Клас 9

Завантажити перелік у текстовому файлі

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, зважувальні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні апарати та інструменти; апарати та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апарати для записування, передавання або відтворювання звуку чи зображень; магнітні носії інформації, записувальні диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записувальні носії інформації; механізми для приймання оплати для апаратів, що приводяться в дію монетами; касові апарати, рахувальні машини, обладдя для обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерне програмне забезпечення; пристрої для гасіння вогню

Назва товару Базовий номер
U оптичні носії інформації 090616
E optical data media  
F supports de données optiques  
U оптичні прилади та інструменти 090370
E optical apparatus and instruments  
F appareils et instruments optiques  
U оптичні приціли для артилерії 090735
E telescopic sights for artillery  
F lunettes de visée pour pièces d’artillerie  
U осцилографи 090374
E oscillographs  
F oscillographes  
U очищальні пристрої для звукозаписувальних дисків 090230
E cleaning apparatus for phonograph records / cleaning apparatus for sound recording discs  
F dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques  
U палки для селфі [ручні моноподи] 090742
E selfie sticks [hand-held monopods]  
F perches pour autophotos [monopodes à main]  
U паркомати 090383
E parking meters  
F parcomètres [parcmètres]  
U паси безпеки, крім призначених для транспортних засобів і спортивного споряддя 090621
E safety restraints, other than for vehicle seats and sports equipment  
F harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules ou équipement de sport  
U пенсне 090397
E pince-nez  
F pince-nez  
U перегінні куби для лабораторного досліджування 090504
E stills for laboratory experiments  
F alambics pour expériences en laboratoire  
U переговорні апарати 090308
E intercommunication apparatus  
F appareils d'intercommunication  
U переговорні трубки 090017
E speaking tubes  
F porte-voix / tubes acoustiques  
U передавачі електронних сигналів 090227
E transmitters of electronic signals  
F émetteurs de signaux électroniques  
U переливальні пристрої для кисню 090377
E oxygen transvasing apparatus  
F appareils pour transvaser l'oxygène  
U перемикальні коробки [електрика] 090131
E switchboxes [electricity]  
F boîtes à clapets [électricité]  
U перемикальні щити 090146
E switchboards  
F tableaux de connexion  
U перемикачі електричні 090164
E switches, electric  
F interrupteurs / poires électriques [interrupteurs]  
U перемикачі, що діють в установлений час, автоматичні 090353
E time switches, automatic  
F minuteries [à l'exception de celles pour l'horlogerie]  
U перетворювачі електричні 090153
E converters, electric  
F convertisseurs électriques / commutatrices  
U перископи 090337
E periscopes  
F périscopes  
U персональні стереопрогравачі 090663
E personal stereos  
F baladeurs  
U перфокартні машини офісні 090097
E punched card machines for offices  
F machines de bureau à cartes perforées  
U печі для лабораторного використання 090568
E furnaces for laboratory use / ovens for laboratory use  
F fours de laboratoire / fourneaux de laboratoire  
U підсилювальні лампи електронні 090038
E amplifying tubes / amplifying valves  
F tubes amplificateurs / lampes amplificatrices  
U підсилювачі 090037
E amplifiers  
F amplificateurs / appareils pour l'amplification des sons  
U підставки під зап'ястя для роботи з комп'ютером 090664
E wrist rests for use with computers  
F repose-poignets à utiliser avec un ordinateur  
U пірометри 090415
E pyrometers  
F pyromètres  
U планіметри 090400
E planimeters  
F planimètres  
U планшети [геодезичні інструменти] 090399
E plane tables [surveying instruments]  
F planchettes [instruments d'arpentage]  
U планшетні комп'ютери 090724
E tablet computers  
F tablettes électroniques  
U пластини акумуляторні 090012
E plates for batteries  
F plaques pour accumulateurs électriques  
U плати для інтегральних схем 090584
E wafers for integrated circuits  
F plaquettes pour circuits intégrés  
U плати друковані 090699
E printed circuit boards  
F cartes de circuits imprimés  
U плеєри DVD 090685
E DVD players  
F lecteurs DVD  
U плеєри для касет 090631
E cassette players  
F lecteurs de cassettes  
U плеєри для компакт-дисків 090632
E compact disc players  
F lecteurs de disques compacts  
U плівки експоновані 090515
E films, exposed  
F films exposés / pellicules exposées  
U плотери 090596
E plotters  
F tables traçantes [traceurs] / traceurs [tables traçantes]  
U пожежні драбини рятувальні 090205
E fire escapes  
F échelles de sauvetage  
U пожежні машини 090297
E fire engines  
F fourgons d'incendie  
U пожежні насоси 090298
E fire pumps  
F pompes à incendie  
U пожежні покривала 090638
E fire blankets  
F couvertures coupe-feu  
U пожежні пристрої для збивання полум'я 090082
E fire beaters  
F battes pour incendie  
U пожежні сигналізатори 090068
E fire alarms  
F avertisseurs d'incendie  
U пожежні судна 090601
E fire boats  
F bateaux-pompes à incendie  
U пожежні шланги 090708
E fire hose  
F tuyaux à incendie  
U покажчики електровтрат 090213
E electric loss indicators  
F indicateurs de perte électrique  
U покажчики кількості 090301
E quantity indicators  
F indicateurs de quantité  
U покажчики рівня бензину / покажчики рівня пального 090243
E gasoline gauges / petrol gauges  
F niveaux d'essence  
U покажчики рівня води 090204
E water level indicators  
F indicateurs de niveau d'eau  
U поливальні протипожежні системи 090646
E sprinkler systems for fire protection  
F gicleurs d'incendie  
U поляриметри 090404
E polarimeters  
F polarimètres  
U попереджальні трикутники для несправних транспортних засобів 090446
E vehicle breakdown warning triangles  
F triangles de signalisation pour véhicules en panne  
U поштові ваги 090325
E letter scales  
F pèse-lettres  
U прецизійні терези 090489
E precision balances  
F trébuchets [balances]  
U призми [оптика] 090365
E prisms [optics]  
F prismes [optique]  
U прикладні програми комп'ютерного програмного забезпечення завантажні 090717
E computer software applications, downloadable  
F applications logicielles informatiques téléchargeables  
U прилади для аналізування повітря 090025
E air analysis apparatus  
F appareils pour l'analyse de l'air  
U прилади для аналізування харчових продуктів 090029
E food analysis apparatus  
F appareils pour l'analyse des aliments  
U прилади для вимірювання відстані 090187
E distance measuring apparatus  
F appareils pour la mesure des distances / diastimètres  
U прилади для вимірювання товщини вичиненої шкіри 090171
E appliances for measuring the thickness of leather  
F appareils à mesurer l'épaisseur des cuirs  
U прилади для вимірювання товщини шкур 090386
E apparatus for measuring the thickness of skins  
F appareils à mesurer l'épaisseur des peaux  
U прилади для перевіряння швидкості транспортних засобів 090152
E speed checking apparatus for vehicles  
F contrôleurs de vitesse pour véhicules  
U прилади для реєстрування часу 090478
E time recording apparatus  
F appareils pour l'enregistrement de temps  
U прилади та інструменти для важення 090388
E weighing apparatus and instruments  
F appareils et instruments de pesage  
U прискорювачі частинок 090002
E particle accelerators  
F accélérateurs de particules  
U пристосовання для розмічання низу швейних виробів 090313
E hemline markers  
F arrondisseurs pour la couture  
U пристрої безпеки руху на залізниці 090254
E railway traffic safety appliances  
F appareils pour la sûreté du trafic ferroviaire  
U пристрої для вимірювання швидкості [фотографія] 090345
E speed measuring apparatus [photography]  
F appareils pour le mesurage de la vitesse [photographie]  
U пристрої для виписування рахунків 090252
E invoicing machines  
F machines à facturer  
U пристрої для відеозаписування 090536
E video recorders  
F magnétoscopes  
U пристрої для гасіння вогню 090750
E fire extinguishing apparatus  
F appareils pour l'extinction d'incendies  
U пристрої для записування на магнітну стрічку 090077
E tape recorders  
F enregistreurs à bande magnétique  
U пристрої для змінювання голок програвачів 090503
E apparatus for changing record player needles  
F dispositifs pour changer les aiguilles de tourne-disques  
U пристрої для різання плівки 090262
E film cutting apparatus  
F appareils à couper les films  
U пристрої для читання електронних книжок 090718
E electronic book readers  
F liseuses électroniques  
U пробірки 090236
E test tubes  
F éprouvettes  
U проблискові ліхтарі [світлові сигнали] 090126
E flashing lights [luminous signals] / blinkers [signalling lights]  
F clignotants [signaux lumineux]  
U провідники електричні 090141
E conductors, electric  
F conducteurs électriques  
U проводи електричні 090255
E wires, electric  
F fils électriques  
U проводка [електрика] 090216
E ducts [electricity]  
F canalisations électriques  
U програвачі 090192
E record players  
F tourne-disques  
U проекційні апарати 090411
E projection apparatus  
F appareils de projection  
U проекційні екрани 090209
E projection screens  
F écrans de projection  
U промивальні посудини [фотографія] 090390
E washing trays [photography]  
F bacs de rinçage [photographie]  
U протизавадні пристрої [електрика] 090048
E anti-interference devices [electricity]  
F dispositifs antiparasites [électricité]  
U протикрадіжні запобіжні пристрої електричні 090497
E theft prevention installations, electric  
F installations électriques pour préserver du vol  
U протикрадіжні попереджальні пристрої 090511
E anti-theft warning apparatus  
F avertisseurs contre le vol  
U процесори [центральні блоки обробляння даних] 090619
E processors [central processing units] / central processing units [processors]  
F processeurs [unités centrales de traitement] / unités centrales de traitement [processeurs]  
U прутки для шукання підземних джерел води 090072
E rods for water diviners  
F baguettes de sourciers  
U прямовиси 090258
E plumb lines  
F fils à plomb  
U пульти керування [електрика] 090217
E control panels [electricity]  
F tableaux de commande [électricité]  
U радари 090416
E radar apparatus  
F radars  
U радіологічні апарати на промислові потреби 090418
E radiological apparatus for industrial purposes  
F appareils de radiologie à usage industriel  
U радіологічні екрани на промислові потреби 090526
E radiology screens for industrial purposes  
F écrans radiologiques à usage industriel  
U радіо-няня [пристрої для пильнування за немовлятами] 090721
E baby monitors  
F dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés  
U радіопейджери 090673
E radio pagers  
F appareils de téléappel radio  
U радіопередавачі [телекомунікації] 090228
E transmitting sets [telecommunication]  
F émetteurs [télécommunication]  
U радіоприймачі 090270
E radios  
F appareils de radio / postes de T.S.F.  
U радіоприймачі для транспортних засобів 090417
E vehicle radios  
F appareils de radio pour véhicules