Клас 9

Завантажити перелік у текстовому файлі

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, зважувальні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні апарати та інструменти; апарати та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апарати для записування, передавання або відтворювання звуку чи зображень; магнітні носії інформації, записувальні диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записувальні носії інформації; механізми для приймання оплати для апаратів, що приводяться в дію монетами; касові апарати, рахувальні машини, обладдя для обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерне програмне забезпечення; пристрої для гасіння вогню

Назва товару Базовий номер
U лампи-спалахи [фотографія] 090206
E flash-bulbs [photography]  
F flashes [photographie]  
U ланцюжки для окулярів 090115
E spectacle chains / eyeglass chains  
F chaînettes de lunettes  
U лептопи 090707
E laptop computers  
F ordinateurs portables  
U лінзи для окулярів 090334
E spectacle lenses / eyeglass lenses  
F verres de lunettes  
U лінійки [вимірювальні інструменти] 090284
E rulers [measuring instruments]  
F règles [instruments de mesure]  
U лінійки розкладні 090343
E carpenters' rules  
F réglets [règles à coulisse]  
U ліхтарі оптичні / лампи оптичні 090319
E optical lanterns / optical lamps  
F lampes optiques / lanternes optiques  
U лічильники 090138
E counters / meters  
F compteurs  
U лічильники обертів 090485
E revolution counters  
F compte-tours  
U лічильники пройденої відстані 090194
E distance recording apparatus / apparatus for recording distance  
F appareils pour l'enregistrement des distances  
U лічильники пройденої відстані для транспортних засобів 090232
E milage recorders for vehicles / kilometer recorders for vehicles  
F enregistreurs kilométriques pour véhicules  
U логарифмічні лінійки 090102
E slide-rules  
F règles à calcul  
U лотліні 090327
E sounding lines  
F lignes de sondes  
U лупи [оптика] 090328
E magnifying glasses [optics]  
F loupes [optique]  
U магніти 090023
E magnets  
F aimants  
U магніти декоративні 090660
E decorative magnets  
F aimants décoratifs [magnets]  
U магнітні кодувальники 090608
E magnetic encoders  
F encodeurs magnétiques  
U магнітні носії інформації 090607
E magnetic data media  
F supports de données magnétiques  
U магнітні проводи 090256
E magnetic wires  
F fils magnétiques  
U магнітні стрічки 090078
E magnetic tapes  
F bandes [rubans] magnétiques / rubans magnétiques  
U магнітні стрічки для відеозаписування 090495
E videotapes  
F bandes vidéo  
U манекени для аварійних випробувань 090697
E crash test dummies  
F mannequins pour essais de collision  
U манометри 090336
E pressure gauges / manometers  
F manomètres  
U маски для зварювальників 090114
E solderers' helmets  
F masques de soudeurs  
U математичні інструменти 090339
E mathematical instruments  
F instruments mathématiques  
U матеріали для електропередавальних ліній [проводи, кабелі] 090553
E materials for electricity mains [wires, cables]  
F matériel pour conduites d'électricité [fils, câbles]  
U машини для важення 090080
E weighing machines  
F machines de pesage  
U машини для рахування і сортування грошей 090053
E money counting and sorting machines  
F machines à compter et trier l'argent  
U машини і прилади для випробовування матеріалів 090240
E material testing instruments and machines  
F instruments et machines pour essais de matériaux  
U меблі спеціальні лабораторні 090315
E furniture especially made for laboratories  
F mobilier spécial de laboratoire  
U мегафони 090341
E megaphones  
F mégaphones  
U медіаплеєри портативні 090702
E portable media players  
F baladeurs multimédias  
U металодетектори промислові або військові 090178
E metal detectors for industrial or military purposes  
F détecteurs d'objets métalliques à usage industriel ou militaire  
U метеорологічні інструменти 090348
E meteorological instruments  
F instruments météorologiques  
U метеорологічні кулі-зонди 090075
E meteorological balloons  
F ballons météorologiques  
U метри [вимірювальні інструменти] 090349
E rules [measuring instruments]  
F mètres [instruments de mesure]  
U метри швацькі 090169
E dressmakers' measures  
F mètres de couturières  
U метрономи 090139
E metronomes  
F métronomes  
U механізми для приймання оплати для апаратів, що приводяться в дію жетонами 090064
E mechanisms for counter-operated apparatus  
F mécanismes pour appareils déclenchés par l'introduction d'un jeton  
U механізми для приймання оплати для апаратів, що приводяться в дію монетами 090063
E mechanisms for coin-operated apparatus  
F mécanismes pour appareils à prépaiement  
U механізми для приймання оплати для телевізорів, що приводяться в дію монетами 090340
E coin-operated mechanisms for television sets  
F mécanismes à prépaiement pour appareils de télévision  
U мишки [комп'ютерні периферійні пристрої] 090614
E mouse [computer peripheral]  
F souris [périphérique d’ordinateur]  
U мідний дріт в ізоляції 090558
E copper wire, insulated  
F fils de cuivre isolés  
U мікрометри 090379
E micrometers / micrometer gauges  
F micromètres / palmers  
U мікрометричні гвинти для оптичних інструментів 090350
E micrometer screws for optical instruments  
F vis micrométriques pour instruments d'optique  
U мікропроцесори 090610
E microprocessors  
F microprocesseurs  
U мікроскопи 090193
E microscopes  
F microscopes  
U мікротоми 090352
E microtomes  
F microtomes  
U мікрофони 090351
E microphones  
F microphones  
U мікшерні пульти 090779
E audio mixers  
F mélangeurs audio  
U мірні ложки 090641
E measuring spoons  
F cuillers doseuses  
U мобільні телефони / стільникові телефони 090734
E mobile telephones / cell phones / cellular phones  
F téléphones mobiles / téléphones portables  
U модеми 090611
E modems  
F modems  
U монітори [комп'ютерне апаратне забезпечення] 090612
E monitors [computer hardware]  
F moniteurs [matériel informatique]  
U монітори [комп'ютерні програми] 090613
E monitors [computer programs]  
F moniteurs [programmes d'ordinateurs]  
U монтажні пристрої для кіноплівок / апарати для монтування кіноплівок 090124
E editing appliances for cinematographic films / apparatus for editing cinematographic film  
F dispositifs pour le montage des films cinématographiques  
U морські апарати та інструменти 090356
E nautical apparatus and instruments  
F appareils et instruments nautiques  
U морські глибиноміри 090668
E marine depth finders  
F sondeurs de fonds marins  
U морські сигнальні апарати 090357
E naval signalling apparatus  
F appareils de signalisation navale  
U музичні автомати, що приводяться в дію монетами 090062
E juke boxes, musical / coin-operated musical automata [juke boxes]  
F automates à musique à prépaiement  
U мультиплікаційні фільми 090176
E animated cartoons  
F dessins animés  
U муфти з'єднувальні для електричних кабелів 090626
E junction sleeves for electric cables  
F manchons de jonction pour câbles électriques  
U навігаційні інструменти 090358
E navigational instruments  
F instruments pour la navigation  
U навігаційні прилади для транспортних засобів [бортові комп'ютери] 090659
E navigation apparatus for vehicles [on-board computers]  
F appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]  
U навчальна апаратура 090440
E teaching apparatus  
F appareils d'enseignement / appareils scolaires  
U наголовні навушники 090671
E headphones  
F casques à écouteurs  
U наколінники для робітників 090605
E knee-pads for workers  
F genouillères pour ouvriers  
U накривки захисні для штепсельних розеток 090667
E covers for electric outlets  
F cache-prise  
U напівпровідники 090539
E semi-conductors  
F semi-conducteurs  
U неонові знаки 090330
E neon signs  
F tubes lumineux pour la publicité  
U нитки розпізнавальні для електричних проводів 090293
E identification threads for electric wires  
F fils d'identification pour fils électriques  
U нитколічильники 090136
E thread counters  
F compte-fils  
U нівеліри 090333
E surveyors' levels  
F niveaux à lunettes  
U нівелювальні інструменти 090363
E levelling instruments  
F instruments de nivellement  
U ноніуси 090494
E verniers  
F verniers  
U носові затискачі для водолазів та плавців 090655
E nose clips for divers and swimmers  
F pinces nasales pour plongeurs et nageurs  
U ноутбуки 090642
E notebook computers  
F ordinateurs blocs-notes  
U об'єктиви [лінзи] [оптика] 090160
E objectives [lenses] [optics]  
F objectifs [optique]  
U об'єктиви для астрофотографування 090059
E lenses for astrophotography  
F objectifs pour l'astrophotographie  
U об'єктиви для макрозйомки 090088
E close-up lenses  
F bonnettes d’approche  
U обмежувачі [електрика] 090165
E limiters [electricity]  
F limiteurs [électricité]  
U оболонки для електричних кабелів 090098
E sheaths for electric cables  
F gaines pour câbles électriques  
U оболонки розпізнавальні для електричних проводів 090294
E identification sheaths for electric wires  
F gaines d'identification pour fils électriques  
U овоскопи 090241
E egg-candlers  
F mire-œufs  
U одяг для захисту у разі нещасних випадків, від проміння і вогню 090005
E clothing for protection against accidents, irradiation and fire  
F vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu  
U одяг, призначений для лабораторій 090691
E clothing especially made for laboratories  
F vêtements spéciaux pour laboratoires  
U озонатори 090378
E ozonisers [ozonators]  
F ozoniseurs [ozonisateurs]  
U октанти 090367
E octants  
F octants  
U окуляри 090331
E spectacles / eyeglasses  
F lunettes [optique]  
U окуляри від сонця 090648
E sunglasses  
F lunettes de soleil  
U окуляри оптичних приладів 090134
E eyepieces  
F oculaires  
U омметри 090368
E ohmmeters  
F ohmmètres  
U оправи для окулярів 090359
E spectacle frames / eyeglass frames  
F montures de lunettes  
U оптичне скло 090371
E optical glass  
F verre optique  
U оптичні вироби 090335
E optical goods  
F articles de lunetterie  
U оптичні волокна [світловоди] 090571
E optical fibers [fibres] [light conducting filaments] / light conducting filaments [optical fibers [fibres]]  
F fibres optiques [fils conducteurs de rayons lumineux] / fils conducteurs de rayons lumineux [fibres optiques]  
U оптичні диски 090617
E optical discs  
F disques optiques  
U оптичні зчитувачі знаків 090615
E optical character readers  
F lecteurs optiques  
U оптичні конденсори 090592
E optical condensers  
F condensateurs optiques  
U оптичні лінзи 090324
E optical lenses  
F lentilles optiques