Клас 8

Ручне знаряддя та інструменти; ножі, виделки, ложки; холодна зброя; бритви

Назва товару Базовий номер
U пилочки для нігтів 080168
E nail files  
F limes a ongles  
U пилочки для нігтів електричні 080213
E nail files, electric  
F limes a ongles electriques  
U пирскачі інсектицидні 080202
E syringes for spraying insecticides  
F seringues pour projeter des insecticides  
U підойми ручні 080024
E lifting jacks, hand-operated  
F crics a main / verins a main  
U пінцети [щипці для дрібних речей] 080042
E tweezers  
F brucelles  
U пінцети для видаляння волосся 080102
E hair-removing tweezers  
F pinces a epiler  
U пістолети [ручні інструменти] 080174
E guns [hand tools]  
F pistolets [outils]  
U пістолети для конопачення неелектричні 080262
E non-electric caulking guns  
F pistolets a calfeutrer non electriques  
U пістолети ручні для видавлювання мастик 080232
E guns, hand-operated, for the extrusion of mastics  
F pistolets actionnes manuellement pour l'extrusion de mastics  
U піхви на мечі, шаблі, шпаги тощо [холодну зброю] 080125
E sword scabbards  
F fourreaux de sabres  
U плодозніми [плодознімачі] [ручне знаряддя] 080079
E fruit pickers [hand tools]  
F cueille-fruits  
U поверхнезрізальні ручні інструменти 080039
E paring irons [hand tools]  
F boutoirs [outils]  
U повітряні насоси [помпи] з ручним рушієм 080265
E air pumps, hand-operated  
F pompes a air actionnees manuellement  
U полільні вила [ручне знаряддя] 080184
E weeding forks [hand tools]  
F houes [outils]  
U полотна до пилок [частини ручних інструментів] 080151
E saw blades [parts of hand tools]  
F lames de scies [parties d'outils]  
U пояси-тримачі інструментів 080247
E tool belts [holders]  
F ceintures porte-outils  
U праски 080224
E flat irons  
F fers a repasser  
U праски неелектричні [ручне знаряддя] 080116
E irons [non-electric hand tools]  
F fers [outils non electriques]  
U пристрої для збирання монет 080162
E money scoops  
F ramasse-monnaie  
U пристрої для протягування кабелів [ручні інструменти] 080258
E draw wires [hand tools] / fish tapes [hand tools]  
F rubans de tirage [outils a main]  
U пристрої для татуювання 080256
E apparatus for tattooing  
F appareils pour imprimer des tatouages  
U пробійники [ручні інструменти] 080229
E punches [hand tools]  
F poincons [outils]  
U пробійники для вибивання шплінтів 080050
E nail punches  
F chasse-pointes  
U пробійники каменярські 080180
E pin punches  
F repoussoirs  
U прополювальне [полільне] ручне знаряддя 080096
E thistle extirpators [hand tools]  
F echardonnettes [echardonnets, echardonnoirs]  
U рамки до ручних пилок 080054
E frames for handsaws  
F chassis de scies a main  
U рашпілі [ручні інструменти] 080178
E rasps [hand tools]  
F rapes [outils]  
U різальні інструменти [ручні] 080230
E cutting tools [hand tools]  
F decoupoirs [outils]  
U різальні інструменти для труб 080198
E tube cutting instruments  
F instruments a tronconner les tuyaux  
U різальні частини ручних інструментів 080016
E bits [parts of hand tools]  
F meches [parties d'outils]  
U різці гравіювальні [ручні інструменти] 080043
E graving tools [hand tools]  
F burins  
U різці* 080076
E cutters*  
F coupoirs*  
U розвертки [різальний інструмент] 080010
E reamers  
F alesoirs  
U розпорошувачі [пульверизатори] для інсектицидів [ручне знаряддя] 080144
E insecticide atomizers [hand tools] / insecticide sprayers [hand tools] / insecticide vaporizers [hand tools]  
F pulverisateurs pour insecticides [outils] / vaporisateurs pour insecticides [outils]  
U розширювачі труб [ручні інструменти] 080090
E expanders [hand tools]  
F mandrins [outils]  
U рубанки 080071
E planes  
F rabots  
U рубанкові залізка 080177
E plane irons  
F fers de rabots  
U ручки до пилок 080186
E saw holders  
F porte-scie  
U ручне знаряддя для зціджування [переливання] рідини 080191
E implements for decanting liquids [hand tools]  
F appareils a main a soutirer  
U ручні дрилі з ручним рушієм 080028
E hand drills, hand-operated  
F perceuses a main actionnees manuellement  
U ручні інструменти для виробляння жолобів 080051
E fullers [hand tools]  
F chasses [outils]  
U ручні інструменти з ручним рушієм 080072
E hand tools, hand-operated  
F outils a main actionnes manuellement  
U ручні машинки для стриження бороди 080026
E beard clippers  
F tondeuses pour la coupe de la barbe  
U ручні машинки для стриження тварин 080222
E hair clippers for animals [hand instruments]  
F tondeuses pour la coupe du poil des animaux  
U садівниче [городницьке] ручне знаряддя 080145
E garden tools, hand-operated  
F outils a main pour le jardinage actionnes manuellement  
U садові ножі 080146
E pruning knives  
F serpettes  
U сапи [ручні інструменти] 080185
E hoes [hand tools]  
F sarcloirs  
U свердла [ручні інструменти] 080194
E augers [hand tools]  
F tarieres [outils]  
U свердла порожняві [частини ручних інструментів] 080108
E hollowing bits [parts of hand tools]  
F evidoirs  
U свердлики [ручні інструменти] 080124
E gimlets [hand tools]  
F forets [outils] / vrilles [outils]