Клас 36

Завантажити перелік у текстовому файлі

Фінансові операції, кредитно-грошові операції та банківські послуги; послуги зі страхування; операції з нерухомим майном

1 - 50 з 94 записів
Назва послуги Базовий номер
U актуарні послуги 360003
E actuarial services  
F services actuariels  
U аналізування фінансове 360046
E financial analysis  
F analyse financière  
U банківські послуги 360013
E banking  
F services bancaires  
U брокерські послуги на фондовому ринку 360110
E stock brokerage services  
F courtage de valeurs boursières  
U брокерські послуги щодо акцій та облігацій 360116
E stocks and bonds brokerage  
F courtage d'actions et d'obligations  
U брокерські послуги щодо вуглецевих кредитів 360104
E brokerage of carbon credits  
F courtage de crédits de carbone  
U брокерські послуги щодо нерухомого майна 360008
E real estate brokerage  
F courtage en biens immobiliers  
U брокерські послуги щодо страхування 360010
E insurance brokerage  
F courtage en assurances  
U брокерські послуги щодо цінних паперів 360043
E securities brokerage  
F courtage de valeurs mobilières  
U брокерські послуги* 360005
E brokerage*  
F courtage*  
U визначання вартості ремонту [фінансове оцінювання] 360103
E repair costs evaluation [financial appraisal]  
F estimations financières des coûts de réparation  
U випускання дорожніх чеків 360020
E issuance of travellers' cheques / issuance of travelers' checks  
F émission de chèques de voyage  
U випускання кредитних карток 360068
E issuance of credit cards  
F émission de cartes de crédit  
U випускання цінних паперів 360065
E issuance of tokens of value  
F émission de bons de valeur  
U вкладання коштів 360115
E investment of funds  
F placement de fonds  
U влаштовування фінансування для об'єктів будівництва 360112
E arranging finance for construction projects  
F organisation du financement de projets de construction  
U готування цінової інформації для оцінювання витрат 360126
E preparation of quotes for cost estimation purposes  
F services d'établissement de devis à des fins d'estimation des coûts  
U дистанційне банківське обслуговування 360072
E online banking  
F services bancaires en ligne  
U довірче керування фінансовими активами 360028
E trusteeship / fiduciary  
F services fiduciaires  
U дорадчі послуги щодо заборгованості 360111
E debt advisory services  
F conseils en matière d'endettement  
U електронне переказування віртуальних валют 360124
E electronic transfer of virtual currencies  
F transfert électronique de monnaie virtuelle  
U електронне переказування коштів 360058
E electronic funds transfer  
F transfert électronique de fonds  
U забезпечування страховою інформацією 360060
E providing insurance information  
F mise à disposition d'informations en matière d'assurances  
U забезпечування фінансовою інформацією 360059
E providing financial information  
F mise à disposition d'informations financières  
U забезпечування фінансовою інформацією за допомогою вебсайтів 360113
E providing financial information via a website  
F mise à disposition d'informations financières par le biais de sites internet  
U зберігання у сейфах 360022
E safe deposit services  
F dépôt en coffres-forts  
U зберігання цінностей 360066
E deposits of valuables  
F dépôt de valeurs  
U збирання коштів на благодійність 360015
E charitable fund raising  
F services de collecte de bienfaisance  
U збирання орендної плати 360063
E rent collection  
F recouvrement de loyers  
U інвестування капіталу 360017
E capital investment  
F investissement de capitaux  
U іпотечні банківські операції 360040
E mortgage banking  
F opérations bancaires hypothécaires  
U керування житловим будинком 360033
E apartment house management  
F gérance d'immeubles d'habitation  
U керування нерухомим майном 360032
E real estate management  
F gérance de biens immobiliers  
U кліринг фінансовий / фінансові послуги клірингових установ 360021
E clearing, financial / clearing-houses, financial  
F opérations de compensation [change]  
U консультування щодо страхування 360055
E insurance consultancy  
F consultation en matière d'assurances  
U котирування біржове 360067
E stock exchange quotations  
F cote en Bourse  
U краудфандинг 360127
E crowdfunding  
F financement participatif  
U кредитування під заставу 360031
E pawnbrokerage  
F prêt sur gage  
U морське страхування 360039
E marine insurance underwriting  
F souscription d'assurances maritimes  
U надавання знижок іншим особам у закладах-учасниках, за умови використання членської картки 360117
E providing rebates at participating establishments of others through use of a membership card  
F attribution de remises dans les établissements de tiers adhérents par le biais d'une carte de membre  
U надавання позик [фінансування] 360024
E loans [financing]  
F prêts [financement]  
U надавання позик з розстроченням платежу 360002
E instalment loans  
F paiement par acomptes  
U надавання поручительств 360118
E bail-bonding  
F services de cautionnement pour libération conditionnelle  
U обмінювання грошей 360019
E exchanging money  
F opérations de change  
U обробляння платежів за дебетовими картками 360057
E processing of debit card payments  
F traitement de paiements par cartes de débit  
U обробляння платежів за кредитними картками 360056
E processing of credit card payments  
F traitement de paiements par cartes de crédit  
U операції з нерухомим майном 360123
E real estate affairs  
F affaires immobilières  
U організовування збору коштів 360023
E organization of monetary collections  
F organisation de collectes financières  
U орендування житла [квартир] 360035
E rental of apartments  
F location d'appartements  
U орендування нерухомого майна 360004
E rental of real estate  
F location de biens immobiliers  
1 - 50 з 94 записів