
E aluminium chloride  
F chlorure d'aluminium  
U хлорид амонію 010057
E sal ammoniac  
F sel ammoniac  
U хлорид кальцію 010173
E lime chloride  
F chlorure de chaux  
U хлорид магнію 010383
E magnesium chloride  
F chlorure de magnésium  
U хлорид паладію 010415
E palladium chloride  
F chlorure de palladium  
U хлориди 010554
E chlorides  
F chlorures  
U холева кислота 010186
E cholic acid  
F acide cholique  
U холодоагенти 010459
E refrigerants  
F fluides frigorigènes  
U хромати 010187
E chromates  
F chromates  
U хромова кислота 010191
E chromic acid  
F acide chromique  
U хромові галуни 010188
E chrome alum  
F alun de chrome  
U хромові солі 010477
E chromic salts  
F sels chromiques  
U цвіт сірковий на хімічні потреби 010299
E flowers of sulfur for chemical purposes  
F fleur de soufre à usage chimique  
U цезій 010163
E caesium  
F césium  
U целюлоза 010155
E cellulose  
F cellulose  
U церій 010161
E cerium  
F cérium  
U цимол 010230
E cymene  
F cymène  
U ціанамід кальцію [добриво] 010141
E calcium cyanamide [fertilizer] / calcium cyanamide [fertiliser]  
F cyanamide calcique [engrais]  
U ціаніди [прусиди] 010228
E cyanides [prussiates] / prussiates  
F cyanures [prussiates] / prussiates  
U чорнильні горішки 010319
E gallnuts  
F noix de galle  
U чорнозем 010527
E loam  
F terre glaise  
U шлаки [добрива] 010428
E slag [fertilisers] / slag [fertilizers]  
F scories [engrais]  
U шліхта для використання у текстильній промисловості 010077
E size for use in the textile industry  
F apprêts pour l'industrie textile  
U шліхтувальні препарати 010270
E sizing preparations  
F produits pour l'encollage  
U шпінель [оксидний мінерал] 010496
E spinel [oxide mineral]  
F spinelles [minéral oxydé]  
U штучні підсолоджувачі [хімічні препарати] 010607
E artificial sweeteners [chemical preparations]  
F édulcorants artificiels [produits chimiques]  
U штучні смоли необроблені 010455
E synthetic resins, unprocessed / artificial resins, unprocessed  
F résines synthétiques à l'état brut / résines artificielles à l'état brut  
Відображено всі 682 записи(-ів)